An-hioh-jı̍t chá-khí si

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 1 An-hioh sèng-jı̍t tē it hó, 
Sim-sı̂n khò Chú bián hoân-ló,
Chheng-chá khùn-khí kiû Thiⁿ-pē;
Toā un siúⁿ-sù phó͘ thiⁿ-ē. 2 Kı̂-kiû Sèng-sı̂n toā kàng-lı̂m,
Pang-chān hiaⁿ-tı̄ thoân hok-im;
Siōng-tè tùi-te̍k chiū hâng-ho̍k,
Hoán-hoé sı̀n Chú jı̍p Thian-kok. 3 Lâm-hū ló-iù siū khó͘-khǹg,
Sim-koaⁿ ke̍k ngı̄ pı̀ⁿ choè nńg;
Lêng-hûn tāng bı̂n Chú kiò chhíⁿ,
Sí-sim tit-tio̍h têng-thâu-siⁿ. 4 Ou-àm gû-chhún o̍h tı̀-hūi,
Iu-būn kiaⁿ-hiâⁿ siū an-ùi;
Kiû Chú hián-bêng toā êng-kng,
Ta̍k hāng khiàm-kheh pó͘ cha̍p-chn̂g. 5 Siōng-tè un-tián kiat ké-chí,
Jı̂n-ài hô-pêng kap hoa-hí,
Tāi-ke sim-lāi chiâⁿ choè sèng,
Goā-māu hián-chhut hó phín-hēng. 6 Siⁿ-chêng lán siú an-hioh-jı̍t,
Sı̀n-thàn Kiù-chú tio̍h sêng-sı̍t,
NG3-bāng sí-āu oē chiūⁿ thiⁿ,
An-jiân hióng-hok bān-bān nı̂.