An-lo̍k-ke

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
(Tùi An-lo̍k Ke choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋

Tē it Chiuⁿ[siu-kái]

Tùi kó͘-chá í-lâi khîm ū chē-chē khoán. Chi̍t-hō sī toâⁿ--ê ; chit-hō toâⁿ--ê tio̍h lâng gâu, ē bat hit-ê khîm-tiāu, chiah ē-hiáu-tit toâⁿ. Iáu ū chi̍t-hō sī tńg--ê; chit-hō sī chhin-chhiūⁿ sè ê khiā-tû chit-iūⁿ, koh piⁿ-á ū chi̍t ki pèⁿ thang hō͘ lâng choān, choān-liáu chiū ū hit-ê khek-tiāu; só͘-í lâng-lâng lóng ē hiáu choān. Chóng-sī tiāⁿ-tio̍h ū sì gō͘ tè nā-tiāⁿ, bē -ē chhut-chāi lâng ê ì-sù oāⁿ pa̍t mi̍h khek-tiāu.

In-ūi án-ni-siⁿ tī goán goā-kok ê só͘-chāi, ū-sî lâng bô pa̍t-ê thâu-lō͘ thang thàn-chia̍h, í-ki̍p bē-hiáu-tit chò kang ê lâng, ū-ê chiong chit-hō khîm ji̍t-ji̍t toà khì ke-lō͘ choān hō͘ lâng thiaⁿ, ǹg-bāng lâng thiaⁿ-liáu hoaⁿ-hí tām-po̍h chîⁿ hō͘ i.

Taⁿ chiông-chiân tī Eng-kok kiaⁿ-siâⁿ-lāi ū chi̍t-keng ê kheh-tiàm. Tiàm sī chi̍t-chō ê koân-lâu, ū kúi-nā chàn. Só͘ khiā-khí lóng sī kiông-khó͘ ê lâng. Tī chit-ê lâu-téng, lâu-thui-kak ê só͘-chāi ū chi̍t keng ke̍k-sè ê pâng. Lāi-bīn ū chi̍t-ê lāu-lâng leh toà; i-ê miâ kiò chò Tok-hui, bīn ū tài-chhiò-iông ê khoán-sit. Tī leh choān-khîm ū im-tiāu chhut-lâi hóng-hut sī khek ê siaⁿ-im, chhin-chhiūⁿ teh kóng, Goá ê ke chiū-sī An-lo̍k ê ke, bô tè thang pí-phēng goá ê ke. ”

Nā-sī chit-ê khîm-tiāu só͘ tńg ê An-lo̍k-ke bô kap chit-ê lâu-téng sio-siāng; in-ūi chit-ê lâu-téng sī kiông-khó͘ ê só͘-chāi, e̍h-e̍h, bô khoan-khoàⁿ, ou-àm bē kng; chū-jiân toà tī-hia bô khoàⁿ-oa̍h, bô chhin-chhiūⁿ tī ke-lāi ê lī-piān.

Tī lâu-ē kúi-chàn khiā-khí ê lâng, ū-ê tī phoà-Chhn̂g téng, poàⁿ-khùn, poàⁿ-chhéⁿ, thiaⁿ-kìⁿ chit-ê khîm ê kheh, siūⁿ-khí ka-tī ê ke, ia̍h bat hióng-hok hit-hō hó-chhù. Nā-sī lī-khui ke-lāi tú-tio̍h kan-khó͘ ê kéng-hóng. Kàu mê-chhim ê sî-chūn, teng-hoé teh-beh hoa, hoé-lô͘ ê hoé teh-beh koè, chit-ê lāu-lâng iáu-kú teh choān-khîm.

Goân-lâi Tok-hui tī lâu-téng teh toà, toaⁿ-sin kou-khó͘, bô chhin-chhek thang khò, bô pêng-iú thang kiû. Hoān só͘ chhin-ài ê lâng lóng-chóng sí-liáu, pēng-bô chi̍t-lâng sim-būn kì-liām i-ê khó͘-chhó͘. I ia̍h bô sim-koaⁿ keng-êng bô͘-oa̍h, ta̍k-ji̍t choān-khîm nā-tiāⁿ; ū-sî siū thiaⁿ-khîm ê lāu thài-thài kap kou-niû tām-po̍h chîⁿ hō͘ i, chiū-sī chiong chiah-ê chîⁿ khì bé chia̍h, í-goā bô pa̍t-mi̍h sim-ài ê mi̍h-kiāⁿ thang an-ùi i, chit-ê choān-khîm sī i chi̍t-sì-lâng só͘ ài--ê.

Chit-ê khîm kap i-ê hoè-siū chha-put-to; só͘ tńg chhut--lâi ê khek-tiāu m̄-sī sî-sit--ê, sī kó͘-chá--ê. Gín-ná tāi-ke thiaⁿ kah ià, to m̄ hoaⁿ-hí thiaⁿ; lāu Tok-hui siūⁿ kàu i ka-tī hō͘ lâng khoàⁿ-khin, liān khîm ia̍h chit-ê khoán. Pêng-ji̍t sui-jiân ē jím-nāi-tit, nā-sī mê-sî sim-lāi khiok kham-bē-tiâu. Koh tú-tio̍h chi̍t-chūn ê léng-hong, koâⁿ kàu bīn ē thiàⁿ chhin-chhiūⁿ to teh siah chi̍t-poaⁿ-iūⁿ. I-ê in-chiûⁿ kou-toaⁿ chi̍t-niá po̍h-po̍h, seng-khu hoat-tiō, chhiú, bīn, lō͘-chhut chheⁿ-kin, sán kàu chi̍t têng phoê nê chi̍t-têng kut, chhin-chhiūⁿ hîn-gông, liân chit-ê khîm ê siaⁿ-im ia̍h soà loān-loān khì.

Choān-khîm ê khek-tiāu ū sì khoán; tē it khoán, o-ló Siōng-tè; tē jī, thó͘-khùi chiú-koáⁿ-lâng; tē saⁿ, o-ló Tāi-eng-kok hô-kia̍t hù-kùi ê lâng; tē sì, him-bō͘ An-lo̍k-ke. Chit kúi-ê khek-tiāu Tok-hui kài ài sī tē sì tiàu, múi-ji̍t choān-khîm kàu hit tiāu, chiū tio̍h ū sim-ì bān-bān teh tńg, ná choān ná kau-hèng; chóng-sī in-ūi thiⁿ-sî thàu hong lóng bô poàⁿ lâng beh chhap--i, lâi thiaⁿ i-ê khîm, chí-ū kúi-ê gín-ná kan-ta ài thiaⁿ sin ê khek-tiāu. Nā-sī sin-ê Tok-hui liân miâ ia̍h m̄-bat thiaⁿ-khí-káng.

Ū chi̍t-ê lāu-lâng tùi lâu-thang-lāi kah i tio̍h kín-kín khì, m̄-chún i iân-chhiân tī chit-ê só͘-chāi. Tok-hui thiaⁿ-kìⁿ chit-kù-oē chiū cháu, cháu kàu chi̍t-tiâu toā ke-lō͘, sûn-lō͘ ê lâng kóng i gāi--tio̍h ke-lō͘, koáⁿ i pa̍t só͘-chāi khì.

Tok-hui tùi chá-khí-thâu kàu hit-chi̍t-sî bô chia̍h chi̍t-tiám-mi̍h, chha-put-to gō kàu teh-beh bē tín-tāng. Kai-chài chhàu-khiáu gū-tio̍h chi̍t-ê choh-chhân ê hū-jîn-lâng beh ji̍p siâⁿ bé mi̍h, khoàⁿ-kìⁿ i, ū khó-liân i ê sim hō͘ i kúi ê chîⁿ, chiū kàu ê-hng bô lâng koh hō͘ i.

Ji̍t í-keng teh-beh àm lah, i ài-beh tò-tńg-khì lâu--ni̍h, chiū tī lō͘--ni̍h bé chi̍t tè piáⁿ, bān-bān teh kiâⁿ, kiâⁿ kàu lâu-thui-kak ê só͘-chāi. Hit-chi̍t-sî ji̍t-àm, hong toā; i siūⁿ--tio̍h kū-sî bé khîm ê sî-chūn put-chí ū hèng-thâu, khîm-téng ê tiû ia̍h chin súi; khîm ê khek-tiāu lâng-lâng to ài thiaⁿ; m̄-nā gín-ná o-ló hó, chiū toā-lâng ia̍h chheng-hou put-chí kî-koài; kàu kin-á-ji̍t lóng tùi-hoán, chai bē chiàu chêng ê ì-sù.

Kàu tò-lâi lâu-téng chia̍h piáⁿ, lim tām-po̍h tê, chiū lio̍h-á ū khah sóng-khoài, koh siūⁿ bô pa̍t-mi̍h ê tāi-chì thang ké sim-būn, chí-ū pâi khîm lâi choān. Khó-sioh Tok-hui m̄-chai ū chi̍t ūi ē an-ùi lâng ê sim--ê.

Tāi-seng lâu-chú m̄ chún i mê--sî choān-khîm, kiaⁿ-liáu chhá-tio̍h pa̍t-lâng bē-khùn-tit. I chiū kóng, ta̍k lé-pài beh ke hō͘ i kúi ê chîⁿ. Lâu-chú thiaⁿ-kìⁿ i kóng án-ni, chiū ín i.

Hit-chi̍t-mê teh choān-khîm, mê ná chhim ná kau-hèng, chhin-chhiūⁿ kap khîm chò phoāⁿ chi̍t-poaⁿ-iūⁿ, ka-tī choān, ka-tī thiaⁿ chit-ê khek-tiāu ài ha̍p ka-tī ê ì-sù, m̄-koán pa̍t-ê lâng o-ló, á-sī hiâm, ia̍h m̄-chai tī mn̂g-goā ū chi̍t-ê sè-hàn cha-pou gín-ná miâ-kiò Lī-su-tē, in-chiûⁿ phoà-noā kàu bē-kham-tit, peh tī mn̂g-bâi-téng àⁿ-hī-khang teh thiaⁿ khîm. Chit-ê gín-ná lâi ê sî-chūn seng kàu lâu-ē chi̍t chàn, tó tī phoà-chhn̂g-téng, liân-liân thiaⁿ-liáu saⁿ tè ê khîm-tiāu lóng bô khoà-ì; thiaⁿ kàu tē sì tè chiū kia̍h-thâu lah, chù-sîn ûn-ûn-á teh thiaⁿ. Thiaⁿ kàu sim-lāi bē-lún-tit, in-ūi i hut-jiân siūⁿ-khí chi̍t hāng tāi-chì--lâi, chiū-sī kúi-goe̍h-ji̍t chêng i-ê lāu-bó tī-teh, kàu beh sí ê sî-hāu bat tó tī bîn-chhn̂g-téng ēng chhiú bong i-ê bīn, chhiùⁿ kóng, “Goá ê ke chiū-sī An-lo̍k ê ke, bô só͘-chāi thang pí-phēng goá ê ke;” siaⁿ-im put-chí hó thiaⁿ, koh kóng, “Goá beh kàu goá ê ke, chiū-sī An-lo̍k-ke”. Kóng soah khùi chiū tn̄g.

Só͘-í kin-á-ji̍t i chi̍t-ē thiaⁿ--tio̍h chit tè khîm-tiāu, chhin-chhiūⁿ i lāu-bó phoà-pēⁿ teh-beh sí teh chhiùⁿ ê khoán-sit, chiū hóng-hut chhin-chhiūⁿ i ê lāu-bó tī ba̍k-chiu-chêng.

Chiàu án-ni lâi khoàⁿ, Lī-su-tē sī tùi in-niâ sí liáu-āu chiū pìⁿ chiâⁿ kou-khó͘ ê gín-ná bô lâng thang chiàu-kò͘ i, ia̍h bô lâng thang pang-chān, hû-chhî i. I-ê lāu-bó tī sè-kan ê sî ū hoan-hù i m̄-thang pîn-toāⁿ. Lī-sū-tē chiàu i-ê lāu-bó só͘ hoan-hù, chò-sū khîn-kín, siông-siông ū teh siūⁿ kóng, “Goá tī tang-sî ē kàu An-lo̍k-ke ?” Chit ê-hng thiaⁿ-kìⁿ chit-ê khîm, chiū ná siūⁿ ná ài kàu hia. Hit-ê sim-sèng chhin-chhiūⁿ lún-bē-tiâu, thèng-hāu chit saⁿ tè tiāu to lóng liáu, koh-chài ûn-ûn-á thiaⁿ i lāu-bó teh chhiùⁿ hit tè.

Hit-sî lâng teh koaiⁿ-mn̂g ê siaⁿ, ia̍h ū lâng toā siaⁿ teh kóng-oē, chit-ê khîm-tiāu chiū thiaⁿ bē-tit-thang bêng-pe̍k; i chiū koáⁿ-kín cháu chhut--lâi, àm-bong-sa chhek-oá khì chiū-kīn hit-ê khîm ê siaⁿ, peh tī mn̂g-bâi-téng teh thiaⁿ. Sui-jiân toà tī lâu-thui-piⁿ ê mn̂g, hit-ê mn̂g-phāng ū hong put-chí léng chhoe--lâi, i ia̍h m̄ cháu, iáu-kú sī teh thiaⁿ. Thiaⁿ kàu khîm ê siaⁿ lóng soah lah; thiaⁿ-kìⁿ lāi-bīn ū giâ khîm khām--tio̍h tī piah--ni̍h ê siaⁿ, i chiū tò-tńg-khì tó tī phoà-chhn̂g-téng teh khùn, chiū bāng-kìⁿ chi̍t-ê bāng , thiaⁿ-kìⁿ i-ê lāu-bó tī hn̄g-hn̄g teh chhiùⁿ An-lo̍k-ke, kóng, “Goá í-keng kàu-liáu-ke, bô tè thang pí goá ê ke. ”

Tē jī Chiuⁿ[siu-kái]

Téng-chiuⁿ sī kóng thiaⁿ-khîm ê gín-ná tùi hit ê-hng chiū put-chí ài hit-ê kheh-tiàm, ta̍k-ji̍t chioh toà tī hit lāi-bīn khiā-khí, kàu ji̍t àm khì thiaⁿ i-ê lāu-bó só͘ teh chhiùⁿ hit tè khîm-tiāu.

Hit-ê lâu-chú chiū-sī lāu hū-jîn-lâng, khoàⁿ-kìⁿ Lī-su-tē ta̍k-ji̍t lâi, sī siông-siông tiàm--teh ê lâng-kheh, in-ūi i nî-hoè put-chí chió, iū-koh ū tām-po̍h khó-liân ê khoán-sit; ū-sî the̍h chhun ê lân-san mi̍h hō͘ i chò tiám-sim chia̍h. Tok-hui àm-sî teh choān-khîm, Lī-su-tē toà mn̂g-goā teh thau thiaⁿ.

Ū chi̍t mê hit-ê khîm-tiāu iáu-boē liáu hut-jiân soah--khì; iū-koh thiaⁿ-kìⁿ lāi-bīn ū poa̍h-tó ê siaⁿ; thêng chi̍t-táu-kú-á lóng bô tōng-chēng, chiū sak-khui-mn̂g khì khoàⁿ; khoàⁿ-kìⁿ lāi-bīn ou-ou àm-àm, hoé-lô͘ ê hoé teh-beh hoa. Hó-tit thang-á mn̂g-téng ū goe̍h-kng chiò--ji̍p-lâi, khoàⁿ-kìⁿ lāu-lâng poa̍h-tó tī thô͘-kha, liân hit-ê khîm ia̍h tó tī i sin-piⁿ.

Lī-su-tē khiā tī piⁿ-á khû--lo̍h-khì, ēng chhiú kā i bong;bong-tio̍h i-ê chhiú léng-chhìn chhin-chhiūⁿ chúi, phah-sǹg i í-keng sí. Siūⁿ beh khì kā lâu-chú kóng; tú-tú beh peh--khí-lâi, Tok-hui ū lio̍h-lio̍h-á teh tín-tāng chhin-chhiūⁿ chhéⁿ lah, sè-á siaⁿ teh mn̄g, "Sī sím-mi̍h tāi-chì ? sím-mi̍h lâng ji̍p--lâi ?”

Lī-su-tē ìn kóng, "Tok-hui lāu-peh ah, sī goá leh, goá tī mn̂g-goā thiaⁿ-khîm, thiaⁿ-kìⁿ lí poa̍h-tó, khîm ia̍h ka-la̍uh, koáⁿ-kín ji̍p--lâi khoàⁿ-khoàⁿ--leh; taⁿ chím-má lí ū khah hó bô ?"

Tok-hui kia̍h-thâu sì-kè teh khoàⁿ, Lī-su-tē chiū khan i khí--lâi kàu bîn-chhn̂g hō͘ i tó--teh, iū-koh mn̄g, "Chím-má pí tú-á ū tām-po̍h khah hó bô ?"

Tok-hui ìn kóng, "Ū khah hó tām-po̍h-á, put-kò sī seng-khu ùi koâⁿ, goá sī kou-toaⁿ kan-khó͘ ê lâng, nî-hoè koh lāu, chit-tia̍p ài-beh khùn. " Lī-su-tē ia̍h toà tī thô͘-kha teh khùn.

Tùi hit-tia̍p chit-ê lāu-lâng kap gín-ná chhin-chhiūⁿ chhin-ài, in-ūi lóng sī bô só͘ khò ê lâng. Ta̍k-ji̍t Tok-hui he̍k-sī chhut, he̍k sī ji̍p, Lī-su-tē kā i giâ khîm, ia̍h kā i piàⁿ lāi bīn, thè i khì ke--ni̍h bé mi̍h. Tok-hui kiò chit-ê gín-ná tī lâu-kak khùn, ia̍h kiò i toà tī hoé-lô͘-piⁿ chē, ta̍k mê-hng thang thiaⁿ khîm. Lī-su-tē nā thiaⁿ kàu tē sì-tiâu chiū sim-būn siūⁿ-tio̍h i-ê lāu-bó teh-beh sí ê sî kap i teh kóng ê oē.

Ū chi̍t mê-hng Lī-su-tē mn̄g kóng, "Lāu sin-seⁿ ah, An-lo̍k-ke tàu-tí tī tó-lo̍h?"

Tok-hui kia̍h-khí-thâu khoàⁿ téng-bīn ū hō͘-lāu ê hûn-jiah, àⁿ-lo̍h kē chi̍t-ē siòng tē-pán ū chē-chē hiú-noā, ìn kóng, "Chit-ê só͘-chāi m̄-sī An-lo̍k-ke. "

Lī-su-tē ia̍h kóng, "Chit-ê pún-jiân m̄-sī, taⁿ An-lo̍k-ke tàu-tí sī tī sím-mi̍h só͘-chāi, kiaⁿ-liáu lī lán hn̄g-hn̄g. "

Tok-hui kóng, "Tek-khak ū chi̍t-ê khah hó ê só͘-chāi, nā-sī tī tó-lo̍h liân goá ia̍h m̄-chai. "

Lī-su-tē kóng, "Goá lāu-bó bat kóng--koè ū chi̍t-ê Thian-tông, m̄-chāi sī An-lo̍k-ke á m̄-sī. "

Tok-hui bē-hiáu--tit, in-ūi bô lâng kā i kóng-khí chit-ê tō-lí. Sui-jiân sī án-ni, kàu tē-jī-ji̍t i chi̍t sim teh choān-khîm, chi̍t sim teh siūⁿ chit-kù-oē, chhin-chhiūⁿ ū chhim-chhim ê ì-sù.

