A-lân 04

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Khai-ha̍k chı̍t toāⁿ sı̂-kan--lo̍h-lâi, Bûn-eng kap A-mûi in ke-kiám kám-siū ē tio̍h A-lân ê choán-piàn, m̄-koh m̄-chai piàn tı̄ toh-ūi? In teh tán A-lân khui-chhùi. A-lân mā bat chhı̀ beh kap in thó-lūn tı̄ iâⁿ-tūi tú--tio̍h ê chhiong-ke̍k, m̄-koh lóng sı̄ lí kóng tang, i ı̀n sai, bē tùi-tâng. 
 Pài-saⁿ hā-khò liáu-āu, A-mûi tan-to̍k kā A-lân giú khı̀ piⁿ--á kóng-oē. 
 『妳怎麼了? 大家都很擔心妳, 有事就說出來啊?』 
 『我知道, 我沒事啦! 只是在想一些問題.』A-lân tı̄ sim-koaⁿ-lāi tùi ka-tı̄ kóng: “Goá mā siūⁿ beh kap lín kóng--a, m̄-koh lín tùi che bô hoán-èng, goá sı̄ beh án-choáⁿ kóng?” 
 Chit àm, A-lân bô lâu tı̄ A-mûi in pâng-keng khùn, kóng sı̄ siuⁿ kú bô tńg ka-tı̄ ê sok-siā khùn, tùi hiah-ê『室友』 kóng bē koè. A-lân án-ne, soah hō͘ A-mûi in sı̀ ê lâng jú hoân-ló, mā jú giau-gı̂ A-lân sı̄ hoat-seng siáⁿ-mih tāi-chı̀. 
 Koè tńg kang, tō bô khoàⁿ-tio̍h A-lân lâi siōng-khò--a, A-mûi in siūⁿ kóng sı̄ A-lân lâng bô sóng-khoài, cháu khı̀ sok-siā chhoē--i, soah bô khoàⁿ-kı̀ⁿ lâng-iáⁿ, chhiú-ki-á mā khà bē thong, mn̄g i ê『室友』, in kóng cha-hng-mê A-lân bô tńg-khı̀ khùn. A-mûi in hoân-ló kah m̄-chai beh án-choáⁿ. Saⁿ kang koè--khı̀-a, A-lân iáu sı̄ bô chhut-hiān. It-tı̍t kàu kah pài-it e-po͘ ê khò, chiah tı̄ kàu-sek khoàⁿ-tio̍h A-lân. 
 『發生什麼事? 這幾天妳去哪裡了? 四處都找不到妳......』A-mûi siá jı̄-tiâu-á thoân hō͘ A-lân. 
 『心情不好......跑去找朋友......』A-lân koh thoân--tńg-khı̀. 
 『要說說嗎?』A-mûi siá liáu, āu-piah koh ū chiap Bûn-eng siá--ê:『有事要跟我們說啊! 別忘了, 我們一直陪在妳身邊喔!』 
 『謝謝, 現在比較好了.』A-lân kan-taⁿ siá chiah-ê, tō koh thoân hō͘ in--a. 
 『上禮拜有點名喔! 我們已經替妳請病假了, 記得要去學務處寫單子.』Chit pái oāⁿ Chhiu-kiok thoân--lâi. 
 『嗯! 謝謝妳們!』 
 『以後翹課記得說一聲嘛! 我們差點要打電話去妳家找妳耶!』Bûn-eng koh thoân jı̄-tiâu-á hō͘ A-lân. 
 『這個禮拜要交5首現代詩, 記得喔!』Chit tiuⁿ sı̄ Chēng-gı̂ siá--ê. 
 Kui chiat khò in tō án-ne jı̄-tiâu-á thoân--koè-lâi, koh thoân--koè-khı̀, m̄-koh A-lân mā-sı̄ bô kā in kóng koan-hē ka-tı̄ ê piàn-hoà. 
 A-lân siau-sit chit toāⁿ sı̂-kan, sı̄ khı̀ chhoē tı̄ Widi iâⁿ-tūi se̍k-sāi ê pêng-iú A-kheng, A-kheng sı̄ Ko-hiông-lâng, chit-má lâng tı̄ chı̍t keng ki-kim-hoē chò choan-chit, chham-ú siā-hoē ūn-tōng gō͘ tang--a, A-lân tō toà tı̄ A-kheng soè tı̄ Pak-tâu ê chhù. Chit kúi kang, A-lân thiaⁿ A-kheng kóng chiâⁿ chē iú-koan Tâi-oân ê le̍k-sú, siā-hoē ūn-tōng ê keng-le̍k, goân-chū-bı̂n ê gı̄-tê, lú-sèng chú-gı̄ ê koan-tiám; A-kheng koh iōng i ka-tı̄ ê seng-oa̍h keng-giām kóng Tâi-oân-lâng án-choáⁿ hō͘ Kok-bı̂n-tóng sé-náu, án-choáⁿ keng-koè kè-ta̍t-koan ê chhiong-tu̍t, án-choáⁿ koh tiông-kiàn, án-choáⁿ tâu-jı̍p siā-hoē ūn-tōng......chiah-ê lóng sı̄ A-lân thâu chı̍t pái thiaⁿ--tio̍h, tùi i ê chhı̀-khek put-chí-á toā, i su-iàu sı̂-kan lâi siau-hoà. 
