A-pah chham Kha-ta̍h-chhia

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --A-pah tiòng-hong liáu-āu 8 chi sı̀ 
 A-pah chē tı̄ lûn-í téng 
Tùi hit tâi i khiâ jı̄ cha̍p goā tang ê
Jı̄-sı̀-á kha-ta̍h-chhia
Hoat-sèng-tē A-pah jı̄ cha̍p goā tang chêng
Chhia-hō, chı̍t ki kha tn̄g--khı̀
Tàu ké-kha
Bē-tàng kè-sio̍k khiâ toā-tâi--ê
Jı̄-peh-á bú-chhia
Kái khiâ cha-bó͘-lâng khiâ ê jı̄-sı̀-á bûn-chhia I khiâ hiah-nı̍h sè-lián ê chhia-á
Sı̀-kè khı̀
Sı̄m-chí khı̂ khı̀ gō͘ cha̍p kong-lí goā
khoàⁿ teh kan-khó͘ ê gō͘-chek A-pah tiòng-hong liáu-āu
Chí-hó chē lûn-í
Hō͘ lâng sak-lâi sak-khı̀
Bē-tàng sı̀-kè khı̀
I ê sè-kài hut-jiân-kan
Piàn chiok sè Hit-kang, i khoàⁿ-tio̍h hit tâi kha-ta̍h-chhia
Lián-kheng píⁿ-píⁿ
Nn̄g ê lián-á siau-hong tah-tah
Kui-ê sèng-tē it-tı̍t giâ--khí-lâi “Kui-tâi chhia pàng kah nńg-ko-sô!
Goá liâm-piⁿ to̍h lâi kā lí khiâ!
Lián-kheng pàng hō͘ píⁿ-píⁿ!
Ū kàu pı̂n-toāⁿ!
Ū kàu liáu-jiân!
Kám ē khoàⁿ chē-chéng--tit?
Goá tán--leh tio̍h kā lí khiâ--chhut-khı̀!
Lián-á pó͘-pó͘ kā lí khiâ--chhut-khı̀!” Goá koáⁿ-kín khı̀ kā hit tâi jı̄-sı̀-á
Koàn-hong koàn hō͘ pá-pá
Koh kā lián-kheng ēng iû chhit hō͘ kim-kim
Khan lâi a-pah ê sin-khu-piⁿ
Hō͘ i sûi-sı̂ beh khiâ thang khiâ
Sûi-sı̂ thang khiâ--chhut-khı̀ “A-pah, lí mài tùi lí ê kha-ta̍h-chhia
Hoat hiah toā ê sèng-tē, hó bô?”