Ah-bó-tê

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ah-bó-tê 
Kha-té-pêⁿ
Thâu lê-lê
Boé-chui té
Cháu bē chē Lí hô-pit khoàⁿ koân bô khoàⁿ kē
Goá put-koh to̍h sı̄ ah-bó-tê
Bián kā goá khoàⁿ-chò nńg-kha-hê! Kha-tê bô oan-keng
Tiōng-sim bô pêng-kin
Ê-té chū chı̍t tè tēng chhiū-leng
Goá tio̍h kap lí ū pí-phēng
Lí bián chhiò goá bē chò-peng.