Hit-chi̍t-ji̍t tò-lâi lâu--ni̍h, kha-kut sng-nńg bē kiâⁿ-lō͘. Lī-su-tē pí i tāi-seng kàu, tiám-hoé liáu, oāⁿ-chúi liáu, chiong só͘ ēng ê pī-pān kàu chê-pī, Tok-hui m̄-ài kóng-oē, ia̍h m̄-ài chia̍h-pn̄g, kan-ta lim chi̍t-tiám-á tê chiū khì khùn.

Lī-su-tē khoàⁿ-kìⁿ kàu chit-ê kong-kéng put-chí kî-koài, kàu tē-jī-ji̍t Tok-hui tó-teh bē khí--lâi, Lī-su-tē chīn sim su-hāu thé-thiap i, put-chí chiâu-kàu, chhin-chhiūⁿ kiáⁿ-jî ê sim-koaⁿ chi̍t-iūⁿ.

Tē saⁿ sì ji̍t ia̍h sī chit-ê khoán-sit; thèng-hāu kàu chia̍h-pn̄g pá, sé-bīn liáu, koh chîⁿ ia̍h bô lah, Tok-hui kap Lī-su-tē kóng, "Che taⁿ beh án-cháiⁿ-iūⁿ ah? Goá kàu kin-á-ji̍t bē-ē kiâⁿ, ia̍h bē tín-tāng. "

Lī-su-tē kóng, "Goá chai lí si̍t-chāi bē-ē, chóng-sī lán tio̍h siūⁿ chi̍t-ê chù-ì chiah hó; goá phah-sǹg goá chiūⁿ ke choān-khîm lâi thàn-chîⁿ; lí khoàⁿ ē-chò--tit á-bē ?"

Tok-hui sim-lāi chi̍t-sî bô chù-ì, siūⁿ--tio̍h chit-ê khîm sī pêng-sò͘ put-chí ài, beh-thài thang hō͘ pa̍t-lâng the̍h-khì; nā m̄ án-ni-siⁿ beh ēng sím-mi̍h-hoè lâi chia̍h; koh siūⁿ Lī-su-tē sī kín-sīn sió-sim ê gín-ná, chiong chit-ê khîm kau i pí kau pa̍t-lâng khah thò-tòng. Nā m̄ án-ni chò, chi̍t-ê siàu-liân, chi̍t-ê lāu, beh tiàm lâu-téng gō-sí, ia̍h m̄ chiâⁿ; só͘-í chù-ì tiāⁿ-tio̍h chiong chit-ê khîm kau-tāi hō͘ i. Iū-koh hoán-tńg teh siūⁿ tùi chá-khí kàu àm chi̍t-ji̍t ê kang-hu, khîm kap gín-ná lóng bô tī ba̍k-chiu-chêng, kou-toaⁿ chi̍t lâng tiàm tī ou-àm ê lâu-téng, kiám bē ut-būn, chiū bān-bān teh tùi Lī-su-tē kóng, "Khîm thang kau-tāi lí, chóng-sī ài lí sè-jī, m̄-thang kha̍p--tio̍h phah-pháiⁿ. "

Lī-su-tē kóng, "Ún-tàng bô phah-pháiⁿ ê tāi-chì, hó-hó toà--chhut-khì, ia̍h tek-khak hó-hó toà--tò-lâi. "

I ka-tī siūⁿ ē tam-tng chit hāng toā tāi-chì, hoaⁿ-hí kàu bē-kò͘--tit.

Tē-jī-ji̍t pí chêng khah chá khí--lâi, kàu chéⁿ-piⁿ chhiūⁿ-chúi sé-bīn, tò-tńg-lâi lâu-téng, se-thâu, oāⁿ i-chiûⁿ, chhēng kàu lêng-lêng lī-lī; hīn bē-tit Tok-hui thàu-chá khí--lâi thang kiò i khì. Thiaⁿ-kìⁿ lâu-ē kúi-chàn ê lâng-kheh lóng cháu chhut-khì lah. Lī-su-tē ka-tī hoân iáu-boē khí-sin, ná siūⁿ ná kip lún-bē-tiâu, bē thèng-hāu-tit Tok-hui cheng-sîn, chiū khì iô i-ê chhiú. Tok-hui peh-khui ba̍k-chiu khoàⁿ, mn̄g i ài chò sím-mi̍h.

Lī-su-tē ìn kóng, "Chit-tia̍p chiū-sī chá-khí, lí ài-beh khí--lâi mah ?"

Tok-hui hoan-sin chiū peh-khí-lâi chē kóng, "Hó gín-ná, goá khoàⁿ lí ê bīn í-keng sé kàu chheng-chheng khì-khì; in-chiûⁿ ia̍h í-keng chhēng kàu chê-chê cháⁿ-cháⁿ. "

Lī-su-tē thiaⁿ-kìⁿ chit-hō oē moá sim hoaⁿ-hí, chiū tī lâu-téng cháu-lâi cháu-khì, hián-chhut i-ê choān-khîm léng-lī, chiū kóng, "Án-ni lâi kiâⁿ ē-ēng-tit á bē-ēng-tit ?"

Tok-hui kóng, "Khó-í, " chiū hoan-hù i toà khîm chóng-tio̍h sió-sim. Lī-su-tē kóng, "Goá o̍h lí ê kín-sīn. " Tok-khui iū-koh hoan-hù i kóng: “Khîm ê ká-chí m̄-thang tńg siuⁿ kín?

Lī-su-tē ia̍h chiàu i-ê khoán-sit èng-ín i; i iū-koh hoan-hù kóng, "Kàu ke--ni̍h tú-tio̍h gín-ná kiáu-jiáu bo̍h-tit chhap i; in sī m̄ kín-sīn, m̄ siú kui-kí, tōng-put-tōng ài thiaⁿ sin-tiāu. Chit-ê khîm sī kó͘-chá ê khek, nā ū lâng hì-lāng chhiò--lí kek--lí, chí-hó tèⁿ chò chhàu-hīⁿ-lâng chò é-káu, chhian-bān bo̍h-tit kap in tó͘-khì. ”

Lī-su-tē kóng, “Chiah-ê tāi-chì, goá nā gū-tio̍h, toàn-m̄-káⁿ hoān-tio̍h chit-hō m̄-tio̍h ê sū. ”

Kóng-liáu giâ chit-ê khîm khoà tī keng-thâu-téng, chiū kā Tok-hui saⁿ-sî kóng, “Tò--lâi chiah koh siong-hoē. ”

Chiū lo̍h lâu-thui chhut goā-kháu hoaⁿ-thâu hí-bīn, āu-piah ū kúi ê gín-ná toè i kiâⁿ, kóng, “Lí choān chi̍t tè khek hō͘ goán tāi-ke thiaⁿ-thiaⁿ leh. ” Lī-su-tē iô-thâu m̄ ìn i, chò thâu-chêng ti̍t-ti̍t kiâⁿ. Gín-ná tāi-ke khoàⁿ-kìⁿ i-ê khoán-sit, chiū ta̍k lâng soàⁿ--khì.

Lī-su-tē pàng-sim hó-táⁿ teh choān-khîm, ū kúi-nā lâng teh thiaⁿ. Chiông-chiâu tī lâu-téng teh choān put-kò sī Tok-hui chi̍t-ê lâng teh thiaⁿ, chóng-sī i hoan-hù tio̍h bān-bān choān; taⁿ kin-á-ji̍t khîm kau-tāi tī i-ê chhiú, thang hō͘ i ka-tī chù-ì, m̄-bián siū lâng khu-sok.

Lī-su-tē siūⁿ kóng, ta̍k hāng ê ki-gia̍p bô ū pí chit-ê khah hoaⁿ-hí. Choān koè kúi tè ê khek-tiāu; éng-éng kàu tē sì tè chiū siūⁿ-khí lāu-bó tī-teh ê sî teh chhiùⁿ chit-ê khek; iū-koh siūⁿ tó-lo̍h thang chhoē-tio̍h An-lo̍k-ke, ū sím-mi̍h hoat-tō͘ thang chai.

Nā-sī kin-á-ji̍t Siōng-tè khui chit tiâu ê oa̍h-lō͘ thàn tām-po̍h chîⁿ, thang chiàu Tok-hui só͘ khiàm-ēng ê mi̍h bé tò-khì; che sī ke̍k hoaⁿ-hí ê sū, ki̍p-chì kàu lâu-téng chiū tùi Tok-hui kóng-khí kin-á-ji̍t só͘ tú-tio̍h ê tāi-chì. Tok-hui khoàⁿ-kìⁿ Lī-su-tē kap khîm tī chit ba̍k-chiu-chêng, ū nn̄g hāng ê hoaⁿ-hí, chi̍t hāng khoàⁿ khîm lóng bô pāi-hoāi; tē jī hāng khoàⁿ chit-ê gín-ná kó-jiân ē-khò-tit.

Lī-su-tē tī piⁿ-á teh chú-pn̄g, Tok-hui teh choān khîm, thiaⁿ kàu chit-ê tē sì-tiâu ê khek-tiāu.

Tē saⁿ Chiuⁿ[siu-kái]

Tok-hui tùi poa̍h-tó liáu-āu pēⁿ lóng bē-ē khah hó. Sui-jiân ē lim ē chia̍h ē chē, iáu-kú bē-tit thang lo̍h lâu-thui, ia̍h bē-tit-thang giâ khîm Chi̍t ji̍t pí chi̍t ji̍t thàn-chîⁿ lâi tō͘ oa̍h. Nā-sī ū ji̍t-ji̍t chiūⁿ ke, bô chhin-chhiūⁿ thâu-chi̍t-pái ê hô-hèng.

Ū chi̍t ji̍t hong ê siaⁿ put-chí thàu, chhoe--tio̍h i-ê bīn thàng-thiàⁿ chhin-chhiūⁿ to siah chi̍t iūⁿ ia̍h ū hō͘ tih--tio̍h thâu-bīn, ia̍h ū toā bū ba̍t-ba̍t tà tī sin--nih; chit-hō ê thiⁿ-khì bat gū-tio̍h.

Ji̍t-ji̍t teh choān-khîm, sî-chūn kú-tn̂g chiū put-chí ià, hīn bē-tit oāⁿ tē it, jī saⁿ tè ê khek-tiāu. Sui-jiân ka-tī ū án-ni teh siūⁿ, khiok m̄-káⁿ kā Tok-hui kóng; nā-sī chit-ê khîm ia̍h bē koh oāⁿ--tit, iū-koh bô hoat-tō͘; to̍k-to̍k ū tē sì tè ê khek-tiāu éng-éng bē ià. Thiaⁿ kàu chit tè, chiū hóng-hut chhin-chhiūⁿ thiaⁿ lāu-bó teh chhiùⁿ chi̍t-iūⁿ.

Bô-loā-kú tang-thiⁿ í-keng koè, chhun-thiⁿ kàu lah, ji̍t khah tn̂g tām-po̍h, Lī-su-tē kàu siâⁿ-goā khì khah-hn̄g ê tē-hng; hit só͘-chāi sī lâng ê khiā-ke, ke-lō͘ khui-khoah, choān-khîm ê lâng khah m̄-bat kàu. Só͘-í kàu chiah hi-hán, lâng to ài thiaⁿ, the̍h chîⁿ hō͘ i, hoan-hù i bîn-á-ji̍t koh lâi.

Ū chi̍t ji̍t ji̍t-thâu chin joa̍h, pha̍k kàu seng-khu ē jia̍t, iū-koh só͘ khoà ê khîm ia̍h sī tāng, chiū cháu kúi-pō͘ khì hioh-khùn, kàu chi̍t só͘-chāi ū toā ê the̍h, sì-ûi lóng sī hoe-hn̂g, chêng-bīn ûi lî-pa. lāi-bīn ū ta̍k-iūⁿ ê hoe-ba̍k, khui kàu put-chí súi; ū n̂g--ê, ū âng--ê, ia̍h ū pe̍h--ê.

Lī-su-tē to̍k-to̍k tiàm tī chit-tah thêng-kha, m̄-chai sī sím-mi̍h iân-kò͘; he̍k-sī ài-sioh hoe-ba̍k, á-sī siūⁿ--tio̍h in lāu-bó tī-teh ê sî ū chi̍t-pái hō͘ i tām-po̍h chîⁿ, bé kúi-ki-hoe chhah tī hoe-pân-lāi; āu-lâi nge̍h tī chheh--ni̍h teh kàu tâ-lâ--khì; kàu kin-á-ji̍t iáu-boē hiat-ka̍k, in-ūi ài hē-teh chò kì-liām. Siūⁿ kàu hiàng-sî ê tāi-chì liáu, chiū koh choān kúi-nā koè ê khîm, kia̍h-thâu khoàⁿ-kìⁿ lâu-thang-lāi ū nn̄g-ê sè-hàn gín-ná; toā-hàn ê ū tài-chhiò-iông, thàm-thâu lo̍h-lâi khoàⁿ; koh thiaⁿ-kìⁿ in chi̍t-ê mn̄g, chi̍t-ê ìn, teh kóng-oē.

Cha-bó͘-gín-ná tùi cha-pou-gín-ná kóng, “Cha-lí ah, i choān ê khîm hó m̄-hó?”

Ìn kóng, “Chin hó, nā-sī chit-ê khîm-tiāu pún-jiân sī hó thiaⁿ. ”

Tē it jī saⁿ tè ê khek-tiāu lóng liáu lah; kàu tē sì tè in tāi-ke chê-chê tah chhiú, hoaⁿ-hí kàu bē-kò͘--tit, in-ūi chit tè khek-tiāu sī i lāu-bó bat kap in tāi-ke chhiùⁿ--ê. Khîm kap khek kàu têng-tha̍h ê kù, gín-ná ia̍h toè chhùi chhiùⁿ--chhut-lâi kóng, “Goá ê ke chiū-sī An-lo̍k-ke, bô tè thang pí goá ê ke. ”

Thiaⁿ-liáu chit kúi-kù ê oē, Lī-su-tē kia̍h-thâu khoàⁿ-kìⁿ lâu-pâng ke̍k koân, ke̍k thé-bīn, siūⁿ in tāi-ke chhùi-lāi só͘ chhiùⁿ ê An-lo̍k-ke kap hiān-sî só͘ khiā-khí-ê bô chha chi̍t-tiám-á, chiū ka-tī teh siūⁿ kóng, “Goá chi̍t-ê gín-ná só͘ tú-tio̍h ê kéng-hóng, ūi-tio̍h sím-mi̍h iân-kò͘ chha kàu hiah-ni̍h-hn̄g. ”

Tú-tú teh siūⁿ ê tiong-kan, hit nn̄g ê gín-ná kín-kín lo̍h lâu--lâi tùi in lāu-bó thó chîⁿ; bô loā-kú gín-ná tùi lâu-thang-téng tìm--lo̍h kúi ê chîⁿ ka-la̍uh tī hoe-tî-lāi, lìn kàu tī pe̍h-hoe-kha. Lī-su-tē sak-khui lî-pa mn̂g ûn-ûn-á kiâⁿ koè-khì chháu-á tē, kàu hit-ê hoe-tî ê só͘-chāi chhoē chîⁿ; khiok chhoē bô tio̍h, in nn̄g lâng ia̍h lâi kap i tàu-chhoē, chhoē-tio̍h chiū the̍h hō͘ i. Lī-su-tē thǹg bō-á kiâⁿ-lé, chiong chîⁿ hē tī tē-á-lāi, iáu-kú teh iân-chhiân boē khì, tùi kou-niû kóng, “Chit-ê hoe si̍t-chāi sī hó khoàⁿ. ”

Kou-niû mn̄g i, “Lí ài chi̍t pha mah?”

Lī-su-tē ìn kóng, “Lí khéng hō͘--goá bô?”

Gín-ná chiū khì mn̄g i-ê lāu-bó; tiap-á-kú chiū tò-tńg-lâi kóng, “Hō͘ lí sì ki, chhut-chāi lí kéng. ”

Lī-su-tē kéng--chhut-lâi, kou-niû chiū kā pa̍k chò chi̍t pé. Lī-su-tē kóng, “chit-iūⁿ ê hoe chiông-chêng goá lāu-bó bat hō͘ goá. ”

Hit-ê kou-niû miâ-kiò Bí-lī kóng, “Lí ê lāu-bó chit-tia̍p bat koh hō͘--lí bô?”

Lī-su-tē kóng, “Lāu-bó í-keng sí lah, chī-chūi-á beh hō͘ goá ê hoe?”

Bí-lī kóng, “Khó-liân chit-ê choān-khîm ê gín-ná!”

Lī-su-tē giâ khîm siūⁿ beh tò-khì. Bí-lī tùi Cha-lí sè-á-siaⁿ teh kóng, “Lí mn̄g i kiò-chò sím-mi̍h miâ-jī. ”

Cha-lí kóng, “M̄ ah, lí khì mn̄g. ”

Bí-lī chiah koh iang Cha-lí khì mn̄g, Cha-lí thâu-khak àⁿ-àⁿ, bīn-māu âng-âng, sè-á-siaⁿ mn̄g i, “Lí kiò sím-mi̍h miâ?”

Lī-su-tē kā i kóng-liáu chiū cháu. Hiah-ê gín-ná hoan-hù i kóng, “Lí koh kúi-ji̍t chiah koh lâi;” liân-liân kóng saⁿ pái.

Lī-su-tē tò-lâi lau8--ni̍h, khoàⁿ-kìⁿ hoe bô sím-mi̍h chhiⁿ, lóng ta-lâ--khì, bē-chhah-tit hoe-pân, chiū chiàu i lāu-bó ê hoat-tō͘ nge̍h tī chheh--ni̍h.

Koè kúi ji̍t kú, Lī-su-tē koh lâi kàu téng-ji̍t hit-ê koân-lâu hoe-hn̂g ê só͘-chāi, chiong sì tè ê khîm-tiāu teh choān, choān liáu nn̄g piàn bô khoàⁿ-kìⁿ hit nn̄g ê gín-ná chhut-lâi, in-ūi in toè lāu-pô khì tī chhiū-nâ-lāi teh chhit-thô; só͘-í Lī-su-tē chhoē-bô-tio̍h.

Chit kúi-ji̍t Tok-hui to̍k-to̍k ka-tī chi̍t lâng tiàm tī lâu-téng, sim-koaⁿ chhin-chhiūⁿ hoé teh sio, ài siū-khì, bô lâng an-ùi i, liân chit-ê khîm ia̍h bô tī i sin-piⁿ. Lī-su-tē ū-sî thàn-chîⁿ khah-chió tò--lâi. Tok-hui chiū thó͘-khùi kóng, “Iáu m̄-ta̍t--tio̍h ka-tī chhut-khì chò seng-lí khah-hó. ”

Lī-su-tē thun-lún bô ìn i, in-ūi tùi chiông-chêng lāu-bó sí liáu-āu só͘ chhin-ài--ê kou-toaⁿ chi̍t-ê Tok-hui nā-tiāⁿ; siūⁿ-lâi siūⁿ-khì kóng, “Goá thang ēng sím-mi̍h hoat-tō͘ khì an-ùi i chiah hó, he̍k-sī chhiáⁿ sin-seⁿ lâi táⁿ-tia̍p i. ”

Ū chi̍t mê-hng kóng, “Tok-hui lāu-peh ah! goá kā lí chhiáⁿ chi̍t ūi i-seng lâi khoàⁿ pēⁿ hó m̄-hó?” Tok-hui ìn kóng, “m̄-sái, m̄-sái, bo̍h-tit kiáu-jiáu goá, goá ài an-chēng lah. ”

Lī-su-tē sim-lāi m̄ pêng-an, kiaⁿ i lāu-lâng ē sí--khì, chhun i chi̍t lâng beh cháiⁿ-iūⁿ hó. Tiàm tī chit-ê lâu-téng khiā-khí, sui-jiân bē-pí-tit ke-lāi, chóng-sī I chit-ê Tok-hui teh koán-kò͘, ia̍h khah-hó kou-toaⁿ chi̍t-ê lâng.

