Am--leh tō hut

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

A-kiat-á kap lâng khı̀ chham-ka hu̍t-sı̄ ê oa̍h-tāng. Tı̄ lāi-té ta̍k-ke lóng sı̄ chia̍h-sò͘-ê, bô-lâng leh chia̍h-chho. M̄-bat hiah kú bô kha̍p-tio̍h iû-chho, 5,6 jı̍t lo̍h-lâi, A-kiat-á kiông beh tòng boē-tiâu, beh-àm-á ê sı̂ tō thau-cháu lo̍h-soaⁿ, khı̀ piah 1-oáⁿ gû-bah-mı̂. Chia̍h-pá chhùi-khó͘ chhit-chhit-leh, koh tùi hu̍t-sı̄ kiâⁿ-tńg-lâi. Ka-chài! Lóng bô-khı̀ hông hoat-ka̍k. Kiâⁿ jı̍p hu̍t-sı̄, hn̄g-hn̄g ū 1-ê su-hū khoàⁿ-tio̍h, tō siang-chhiú ha̍p-chióng, kā kóng: “O-mí -tô-hu̍t, O-mí ∼tô-hu̍t!” A-kiat-á chhoah-1-tiô, siūⁿ kóng:Chit-ê su-hū chiah lı̄-hāi, goá thau-cháu khı̀ chia̍h-chho, I iā chai-iáⁿ? Bô, ná ē kā goá kóng “Am--leh tō hut“? A-kiat-á chiâⁿ pháiⁿ-sè, bı̄n lóng âng-khí-lâi, tō kín kā su-hū ha̍p-chióng hoê-lé. Su-hū kā A-kiat-á khoàⁿ--chı̍t-ē, ta̍uh-ta̍uh-á kóng:”Siān-chāi, siān-chāi!” A-kiat-á sim-koaⁿ lāi lú kiaⁿ-hiâⁿ-lo͘, siūⁿ kóng: Chit-ê su-hū tiāⁿ-io̍h sı̄ oa̍h-hut chài-sè, ah bô goá thau cháu-khı̀ chia̍h-chho iā bô hông hoat-hiān, I ná ē sū-sian lóng chai, koh kā goá kóng “sian-chai, sian-chai”!