A-pah Chò Tâi-gí Lāu-su

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --A-pah tiòng-hong liáu-āu 8 chi gō͘ 
 A-pah kin-nı̂ peh cha̍p peh 
Thiaⁿ-kóng kok-hāu khai-sí kà Tâi-gí
Chhoē bô lāu-su
I kóng i èng-tong ū-kàu chu-keh A-pah tiòng-hong liáu-āu
Sui-jiân kóng-oē bē chheng-chhó
Thiaⁿ-kóng Tâi-oân beh khai-sí sı̍t-si
Bó-gí kàu-ha̍k
I kóng i lâi kà
It-tēng ū hāu-kó A-pah sui-jiân bô tha̍k-koè chheh
I ê kàu-ha̍k keng-giām koh bē chió
Siōng-bō, i kà koè saⁿ ê Ìn-nı̂ goā-lô
In saⁿ ê chhim lâi Tâi-oân ê sı̂
Bē-hiáu poàⁿ-kù Tâi-gí In beh lâi Tâi-oân
Lâng ū kà in chı̍t-koá Hoâ-gí
Khó-sioh a-pah bô tha̍k-koè chheh
Lí kóng i put-tóng
I kóng lí put-tóng Beh chiàu-kò͘ chı̍t ê tiòng-hong ê lāu-lâng
Bē-hiáu Tâi-gí thài ē-sái
A-pah chiū khai-sí chò Tâi-gí lāu-su
Àn chho͘-kip-pan kà khí
Chho͘-kip-pan chı̍t tang
Sêng-chek nā hó seng tiong-kip-pan Múi chı̍t ê goā-lô
Tha̍k oân tiong-kip-pan ài pit-gia̍p
Tńg-khı̀ Ìn-nı̂ Tē it ê Ìn-nı̂ goā-lô A-nı̂
Tiong-kip-pan pit-gia̍p
Kā a-pah kóng tńg-khı̀ sûi beh kiat-hun
Kóng ē kià siòng-phı̀ⁿ lâi hō͘ lāu-su khoàⁿ
A-pah it-tı̍t liām kóng
Kàu-taⁿ iáu-bē kià--lâi
M̄-chai kè ū chhut-khı̀ bo? Tē jı̄ ê Ìn-nı̂ A-nı̂
( I ta̍k-ê lóng kiò A-nı̂, ū khó-lêng sı̄ Ìn-nı̂ ê nı̂)
Mā-sı̄ tiong-kip-pan chiū pit-gia̍p
Kā a-pah kóng i chhù-nı̍h nn̄g ê sè-hàn gín-á
Nn̄g tang bô khoàⁿ, i chin siàu-liām
Tńg-khı̀ it-tēng mā ē siàu-liām Tâi-oân ê A-pa
Kā i kà chiah chē Tâi-gí ê Tâi-gí lāu-su Tē saⁿ ê Ìn-nı̂ A-nı̂
O̍h-tio̍h khah han-bān
A-pah ū-sı̂ ē hoat sèng-tē
Toā-sè-siaⁿ
A-pah chò Tâi-gí lāu-su
Ná-chhiūⁿ lú lâi lú giâm-keh
Goá chin hoân-ló i m̄ hō͘ A-nı̂ seng-kip
Kàu-sı̂ nā lo̍k-tē
Chit-ê A-nı̂ khó-lêng bē-tàng sūn-lı̄ pit-gia̍p
Tńg-khı̀ Ìn-nı̂ A-pah kóng i sı̄ chin giâm-keh
Chin jı̄n-chin ê Tâi-gí lū-su
I koh ū khah lím la̍k tang ê
Kàu-ha̍k keng-giām
Kok-hāu to teh khiàm Tâi-gí lāu-su
I èng-tong ū kàu chu-keh
Chò Tâi-gí lāu-su A-pah èng-tong ū-kàu chu-keh, put-kò
M̄-bián hiah-nı̍h giâm-keh