Chit-ê lāu-lâng chi̍t-ji̍t chi̍t-ji̍t lám, sin-thé put-chí sán, bīn-sek ia̍h m̄-hó khoàⁿ, chhiú iū-koh ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, liân khîm ia̍h bē choān. Lī-su-tebat7 thiaⁿ lâng kóng-koè, chē-hoè ê lāu-lâng hoān-tio̍h chit-hō mâu-pēng chiū toā-toā thang kiaⁿ; chá-àm bē phah-sǹg-tit, put-jû chhiáⁿ i-seng lâi táⁿ-tia̍p khah-hó.

Chin chhàu-khiáu tú-tio̍h lâu-chú ū phoà-pēⁿ, ta̍k-ji̍t chhiáⁿ i-seng lâi khoàⁿ, kiám-chhái thang kiò i soà kā Tok-hui táⁿ-tia̍p; koh teh phah-sǹg Tok-hui tiàm ê só͘-chāi lī lâu-chú bô loā-hn̄g, tam-koh bô loā-chē ê kang-hu; nā kó-jiân sin-seⁿ lâi, goá ài mn̄g sím-mi̍h pēⁿ, khoàⁿ ē-hó á-bē. Lī-su-tē tó-teh bē-khùn-tit, hoan-lâi hoan-khì, kan-ta teh siūⁿ, sim-koaⁿ to bē an-jiân. Ū goe̍h-kng chiò--ji̍p-lâi, i chiū tī bîn-chhn̂g-téng peh-khí-lâi, chhiú thèⁿ thâu-khak khoàⁿ Tok-hui ê sîn-chhái toā m̄ thò-tòng, chhin-chhiūⁿ chêng nî lāu-bó beh sí ê khoán-sit, teh-beh éng-oán lī-pia̍t.

Lī-su-tē ba̍k-sái chia̍p-chia̍p tih, chiū chiām-chiām soà khùn--khì.

Tē-jī-ji̍t tī lâu-thui-piⁿ teh thèng-hāu i-seng lâi. Tok-hui khoàⁿ-kìⁿ i m̄ chiūⁿ ke choān-khîm, giâu-gî i sī pîn-toāⁿ; Lī-su-tē kóng kúi-kú the-sî ê oē, khui thang-á-mn̂g khoàⁿ-kìⁿ i-seng lo̍h chhia ji̍p lâu-chú ê chhù. I chiū chē tī toā-mn̂g-kháu teh thèng-hāu i-seng chhut--lâi. Nā-sī chit-ê i-seng tú-tú chhut mn̂g-kháu, thiaⁿ-kìⁿ āu-piah ū siaⁿ kiò kóng, “Chhiáⁿ sin-seⁿ, chhiáⁿ sin-seⁿ. ”

I-seng hoan-sin mn̄g kóng, “Lí chit-ê gín-ná ài sím-mi̍h?”

Lī-su-tē ìn kóng, “Chhiáⁿ lí chiūⁿ lâu-téng khoàⁿ ū pēⁿ ê lâng; ū chi̍t-ê lāu-lâng miâ-kiò Tok-hui, i-ê pēⁿ put-chí siong-tiōng. ”

I-seng mn̄g kóng, “Tok-hui sī sím-mi̍h lâng. ”

Lī-su-tē kóng, “Sī goá ê sin-seⁿ, i chiàu-kò͘ goá, goá chiū chiàu-kò͘ i. ”

I-seng bē bêng-pe̍k chit-ê oē, phah-sǹg seng khì khoàⁿ pēⁿ, chiū mn̄g Tok-hui sī sím-mi̍h pēⁿ. Lī-su-tē kóng, “I nî-hoè put-chí lāu, goá m̄-chai i sī sím-mi̍h pēⁿ, chi̍t-ji̍t koè chi̍t-ji̍t thoa-tîⁿ chiah kú, kiaⁿ-liáu i bē-hó, só͘-í chhiáⁿ lí lâi khoàⁿ; Tok-hui iáu m̄ chai lí lâi, goá khì kā i kóng--chi̍t-siaⁿ.

Chiū cháu chìn-chêng teh kiò, “Lāu-peh ah, lâu-chú só͘ chhiáⁿ ê i-seng lâi lah, ài-beh lâi khoàⁿ lí. ”

Tok-hui haiⁿ chi̍t siaⁿ. Lī-su-tē khí-thâu kiaⁿ-liáu Tok-hui m̄-ài hō͘ i-seng khoàⁿ pēⁿ, kàu chit-tia̍p khoàⁿ i lóng bô chó͘-tòng, chiū chhoā sin-seⁿ saⁿ-kap chiūⁿ lâu khì. I-seng kìⁿ-tio̍h Tok-hui chiū mn̄g i tì pēⁿ ê goân-thâu. I chi̍t-hāng chi̍t-hāng kā i kóng; i-seng iok i bîn-á-chá-khí beh sàng io̍h lâi hō͘ i.

Kóng-liáu beh tò-khì, teh-beh chiūⁿ chhia ê sî Lī-su-tē tùi chhiú khan-teh mn̄g i, “Beh loā-chē chîⁿ?”

Sin-seⁿ kóng, “Sím-mi̍h chîⁿ ?"

Lī-su-tē ìn kóng, “Kā goá lāu-peh khoàⁿ pēⁿ ê chîⁿ, chit-tia̍p seng hō͘ lí tām-po̍h-á, nā bô kàu-gia̍h bîn-á-chài koh pó͘-chiok. ”

Sin-seⁿ kóng, “Goá m̄-ài chîⁿ, bîn-á-ji̍t goá ia̍h lâi kā lâu-chú khoàⁿ-pēⁿ, sūn-piān chiah koh lâi khoàⁿ Tok-hui. ”

Hit-chi̍t-sî Lī-su-tē chhùi-lāi sui-jiân bô kóng to-siā, sim-tiong khiok àm-àm kám-kak, soà chhiáⁿ-mn̄g sin-seⁿ kóng, “Goá lāu-peh ê pēⁿ tàu-té sī án-cháiⁿ-iūⁿ?”

I-seng kóng, “I tiàm chit-tah ê ji̍t-chí bô loā-kú lah, put-kò chi̍t-goe̍h-ji̍t lāi-goā. ”

Lī-su-tē tò-tńg chiūⁿ lâu khì, bān-bān teh kiâⁿ, chū-giân chū-gí kóng, “Chi̍t-goe̍h-ji̍t, chi̍t-goe̍h-ji̍t, “put-chí iu-būn, siūⁿ kàu chi̍t-goe̍h-ji̍t í-āu iû-goân sī kou-toaⁿ chi̍t lâng, bô pêng-iú thang chiàu-èng, bô ke-lāi thang oá-khò. Khui-liáu lâu-mn̂g, Tok-hui mn̄g kóng, "I-seng tùi lí kóng sím-mi̍h?"

Lī-su-tē ìn i kóng, "Lí iáu ē oa̍h chi̍t-goe̍h-goā-ji̍t. " Kóng-tio̍h chiū toā siaⁿ khàu--khí-lâi, soà kóng, "Chiông-lâi chhun goá chi̍t-ê lâng, án-cháiⁿ-iūⁿ hó leh?"

Tok-hui bô ìn-tap, sim-lāi siūⁿ āu-lâi lī-khui lâu-pâng, kap Lī-su-tē ia̍h pàng-soah, ì-ài ê khîm m̄-chai beh tùi tó-lo̍h-khì. Chit-chi̍t-ji̍t i m̄-ài kóng-oē.

Lī-su-tē pàng bē-tit-lī, chiū bô chiūⁿ ke, chē tī piⁿ-á teh sū-hāu, ia̍h bô kóng-oē; in nn̄g-ê lâng chū thiaⁿ-kìⁿ chi̍t-goe̍h-ji̍t chit-kù-oē, í-āu ná siūⁿ ná kiaⁿ, ná m̄-káⁿ bē-kì-tit, sî-siông chhin-chhiūⁿ chit-kù-oē tiàm tī hī-khang-piⁿ. Kàu ê-hng to̍k to̍k ū hoé-lô͘ ê kng, Tok-hui mn̄g Lī-su-tē kóng, "Koè-liáu chi̍t-goe̍h-ji̍t, goá m̄-chai beh khì sím-mi̍h só͘-chāi. "

Lī-su-tē khoàⁿ-hoé kóng, "Goá ê lâu-bó bat kóng-koè ū chi̍t-ê Thian-tông sī ke̍k hó ê só͘-chāi; i ài khì hit-ê ke, hit-tia̍p beh sí ê sî só͘ chhiùⁿ ê An-lo̍k-ke, goá siūⁿ chiū-sī Thian-tông. "

Tok-hui kóng, " Hó sī hó, goá siūⁿ tī hit-ê só͘-chāi lóng bô sio̍k-se̍k, m̄-chai hit só͘-chāi ê lé-hoat kui-kí. "

Lī-su-tē kóng, "Goá bat thiaⁿ-kìⁿ kóng, khiok ia̍h bô sím-mi̍h siông-sè. "

Tok-hui kóng, "Bô goá bat ê lâng, goá ê kó͘-khîm ia̍h bô tī-hia, Thian-tông m̄-chai ū choān-khîm á-bô?"

Lī-su-tē kóng, "Thiaⁿ goá lāu-bó bat kóng, sī ū toâⁿ-khîm--ê, bô thiaⁿ-kìⁿ ū choān-khîm--ê. "

Tok-hui kóng, "Toâⁿ ê khîm m̄-ta̍t--tio̍h choān ê khîm; kiaⁿ-liáu tiàm hit só͘-chāi ut-būn. " Lī-su-tē bô oē thang ìn.

Tok-hui chi̍t-ē siūⁿ, hut-jiân kóng, "Lí kā goá thàm-thiaⁿ Thian-tông ê sū-chêng; chin-chiàⁿ nā ē-hiáu-tit só͘-chāi ê kong-kéng chiū m̄-sái kiaⁿ; lín lāu-bó kiám m̄-sī kóng hit só͘-chāi ē-tit-thang sǹg chò An-lo̍k-ke mah?"

Lī-su-tē kóng, "Chiàu i só͘ kóng--ê goá phah-sǹg tek-khak sī Thian-tông. "

Tok-hui chài-saⁿ thok i thàm-thiaⁿ Thian-tông, iàu-kín m̄-thang hō͘ i koè chi̍t-goe̍h-ji̍t ê ān, nā iân-chhiân chiū koáⁿ bē-tit-thang kàu.

Lī-su-tē kóng, "Goá nā ū chi̍t-tiám-á hoat-tō͘, tek-khak beh hō͘ lí kàu hit-ê só͘-chāi. " I kóng chiah-ê oē, í-āu kó-jiân chiàu i só͘ kóng khì kiâⁿ, m̄-káⁿ pàng-sak chit-ê tāi-chì.

Tē sì Chiuⁿ[siu-kái]

Tē-jī-ji̍t thiⁿ-khì khah-joa̍h, Tok-hui tiàm tī chhù-lāi ut-chut chiàu-kū, oá thang-á-mn̂g teh chē. Lī-su-tē iû-goân chiàu-siông chiūⁿ ke choān-khîm, nā-sī sim-koaⁿ iu-chhiû put-chí ià-lán, siūⁿ m̄-ta̍t-tio̍h chhut-siâⁿ kàu ū hoe-hn̂g ê the̍h-á, khì chhoē hit nn̄g-ê gín-ná ké sim-būn. Chit-koè khì bô chhin-chhiūⁿ chêng pái khang-khang. Chi̍t-ē choān-khîm nn̄g-ê gín-ná chiū tī lâu-thang-téng jīn-tio̍h sī siong-se̍k ê lâng, lóng lo̍h lâu lâi khiā tī i-ê sin-piⁿ; sió-tī tùi toā-chí kóng, “I choān-khîm chin hó. ”

Bí-lī kóng, “Goá hīn bē-tit lán ia̍h ū chi̍t-ê khîm. ”

Cha-lí kóng, “Chhiáⁿ lāu-pē bé chi̍t-ê, hó m̄ hó. ”

Bí-lī kóng, “Goá kiaⁿ lāu-bó m̄-chún hō͘ lán bé; i ū-sî thâu hîn, ùi thiaⁿ hit-hō hiáng ê siaⁿ. ”

Cha-lí koh kóng, “Hē tī lán tāi-ke chhit-thô ê koân-lâu, lī lāu-bó tiàm ê pâng khah hn̄g, chiū thiaⁿ bē kìⁿ. ”

Bí-lī kā Lī-su-tē kóng, “Chit-ê khîm hō͘ goá choān chi̍t-ē hó m̄?” Chiū khoàⁿ Lī-su-tē ê bīn-sek khéng á m̄-khéng. Lī-su-tē kóng, “Ē-chò-tit, lí lâi chia. ”

Bí-lī khiā-oá tī chit-ê khîm, ēng pe̍h-pe̍h ê chhiú hoāⁿ khîm ê pèⁿ bān-bān teh choān, siaⁿ-im ki̍h-ki̍h kiu̍h-kiu̍h, m̄-hó thiaⁿ; i lāu-bó phah-sǹg káⁿ sī choān-khîm ê gín-ná phoà-pēⁿ; nā bô, án-cháiⁿ-iūⁿ ū chit-hō siaⁿ, chiū tùi thang-á-mn̂g-lāi khoàⁿ chhut goā-bīn. Khoàⁿ-kìⁿ sió kou-niû chhēng kàu chi̍t seng-khu pe̍h-pe̍h ê in-chiûⁿ, teh choān hit-ê láu-chau ê kū khîm; piⁿ-á kap i teh khiā ê cha-pou gín-ná chù-ba̍k khoàⁿ i, chhin-chhiūⁿ ū ài-sioh ê bô͘-iūⁿ.

Bí-lī khoàⁿ-kìⁿ lāu-bó tī lâu-thang-téng, sim-koaⁿ put-chí hoaⁿ-hí, in-ūi só͘ chhin-ài-ê sī bô chi̍t hāng ē-pí-tit i-ê lāu-bó.

Bí-lī choān-khîm thài bān, tú-tú choān kàu tē jī tè ê khek-tiāu, chiū-sī thó͘-khùi chiú-koáⁿ-lâng. Chit tiāu iáu-boē koè-khì, i m̄-ài thiaⁿ chit-hō pi-ai ê siaⁿ-im, chiū tùi Lī-su-tē kóng, “chhiáⁿ lí khah khoài koh oāⁿ pa̍t-mi̍h tiāu, choān kàu An-lo̍k-ke hit tè, sī goá lāu-bó só͘ ài thiaⁿ--ê. ”

Lī-su-tē chai tio̍h koh choān-koè tē saⁿ tè chiah ē kàu chit tè hó thiaⁿ--ê, chiū ka-tī choān-khîm ê pèⁿ, teh kóng hō͘ i khah kín choān, chiū liâm-piⁿ kàu lah.

Hit-sî ū ke-lō͘ ê lâng thiaⁿ-kìⁿ khîm ê siaⁿ, chi̍t-tīn kín-kín chi̍t-tīn bān-bān, chiū ài-beh chhâ-khoàⁿ sī sím-mi̍h iân-kò͘. Koè chi̍t-sî-á kú Bí-lī koh bān-bān teh choān An-lo̍k-ke ê khek-tiāu, ke--ni̍h ê lâng chiah bêng-pe̍k tāi-seng āu-boé sī nn̄g ê lâng teh choān, só͘-í siaⁿ-im bô saⁿ-tâng.

Bí-lī choān-liáu chiong khîm-pèⁿ iû-goân kau-hêng Lī-su-tē , kóng"Chit-ê An-lo̍h-ke si̍t-chāi sī hó thiaⁿ ê khek-tiāu. "

Lī-su-tē kóng, "Che ia̍h sī goá só͘ ài thiaⁿ--ê. " Kóng-tio̍h chiū siūⁿ-khí beh kā Tok-hui thàm-thiaⁿ ê tāi-chì--lâi; só͘-í mn̄g An-lo̍k-ke tàu-tí tī tó-lo̍h. Bí-lī thìm-thâu kí tùi ke̍k-koân ke̍k-toā put-chí súi ê pâng, kā i kóng, "Hit-ê sī goá ê ke, goá m̄-chai lí ê ke tī tó-ūi. "

Lī-su-tē kóng, "Goá kap lāu Tok-hui toà tī chi̍t-ê phoà lâu-téng, bē-sǹg-tit chò ke, goá ia̍h bē-tit kú-tn̂g khiā-khí tī-hia, put-kò chi̍t-goe̍h-ji̍t ê tāi-chì nā-tiāⁿ. "

Bí-lī kóng, "Goá chin thè lí chit-ê gín-ná khó-liân ah!"

Hit-sî Cha-lí teh choān hit-ê khîm-pèⁿ, Bí-lī kan-ta kap Lī-su-tē kóng-oē bô beh chhap i, sim-lāi teh siūⁿ chit-ê gín-ná khiā tī hit-ê phoà-lâu, koh bô kúi-ji̍t chiū bô beh toà--hia, thè i teh khó-sioh.

Lī-su-tē chiū koh mn̄g kóng, "M̄-chai iáu ū chi̍t-ê ke bô, á-sī Thian-tông nā-tiāⁿ?"

Bí-lī kóng, "Ū Thian-tông ê ke, án-cháiⁿ-iūⁿ bē-sǹg-tit sī lí ê ke mah?"

Lī-su-tē kóng, "Thian-tông tī tó-lo̍h?"

Bí-lī kí lâm-sek ê thiⁿ, kóng, "Tī téng-bīn ke̍k koân ê só͘-chāi, pí chheⁿ-sîn iáu koh-khah koân. "

Lī-su-tē koh mn̄g, "Thian-tông sím-mi̍h khoán-sit?"

Bí-lī ìn kóng, "Sī ke̍k hó ê só͘-chāi, lâng lóng-chóng chhēng chheng-khì pe̍h-pe̍h ê saⁿ; thô-kha sī phou n̂g-kim koh ke̍k bêng, Iâ-sou ia̍h tī-hia, iū-koh sè siaⁿ teh kóng, "Lí goān ài khoàⁿ Iâ-sou á m̄-ài?"

Lī-su-tē kóng, "Goá bē-hiáu-tit, bô thiaⁿ-kìⁿ lâng kóng Iâ-sou sī án-cháiⁿ-iūⁿ. "

Bí-lī ê bīn tài-iu-chhiû kóng, "Lí m̄-thiàⁿ Iâ-sou mah?"

