A-lân 06

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 “Hoâiⁿ-tı̍t bô kı̀ⁿ-bı̄n sı̄ pêng-iú, chit-má kı̀ⁿ-bı̄n liáu-āu mā-sı̄ ‘pêng──iú’, koh-chài kóng, lán mā bô sǹg sı̄ chèng-keng kı̀ⁿ-tio̍h bı̄n.” A-lân te̍k-pia̍t kiông-tiāu pêng-iú chit nn̄g jı̄, bô siūⁿ beh hō͘ QA gō͘-kái. 
 “8 goe̍h 23 goá ài khı̀ Sin-tek soaⁿ-téng hip Tayal pō͘-lo̍k chèng khı̄-á ê iáⁿ-phı̀ⁿ, lí beh khı̀--bô?” QA chai-iáⁿ A-lân tùi che ū chhù-bı̄. 
 “Goá khoàⁿ-māi--leh.” A-lân mā chai-iáⁿ QA thiau-kang the̍h che kā siâⁿ. 
 “Nā ē-sái ài kín kā goá kóng--o͘!” 
 Ha̍k-kı̂ beh kiat-sok chı̀n-chêng, A-lân in siā-thoân beh chhut khan-bu̍t, i ài hū-chek kı̂-tiong chı̍t ê choan-tê pò-kò. Àm-sı̂ tńg-khı̀ kàu chhù, seng-khu sé hó liáu-āu, A-lân kiâⁿ khı̀ A-kheng ê pâng-keng. 
 “A-kheng, lí chêng chı̍t-chām-á m̄-sı̄ kóng beh khı̀ soaⁿ-téng chhoē chı̍t ê éng-koè teh bú goân-chū-bı̂n ūn-tōng ê pêng-iú? Lí tang-sı̂ beh khı̀? Goá ài hū-chek goán siā-khan chit kı̂ ê『原住民運動回顧與展望』, nā ē-tàng, goá kap lí chò-hoé khı̀, hó--bô?” 
 “Án-ne--o͘......bô, goá kap hit ê pêng-iú iok khoàⁿ chit lé-pài la̍k ē-sái--bô?”