A-pah Ē-hiáu Kóng Pe̍h-chha̍t

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --A-pah tiòng-hong liáu-āu 8 chi lak 
 A-pah tiòng-hong liáu-āu 
I pún-té bē-hiáu ê tāi-chı̀
Soah piàn ē-hiáu A-pah sı̄ chiok kó͘-ı̀ ê lâng
Peh cha̍p chhit tang lâi
Bē-hiáu kóng poàⁿ-kù pe̍h-chha̍t
Kóng-oē hân-bān koh toā-chı̍h
Lāu-sı̍t-oē to̍h kóng kah thi-thi thu̍h-thu̍h
Pe̍h-chha̍t-oē nā beh kóng
Khó-lêng ta̍k-im tı̄ chhúi-lāi to̍h tn̄g-khùi A-pah tiòng-hong liáu-āu
Soah piàn ē-hiáu kóng
Pe̍h-chha̍t-oē
I nā siūⁿ-tio̍h to̍h kā goá khà tn̂g-tô͘ tiān-oē
Kóng bô kúi kù
Liâm-piⁿ koà-tn̄g
Chí-iàu ài beh kiò goá ê miâ
Thiaⁿ goá kā i ı̀n
Chhin-chhiūⁿ í-chêng goá tı̄ chhù-nı̍h Choè-kı̄n hut-jiân chin-chió kā goá khà tiān-oē
Goân-lâi, téng-kò-ge̍h tiān-oē-toaⁿ chhut--lâi
Tiān-oē-chı̂ⁿ ke chin-chē
Hū-chek sǹg-siàu ê sun-á
Mn̄g a-kong
Kám-ū khà chin-chē tn̂g-tô͘ tiān-oē A-kong ı̀n-kóng: “bô oh!
Goá lóng bô khà oh!”
Ìn kah chin sūn-chhùi
Bô toā-chı̍h bô phah-kat
Bô poàⁿ-im tı̄ chhùi-lāi tn̄g-khùi
A-pah í-keng ē-hiáu
Kóng pe̍h-chha̍t Goá mn̄g a-pah
Choè-kı̄n thài bô koh khà tiān-oē lâi
I kóng: “choè-kı̄n khah bô-êng!”