Lī-su-tē kóng, "Goá m̄-bat thiaⁿ-kìⁿ kóng, m̄-chai àn-chái-iūⁿ thang thiàⁿ i. "

Bí-lī kóng, "Lí nā m̄-thiàⁿ i, chiū bē tit-tio̍h Thian-tông ê ke. " Kóng-tio̍h chiū lâu ba̍k-sái. Hit-tia̍p tú-tú ji̍t-tàu, lāu-pô kiò hit nn̄g-ê gín-ná ji̍p-khì chia̍h-pn̄g. Lī-su-tē ji̍p siâⁿ, tī lō͘--ni̍h teh siūⁿ Bí-lī só͘ kóng, "m̄-thiàⁿ Iâ-sou bē-tit-tio̍h thiⁿ-téng ê ke" hit-kù-oē, koh thè i lâu ba̍k-sái, chhin-chhiūⁿ án-ni ka-tī bē-bián-tit hoat-khí iu-būn, kiaⁿ-liáu kàu-boé bē-tit-tio̍h An-lo̍k-ke. Iū-koh teh siūⁿ i só͘ chhin-ài ê lāu-peh koè chi̍t-goe̍h-ji̍t tek-khak ē sí, m̄-chai i thiàⁿ Iâ-sou á m̄-thiàⁿ, lóng m̄-bat thiaⁿ-kìⁿ Tok-hui kóng-khí i-ê miâ-jī.

Lī-su-tē thiaⁿ lâng kóng ia̍h ū tē-ge̍k, phah-sǹg sī hoān--tio̍h toā-choē ê lâng ē kàu hit só͘-chāi. Kiaⁿ-liáu Tok-hui sí-āu bē kàu Thian-tông, chiū-sī ē lo̍h tē-ge̍k; sim-koaⁿ siūⁿ ài chiong Bí-lī só͘ kóng ê oē kóng hō͘ lāu Tok-hui thiaⁿ, kiám-chhái i ē thiàⁿ Iâ-sou ia̍h bô tiāⁿ-tio̍h; ǹg-bāng ê-hng tò-khì lâu--ni̍h thang kap Tok-hui kóng.

Ē-poàⁿ-ji̍t pí chêng-poàⁿ-ji̍t khah joa̍h, Lī-su-tē put-chí lán, giâ--tio̍h khîm sim-koaⁿ bông-bông, chiū chē tī hit-ê mn̂g-kháu ê gîm-á-kîⁿ teh hioh-khùn. Hit-ê só͘-chāi lī i toà ê tiàm iok-liōng ū chi̍t lí-poàⁿ lō͘. Iū-koh khoàⁿ-kìⁿ ū sèⁿ Sek kap sèⁿ Bêng ê nn̄g-ê hū-jîn-lâng tī lō͘--ni̍h sio-gū, tāi-ke teh sio-mn̄g hó mah, khiā tī piⁿ-á teh kóng-oē i lóng thiaⁿ-kìⁿ. Chi̍t-ê hū-jîn-lâng kí tùi-bīn koà pâi-pián ê chhù, mn̄g kóng, "Che sī sím-mi̍h só͘-chāi?"

Hit-ê hū-jîn-lâng ìn kóng, "Sek nái-nái, che sī goán tāi-ke kàu-hoē siat-li̍p sin ê lé-pài-tn̂g; ū chi̍t-ê siàu-liân thoân-tō--ê chheng-hou chò Úi sin-seⁿ, ta̍k lé-pài-ji̍t ē-poàⁿ tī chit-ê só͘-chāi kóng tō-lí; só͘ kóng--ê put-chí bêng-pe̍k, goá si̍t-chāi ài thiaⁿ. "

Sek nái-nái kóng, "I kóng án-cháiⁿ-iūⁿ bêng-pe̍k?"

Bêng nái-nái kóng, "I kóng Thian-tông ê hok-khì, lán tāi-ke án-cháiⁿ-iūⁿ chiah ē hióng-siū, iū-koh kóng Iâ-sou thè lán án-cháiⁿ-iūⁿ siū khó͘. Chit-ê Úi sin-seⁿ chin-chiàⁿ sī hó-lâng, goá ê kiáⁿ phoà-pēⁿ i siông-siông lâi khoàⁿ, lí bat i á m̄-bat?"

Sek nái-nái ìn kóng, "Goá m̄-bat i, bîn-á-ji̍t ū êng thang lâi, goá tek-khak lâi; m̄-chai sím-mi̍h sî-hāu chū-chi̍p. "

Bêng nái-nái ìn kóng, "Ta̍k lé-pài-ji̍t chhit-tiám-cheng chê-chi̍p khui-tn̂g; lóng sī sûi-piān ê in-chiûⁿ, só͘ lâi--ê lóng sī pêng-siông lâng. "

Sek nái-nái kóng, "Bîn-á-ji̍t chiah koh sio kìⁿ. " Hit-tia̍p ta̍k-ê soàⁿ--khì.

Lī-su-tē thiaⁿ-kìⁿ chit kúi-kù ê oē, tiāⁿ-tio̍h chù-ì ài bîn-á-ji̍t chiūⁿ lé-pài-tn̂g, sūn-piān thàm-thiaⁿ Tok-hui thok-tiōng só͘ mn̄g ê tāi-chì, koáⁿ-kín m̄-káⁿ iân-chhiân, in-ūi chi̍t-goe̍h-ji̍t ê sî-hāu nā-tiāⁿ, í-keng chió-khì chi̍t-ji̍t lah.

Lī-su-tē ê-hng tò-lâi lâu--ni̍h, mn̄g Tok-hui kóng, "Lí thiàⁿ Iâ-sou á m̄-thiàⁿ?"

Tok-hui kóng, "Sī eng-kai-tio̍h thiàⁿ ê, hó-lâng lóng thiàⁿ Iâ-sou, niā goá m̄-káⁿ kóng beh thiàⁿ i. " Lī-su-tē kóng, "Lāu-peh ah! lí nā m̄-thiàⁿ Iâ-sou, bē-tit-tio̍h thiⁿ-téng ê ke, lēng-goā ia̍h bô ke. "

Tok-hui kóng, "Goá kiaⁿ-liáu sī án-ni-siⁿ, goá chhin-chhiūⁿ lí chiah toā ê nî-kí, thiaⁿ lâng kóng-koè, bô kì tī sim-lāi, kàu kin-á-ji̍t lóng bē-kì--tit lah;tùi chêng goá pēⁿ tîm-tāng, koh lio̍h-á siūⁿ-khí hit-ê sū, siūⁿ-liáu hô͘-hô͘ hūn-hūn, kì bē chheng-chhó; chiū thó͘ chi̍t-ê khùi kóng, "Si̍t-chāi khó-sioh ah!"

Tē gō͘ Chiuⁿ[siu-kái]

Hit ê-hng pí ji̍t--sî khah joa̍h. Lī-su-tē tāi-seng bē-khùn-tit, āu-lâi poàⁿ-khùn poàⁿ-chhéⁿ, koh hō͘ lûi-tân kiaⁿ cheng-sîn. Hit-ê lûi toā-siaⁿ chi̍t-ē tân; chit-ê lâu lóng tín-tāng, Tok-hui tī chhn̂g-téng teh chē, Lī-su-tē peh kàu tī i sin-piⁿ, sih-nà chin kín, chiò-ji̍p chhù-lāi, sì-kak-thâu ia̍h lóng kng-siám-siám.

Lī-su-tē khoàⁿ-kìⁿ Tok-hui ê bīn chhin-chhiūⁿ pe̍h-pe̍h ê choá, sim put-chí sng. Sih-nà sih-liáu, hit-ê chhù ná ou-àm, to̍k-to̍k ū lûi ê siaⁿ khū-khū-háu. Tok-hui chiū moá-sim kiaⁿ kàu ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah; Lī-su-tē hiòng-lâi m̄-bat khoàⁿ-kìⁿ chit-iūⁿ ê toā hong hō͘, ia̍h put-chí kiaⁿ-hiâⁿ, chiū kūi tī bîn-chhn̂g-piⁿ, khiú Tok-hui ê chhiú mn̄g kóng, "Lāu-peh ah, lí kiaⁿ m̄-kiaⁿ?"

Tok-hui ìn kóng, "Chin-chiàⁿ thang kiaⁿ, chiông-chêng m̄-bat thiaⁿ-kìⁿ án-ni, bô-liāu kin-á-ji̍t kéng-jiân kàu chit-ê iūⁿ. "

Lī-su-tē bô ìn i. Tok-hui koh kóng, "Chit-ê sih-nà hóng-hut chhin-chhiūⁿ Chú ê ba̍k-chiu teh khoàⁿ goá, lûi chhin-chhiūⁿ Chú ê siaⁿ hiàm-hoah goá, goá put-chí kiaⁿ, chi̍t-tiám-á bô ài i. "

Liâm-piⁿ lûi-tân sih-nà chò-hoé kàu, Tok-hui kiaⁿ kàu moá-sin ngia̍uh-ngia̍uh-chùn kóng, "Sih-nà ê kng lī goá bô hn̄g, goá kiaⁿ-liáu ê-hng ē hō͘ i phah sí, " koh sè-siaⁿ teh mn̄g Lī-su-tē kóng, "Lí chai án-cháiⁿ-iūⁿ sī ū choē?"

Lī-su-tē ìn kóng, "M̄-thang chò ê, ài-beh khì chò, che chiū-sī choē?"

Tok-hui ìn kóng, "Bô chhò, m̄ eng-kai chò lâi chò sī choē, goá chò chē-chē lah; m̄ eng-kai kóng-ê lâi kóng sī choē, goá kóng chē-chē lah; m̄ eng-kai siūⁿ-ê lâi siūⁿ sī choē, goá siūⁿ ia̍h chē-chē; chiông-chêng choân-jiân bē-hiáu-tit, ê-hng in-ūi chit-ê sū chiah chai put-chí thang kiaⁿ. "

Lī-su-tē mn̄g kóng, " Che sī sím-mi̍h iân-kò͘?”

Tok-hui kóng, "Goá bāng-kìⁿ chi̍t-ê bāng hō͘ goá kiaⁿ-hiâⁿ. ”

Lī-su-tē mn̄g kóng, "Bāng-kìⁿ sím-mi̍h?”

Tok-hui kóng, "Goá chiong lí thiàⁿ Iâ-sou chit-kù-oē, chi̍t-ē siūⁿ chiū khùn--khì, bāng-kìⁿ chi̍t bāng, khoàⁿ-kìⁿ chi̍t-chō koân-toā ê mn̂g sī n̂g-kim chò-ê, put-chí súi, goá tiām tī bīn-chêng khoàⁿ-kìⁿ mn̂g-téng ū jī chin bêng, siá-teh sī An-lo̍k-ke, sim siūⁿ chiông-chêng chhoē bē-tio̍h, kàu kin-á-ji̍t chhoē--tio̍h, hīn bē-tit liân Lī-su-tē ia̍h saⁿ-kap tī chia chiah hó; hut-jiân ū lâng khui-mn̂g mn̄g kóng, "Lí lāu-lâng-ke tiàm chia chò sím-mi̍h? " Goá kóng, "Ài-beh ji̍p-khì, goá put-chí lán ài toà chia hioh-khùn. " Hit-ê lâng iô-thâu kóng, "Lāu Tok-hui ah, lí iáu ū choē-gia̍t káⁿ bē-tit-thang ji̍p--khì, chiū chiong mn̂g koaiⁿ-teh. Goá chai chi̍t-sin lóng sī choē, hoan-sin chiū cháu; cháu kàu ou-àm ê só͘-chāi, hō͘ chit-ê lûi siaⁿ kiaⁿ-chhéⁿ goá, Chit-ê bāng khiok m̄-káⁿ bē-kì--tit. "

Kóng-liáu chit kúi-kù ê oē, lûi-tân sih-nà lóng bô soah, Tok-hui iû-goân sī teh tiō. Lī-su-tē bô hoat-tō͘ thang an-ùi i, tī piⁿ-á ia̍h teh kiaⁿ-hiâⁿ, thèng-hāu lûi-siaⁿ tiām, chí-ū chhun lo̍h-hō͘ ê siaⁿ; chiū lī-khui Tok-hui, kàu ka-tī bîn-chhn̂g-téng khì khùn.

Tē-jī chá-khí hō͘ chêⁿ, chhiū-ba̍k chheⁿ-chhùi, chhù chiáu-á ki̍h-ki̍h kiu̍h-kiu̍h; siūⁿ-khí chā-mê ê bāng, chhin-chhiūⁿ sī hō͘ lâng kiaⁿ-hiâⁿ--ê. Chit-chi̍t-ji̍t tú-tú sī An-hioh-ji̍t, Lī-su-tē ê-hng ài khì lé-pài-tn̂g thiaⁿ tō-lí, hīn bē-tit sî-hāu khoài-khoài kàu, in-ūi ài koáⁿ-kín ē-hiáu-tit Tok-hui thok i thàm-thiaⁿ ê tāi-chì.

Tok-hui chêng poàⁿ-ji̍t lóng bô phah-sǹg, peh--khí-lâi koh tó--lo̍h-khì, tó-liáu chiū koh khí-lâi chē; khoàⁿ i chit-hō ê kong-kéng, kan-ta sī siūⁿ-tio̍h chā-mê-hng ê bāng, nā-sī ka-tī bô kóng-khí.

Lī-su-tē chai-kioh kin-á-ji̍t lēng-goā khah tn̂g, kàu la̍k-tiám-cheng sé-bīn chiū beh khì. Tok-hui ûn-ûn-á teh hoan-hù i tio̍h siông-sè thiaⁿ lé-pài-tn̂g-lāi só͘ kóng ê oē. I kàu hit só͘-chāi mn̂g tú-tú khui, tùi mn̂g-kháu khoàⁿ lāi-bīn, khoàⁿ-kìⁿ chi̍t-ê lāu hū-jîn-lâng teh tiám-teng pī-pān só͘-chāi, thèng-hāu tāi-ke chū-chi̍p ê lâng, kìⁿ-tio̍h Lī-su-tē chiū sak i cháu.

Lī-su-tē kóng, "Ê-hng kiám m̄-sī tāi-ke chū-chi̍p kóng tō-lí mah?"

Hū-jîn-lâng kóng, "Lí nā sī ūi--tio̍h thiaⁿ tō-lí lâi--ê, chiū thang ji̍p--lâi, tio̍h an-chēng, m̄-thang kóng-oē kiáu-jiáu. "

Lī-su-tē tī thâu-chêng kha-ta̍h-í teh chē. Koè chi̍t-sî-á thiaⁿ tō-lí ê lâng lóng chiām-chiām lâi lah; ū-ê lāu-lâng chhoā gín-ná; ū-ê lāu-bó phō sè-kiáⁿ; ū pau thâu-khak ê lāu hū-jîn-lâng; ū ang-bó͘ nn̄g lâng chò-hoé lâi; ū siàu-liân kou-toaⁿ chi̍t-lâng lâi; iū-koh ū chē-chē chò kang-hu ê lâng, kap ta̍k téng-hō ê lâng, sīm-chì liân khit-chia̍h; put-koán sím-mi̍h lâng-sek ia̍h ū.

Tú-á chhit-tiám-cheng Ùi sian-siⁿ ji̍p lé-pài-tn̂g, seng liām kî-tó bûn, tùi khí-thâu kàu lō͘-boé, Lī-su-tē ba̍k-chiu bô tńg-lûn kim-kim teh khoàⁿ i.

In tāi-ke só͘ gîm ê si, Lī-su-tē lóng ài thiaⁿ, ke̍k hoaⁿ-hí ê; sī lō͘-boé gîm hit-chi̍t-siú si, ū chi̍t-ūi siàu-liân ê hū-jîn-lâng tī i sin-piⁿ kīn-oá teh chē, só͘ gîm ê si jī-jī bêng, siaⁿ-im ia̍h put-chí hiáng-liāng. I siūⁿ chiong chit chhiú si kì-teh, tò-khì thang liām hō͘ Tok-hui thiaⁿ; chiū-sī kóng:

Ū êng-kng ê pó siâⁿ,
Mn̂g koaiⁿ chiong choē chó͘-chí,
Kiaⁿ-lâng kap pháiⁿ-tāi,
Kiaⁿ-lâng kap pháiⁿ-tāi,
Éng-oán bē-tit ji̍p-khì.

Kiù-chú Siōng-tè Iûⁿ-ko,
Goá lâi khún-kiû sià-choē,
Chheng-khì goá pháiⁿ-sim,
Chheng-khì goá pháiⁿ-sim,
Só͘-kiâⁿ lóng bô khiàm-khoeh.

Chú chiū kiò goá ê sî,
Tit-tio̍h chò kiáⁿ hoaⁿ-hí,
Khò i toā pó-chhî,
Khò i toā pó-chhî,
Choē-sim bē koh hoat-khí.

Thèng-hāu goá chhēng pe̍h-saⁿ,
Kám-in só͘ chhēng lâi sio̍k,
Ke̍k chheng ke̍k kiat lah,
Ke̍k chheng ke̍k kiat lah,
Tiàm tī Thian tông sim chiok.

Gîm-si liáu, sian-siⁿ chiū kóng, Be̍k-sī-lio̍k 21 chiuⁿ 27 chat kóng, "Hoān-nā bô chheng-khì ê lâng, lóng bē-tit ji̍p chit-ê pó-siâⁿ. "

I kóng, "Tú-á só͘ gîm ê Thiⁿ-siâⁿ, mn̂g sī chin-chu, ke-lō͘ sī n̂g-kim, ū oa̍h-miā ê chúi-hô, nn̄g-tiâu ê hoāⁿ ū oa̍h-miā ê chhiū, khiā-khí tī-hia ê lâng, seng-khu chhēng pe̍h-saⁿ, thâu-khak tì bián-liû, in tāi-ke gîm ê si put-chí hó thiaⁿ, moá-bīn ē chhiò-iông. Hit só͘-chāi bô lâu-ba̍k-sái kap pi-ai thó͘-khùi; ēng n̂g-kim chò lō͘, bô cháu ià-siān ê lâng, bô chhùi-ta iau-gō--ê, bô hō͘ sng-seh tàng, kap bô hō͘ iām-ji̍t pha̍k, bô pēⁿ-thiàⁿ, sí-sit, ia̍h bô bâi-chòng kap hûn-bōng; moá sim lóng sī hoaⁿ-hí khoàⁿ-oa̍h, bô saⁿ-cheⁿ tó͘-khì, bô saⁿ-phah chhá-jiáng, bô m̄-hó ê siaⁿ-im kiáu-jiáu. Chit-hō hó chhù, tī hit só͘-chāi éng-oán bô pó-choân, sǹg sī kàu ke, tit-tio̍h pêng-an kap Chú chò chi̍t-hoé. Lín tāi-ke kam-goān khì hia á m̄-ài?"