 Koh lâi ta̍k lé-pài A-lân kò͘-tēng chham-ka A-kheng pān ê tha̍k-chheh-hoē, ū tang-sı̂-á Siù-bí hām A-sáu mā ē lâi chham-ka, thàu-koè tha̍k-chheh-hoē, A-lân se̍k-sāi chiâⁿ chē teh bú bô kāng gı̄-tê, tı̄ bô kāng ha̍k-hāu tha̍k-chheh iah-sı̄ í-keng teh chia̍h thâu-lō͘ ê pêng-iú, ta̍uh-ta̍uh-á tùi in teh thó-lūn ê tāi-chı̀ ū chho͘-pō͘ ê liáu-kái. 
 Tı̄ ha̍k-hāu lāi-té, A-lân soah kap A-mûi in jú lâi jú bô oē kóng, mā bô koh chhiūⁿ éng-chūn án-ne, chò-hoé siōng-hā-khò, chò-hoé chia̍h-pn̄g se̍h-ke, chò-hoé khoàⁿ tiān-iáⁿ chhiùⁿ KTV. A-lân khai-sí ià-siān i seng-khu piⁿ ê pêng-iú, i jı̄n-ûi in kan-taⁿ chai-iáⁿ hiáng-siū, chhit-thô, chiap-siū lâng an-pâi hó--ê, tùi ka-tı̄ ê koân-lı̄, tùi jio̍k-sè cho̍k-kûn ê gı̄-tê, tùi bô ha̍p-lí ê tāi-chı̀, lóng bô teh su-khó, mā bô beh khı̀ liáu-kái, tō chhiūⁿ i chı̀n-chêng kāng-khoán. 
 Chit kang, A-lân tı̄ BBS khoàⁿ-tio̍h A-mûi kià hō͘ i ê phoe. 
 『過了一個暑假, 妳似乎有些不一樣, 我也說不上來是哪裡不同, 我們知道妳有煩惱, 開學後到現在, 我們一直找機會想和妳談聽妳說, 但是妳卻對我們關起心門, 離我們更遠了......是不是和妳暑假參加的營隊有關? 從大一到現在, 我們不是無話不說的嗎? 我們一起翹課, 一起被當, 上禿頭的課一起拿21分, 一起瘋狂追逐無尾熊學長(還記得我們那時候還說要當他的油加利樹嗎?)......我們一起經歷許多歡笑與悲傷, 還說畢業後也要生活在一起, 但是現在, 妳搬到學校外面住了, 平常也很難碰到妳, 只留下我們曾經瘋狂過的相片, 跟上課時所傳的字條. 人家說“有福同享有難同當”, 現在妳遇到問題, 我也希望我能幫的上忙, 我真的希望能分享妳的煩惱, 陪妳一起度過, 就像那時候妳陪我度過上帝的事, 不管怎樣, 我永遠支持妳, 我們仍然在妳身邊陪伴著妳.』 
 A-lân khoàⁿ soah, ba̍k-sái choaⁿ-á liàn--lo̍h-lâi, khak-sı̍t, i kap A-mûi in chò-hoé keng-koè chiâⁿ chē tāi-chı̀, chiah-ê sı̄ i siōng hēng-hok ê kı̀-tı̀, m̄-koh, i tú--tio̍h ê chhiong-ke̍k, soah m̄-chai beh án-choáⁿ chham A-mûi in kóng, kám kóng beh kā in kóng i í-keng bô siong-sı̀n chit ê sè-kài, bô siong-sı̀n siā-hoē, bô siong-sı̀n seng-khu piⁿ ê lâng--a? 
 A-lân kán-tan kā A-mûi hoê-phoe:『謝謝妳們一直陪伴著我, 只是我現在需要的不是精神支持, 只想脫離這裡, 逃離一切.』Siūⁿ bē kàu chit tiuⁿ phoe soah chhiat-tn̄g hām A-mûi in chit-koá pêng-iú ê kám-chêng. 
 Koè tńg kang, Bûn-eng mā siá phoe hō͘ A-lân. 
 『我不知道妳到底有什麼問題, 妳不想說也就算了, 幹嘛回信說得那麼絕? 我想我們沒對不起妳, 也沒虧欠妳什麼吧! 既然做朋友做的那麼委曲求全, 那就算──了──吧! 我們之間已經發生“化學變化”了. 別以為參加個營隊或讀書會, 妳就比較清高, 想拯救原住民? 想改變世界? 想替台灣救贖? 別那麼喜歡唱高調, 先檢討妳自己吧! 在我看來, 妳只是從這一邊逃到那一邊, 躲在用知識與高調搭建的高塔裡, 妳沒有進入妳想救贖的社會, 只是一直在逃避.』 
 Bûn-eng chit tiuⁿ phoe, ta̍k kù lóng chha̍k jı̍p-khı̀ A-lân ê sim-koaⁿ-té, iáu-sı̄ Bûn-eng khah bín-kám, hoán-èng mā khah kín, chhut-chhiú tō tiám-phoà A-lân ê chōng-hóng kap chhù-kéng. 
