A-pah beh Tńg-lâi Chhù-nı̍h

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --A-pah tiòng-hong liáu-āu 8 chi it 
 Goá tńg-khı̀ ê sı̂-chūn 
A-pah í-keng sàng-khı̀ tı̄ an-ióng-ı̄ⁿ
Thâu-khak hō͘ lâng lu kng-kng
Thǹg-pak-theh
Tâ jiō-chū-á Tó tı̄ lòng-khòng-keng siōng piⁿ-á-kak ê pēⁿ-chhn̂g
Lâng sán kah chhin-chhiūⁿ Hui-chiu êng-ióng put-liông ê gín-á
Tiòng koè hong ê sin-khu bô teh tín-tāng
Chhin-chhiūⁿ hō͘ lâng tàn tı̄ piⁿ-á-kak ê
Chı̍t tè phoà toh-pò͘ Khoàⁿ-tio̍h goá lâi
A-pah ba̍k-sái soah lâu--chhut-lâi
Iân-á khàu, iân-á kóng chhut chı̍t-kù
Kô͘-kô͘ ê oē:
“Goá beh tńg-lâi chhù-nı̍h!” Khoàⁿ-tio̍h it-hiòng lo̍k-koan ê a-pah
Tiòng-hong liáu-āu
Piàn chiah-nı̍h loán-jio̍k bû-chō͘
Goá ê kha hiông-hiông it-tı̍t nńg--lo̍h-khı̀
Ba̍k-sái toè leh loán-jio̍k--khí-lâi “A-pah goá chhoā lí tńg-lâi chhù-nı̍h!”
Beh lı̄-khui ê sı̂
An-iong-ı̄ⁿ ê khàn-hō͘-hū
Kā goá phō-oàn a-pah
Kóng a-pah kui-jı̍t kui-mê chhá bô thêng A-pah tiòng chiok -hong liáu-āu
Piàn bô an-choân-kám
A-pah sim-lāi chioh kiaⁿ
Kiaⁿ lâng kā i bē-kı̀-tit
Kā i tàn tı̄ piah-kak
Chhin-chhiūⁿ ēng liáu ê chı̍t tè toh-pò͘ A-pah beh ài lâng chai-iáⁿ i ê chûn-chāi
A-pah chiū kui-jı̍t kui-mê kā lâng kiò bô thêng
Ná-chhiūⁿ teh kā lâng kiò-hûn A-pah tiòng-hong liáu-āu
Seng tı̄ chhù-nı̍h
Iû chhù-nı̍h ê chhin-lâng lûn-liû chiàu-kò͘
Ta̍k-ê lâng lóng hō͘ i chhá kah bô-hoat--i
Chiah kā i sàng khı̀ an-ióng-iⁿ Kā a-pah chhoā tńg-lâi chhù-nı̍h
Kā a-pah chhoē chı̍t ê choan-jı̄m khàn-hō͘
Chhoā a-pah khı̀ pēⁿ-ı̄ⁿ ho̍k-kiàn
Tiòng-hong liáu-āu ê a-pah
Sûi koh oa̍h--tńg-lâi
Sûi koh hoê-ho̍k i lo̍k-koan kian-kiông ê kò-sèng Ta̍k-kang jı̄n-chin chò ho̍k-kiàn
Chhin-chhiūⁿ chá-chêng jı̄n-chin chò-sit ê khoán-sè
Tiòng-hong liáu-āu ê a-pah
Chı̍t kang pí chı̍t kang khah hó-sè
Bē koh kui-jı̍t kui-mê
It-tı̍t kā lâng chha bô thêng
Ná-chhiūⁿ teh kā lâng kiò-hûn