Kóng-tio̍h chiah-ê oē tāi-ke àm-àm thó͘-khùi. Lī-su-tē sim-lāi kóng, "Goá kam-goān kap Tok-hui chò-hoé khì. "

Sian-siⁿ kóng, "Hoān-nā bô ke̍k pe̍h chheng-khì-ê bē-tit-thang ji̍p hit-ê siâⁿ; koh kóng, "Mn̂g koaiⁿ, chiong choē chó͘-chí. " Goá ê pêng-iú ah, lín tāi-ke sim-lāi nā ū chi̍t-hāng ê choē, Thian-tông ê mn̂g chiū koaiⁿ--teh, bē-tit ji̍p-khì; in-ūi bô ke̍k pe̍h chheng-khì bē-ē ji̍p hit-ê mn̂g. Pí-phēng chhin-chhiūⁿ lán chit-chi̍t-poè, bô chò pháiⁿ-tāi, bô kóng pháiⁿ-oē, bô khǹg pháiⁿ ê liām-thâu; lán só͘ eng-kai chò ê ta̍k-hāng khì chò lah, chò-chi̍t-ê oân-choân chheng-khì ke̍k pe̍h ê lâng; siat-sú kin-á-ji̍t hoān-tio̍h chi̍t-hāng choē, chiàu lâng só͘ khoàⁿ khiok sī sió-khoá ê chhò-gō͘, m̄-kú ē tì-kàu hō͘ Thian-tông ê mn̂g koaiⁿ-teh, lán chiū bē-tit ji̍p-khì; khó-kiàn sim-lāi ū chi̍t-si-á ê choē, chiū bē kàu êng-kng ê siâⁿ; iū-koh mn̄g chit lé-pài-tn̂g-lāi, chī-chūi káⁿ kóng hoān-choē put-kò sī chi̍t-pái; chī-chūi káⁿ kóng, sim-lāi ê choē to̍k-to̍k sī chi̍t-hāng?"

Kóng-liáu, thiaⁿ-kìⁿ ū thó͘-khùi ê siaⁿ-im, chiū-sī ta̍k-lâng ê liông-sim hoat-hiān.

Sian-siⁿ koh kóng, "Chit lāi-bīn tàu-tí bô chi̍t-ê lâng káⁿ án-ni kóng lah. Ta̍k-lâng lóng chai só͘ hoān--tio̍h ê choē bô tàng thang sǹg; nā-sī chi̍t-hāng ê choē, chhin-chhiūⁿ bak--tio̍h chi̍t-tiám-á ê kiaⁿ-lâng, thoàⁿ--khì-lâi, sim-koaⁿ lóng chhin-chhiūⁿ chhat-ou--ê. "

Lī-su-tē sim-lāi siūⁿ ka-tī kap Tok-hui chiông-lâi beh án-cháiⁿ-iūⁿ; hoán-tńg siū Tok-hui chêng mê-hng bīn chhin-chhiūⁿ pe̍h choá, khoán-sit kiaⁿ-hiâⁿ, chiok-kiàn i-ê bāng kap Bí-lī ê oē, chham kin-á-ji̍t sian-siⁿ só͘ kóng, lóng sī saⁿ-tâng.

Hit-chi̍t-sî sian-siⁿ kóng-kiò choē án-cháiⁿ-iūⁿ thang kiaⁿ, koh bêng-bêng kóng-kiò choē án-cháiⁿ-iūⁿ ē-tit-thang sià-bián. Siat-sú Lī-su-tē nā ē chiong sian-siⁿ só͘ kóng ê oē, chi̍t-hāng chi̍t-hāng ûn-á khì kiù-khàm, chū-jiân ē-tit-tio̍h an-ùi. M̄-kú i chiong tāi-seng só͘ thiaⁿ-ê, chiū pé-pa̍k tī i-ê sim, pa̍t-kù-oē choân-jiân lóng bô siūⁿ; kàu-boé sian-siⁿ kóng, "Āu lé-pài-ji̍t lín tāi-ke chiah koh lâi, goá beh kóng chit chhiú si tē-jī chat, ké-soeh hō͘ lín thiaⁿ, khoàⁿ ū sím-mi̍h hoat-tō͘ thang ji̍p êng-kng ê siâⁿ. "

Lī-su-tē tò-khì, tī lō͘--nih bān-bān teh kiaⁿ, toā-toā teh ut-būn, in-ūi bô hoat-tō͘ thang an-ùi Tok-hui. Ki̍p-chì kàu lâu-téng, kap i chē chò hoé, ba̍k-chiu teh khoàⁿ-hoé kóng, "Lí chò ê bāng kap goá tī lé-pài-tn̂g-lāi thiaⁿ-kìⁿ só͘ kóng--ê tō-lí, kap só͘ gîm ê si lóng sī siāng chi̍t khoán-sit, chi̍t-tiám-á bô cheng-chha. "

Tok-hui kóng, "Chiong lí ê-hng só͘ thiaⁿ-ê kóng chi̍t-piàn hō͘ goá thiaⁿ. "

Lī-su-tē chiū kóng, "Goá thiaⁿ i teh kóng, hit-ê só͘-chāi chin hó, siat-sú ē-tit-thang kàu, chiū moá-sim hoaⁿ-hí; nā-sī ū choē-ê bē-ē khiā-khí tī-hia. Hit chhiú si ia̍h sī án-ni kóng, "Ū chi̍t êng-kng ê siâⁿ, mn̂g koaiⁿ chiong choē chó͘-chí. "

Tok-hui kóng, "Chiàu án-ni lâi khoàⁿ, goá bô chi̍t-tiám-á thang ǹg-bāng. "

Kàu poàⁿ-mê, Lī-su-tē phah-sǹg Tok-hui khùn-khì; bô-liāu i kéng-jiân sè-siaⁿ teh kóng, " Mn̂g koaiⁿ chiong choē chó͘-chí, "chia̍p-chia̍p kóng kúi-nā koè.

M̄-nā Lī-su-tē thiaⁿ-kìⁿ chit-ê oē, iáu-kú ia̍h ū pa̍t-lâng thiaⁿ-kìⁿ, chiū-sī chhin-chhiūⁿ Thian-lō͘ le̍k-thêng só͘ kóng, kò͘ ba̍k-sa-mn̂g ê, ia̍h thiaⁿ-kìⁿ lāu-lâng iu-chhiû kan-khó͘ ê siaⁿ-im; i put-chí chai Tok-hui ê kong-kéng, hoat-khí lîn-bín ê sim, koè bô chi̍t-sî-á kú, chiū ài ēng in-tián ê oē kap i kóng, "Goá hoaⁿ-hí kā lí khui-mn̂g. "

Tē la̍k Chiuⁿ[siu-kái]

Chit-ê lé-pài, Lī-su-tē kap Tok-hui chai chit-ê sî-ji̍t put-chí tn̂g. Tok-hui m̄-ài kóng-oē, hóng-hut-kan tùi Lī-su-tē kóng, "Put-lūn tó-ūi to bô goá ê ke, goá ia̍h bô hoat-i-tā-oâ. "

Lī-su-tē kan-ta sī ji̍t--sî chiūⁿ ke choān-khîm, àm tò--lâi, Tok-hui bô chhin-chhiūⁿ chá-chêng chiong khîm lâi pìⁿ-lāng.

Thâu-chi̍t-ji̍t ê-hng, Lī-su-tē choān koè saⁿ tè ê khek-tiāu, tò-tńg-lâi kàu lâu-téng, chiū ài choān An-lo̍k-ke ê tiāu, Tok-hui kóng, "Goá ê koai gín-ná, lí bo̍h-tit choān hit-ê khek-tiāu, goá m̄-ài thiaⁿ, in-ūi éng-oán bē-tit-tio̍h An-lo̍k-ke. ”

Taⁿ lūn Tok-hui chiông-chêng khîm sī i sim-koaⁿ ì-ài, kàu chit-tia̍p tian-tò jiá i iu-būn. Lī-su-tē khoàⁿ-kìⁿ, chit-ê chêng-hêng, sī bô mi̍h thang an-ùi i lah. Khí-thâu khoàⁿ i-ê pēⁿ ê i-seng chiàu i só͘ èng-ún ê oē, tē-jī pái iū-koh lâi kā Tok-hui kóng, "M̄-bián tek-khak chia̍h io̍h, che pēⁿ bô hoat-tō͘ thang i-tī, kàu chit-ê tē-pō͘ si̍t-chāi put-chí oh lah. "

Tok-hui khoàⁿ i-ê sèⁿ-miā ná gûi-hiám, chhin-chhiūⁿ soh-á chi̍t-ji̍t chi̍t-ji̍t lēng chi̍t-ji̍t lám, m̄-chai beh tùi tó-lo̍h-khì. I kap Lī-su-tē hīn bē-tit-thang An-hioh-ji̍t khoài-khoài kàu, ài thiaⁿ tē-jī-chat ê si án-cháiⁿ-iūⁿ kóng, kiám-chhái ū thang ǹg-bāng; ē hō͘ Tok-hui ū choē ê sîn-hûn kàu An-lo̍k-ke ia̍h kú-káⁿ.

Í-keng kàu lé-pài-ji̍t, hong-hō͘ chò chi̍t-ē kàu, tī lé-pài-tn̂g chū-chi̍p ê lâng pí pêng-ji̍t khah chió. Sian-siⁿ ji̍p tn̂g lâi khoàⁿ-kìⁿ lâng sui-jiân sī chió. khiok ū put-chí ì-ài hoaⁿ-hí thiaⁿ i; i thè thiaⁿ tō-lí ê lâng pek-chhiat kiû Chú, hō͘ in tāi-ke ê-hng ē-tit-tio̍h éng-oán ê hok-khì.

I teh kóng tê-ba̍k ê sî, tn̂g-lāi chēng-chēng bô chò siaⁿ, lóng siông-sè teh thiaⁿ. Lī-su-tē khoàⁿ kàu ba̍k-chiu bô nih, ia̍h put-chí choan-sim ài-beh thiaⁿ, chhin-chhiūⁿ chhùi iau chhùi khoah chi̍t-poaⁿ-iūⁿ.

Só͘ kóng che tê-ba̍k sī sím-mi̍h? Chiū-sī "Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-sou Ki-tok ê hoeh, tek-khak ē sé-chheng lán chiah-ê it-khài ê choē. "

Sian-siⁿ hō͘ in tāi-ke siūⁿ--tio̍h chêng lé-pài-ji̍t só͘ kóng ê chheh, jiân-āu chiap-soà ē-té kóng, chiū-sī kóng, "Hit-ê êng-kng ê siâⁿ-chhiûⁿ, n̂g-kim ê ke-lō͘, tāi-ke kam-goān ì-ài kàu hit tah? Nā-sī ū choē ê lâng bē-tit-ji̍p; hiān-chāi chit lé-pài-tn̂g-lāi ê lâng, chiông-tiong ū lâng ka-tī chai i sī chi̍t-ê choē-jîn, ài chai khoàⁿ án-chái-iūⁿ chiah ē-tit ji̍p Thiⁿ-siâⁿ, tiâu-kò͘-ì lâi thiaⁿ chit-hō tō-lí. ū hit-hō ê lâng á-bô?"

Lī-su-tē sè-á-siaⁿ teh ìn kóng, "Ū, chiū-sī goá lah. "

Sian-siⁿ kóng, "Goá khò Chú pang-chān, chí-sī lín tāi-ke chi̍t-ê hoat-tō͘. Lín kap goá pún-jiân sī ū choē ê lâng; nā ū chi̍t-hāng choē, chiū tì-kàu hō͘ Thian-tông ê mn̂g koaiⁿ-teh; hòng-kiam lán tāi-ke só͘ chò ê choē sī chheng-chheng bān-bān, m̄-nā chi̍t-hāng niā-niā, sim-koaⁿ lóng hō͘ choē bak kàu kiaⁿ-lâng.

Sui-jiân sī án-ni, khiok ū chi̍t-hāng pó-poè ê mi̍h, ē chiong lán ê sim-koaⁿ sé kàu chheng-khì, ke̍k pe̍h chhin-chhiūⁿ seh, tû chit-hāng í-goā, bô pa̍t-mi̍h hoat-tō͘ lah. Taⁿ hit-ê pó-poè ê mi̍h, chiū-sī goá che tê-ba̍k só͘ kóng, "Iâ-sou Ki-tok ê hoeh. "

Tī ē-té ū kóng-khí kàu bêng-bêng pe̍k-pe̍k, Iâ-sou ê hoeh án-cháiⁿ-iūⁿ ē sé-chheng lâng ê choē. I tī Kok-kok-thaⁿ hō͘ lâng tèng sí tī si̍p-jī-kè, hóng-hut chhin-chhiūⁿ khui chi̍t-tiâu sé-sim ê chheng-choâⁿ. Iâ-sou goân-pún sī Siōng-tè to̍k-seⁿ ê Kiáⁿ; i-ê seng-khu lâu-chhut pó-hoeh, ū bô kiông-chīn ê kong-lô, ē sio̍k lâng ê choē. Tùi chêng Iâ-sou i só͘ khui ê chúi-goân, chiong choē sé chheng-khì: sé-chheng ê lâng kàu Thiⁿ-siâⁿ ê chin-chu mn̂g, mn̂g lóng khui-teh, in-ūi in tāi-ke sim-lāi bô chi̍t-tiám ê kiaⁿ-lâng, lóng sī chheng-chheng khì-khì ê.

Taⁿ kin-á-ji̍t pek-chhiat khún-kiû khó͘-khǹg bián-lē lé-pài-tn̂g-lāi ê lâng, ài-beh Kiù-chú ēng pó-hoeh sé-chheng lín tāi-ke ê sim, thang chiong chit chhiú si tē-jī-chat só͘ kóng ê, chiū-sī kóng:

Kiù-chú Siōng-tè Iûⁿ-ko,
Goá lâi khún-kiû sià-choē,
Chheng-khì goá pháiⁿ-sim,
Chheng-khì goá pháiⁿ-sim,
Só͘ kiâⁿ lóng bô khiàm-khoeh.

Chiong chit chhiú si lâi chò kî-tó-bûn ēng sim khún-kiû. Goá tī tê-ba̍k-lâi ū nn̄g ê jī put-chí thang an-ùi lâng ê sim, chiū-sī it-khài, lóng sī hit nn̄g jī.

Pháiⁿ-oē, Pháiⁿ ê só͘ kiâⁿ, pháiⁿ ê liām-thâu, nā ū chit-hō ê sió pan-tiám, kap toā phiàn ê hûn-jiah, ou-àm, ù-oè, chìm-chū tī kiaⁿ-lâng, lóng pau-hâm chāi-lāi; bô lūn sím-mi̍h toā sū, lóng ē iám-khàm; bô lūn sím-mi̍h ou-àm lóng ē sé-tû. Hiān-chāi tī lé-pài-tn̂g-lāi ê lâng, choē ū tit-tio̍h sé-khì á-bô? Ū tit-tio̍h sià-bián á-bô? Koh mn̄g ta̍k-lâng chi̍t-kù-oē, chit-tia̍p tī lín tāi-ke sim-lāi ū-ê bak--tio̍h Iâ-sou ê hoeh, ū-ê toà ka-tī ê choē nn̄g-iūⁿ tek-khak tiāⁿ-tio̍h ū chi̍t-iūⁿ; lín tāi-ke tàu-tí ū tó-lo̍h chi̍t-iūⁿ leh?”

Kóng-liáu thêng chi̍t-sî-á kú, ài lâng chhâ-khó ka-tī ê sim; tn̂g-lāi tiām-tiām bô siaⁿ. Lī-su-tē sim-lāi teh khún-kiû, àm-àm teh liām:

Chheng-khì goá pháiⁿ-sim,
Chheng-khì goá pháiⁿ-sim,
Só͘ kiâⁿ lóng bô khiàm-khoeh.

Chit-nn̄g kù-si.

Sian-siⁿ koh khǹg in kóng, “Ê-hng tek-khak tio̍h iàu-kín khì chiū-kīn chúi ê goân-thâu, m̄-thang iân-tî; lín tāi-ke ta̍k-lâng tò-khì, koh iàu-kín tī chhù-lāi tio̍h kūi-teh, sìn Iâ-sou chin-chiàⁿ chhin-chhiūⁿ kap lán siāng chi̍t só͘-chāi; hit-tia̍p chiah sǹg sī kàu i-ê bīn-chêng. Iū-koh khǹg lín tāi-ke chiong ka-tī ê choē thok-tiōng kau-tāi Iâ-sou, kiû i ēng pó-hoeh sé-chheng, hō͘ lín tāi-ke ê sim pí seh khah pe̍h; koh mn̄g lín, Ài chit-ê khoán-sit á m̄-ài, khéng án-ni á m̄-khéng?”

Lī-su-tē sim-lāi teh ìn “Goá ài. ”

Beh chhut-khì ê sî-chūn, sian-siⁿ tī lé-pài-tn̂g mn̂g-kháu teh khiā, mn̄g sio-bat ê lâng hó mah. Hit chi̍t-sî Úi sian-siⁿ ê bīn-māu ū ià-lán ê khoán-sit. I án-cháiⁿ-iūⁿ khún-kiû pek-chhiat khǹg--lâng, sī ǹg-bāng ū lâng thiaⁿ chit-ê oē chhim-sìn ji̍p sim-lāi. I nā khoàⁿ-chhut ū lâng khǹg chit-ê ì-sù tī sim-koaⁿ, tùi i bīn-chêng kiâⁿ-koè, tek-khak thè i kî-tó Kiù-chú, chiong chéng-chí iā tī i ê sim-lāi hoat-siⁿ--khí-lâi, tī i sim--ni̍h kiat hó koé-chí. Tiong-kan ia̍h ū lâng tī-hia, tī-chia teh kóng-oē, sian-siⁿ khoàⁿ in tāi-ke iu-chhiû, sim-lāi kò͘-ì kóng, "Chú ê chéng-chí lóng ka-la̍uh tī khang-khang mah?"

Sian-siⁿ kóng tō-lí ê sî, khoàⁿ-kìⁿ Lī-su-tē ba̍k-chiu bô nih teh khoàⁿ i, siông-sè teh thiaⁿ tō-lí; só͘-í chit-ê gín-ná kàu beh chhut-khì ê sî-chūn, sian-siⁿ kiò i lâi kap i kóng-oē, ài mn̄g i só͘ thiaⁿ ê, ē-hiáu-tit á-bē; chhiú hoāⁿ tī i-ê keng-thâu-téng kóng, "Goá ê gín-ná, lí ē-kì-tit goá tú-á só͘ kóng ê tê-ba̍k mah?" Lī-su-tē ìn-tap lóng bô chhò.

Sian-siⁿ chiū hoaⁿ-hí, iū-koh kóng, "Lí ē-kì-tit goá ké-soeh tê-ba̍k ê oē á-bē?" Koh mn̄g i ke-lāi ê sū-chêng.

Lī-su-tē kóng-khí Tok-hui phoà-pēⁿ ê tāi-chì, chí-ū chhun chi̍t-goe̍h-ji̍t ê sèⁿ-miā tiāⁿ-tiāⁿ; i kam-goān chai án-cháiⁿ-iūⁿ thang kàu An-lo̍k-ke.

Sian-siⁿ kóng, "Goá ài khì khoàⁿ i. " Chiū chiong Tok-hui khiā-khí ê só͘-chāi kì tī sè-pún-chheh; í-āu kap Lī-su-tē kūi tī lé-pài-tn̂g-lāi kiû Iâ-sou sé-chheng i ê choē.

Kî-tó liáu Lī-su-tē tò-khì, sim-lāi hoaⁿ-hí, in-ūi ê-hng ū hó ê siau-sit thang kā Tok-hui kóng.

I kiâⁿ teh-beh kàu lâu-thui ê só͘-chāi, koh-khah kín cháu, siūⁿ beh chiong só͘ thiaⁿ ê lóng-chóng kā Tok-hui kóng; kìⁿ-tio̍h bīn chiū kóng, "Lāu-peh ah! goá kin-á-ji̍t ū tit-tio̍h hó ki-hoē, thiaⁿ-kìⁿ ke̍k hó ê siau-sit, thoân-tō ê sian-siⁿ kap goá kóng-oē, ia̍h ū kóng ài lâi khoàⁿ lí. "

Tok-hui chiū mn̄g i kóng, "Kàu An-lo̍k-ke, tàu-tí sī án-cháiⁿ-iūⁿ?"

