A-pah ê Ûi-thoân

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --A-pah tiòng-hong liáu-āu 8 chi peh 
 A-pah tiòng-hong liáu-āu 

Goá khai-sí chia̍h chı̍t-khoán io̍h-á
Chı̍t lia̍p 81 mg ê aspirin
EN-á hūn-liōng ê aspirin
I-seng kóng chı̍t kang chia̍h chı̍t lia̍p
Ē-tàng ı̄-hông tiòng-hong Goá su-iàu kū-choa̍t A-pah ê ûi-thoân
Goá ná-chhiūⁿ ta̍k-hāng lóng ûi-thoân-tio̍h A-pah
Kó͘-ı̀ kah ū tiám-á cha-bó͘-thé
Chiok gâu pháiⁿ-sè
Put-sı̂ bı̄n âng kòng-kòng Goá kok-hāu ê sı̂ hō͘ lâng kiò “siâu chê”
Sı̄ chı̍t-ê cha-bó͘ lāu-su kā goá hō--ê
Choân-pan lóng àn-ne kā goá kiò
Āu-lâi, goá chham múi chı̍t ê kiò goá “siâu chê” ê gín-á
Sio-phah
Piàⁿ-miā sio-phah
Phah kah bô lâng koh káⁿ kiò goá “siâu chê”
Phah kah choân-pan kiò goá “tá ko” Goá mā ûi-thoân A-pah ê toā-chı̍h
Kóng-oē chiok hân-bān
Ta̍k-kù oē lóng tı̄ chhùi-nı̍h se̍h kúi-nā liàn
Chiah lâi kàu chhùi-piⁿ
Thi-thi thuh-thuh
Thun-thun thò͘-thò͘ It-tı̍t kàu ko-tiong iáu àn-ne
Ko jı̄ ê sı̂ chò hù-pan-tiúⁿ
Ta̍k-pái pan-hoē khí-lih káng-tâi téng pò-kò
Bô lâng thiaⁿ ū goá teh kóng siáⁿ
Goá ka-kı̄ mā m̄-chai teh kóng siáⁿ
Āu-lâi, goá koat-sim beh ka-kı̄ kiáu-chèng
Goá ê chhùi-chı̍h Ta̍k chá-khí, goá kā chhùi-chı̍h
Tòng-chò goá ê sin-khu
Bin8 hiòng tang-hong chò nńg-sin ūn-tōng
Oan-io, khi chiàⁿ-pêng
Chhun-tı̍t, khi tò-pêng
Tó--leh, chē--khí-lâi
Phak--leh , theⁿ--khí-lâi
Thiàu--khí-lâi, phah chı̍t ê phok-á
One more, two more
Tông-sı̂ toā-siaⁿ o-ló Siōng-tè Chit-má, goá í-keng ē-tàng sı̀-kè khi ián-káng
Goá mā ûi-thoân a-pah ê kip-sèng
A-pah chha-put-to náu-kin siūⁿ-tio̍h siáⁿ-hoè
Kha-chhiú to jiáu pè-pè it-tı̍t khı̀
Bô-koán sam-chhit jı̄-cha̍p-it
It-tı̍t lê it-tı̍t khı̀
Chhin-chhiūⁿ gōng-gû teh lê-chhân Goá kàu tāi-ha̍k, mā iáu-sı̄ hit-hō hoè-kông-sèng
Āu-lâi, goá khı̀ o̍h lòng-kiû kái sèng-tē
O̍h kah ē-hiáu kiû-pō͘ sǹg kàu āu-piah saⁿ pō͘
Múi lia̍p kiû, seng siòng kàu chin-chin-chin
Chiah khin-khin-á lòng--chhut-khı̀
M̄-koh, goá m̄-chai beh àn-choáⁿ kū-choa̍t
A-pah ê ûi-thoân
A-pah tiòng-hong ê ûi-thoân Goá sı̄ beh àn-choaⁿ kū-choa̍t?
Mài chia̍h siuⁿ iû?
A-pah chı̍t-sı̀-lâng sàn phí-phí
Bô chia̍h-tio̍h siáⁿ-mı̍h iû-sian
Mài chia̍h siuⁿ hó?
Chia̍h siuⁿ hó “tân kú chhûn” ē siuⁿ koân?
A-pah chı̍t-sı̀-lâng bô chia̍h koè kúi tǹg hó-tǹg
A-pah náu-kin tn̄g--khı̀
M̄-chai sı̄ sím-mı̍h ín-khí
Chhoē bô goân-in Goá m̄-chai beh àn-choáⁿ kū-choa̍t
A-pah ê ûi-thoân
A-pah tiòng-hong liáu-āu
Goá chı̍t-hong-bı̄n khai-sí chı̍t kang chia̍h chı̍t lia̍p
81 mg ê aspirin
Chı̍t-hong-bı̄n, goá khai-sí jı̄n-chin su-khó
Tiòng-hong í-āu ê seng-gâi
Beh àn-choáⁿ kui-oē?