 Chit mê, A-lân sit-bı̂n--a. Joa̍h--lâng chham-ka ê iâⁿ-tūi, Siù-bí kóng ê oē, A-kheng ê koan-tiám, tha̍k-chheh-hoē teh thó-lūn--ê, kap Bûn-eng ê phoe, chiah-ê it-tı̍t tı̄ A-lân ê thâu-khak lāi teh ká, ū Bûn-eng A-mûi in poê-phoāⁿ ê seng-oa̍h , kap Siù-bí A-kheng in hō͘ A-lân ê su-sióng khé-bêng, nn̄g pêng ná siang-thâu bé-chhia, kā A-lân giú tùi bô kāng hong-hiòng khı̀, chhoē bô chı̍t ê balance. Tı̄ A-lân siūⁿ kah tng ak-chak ê sı̂-chūn, QA khà tiān-oē lâi. 
 『你怎麼有我的電話?』A-lân chiap-tio̍h QA ê tiān-oē chiâⁿ ı̀-goā. 
 『我打去宿舍找妳, 妳室友說妳搬出來了, 就給我這支電話了. 妳幹嘛突然搬出來啊?』 
 『奇怪了, 我搬出來需要向你報備嗎?』Thiaⁿ-tio̍h ū khó-lêng sı̄ A-mûi in hō͘ QA tiān-oē, A-lân tùi QA tō bô hó siaⁿ-sàu. 
 『聽說妳最近遇到什麼問題, 是不是? 怎麼了?』Hó sèng-tē ê QA kè-sio̍k mn̄g--lo̍h-khı̀. 
 『我跟Mo͘nlight她們鬧翻了......』A-lân kóng-tio̍h che tō koh khai-sí háu--a, mā chiâⁿ koài-kı̂ sı̄ án-choáⁿ ka-tı̄ ē kap QA kóng chiah-ê, soah bô hoat-tō͘ kap A-mûi in kóng. 
 『好啦! 不要哭啦! 我最怕女生哭了, 有什麼事慢慢說嘛!』 
 A-lân chū thâu kàu boé kā tài-chı̀ kóng hō͘ QA chai, ū QA teh an-tah, A-lân ê chêng-sû mā ta̍uh-ta̍uh-á pêng-chēng--lo̍h-lâi. 
 『你也會覺得我像Lemon說的那樣嗎?』A-lân mn̄g QA. Lemon sı̄ Bûn-eng tı̄ BBS ê ID, Bûn-eng hit tiuⁿ phoe, it-tı̍t hō͘ A-lân chin care. 
 『嗯! 有一點......』QA kóng kah tám-tám--a, kiaⁿ A-lân thiaⁿ--tio̍h ē siūⁿ-khı̀. 
 『喂! 哪裡像了?』 
 『說實話, 我覺得妳是無病呻吟, 沒事找事做. 做個快樂的大學生不是好好的, 幹嘛去想那些有的沒的, 還跟妳那些好朋友撕破臉.』 
 『你想一輩子被蒙在鼓裡當快樂的豬, 我可不想! 更何況這些問題確實存在, 只是沒人告訴我們, 學校沒教我們, 讓我們以為一切都正常合理, 可是只要去思考, 去看看我們身邊的人, 很容易就能發現問題所在, 我不想再踏在別人的頭上往上爬, 也不想再急於擺脫我成長的背景追求遙無可及的夢, 大家不是都在說“青春不要留白”嗎? 我只是找到自己的方向而已, 為什麼你們都要和我唱反調?』 
 『妳有和Mo͘nlight她們說過了嗎?』 
 『有試著和她們說啊! 不是雞同鴨講, 就是沒對焦.』 
 『但是妳是真的想和她們談嗎? 有坦開心胸嗎? 還是和她們聊之前, 其實妳自己已經認定她們一定聽不下去或者是聽不懂? 我想妳們之間如果真的有好好聊過的話, 不至於會搞到這樣吧!』 
 QA kóng kah A-lân bô oē thang ı̀n. 
 It-tı̍t tán bô A-lân koh chhut-siaⁿ, QA oāⁿ oē-tê kóng:『要不要出去吃宵夜? 我去載妳.』 
 『不要! 我說過不跟網友見面的.』 
 『妳也真奇怪, 可以跟一個網友說那麼多, 卻沒辦法跟自己的好朋友談? Lemon說的對, 妳只是一直再逃避.』 
 Koà tiān-oē liáu-āu, A-lân ê khi-mó͘-chih jú bái, Bûn-eng A-mûi in ê tāi-chı̀ tō hoân-ló bē soah--a, chit-má koh ke chı̍t ê QA lâi loān. 
 (TGB Thong-sı̀n tē 66 kı̂, 2005 nı̂ 3 goe̍h)