Ìn-kóng, "Lí kap goá lóng bē sái-tit toà choē ji̍p-khì, to̍k-to̍k ū chi̍t-ê hoat-tō͘, chiū-sī Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-sou Ki-tok ê hoeh ē sé-chheng lán tāi-ke ê choē, chit-kù-oē kì tī Sèng-chheh, sī sian-siⁿ só͘ kóng ê tê-ba̍k. "

Tok-hui kóng, "Lí chiong chit-ê tāi-chì siông-sè kā goá kóng. "

Lī-su-tē kóng, "Nā tû-khì Iâ-sou ê hoeh, choē chiū bē-ē sé-chheng-khì; lí kap goá só͘ eng-kai-tio̍h chò ê, chiū-sī kàu i-ê bīn-chêng khì kiû i, i kin-mê chiū ē ín lán : chit-kúi-kù-oē lóng sī sian-siⁿ kóng ê. "

Lī-su-tē kóng, "Goá ê-hng koh o̍h chi̍t-chat-si;" tùi hit-tia̍p soà kap Tok-hui kūi-teh, bān-bān teh liām hit-ê si, chiū-sī kóng: Kiù-chú Siōng-tè Iûⁿ-ko, Goá lâi khún-kiû sià-choē, Chheng-khì goá pháiⁿ-sim, Chheng-khì goá pháiⁿ-sim, Só͘ kiâⁿ lóng bô khiàm-khoeh.

Tok-hui ia̍h o̍h i án-ni liām, siaⁿ-im sè-á-siaⁿ teh kóng, "Goá kam-goān hō͘ Iâ-sou sé-chheng goá ê choē. "

Lī-su-tē kóng, "I khéng ín lán, lâng kàu Iâ-sou hit-tah, tek-khak bē hō͘ i sak--chhut-lâi. "

Tok-hui kóng, "Goá sī lāu-lâng, hoān--tio̍h ê choē chin tāng, chiông-chêng lóng m̄-bat siūⁿ; chit-ê lé-pài kèng-jiân teh siūⁿ--tio̍h choē sī put-chí toā, m̄-chai i ia̍h khéng beh kā goá sé--khí-lâi bô?"

Lī-su-tē kín-kín ìn i kóng, "I sī koat-toàn khéng--ê, thoân-tō-ê ū kóng, tê-ba̍k-lāi ia̍h ū chit hō oē, Iâ-sou Ki-tok ê hoeh tek-khak sé-khì it-khài ê choē. It-khài ê choē, kiám m̄-sī liân lí ê ia̍h sǹg-chāi lāi nah?"

Tok-hui chiū sè-siaⁿ pek-chhiat kóng, "It-khài ê choē, it-khài ê choē, chit-kù-oē chin-chiàⁿ sī liân goá ê choē ia̍h kóng chāi-lāi. "

Āu-lâi in tāi-ke nn̄g ê lâng lóng bô kóng-oē, kok lâng ka-tī siūⁿ chi̍t-ê lìn-tńg.

Lī-su-tē kóng, "Lán nn̄g lâng put-jû thàn-chá lâi khì kiû i. " Tok-hui kóng, "Kiû sím-mi̍h lâng leh, sī beh khì kiû thoân-tō-ê mah?"

Lī-su-tē kóng, "M̄-sī kiû i, eng-kai-tio̍h kiû Chú Iâ-sou; Chú chit-tia̍p tiàm tī chhù-lāi, thoân-tō-ê sī án-ni kóng, lán nn̄g lâng ha̍p-kai tio̍h kiû i sé-khì choē-ok. " Tok-hui kóng, "Chek-khek lâi kiû i khah hó. "

Hit-tia̍p gín-ná lāu-lâng lóng kūi-teh. Lī-su-tē chai Chú lī i bô hn̄g, chiū kî-tó kóng, "Chú Iâ-sou ah! Tok-hui kap goá lâi kàu lí bīn-chêng, goán tāi-ke ū loā-chē ê choē, sī eng-kai tio̍h sé-khì, thoân-tō-ê ia̍h ū kóng, lí bô beh chiong goán tāi-ke koáⁿ--chhut-khì; tê-ba̍k só͘ kóng, sī it-khài ê choē; taⁿ siūⁿ goá kap Tok-hui ê choē, ia̍h sǹg chāi-lāi. Kiû Chú ēng pó-hoeh sé goán ê sim, sé kàu pe̍h-pe̍h, goán kam-goān hoaⁿ-hí kàu An-lo̍k-ke, sī sim só͘ goān. "

Tok-hui toè Lī-su-tē kóng, "Kiû Chú sé goán nn̄g ê lâng, pìⁿ-chiâⁿ pe̍h-pe̍h ê seh, chhiáⁿ lí khan--goán, kiù--goán, sim só͘ goān. "

Tùi hit-tia̍p nn̄g lâng khiā--khí-lâi. Lī-su-tē tùi Tok-hui kóng, "Lán lâi khì khùn, só͘ kî-kiû-ê Chú í-keng thiaⁿ-kìⁿ lah. "

Chiàu chit-ê chêng-hêng lâi khoàⁿ, lán tāi-ke thang chai kò͘-mn̂g-ê koat-toàn chún lāu-toā-lâng kap gín-ná ji̍p-khì, ki̍p-chì in tāi-ke mn̂g-lāi, thiaⁿ-kìⁿ ū siaⁿ kóng, "Lín tāi-ke thang pàng-sim, choē lóng sià-bián lah. "

Tē chhit Chiuⁿ[siu-kái]

Tē-jī-ji̍t thàu-chá, Lī-su-tē cheng-sîn, sim-lāi put-chí an-jiân, ē-kì-tit chā-hng só͘ kiû ê , ia̍h chhim-sìn Chú í-keng ín lah; koh ēng pó-hoeh sé-khì i lóng-chóng ê choē. To̍k-to̍k Tok-hui sim-lāi bô chit-ê khoán-sit, koh gî-ngái kiaⁿ-hiâⁿ khí-lâi, ka-tī teh siūⁿ, chiông-chêng chò loā-chē choē, hóng-hut chhin-chhiūⁿ khǹg tī sim-lāi, kiaⁿ thiⁿ-mn̂g iáu koaiⁿ-teh; tùi Lī-su-tē kóng, "Goá ū tām-po̍h m̄ pàng-sim. "

Lī-su-tē kóng, "Siáⁿ-sū m̄ pàng-sim?"

Tok-hui kóng, "Chiàu goá khoàⁿ sià-choē bô ún-tàng, bô kàu hiah khoài; goá iáu kú chai moá-sim sī choē. "

Lī-su-tē kóng, "Lí kiám m̄-sī kiû Iâ-sou sé-khì lí ê choē mah?"

Ìn-kóng, "Ū, kiû liáu lah. "

Chit-chi̍t-sî thiaⁿ Tok-hui ê siaⁿ-im, oán-jiân chhin-chhiūⁿ sī bô chi̍t-tiám-á ê ǹg-bāng, Lī-su-tē kóng, "Iâ-sou kiám m̄-sī kóng, lí nā kiû i, i tek-khak ín mah?"

Tok-hui kóng, "Goá ē-kì-tit lí sī án-ni kā goá kóng. "

Lī-su-tē kóng, "Nā-sī án-ni, lán tāi-ke ê choē i tiāⁿ-tio̍h chhat-siau. "

Tok-hui kóng, "Goá bē-kì-tit, sim-lāi iáu-kú m̄ an-ún, goá bē-hiáu-tit goá ê choē í-keng sià-bián lah. "

Chiàu án-ni lâi siūⁿ, Lī-su-tē chhin-chhiūⁿ tiàm tī kng ê só͘-chāi; Tok-hui sī chhin-chhiūⁿ tī àm ê só͘-chāi; ū-sî ū tām-po̍h ǹg-bāng, ū-sî giâu-gî kiaⁿ-hiâⁿ, bô sî-sî khek-khek choan-sim teh oá-khò Chú.

Chit lé-pài ê tiong-kan, Lī-su-tē chhut siâⁿ kàu ū hoe-hn̂g ê the̍h-á, tú-tú kàu lî-pa mn̂g-kháu, Bí-lī kap i-ê lāu-bó chhut--lâi; Bí-lī khoàⁿ-kìⁿ khîm, chiū cháu kàu hit-ê gín-ná bīn-chêng, kiò in lāu-bó tāi-seng kiâⁿ, thèng-hāu i choān la̍k-ê khîm chiah kiâⁿ.

Thài-thài kap Lī-su-tē kóng chi̍t-sî-á ê oē; Lī-su-tē kā i kóng, Tok-hui teh-beh sí lah. Chit-ê thài-thài teh lâu-ba̍k-sái, mn̄g kóng, "Tok-hui khiā-khí tī sím-mi̍h só͘-chāi?"

Lī-su-tē chiū chiong i teh khiā ê só͘-chāi kóng-bêng. Bí-lī tùi in lāu-bó kóng, "Án niâ, goá ài kap lí kóng kúi-kù àm-chiⁿ ê oē. " I-ê lāu-bó thìm-thâu ìn i kóng, "Hó lah. "

Bí-lī chiū cháu-ji̍p chhù-lāi, thêng chi̍t-sî-á kú koh cháu--chhut-lâi, chhiú--ni̍h kia̍h chi̍t-ki hó ê hoe, hoe-lúi sī soat-pe̍h, hoe-hio̍h sī le̍k-le̍k. Bí-lī the̍h hō͘ Lī-su-tē kóng, "Che sī goá ê î-á hō͘ goá-ê, lí the̍h khì sàng lāu Tok-hui, khoàⁿ i hoaⁿ-hí á-bô. "

Lī-su-tē kóng: “I tek-khak hoaⁿ-hí. ”

Hit-ê kou-niû ê lāu-bó tùi Bí-lī kóng, "Lí ē-kì-tit goá kā lí kóng, nā khoàⁿ-kìⁿ chit-ê hoe, chiū tio̍h oa̍t-liām kî-tó-bûn, lí chiong che kà Lī-su-tē. "

Bí-lī kóng, "Goá ē-kì-tit, ia̍h ē kà i. " Chiū tùi Lī-su-tē kóng, "Kiû Chú sé goá, hō͘ goá pe̍h seh khah pe̍h. "

Lī-su-tē thiaⁿ-kìⁿ chit kúi-kù-oē, kia̍h-khí-thâu lah, sim-koaⁿ teh siū chiàⁿ-chiàⁿ kap lé-pài-tn̂g lāi só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê oē sio-tâng. Thài-thài mn̄g Lī-su-tē kóng, "Lí khéng ēng che oē kî-tó mah?"

I kóng, "Khéng lah ; chit-ê oē-ì tú-tú chhin-chhiūⁿ chā-ji̍t kap Tok-hui só͘ ēng ê kî-tó-bûn siāng chi̍t-iūⁿ. " I chiū soà liām nn̄g kù si kóng:

Chheng-khì goá pháiⁿ-sim,
Chheng-khì goá pháiⁿ-sim,
Só͘ kiâⁿ lóng bô khiàm-khoeh.

Thài-thài thiaⁿ-kìⁿ, bīn tài-chhiò-iông ê khoán-sit kóng, "Lí kì-jiân chai sé-chheng ê hoat-tō͘, sī put-chí hó; goá khoàⁿ-kìⁿ chit-ê pe̍h-pe̍h ê hoe, chiū siū-tio̍h hō͘ Iâ-sou ê pó-hoeh sé-chheng sim-koaⁿ lah. "

Thài-thài kóng-liáu chiū kap Bí-lī kiâⁿ--khì; Lī-su-tē teh khoàⁿ chit-ê hoe. Chiông-chêng pún-jiân sī ài chit-ê pe̍h hoe, kàu kin-á-ji̍t thiaⁿ-kìⁿ chiah-ê oē, koh-khah ka-poē ì-ài; ài thàn chhiⁿ-chhiⁿ hō͘ Tok-hui; chiū koáⁿ-kín cháu tò-khì, kiaⁿ-liáu tī lō͘--ni̍h lian--khì. Nā gū-tio̍h gín-ná ài kā i thó chit-ê hoe, i lóng bô beh chhap i; kàu lâu-téng khui mn̂g, khoàⁿ-kìⁿ ū lâng kap Tok-hui tī-hia teh kóng-oē, goân-lâi sī thoân-tō ê sian-siⁿ, kap i siông-sè pek-chhiat kóng-khí tō-lí.

Sian-siⁿ khoàⁿ-kìⁿ Lī-su-tē tò lâi, oē chiū thêng, mn̄g i hó mah. Koh tùi Tok-hui kóng, “Iâ-sou án-cháiⁿ-iūⁿ thè lâng siū sí, án-cháiⁿ-iūⁿ sé-khì lâng ê choē. ”

Tok-hui kóng, "Goá iáu-boē chai goá ê choē sià-bián, sim-lāi hô͘-hô͘ hūn-hūn, bô tit-tio̍h pêng-an. "

Sian-siⁿ kóng, "Án-cháiⁿ-iūⁿ lí siūⁿ goá khéng kā lí kóng pe̍h-chha̍t mah?"

Tok-hui kóng, "Goá chai lí bô án-ni, goá kap lí sui-jiân m̄ sio-bat, iáu-kú khoàⁿ lí ê bīn-māu, khiok ē-hiáu-tit lí sī sêng-si̍t ê lâng. "

Sian-siⁿ tùi chîⁿ-tē-á-lāi the̍h-chhut chi̍t-ê gîn ài-beh hō͘ Tok-hui, kóng, "Lí hiān-chāi bē-ē thàn chîⁿ, chit-ê hō͘ lí khì bé khiàm-ēng ê mi̍h. "

Tok-hui tī teh lâu-ba̍k-sái kóng, "Put-chí kám-siā; hiān-chāi goá kap Lī-su-tē si̍t-chāi oh-tit-koè. "

Sian-siⁿ kóng, "Chîⁿ iáu-boē sǹg sī lí ê, lí seng the̍h-khì. " Tok-hui chhun-chhiú kiok-kiong koh kám-siā, i chiah kā i the̍h-lâi.

Sian-siⁿ kóng, "Lí ū the̍h--tio̍h á-bô?" Tok-hui kóng, "Tī goá chhiú-lāi. " Sian-siⁿ koh mn̄g chi̍t-piàn kóng, "Lí tek-khak chai ū tit-tio̍h mah?"

Tok-hui kóng, "Goá chai tit-tio̍h lah, nā-sī m̄ chai lí sī sím-mi̍h ì-sù. "

Sian-siⁿ kóng, "Thang thiàⁿ ê Iâ-sou, i lâi kàu chit-ê só͘-chāi, chiong só͘ ài siúⁿ-sù-ê hō͘ lí, chhin-chhiūⁿ goá hō͘ lí chit-ê gîn; i só͘ siúⁿ-sù ê kè-chîⁿ sī chin kùi-ê; i ê kè-chîⁿ só͘ tiōng-ta̍t ê, chiū-sī i-ê sèⁿ-miā; i lâi kàu chit só͘-chāi kóng, "Tok-hui ah, lí kam-goān oá-khò goá á m̄? Chiong goá só͘ kóng ê oē ū lia̍h-chò láu-si̍t á-bô? I só͘ ài hō͘ lí-ê, í-keng the̍h-chhut, hoan-hù lí eng-kai tio̍h chiap-la̍p siū--khì, che sī lí só͘ eng-kai tit-ê. Chhin-chhiūⁿ án-ni, lí tio̍h án-cháiⁿ-iūⁿ leh? Tú-á lí the̍h goá só͘ hō͘ lí-ê ia̍h sī án-ni; lí m̄-sái siū kan-khó͘, m̄-sái thèng-hāu, chhun-chhiú chiū the̍h--koè-khì. Lí chai Chú ài siúⁿ-sù lí-ê sím-mi̍h?”

Tok-hui bô ìn-tap. Sian-siⁿ kóng, “Chiū-sī sià-choē ê in, chheng-khì ê sim sī lí ǹg-bāng ē tit-tio̍h mah? Ia̍h sī lí só͘ kiû kàu An-lo̍k-ke ê lō͘-thâu; lí khéng chiap-la̍p á m̄-khéng?”

Tok-hui kóng, “Goá put-chí kam-goān ì-ài chiap-la̍p, nā-sī bē-hiáu-tit án-cháiⁿ-iūⁿ tio̍h sêng-siū ê hoat-tō͘. ”

Sian-siⁿ kóng, “Goá hō͘ lí chi̍t-tiám-á ê gîn, lí ū thèng-hāu teh siūⁿ sím-mi̍h hoat-tō͘ á-bô?”

Tok-hui kóng, “Bô thèng-hāu, the̍h koè-lâi chiū-sī. ”

Sian-siⁿ kóng, “Lí chiap-la̍p Chú só͘ siúⁿ-sù-ê, sim-lāi ia̍h tio̍h chit-ê khoán-sit, chhin-chhiūⁿ goá hō͘ lí gîn, hit-chi̍t-sî lí m̄ chhun-chhiú, sim-koaⁿ siūⁿ bē-chò-tit, thèng-hāu chi̍t-sî-á chiah lâi the̍h, lí phah-sǹg goá ē siū-khì á bē?”

Tok-hui kóng, “Lí it-tēng m̄ hoaⁿ-hí. ”

Sian-siⁿ kóng, “Lí kap goá bô chit-ê iūⁿ, kap Chú khiok tio̍h án-ni. Chú lâi kàu chit-ê só͘-chāi, si-in kiò lí sêng-siū; siat-sú lí iân-chhiân kóng, “Goá bē-ē sìn lí só͘ ín-ê, ia̍h m̄-káⁿ khò lí ê oē, sim-koaⁿ teh siūⁿ chit-ê siúⁿ-sù m̄-sī beh hō͘ goá-ê, hiān chāi goá m̄-káⁿ chiap-la̍p, kiám ū chit-ê chêng-lí mah?”

Sian-siⁿ koh pek-chhiat kóng, “Lí sìn-thàn hâng-ho̍k goá, án-cháiⁿ-iūⁿ m̄ sìn-thàn hâng-ho̍k Chú Iâ-sou mah?”

Tok-hui bô oē thang ìn, to̍k-to̍k lâu-ba̍k-sái. Sian-siⁿ kóng, “Koh mn̄g lí chi̍t-kù-oē, lí hiān-sî taⁿ khéng sìn Chú á m̄-khéng?”

