A-pah o̍h kiâⁿ-lō͘

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --A-pah tiòng-hong liáu-āu 8 chi jı̄ 
 Goá sè-hàn o̍h kiâⁿ-lō͘ 
Ùi sı̀-kha kiâⁿ khí
Pún-lâi iōng pê--ê o̍h nn̄g kha kiâⁿ A-pah o̍h kiâⁿ-lō͘
Ùi bô kha kiâⁿ khí
A-pah tiòng-hong í-āu
Tó-kha bô beh thiaⁿ náu-kin chí-hui
(Kı̂-sı̍t sı̄ náu-kin í-keng bē-hiáu chí-hui,
A-pah koài i ê kha bô siáⁿ ha̍p-lí)
Chiàⁿ-kha pún-lâi to̍h sı̄ ké-kha
Nn̄g ki kha bô chı̍t ki kha hó-sè Goá ēng lûn-í sak a-pah lâi kok-hāu ê chhau-tiûⁿ
O̍h kiâⁿ-lō͘
Chit-ê chı̍t-pah bí ê pháu-tō
Goá kok-hāu ê sı̂
Ta̍k-tang ūn-tōng-hoē
Cháu tē-it
Niá chin-chē chióng-chn̄g kap iân-pit A-pah siūⁿ kóng goá chhoā i lâi chit-ê pháu-tō
Ohh kiâⁿ-lō͘
Un3-tàng beh ài i
Ùi bô kha o̍h kah ū kha
Ùi saⁿ kha o̍h kah nn̄g kha
Ùi kiâⁿ-lō͘ o̍h kah ēng cháu--ê
Beh koh hō͘ i cháu tē-it A-pah o̍h kiâⁿ lō͘
Chiok piàⁿ-sı̀
Koái-á chiàⁿ-chhiú gı̄m ân-ân
Goá ùi āu-piah siang-chhiú kā i ê io hû leh
A-pah ta̍h chhut chı̍t pō͘
Ta̍h chhut nn̄g-pō͘
Ta̍h bô kúi pō͘ Kip-sèng ê a-pah to̍h kiò goá mài kā hû
I beh ka-kı̄ kiâⁿ
A-pah ēng saⁿ ki kha
Kiâⁿ kah kui sin-khu tāng koāⁿ
Goá tiām piⁿ-á kā i phah-phok-á
Kā i o-ló A-pah ū kàu gâu
A-pah ē-hiáu kiâⁿ-lō͘ ah
A-pah kiâⁿ cha̍p bí ah
A-pah chı̍t-ē hoaⁿ-hí
Soah beh koh kā koái-á pàng--khui
Siūⁿ beh ēng nn̄g kha kiâⁿ
Siūⁿ beh ēng cháu ê
Siūⁿ beh cháu tē-it Goá koáⁿ-kín cháu oá-khı̀ kā tòng leh
A-pah chha chı̍t-tiám-á phak-phak lo̍h-khı̀
A-pah kóng ū-iáⁿ to tio̍h
Bē-sái boē o̍h kiâⁿ to̍h beh o̍h poe
Á-sı̄ khah jı̄n-hūn leh
Chı̍t pō͘ chı̍t pō͘ bān-bān tō͘
Chı̍t bi chı̍t bí ū bı̄-lâi A-pah tı̄ goá sak i tńg-lâi ê lō͘-tiong
Chin chèng-keng kā goá kóng
“Í-āu goá nā o̍h ē-hiáu ka-kı̄ kiâⁿ-lō͘,
It-seng beh lâi-khı̀ Hawaii chhit-thô!”