Tok-hui kóng, “Goá taⁿ m̄-káⁿ m̄ sìn-thàn. ”

Sian-siⁿ koh kóng, “Lí ē-kì-tit Iâ-sou chit-tia̍p tī lâu-téng kap lí, goá, put-chí kīn. Lán tāi-ke kap i kóng-oē, i chi̍t-kù chi̍t-kù lóng thiaⁿ-kìⁿ lah, liân lán teh thó͘-khùi ê siaⁿ iah kàu i hī-khang-lāi; koh-chài lán ê sim hiòng tī tó-ūi, lán taⁿ m̄-sái tāi-seng kap Chú kóng siáⁿ-mi̍h, chóng-tio̍h thiaⁿ Chú tùi lán só͘ kóng ê oē. ” Chiū hian-khui Sèng-keng tha̍k nn̄g chat, teh tha̍k--ê sī Chú kóng, “Lín lóng lâi, goá kā lín kóng, lín ê choē-ok koàn-boán, i-ê sek-tī tāng chhin-chhiūⁿ chhiah, chhim chhin-chhiūⁿ âng; goá tek-khak hō͘ i kàu chīn pe̍h chheng-khì, chhin-chhiūⁿ mî chhin-chhiūⁿ seh. (Í-sài-á 1:18)

“Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-sou Ki-tok ê hoeh, tek-khak sé-khì lán tāi-ke lóng-chóng ê choē. ” (I lok 1:7) “Tok-hui ah, lí ē sìn-thàn Chú Iâ-sou mah? Lí lia̍h i só͘ kóng ê oē m̄-sī si̍t-chāi mah?”

Tok-hui kóng, “Goá chai sī si̍t-chāi. ” Sian-siⁿ kóng, “Nā-sī án-ni, lán tāi-ke chiū thang kā Chú kóng. ”

Sian-siⁿ kap Lī-su-tē kūi-lo̍h tī bîn-chhn̂g-piⁿ, Tok-hui bē-ē kūi, chiū chhiú kiok-kiong, sian-siⁿ teh kî-tó, Tok-hui ia̍h chi̍t-kù chi̍t-kù teh khún-kiû pek-chhiat toè i teh kóng.

Sian-siⁿ kóng liáu, Tok-hui iáu-kú chhiú kiok-kiong, ke-thiⁿ nn̄g-kù-oē kóng, “Chú Iâ-sou ah, goá chit-tia̍p oá-khò lí lah, chiap-la̍p lí só͘ siúⁿ-sù-ê, ia̍h sìn-thàn lí ê oē. ”

Sian-siⁿ mn̄g Tok-hui kóng, “Lī chiap-la̍p goá só͘ hō͘ lí ê, āu-lâi án-cháiⁿ-iūⁿ?” Tok-hui kóng, “Goá kám-siā lí. ”

Sian-siⁿ kóng, “Nā-sī án-ni, chit-tia̍p kiám m̄-eng-kai kám-siā Chú sià-choē ê in mah?” Tok-hui lâu-ba̍k-sái kóng, “Goá chin-chiàⁿ sī sim goān. ”

Sian-siⁿ kap Lī-su-tē koh kūi-teh, kám-siā Chú sià-bián Tok-hui ke̍k toā ê chû-pi. Tok-hui koh-chài ke-thiⁿ nn̄g-kù kóng, “Chú ah, goá kám-siā lí, in-ūi lí sio̍k goá ê choē; sī ēng lí ê sèⁿ-miā lâi sio̍k-ê, goá si̍t-chāi kám-siā bô kiông-chīn. ”

Kî-tó liáu, sian-siⁿ beh khí-kiâⁿ, koh mn̄g Tok-hui kóng, "Chhin-chhiūⁿ bîn-á-ji̍t Sat-tàn lâi chhì-thàm lí kóng, "Tok-hui ah, lí chai lí ê choē sià-bián mah? kiaⁿ-liáu bô tek-khak, lí beh án-cháiⁿ-iūⁿ ìn leh?"

Tok-hui kóng, "Ēng chit-chat-chheh ìn i kóng, Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-sou Ki-tok ê hoeh tek-khak sé-khì lóng-chóng ê choē. "

Sian-siⁿ kóng, "Nā-sī án-ni-siⁿ, Sat-tàn chiū bô hoat-tō͘ thang bê-he̍k lí. Chú hō͘ lí chai thang kóng lí ê choē sià-bián, m̄-sī hō͘ lí chin-chiàⁿ bat, ē chai kap chin bat sī nn̄g iūⁿ ê khoán-sit; chhin-chhiūⁿ tú-á lí chiap goá só͘ hō͘ lí ê gîn, goá mn̄g lí bat á m̄-bat, lí bē-hiáu-tit goá ê ì-sù. Tit-tio̍h Chú ê in-tián ia̍h sī án-ni; lí in-ūi sìn, chiū ē chai ū sià-choē ê in; nā-sī lūn-kàu lêng-hûn ē tit-tio̍h kiù, khiok put-chāi bat á m̄-bat, lí chiong sìn Chú tit-tio̍h kiù, kap khò Chú in-tián, chit nn̄g hāng ka-tī sim-lāi siūⁿ khoàⁿ-māi-teh chiū kàu-gia̍h.

Tok-hui kóng, "Goá í-keng chiàu chit-ê khoán-sit lâi kiâⁿ. "

Sian-siⁿ kóng, "Nā-sī án-ni, lí sī chai choē í-keng sià-bián lah. "

Tok-hui kóng, "Goá chit-tia̍p chai goá sī sìn-thàn oá-khò Chú. "

Sian-siⁿ kap Tok-hui kóng soah, Lī-su-tē chiong hoe the̍h hō͘ Tok-hui kóng, "Che sī Bí-lī kou-niû hō͘--goá-ê, kah goá nā khoàⁿ-kìⁿ chit-ê hoe, chiū teh liām i só͘ kà goá ê kî-tó-bûn kóng, "Kiû Chú sé goá, hō͘ goá pí seh khah pe̍h, chit-hō oē. "

Sian-siⁿ kóng, "Pí seh khah pe̍h, che oē kiám m̄-hó thiaⁿ mah?"

Tok-hui khoàⁿ hoe kóng, "Sim-koaⁿ ē hō͘ Chú ê hoeh sé kàu chhin-chhiūⁿ seh ê pe̍h, che oē chin-chiàⁿ sī hó thiaⁿ. "

Sian-siⁿ lo̍h lâu-ē iáu-boē chhut goā-bīn, thiaⁿ-kìⁿ āu-piah ū kha-pō͘ siaⁿ, khiok sī Lī-su-tē jiok--lâi, chhiú--ni̍h the̍h chi̍t-ki hoe kóng, "Chit-ê lí ài mah?"

Sian-siⁿ chih-koè chhiú kóng, "To-siā lah, chit-ê hoe chin-chiàⁿ thang ài. " Sian-siⁿ soà toà--tò-khì in tau, nā khoàⁿ chit-ê hoe, sìn ê sim chiū seⁿ chhut-lâi; in-ūi kín-á-ji̍t ū nn̄g-ê hoān-tio̍h choē-gia̍t ê lâng, tī hit-ê chúi-choâⁿ-lāi sé kàu pe̍h-pe̍h chhin-chhiūⁿ seh, chiū-sī lāu-lâng kap sè-hàn gín-ná sìn-thàn oá-khò Chú ê oē, chhoē kàu êng-kng ê siâⁿ An-lo̍k-ke ê lō͘-chām. Chú hō͘ i ē-hiáu-tit só͘ kóng ê tō-lí ū èng-hāu, chin-chiàⁿ sī Chú ê toā in-tián.

Tùi hit-tia̍p í-āu, sian-siⁿ ê sim-koaⁿ chiū koat-ì, bē koh-chài giâu-gî Chú só͘ iā ê chéng-chí ka-la̍uh tī khang-khang.

Tē peh Chiuⁿ[siu-kái]

Āu-lâi Tok-hui giâu-gî kiaⁿ-hiâⁿ ê sim lóng bô lah, ta̍k-hāng tāi-chì bô chhin-chhiūⁿ chiông-chiông. I khiā-khí sui-jiân sī ou-àm ê lâu, sim-lāi khiok toā-toā kng-liāng, liân hit-ê só͘-chāi hóng-hut pìⁿ-toā-toā kng-bêng. I chai tit-tio̍h Chú kàu-gia̍h ê siúⁿ-sù, kia̍h-thâu khoàⁿ-kìⁿ Chú ū hoaⁿ-hí ê bīn-sek, chhin-chhiūⁿ gín-ná hō͘ lāu-pē iông-chhiông thiàⁿ-thàng jiân-jī ê khoán-sit. Lī-su-tē hit-tia̍p khoan-sim chiū chhin-chhiūⁿ sià-lo̍h tāng-tàⁿ, in-ūi Tok-hui bô siū-khì i thàn chió chîⁿ.

Tok-hui chhin-chhiūⁿ tiàm tī An-lo̍k-ke ka-tī ti-chiok, chiong i-ê tāng choē thok-tiōng Chú toā-táⁿ pàng sim, it-khài lân-san ê sū ia̍h kau-tāi Chú, phah-sǹg Chú tek-khak sià-bián chiàu-kò͘ lóng-chóng chiâu-kàu. Tok-hui sui-jiân bē-hiáu-tit án-cháiⁿ-iūⁿ chiah ē tit-tio̍h pêng-an, khiok ia̍h chiàu Chú só͘ hoan-hù--ê khì chò, bô giâu-gî kap oàn-hīn ê oē.

Lī-su-tē choān khîm tò--lâi, Tok-hui kap i tâm-lūn put-chí hoaⁿ-hí , ì-sù bô m̄ saⁿ-ha̍p.

Lī-su-tē bô tī bīn-chêng, Tok-hui an-an ún-ún tó-teh, ū-sî ka-tī kóng-oē, ū-sî kî-tó Chú, kám-siā Chú hō͘ i pêng-an. Tok-hui chit iūⁿ teh oá-khò Chú m̄ sī khang-khang--ê. Sèng-keng ū kóng, "Hoān-nā oá-khò Chú ê, kàu-boé tek-khak bē kou-toaⁿ kan-khó͘. "

Ū chi̍t ji̍t ē-tàu Lī-su-tē tò--lâi, beh khoàⁿ Tok-hui ū khiàm-ēng sím-mi̍h mi̍h á-bô; kàu i beh koh chiūⁿ ke khì, thiaⁿ-kìⁿ in-chiûⁿ ê siaⁿ-im chiūⁿ lâu-téng--lâi; ū lâng ûn-ûn-á teh phah mn̂g. Lī-su-tē khui mn̂g chiah chai sī Bí-lī kap in lāu-bó ji̍p-lâi. In tāi-ke ūi-tio̍h Tok-hui toà tām-po̍h hó ê mi̍h lâi. Bí-lī tháu-khui hō͘ Lī-su-tē khoàⁿ, m̄-nā-toà mi̍h nā-tiāⁿ; iáu ū hit hō ū gîn chîⁿ bô tàng bé--ê, chiū-sī in ê oē-ì bīn-māu kóng-chhut-lâi, ū thé-thiap thiàⁿ-thàng lîn-bín ê ì-sù, bīn-iông ū un-jiû chû-pi ê khoán-sit.

Hit-ê thài-thài kap Tok-hui teh chē, nn̄g lâng tâm-lūn Iâ-sou ê jîn-ài; Tok-hui hit-tia̍p ài kóng-khí Iâ-sou ê miâ-jī, in-ūi i ē kóng, "Chú thiàⁿ goá, thè goá pàng-sak sìⁿ-miā. "

Thài-thài the̍h-chhut chi̍t pún lâm-phoê Sin-iok ê chheh, tha̍k chi̍t chiuⁿ hō͘ Tok-hui thiaⁿ. I-ê siaⁿ-im béng-sūn, ta̍k jī chheng-chhó.

Tha̍k-liáu, Bí-lī chiū kàu thang-á-chêng kóng, "Goá jīn-tio̍h chit-ki-hoe, sī goá hō͘-i--ê. " oa̍t-thâu chiū mn̄g Tok-hui kóng, "lāu-lâng ah! lí ài chit-ê mah?"

Tok-hui kóng, "Put-chí ài, goá kap Lī-su-tē khoàⁿ chit-ê hoe, chiū siūⁿ tio̍h kî-tó-bûn lah. "

Bí-lī kóng, "Chú sé goá, hō͘ goá pí seh khah-pe̍h. " koh mn̄g Tok-hui kóng, "Chú ū kā lí sé á-bô?"

Tok-hui ìn kóng, "Goá sìn i kā goá sé liáu. "

Bí-lī kóng, "Án-ni sī put-chí hó. lí ē kàu An-lo̍k-ke lah. " Koh tùi lāu-bó kóng, Án-niâ, sī án-ni m̄-sī?"

I-ê lāu-bó kóng, "Sī, Tok-hui kap Lī-su-tē chhoē-tio̍h kàu An-lo̍k-ke, hit-tiâu e̍h lō͘; lán tāi-ke āu-lâi lóng chū-chi̍p tī An-lo̍k-ke; hit-chi̍t-sî chiū-sī khoài-lo̍k ê ji̍t-chí. "

Koh mn̄g Tok-hui kóng, "Lí ì-sù kam-goān khoàⁿ Iâ-sou á-m̄?"

Tok-hui kóng, "Put-chí kam-goān ì-ài, goá bô loā-kú beh khì kìⁿ i-ê bīn, sim lāi ke̍k hoaⁿ-hí. "

Thài-thài kóng, "Goá hīn-bē-tit chhin-chhiūⁿ lí khoài-khoài kàu An-lo̍k-ke, chū-jiân sim-koaⁿ ē khoan. " Kóng-liáu chiū beh kiâⁿ.

Bí-lī khoàⁿ-kìⁿ hit ê kū khîm tī lâu-thui piⁿ, chiū iáu-boē beh tò-khì, ài tāi-seng choān khîm. Chiông-chiân Tok-hui ke̍k oàn-hīn gín-ná tāi-ke pìⁿ-lāng i-ê khîm, chhin-chhiūⁿ kin-á-ji̍t ū khah pháiⁿ-sè; koh khoàⁿ i sè-jī teh choān, soà bô khoà-ì lah.

Bí-lī chi̍t-ē choān chiū kàu An-lo̍k-ke ê khek-tiāu. Khí-thâu Tok-hui pún-jiân ài thiaⁿ, kàu kin-á-ji̍t koh khah him-bō͘ chit-ê khek-tiāu, in-ūi i chi̍t-ē thiaⁿ bô chhin-chhiūⁿ tāi-seng kan-ta siūⁿ-tio̍h sè-kan ê ke; chit-tia̍p siūⁿ i ē khoài-khoài kàu hit ê êng-kng ê siâⁿ.

Thài-thài sim-lāi ia̍h sī án-ni siūⁿ; khek-tiāu choān soah, in tāi-ke chiū tò-khì.

Lī-su-tē tùi thang-á-mn̂g-lāi khoàⁿ in chhut goā-bīn kàu toā ke peh-chiūⁿ in ê chhia. Chit-ê lé-pài chiū-sī kau-hèng ê ji̍t-chí.

Kàu ē lé-pài koh khui tńg kóng tō-lí. Lī-su-tē chá-chá chiū kàu, sian-siⁿ khoàⁿ i sī hoaⁿ-hí ê bīn-sek. Hit ji̍t ê-hng kóng ê chiū-sī hit chhiú si tē saⁿ chat. Tāi-ke tāi-seng gîm kui-siú, jiân-āu sian-siⁿ kiò in tāi-ke chiong tē saⁿ chat só͘ kóng, chiū-sī kóng:

“Chú chiū kiò goá ê sî, Tit-tio̍h chò kiáⁿ hoaⁿ-hí, Khò i toā pó-chhî, Khò i toā pó-chhî, Choē sim bē koh hoat-khí. ”

Koh-chài gîm chi̍t piàn, sī in-ūi beh hō͘ in tāi-ke thiaⁿ-liáu khah khoài ē kì-tit.

Chit ê tê-ba̍k chiū-sī Ko-lô-se 1 chiuⁿ 12 chat kóng, "Thiⁿ-pē hō͘ lán tāi-ke ē kap chèng sèng-tô͘ ū hūn saⁿ-tâng tit-tio̍h kng-bêng ê ki-gia̍p. " Sian-siⁿ bān-bān liām nn̄g piàn. Lī-su-tē sè-siaⁿ koh toè i chi̍t piàn, ài tò-khì kà Tok-hui.

Sian-siⁿ tùi chèng-lâng kóng, "Ki-gia̍p sī sím-mi̍h? Chiū-sī só͘ kóng êng-kng ê siâⁿ An-lo̍k ê ke; lán tāi-ke lóng iáu-boē bat kàu. Nā-sī hō͘ Iâ-sou ê pó-hoeh sé-koè, lóng-chóng ê lâng tiàm tī-hia ū ke, sī Iâ-sou khì thè lán liōng-chá pī-pān hē--teh. Che sī lán ê ki-gia̍p. "

Sian-siⁿ koh pek-chhiat teh kóng, "Chit tn̂g-lāi ū loā-chē lâng tī hia ū ke leh? Lín tāi-ke tû-khì sè-kan pîn-kiông kan-khó͘ ê ke, lēng-goā bô ū pa̍t mi̍h ê ke mah? Thian-tông êng-kng ê siâⁿ, hit lāi-bīn bô lín ê ke mah? Lín nā khéng chiū-kīn chúi-goân khì sim-lāi kiû Chú sé lín, hō͘ lín pí seh khah pe̍h, tī hit tah chiū lóng-chóng ū ke. "

Lī-su-tē thiaⁿ sian-siⁿ liām i-ê kî-tó-bûn, chiū siūⁿ-tio̍h hit ê pe̍h-hoe; sian-siⁿ ia̍h ū án-ni siūⁿ, í-āu chiū kóng, "Ê-hng só͘ kóng--ê sī in-ūi í-keng kàu Chú bīn-chêng ê lâng, í-keng chiong choē thok-tiōng Chú ēng pó-hoeh sé-chheng-khì. "

Lī-su-tē thiaⁿ chit ê oē, sim-lāi siūⁿ-tio̍h, che tek-khak sī teh kóng Tok-hui kap goá.

Sian-siⁿ kóng, "Goá só͘ thiàⁿ ê pêng-iú, lín tāi-ke sī Siōng-tè ê kiáⁿ; i-ê kok-lāi ū lín ê só͘-chāi, hiān-sî Chú thè lín tāi seng pī-pān hē--teh; goá chit-tia̍p ài kā lín kóng, sī eng-kai tio̍h án-cháiⁿ-iūⁿ tāi-seng pī-pān; pí-phēng ū chi̍t kok ê kun-ông siⁿ chi̍t-ê thài-chú, kàu sî-chūn beh chē-ūi; chit-ê ūi sī i-ê ki-gia̍p, sī chhut-sì chiū ū-ê. I tùi sè-hàn o̍h chit ê hoat-tō͘, ha̍k-si̍p chit ê tāi-chì thiaⁿ-thàn tiong-sîn ê kà-sī, sió-sim kín-sīn, kàu lóng ē hiáu koán-lí ki-gia̍p. Nā m̄-sī án-ni, tī ông-kiong-lāi sui-jiân ū thài-chú ê miâ-jī, m̄-kú bē kham-tit soà-chiap chit ê chit-jīm. Lūn-kàu lán tāi-ke ê ki-gia̍p, ia̍h sī chit ê iūⁿ; nā kó-jiân tit-tio̍h têng-thâu-siⁿ, chiū-sī bān ông ê Ông ê kiáⁿ; lán tāi-ke nā m̄ thàn-chá tāi-seng pī-pān, kàu hit sî-chūn chiū bē-ē tit-tio̍h ki-gia̍p. Lín tāi-ke tek-khak tio̍h ū chit ê ke̍k-pe̍h chheng-khì ê sim, bān-bān ha̍k-si̍p, oàn-hīn choē-ok, ài kiâⁿ hó-tāi lóng-chóng thàn Sèng-sîn ê kà-sī. "

Sian-siⁿ koh kóng, "Goá ê pêng-iú ah, lín tāi-ke kiám m̄ eng-kai kiû Sèng-sîn khui-chhoā lín ê sim mah? Chit ê tāi-chì m̄-sī chi̍t-táu-kú ê kang-hu chiū ē-chò-chiâⁿ-ê. Lín tāi-ke lâi kàu Iâ-sou ê bīn-chêng, khún-kiû sé-khì choē-gia̍t, Chú sûi-sî chiū kā lín chhat-siau; hit ê ki-gia̍p chiū sǹg-sī lín ê. Sèng-sîn hō͘ lâng chiâⁿ-sèng chheng-khì m̄-sī kín-kín chiū sêng-kong, sī chi̍t-ji̍t pí chi̍t-ji̍t khah chìn-pō͘, chi̍t-sî pí chi̍t-sî khah ē-kham-tit tit ki-gia̍p, chiām-chiām chhin-chhiūⁿ Iâ-sou; thiàⁿ Iâ-sou, oàn-hīn choē-ok, chiâⁿ chheng-khì. ”

Lín put-lūn sím-mi̍h lâng nā bô chiàu án-ni kiâⁿ, chit-ê ki-gia̍p chiū m̄-sī lín só͘ eng-kai-tit-ê, chhin-chhiūⁿ goá ê ha̍k-būn sui-jiân pí thài-chú khah gâu chi̍t pah poē, chit ê hông-tè ê pó-ūi koat-toàn bē-tit sǹg-sī goá ê pún-hūn só͘ eng-kai-tit-ê. Lán tāi-ke nā ài chiong chit-ê ki-gia̍p sǹg chò sī lán ê pún-hūn só͘ eng-kai-tit ê, tek-khak tio̍h oá-khò Iâ-sou ê pó-hoeh, bē-ē oá-khò ka-tī ê kong-lô. Chú kì-jiân hō͘ lán tī i-ê kok-lāi ū chò kiáⁿ ê pún-hūn só͘ eng-kai-tit-ê, i tek-khak beh kà-sī ín-chhoā lán, hō͘ lán ē chiap-la̍p sêng-siū i-ê ki-gia̍p. Koh í-keng siū Chú ê in-tián choē tit-tio̍h sià ê lâng tek-khak ū kiâⁿ-hó ê sim; sim-lāi kì-jiân ke̍k pe̍h chheng-khì ia̍h tek-khak siông-siông kiaⁿ-liáu hō͘ choē bak lâ-sâm. "

Sian-siⁿ koh mn̄g, "Lín tāi-ke ê tiong-kan ū lâng chûn chit ê ì-sù á-bô? Lín eng-kai tio̍h su-siúⁿ Iâ-sou thè lín só͘ chò ê sī sím-mi̍h? I sī ēng pó-hoeh sé lín, ēng sìⁿ-miā sio̍k-chheng lín ê choē; goá m̄ chai lín ê kí-tōng iáu-kú khéng hō͘ i iu-chhiû, kou-hū i-ê in-tián mah? Goá siūⁿ lín káⁿ m̄ khéng, tek-khak ēng hit chhiú si ê tē saⁿ chat kóng:

“Chú chiū kiò goá ê sî, Tit-tio̍h chò kiáⁿ hoaⁿ-hí, Khò i toā pó-chhî, Khò i toā pó-chhî, Choē sim bē koh hoat-khí. ”

Ia̍h tio̍h pek-chhiat kiû Chú siúⁿ-sù Sèng-sîn chheng-khì lán ê sim; thèng-hāu tāi-chì sêng-kong, Chú chiong lín lóng hó-hó kà-sī ín-chhoā lín, chiū ē chiap-siū ki-gia̍p; ū-ê m̄-bián ēng chē-chē tō-lí kà-sī ín-chhoā; ū-ê sī hō͘ Chú chhì-liān; chóng-sī nā beh chò Siōng-tè ê kiáⁿ-jî, lóng tio̍h hō͘ Chú kà-sī ín-chhoā kàu chiâu-chn̂g, chiah ē-tit kàu hit ke-lāi khì chiap-la̍p ki-gia̍p. Lín chiong-lâi ài tiàm hit só͘-chāi á-m̄?"

Tn̂g-lāi ê lâng sim-lāi tiû-tû teh siūⁿ, bīn-sek ū toà hit-ê khoán-sit; hit-tia̍p kok-lâng lio̍k-sio̍k sì-soàⁿ.

Lī-su-tē tiàm tī mn̂g-kháu thèng-hāu sian-siⁿ; sian-siⁿ chhut-lâi, tāi-seng mn̄g-khí Tok-hui ê pīⁿ chit kúi-ji̍t án-cháiⁿ-iūⁿ. Iū kiaⁿ-liáu tn̂g-lāi teh kóng ê oē khah chhim, gín-ná oh-tit ē-hiáu-tit, chhì-khoàⁿ Lī-su-tē ē-hiáu-tit thàu-thiat á bē, kàu thiaⁿ-kìⁿ Lī-su-tē teh ìn-tap i, chiah chai i tāi-khài bêng-pe̍k, thang tò-khì ké-soeh hō͘ Tok-hui thiaⁿ, chiū put-chí hoaⁿ-hí. Chit-chi̍t-sî Lī-su-tē m̄-nā siū lâng ê kàu-hùn, ia̍h siū Sèng-sîn ê chí-sī; Chú kó-jiân tāi-seng kám-tōng lâng ê sim, koh chí-sī thoân-tō--ê kóng, só͘ eng-kai kóng ê tō-lí, chhin-chhiūⁿ chhân-tē lóng tāi-seng pī-pān hó-hó; hit-ê iā-chéng--ê put-kò chiong sè-lia̍p chéng-chí iā tī lāi-bīn, í-āu tek-khak hoat-siⁿ kiat-chí.

Hit ê thoân-tō--ê tò-khì iân-lō͘ kiâⁿ, iân-lō͘ teh chhúi-mô͘ chit ê tō-lí, kiû Chú hō͘ thiaⁿ tō-lí ê lâng kín-kín siū Sèng-sîn kám-tōng, hō͘ i só͘ kóng ê oē ē ji̍p in ê sim-koaⁿ.


Tē káu Chiuⁿ[siu-kái]

Lī-su-tē tùi tn̂g-lāi tò-lâi, chiong só͘ ē-kì-tit ê lóng kā Tok-hui kóng, koh liām hit chhiú si ê tē saⁿ chat. Tok-hui chiū kóng, "Nā-sī án-ni Chú ē-tit-thang khoài-khoài kà-sī ín-chhoā goá, in-ūi sî-chūn liâm-piⁿ kàu lah. "

Lī-su-tē kóng, "Che bô it-tēng ê, kiám-chhái bô kah hiah khoài. "

Tok-hui kóng, "Chiàu i-seng só͘ kóng chi̍t-goe̍h-ji̍t ê an-kî í-keng beh koè-khì lah; goá phah-sǹg lī êng-kng ê siâⁿ bô loā-hn̄g, kap An-lo̍k-ke put-chí kīn; goá ū-sî hóng-hut khoàⁿ-kìⁿ mn̂g-téng ū kng-nà-nà ê jī. "

Lī-su-tē bô ìn i, oa̍t-koè bīn, thâu-khak thìm--lo̍h-khì, lún-bē-tiâu háu chi̍t-siaⁿ.

Tok-hui in-ūi chit ê gín-ná ia̍h siong-sim khí--lâi, bong Lī-su-tē ê thâu-khak, nn̄g lâng lóng bô kóng-oē. Koè chi̍t-sî-á Tok-hui koh kóng, " Lī-su-tē ah, lí kiám ài lâu goá tì An-lo̍k-ke ê mn̂g-kháu mah?”

Lī-su-tē kóng, "Goá bô lâu lí ê ì-sù, chóng-sī ū chi̍t-ê iūⁿ, goá kam-goān ì-ài kap lí chò-hoé ji̍p-khì. "

Tok-hui kóng, "Goá phah-sǹg Chú lâu lí tī sè-kan, sī hō͘ lí chò i-ê kang; goá sī lāu-lâng, loán-jio̍k, ū pīⁿ, bē-ē chò sím-mi̍h; só͘-í Chú beh kiò goá tò-khì. Lí sī siàu-liân, ū khùi-la̍t ê lâng, thang ēng lín chit-chi̍t-poè ho̍k-sāi Chú. "

Lī-su-tē thó͘-khùi kóng, "Nā-sī án-ni sim-lāi siūⁿ oa̍h kàu chhin-chhiūⁿ lāu-peh chiah chē hoè, Thian-tông ê mn̂g chiah beh kā goá khui, m̄ chai beh thèng-hāu loā-kú leh. "

Tok-hui kóng, "Lí tī chia ho̍k-sāi Chú hián-bêng thiàⁿ-Chú ê sim, kiám thang kóng lí m̄ kam-goān mah?" Lī-su-tē sè-á-siaⁿ kóng, "Put-chí kam-goān. " Tok-hui kóng, "Chhin-chhiūⁿ goá nā ē koh oa̍h chi̍t nî, khó-í chīn-sim chīn-khùi-la̍t ho̍k-sāi Chú, hián-chhut ài kèng i-ê sim chiū kam-goān, sim chiong lóng-chóng só͘-ū--ê kap ke̍k bē-siá-tit ê khîm lóng pàng-sak--khì. Chú thè goá pàng-sak sìⁿ-miā siū-khó͘ kàu sí; goá chiông-chêng m̄-chai thang pò-tap, kàu chit-tia̍p to̍k-to̍k chhun kúi-ji̍t nā-tiāⁿ, ē hián-bêng ài kèng-i ê sim, hóng-hut chhin-chhiūⁿ kou-hū i-ê toā in-tián, siūⁿ kàu chiah-ê bē-bián-tit siong-pi. "

Chiông-chêng Tok-hui sī teh an-ùi Lī-su-tē, kàu kin-á-ji̍t i hoán-tńg an-ùi Tok-hui kóng, "Lāu-peh ah, lí tio̍h chiong chit-ê ì-sù kā Iâ-sou kóng, i tek-khak bêng-pe̍k. "

Tok-hui chhiú kiok-kiong pek-chhiat teh khún-kiû kóng, "Chú Iâ-sou goá si̍t-chāi thiàⁿ lí, kam-goān pò-tap lí ê in, nā-sī goá chí-ū chhun chi̍t ê lé-pài nā-tiāⁿ, chiū beh sí lah, goá si̍t-chāi sim-koaⁿ kám-siā lí, goá nā ē koh-chài oa̍h kúi-ji̍t hián-chhut si̍t-chāi ê sim thiàⁿ lí, goá chiū-sī chiong lóng-chóng sim-ài--ê lóng pàng-sak--khì, kiû Chú thiaⁿ goá kî-tó bêng-bêng chai goá ê ì-sù, thé-thiap goá sim-lāi só͘ kóng bē-chhut-lâi ê oē. "

Tok-hui kóng-liáu, chiū hoan-sin khùn--khì.

Lī-su-tē iáu-kú oá hoé teh chē; khí-thâu kúi-ji̍t khiok ū khah khoàⁿ-oa̍h tām-po̍h, kàu ê-hng thiaⁿ-kìⁿ Tok-hui chit-kúi-kù ê oē, liân chiông-chêng ê sū lóng hoan--khí-lâi siūⁿ put-chí toā-toā iu-chhiû hoân-ló; sè-kan bô lūn sím-mi̍h lâng nā chí-ū chi̍t ê Pêng-iú hut-jiân beh éng-oán lī-khui, i-ê sim tek-khak bē an-jiân, pí-phēng chhin-chhiūⁿ kiâⁿ-lō͘ chêng-bīn ū ba̍t-ba̍t ê hûn-bū, sui-jiân bêng-bêng chai jia-khàm oh-tit kiâⁿ, khiok ia̍h ē-tit-thang chìn-chêng.

Lī-su-tē hiān-chāi só͘ tú-tio̍h ê kéng-hóng, chiū-sī chit ê khoán-sit. I ji̍p-khì hit tiâu ê lō͘-chām, chiū sim-koaⁿ kiaⁿ-hiâⁿ tám-hân, siūⁿ-khí Tok-hui tú-á teh kóng ê oē, chiū pek-chhiat teh khún-kiû Chú kóng, “Chú Iâ-sou lí tio̍h pang-chān goá, hō͘ goá chiong goá chi̍t-sì-lâng ê sî-ji̍t lóng hiàn hō͘ lí, iū-koh thò-thò-tòng-tòng lâi ho̍k-sāi Tok-hui sī sim só͘ goān. ”

Kî-tó liáu, sim-lāi chai ū tām-po̍h pêng-an, chiū khì khùn.

Tē-jī-ji̍t chá-khí kàu Tok-hui bīn-chêng liû sim teh khoàⁿ i; khoàⁿ-kìⁿ pí chêng ji̍t koh-khah loán-jio̍k, chiū m̄ káⁿ lī-khui i ; nā-sī hiān-sî to̍k-to̍k chhun kúi ê chîⁿ nā-tiāⁿ, khoàⁿ Tok-hui ū ì-sù ài kiò i chhut-khì choān khîm, só͘-í Lī-su-tē sim-lāi siong-pi, sûi-sî chiū khì-kiâⁿ; siūⁿ beh khì siâⁿ-goā chhoē Thài-thài kap Bí-lī kóng-khí Tok-hui pīⁿ-tāng ê chêng-hêng. Hoān-nā lâng ū kan-lân ê tāi-chì tek-khak siūⁿ-tio̍h pêng-ji̍t-lîn-bín thiàⁿ-thàng i ê lâng kap i kóng-kóng leh.

Lī-su-tē kàu hoe-hn̂g ê the̍h-á, pe̍h-hoe lóng bô lah, sè-sè ê âng-hoe khui-khí put-chí hó khoàⁿ; i lóng bô khoàⁿ-chāi sim, ti̍t-ti̍t khoàⁿ tùi lâu-téng-khì, khoàⁿ Bí-lī kou-niû ū tī-hia á-bô, niá chai hit só͘-chāi bô poàⁿ-lâng, i chiū choān An-lo̍k-ke ê khek-tiāu. Bí-lī chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ khîm-siaⁿ, chiū kín-kín chhut-lâi, cháu kàu bīn-chêng. Lī-su-tē khoàⁿ i-ê bīn-māu, sī chhin-chhiūⁿ tú-tú háu-liáu ê khoán-sit. Bí-lī kóng, "Choān khîm ê gín-ná tek-khak m̄-thang choān lah, goá lāu-bó ū pīⁿ tó tī bîn-chhn̂g, chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ hiáng ê siaⁿ thâu-khak chiū thàng-thiàⁿ. "

Lī-su-tē koáⁿ-kín chiong khîm pàng-soah--khì, chhun chi̍t-ê boé-siaⁿ chhin-chhiūⁿ ū thó͘-khùi ê siaⁿ-im.

Lī-su-tē kóng, "Goá thiaⁿ-kìⁿ che, thè lí iu-būn. "

Bí-lī kap i khiā chò-hoé bô kóng sím-mi̍h. Lī-su-tē khoàⁿ-kìⁿ khó-liân i, chiū mn̄g kóng, "Thài-thài ê pīⁿ sī khin á-sī tāng. " Bí-lī kóng, "Kiaⁿ-liáu sī siong-tiōng, khoàⁿ goá lāu-pē ê khoán-sit sī put-chí iu-chhiû, lāu-pô m̄ hō͘ goán chhit-thô, i tùi chú-chia̍h--ê kóng, goá ê lāu-bó bē hó lah. " Kóng-tio̍h chiū thó͘-khùi háu chi̍t siaⁿ.

Lī-su-tē kóng, "Chin-chiàⁿ khó-liân ah! sió kou-niû m̄-thang háu kàu án-ni;" liân-liân kóng nn̄g kù. Ba̍k-chiu khoàⁿ Bí-lī bô tiuⁿ-tî ia̍h lâu-ba̍k-sái chhut--lâi tih tī i-ê chhiú-tó͘. Bí-lī kia̍h-thâu kóng, "Goá phah-sǹg bó-chhin ài kàu An-lo̍k-ke, goá ia̍h ài kap i khì. "

Lī-su-tē kóng, "Goá ia̍h ū chit ê ì-sù, ài khoài-khoài khì lah, kiaⁿ-liáu thèng-hāu put-chí kú, thiⁿ-ni̍h ê mn̂g chiah kā goá khui. " Kóng-liáu lāu-pô lâi kiò Bí-lī ji̍p-khì, Lī-su-tē bô ì bô sù ia̍h tò-khì. I khoàⁿ sè-kan ê kong kéng, hóng-hut lóng sī khó͘-lān, bô chi̍t-tiám-á an-lo̍k. Hiān-chāi téng-bīn lâm-sek ê thiⁿ hō͘ ou-hûn jia-lia-khì, hoe-ba̍k chháu-á khui kàu chhiⁿ-chhiⁿ-chhioh-chhioh, ia̍h hō͘ kông-hong chhoe siā-khì, ná-khoàⁿ ná-kiâⁿ lóng m̄ an-sim, ē hō͘ lâng iu-thâu khó͘-bīn; siūⁿ-liáu hóng-hut chhin-chhiūⁿ Chú bē-kì-tit in ê khoán-sit. I ê sè-hàn pêng-iú Bí-lī ke-lāi ia̍h gū-tio̍h kan-khó͘ hoān-lān ê sū, só͘-í lóng bô tit-tio̍h sím-mi̍h an-ùi chì-hó tò-khì, bān-bān peh-chiūⁿ koân ê lâu-thui, kàu tī mn̂g-goā thiaⁿ-kìⁿ sī Úi sian-siⁿ teh tha̍k-chheh hō͘ Tok-hui thiaⁿ.

Tok-hui tī bîn-chhn̂g-téng teh chē, bīn-sek put-chí an-jiân, choan-sim teh thiaⁿ chhin-chhiūⁿ chhùi-ta ê lâng it-tio̍h lim ê khoán-sit. Lī-su-tē ji̍p-khì sian-siⁿ tha̍k chi̍t-chat chheh kóng, "Goá hō͘ lín pêng-an, chiū-sī chiong goá ê pêng-an lâi siúⁿ-sù lín; goá só͘ siúⁿ-sù; lín ê sim-koaⁿ m̄-bián iu-būn, ia̍h m̄-bián kiaⁿ-hiâⁿ. "(Iok-hān 14:27)

Sian-siⁿ tùi Tok-hui kóng, " Chit-chat chheh chhin-chhiūⁿ tiâu-tî ūi-tio̍h lín lâi siá--ê. " Tok-hui kóng, "Chin-chiàⁿ sī án-ni, ia̍h chhin-chhiūⁿ in-ūi Lī-su-tē lâi siá--ê, Lī-su-tē chím-má ê sim put-chí kip. "

Sian-siⁿ tah i-ê keng-kah-thâu kóng, “ Lí in-ūi sím-mi̍h tāi-chì iu-būn?”

Lī-su-tē kóng, bē-tit chhut-lâi, hoan-sin khì tó tī Tok-hui ê bîn-chhn̂g toā siaⁿ háu-khí--lâi.

Sian-siⁿ moá-sim thé-thiap i, kap i kūi-teh kóng, “Lī-su-tē ah, goá kap lí saⁿ-tâng kàu Chú ê bīn-chêng chiong lí ê kan-lân kā Chú kóng. ”

Sian-siⁿ chiū ēng chhián-chhián ê oē kóng, “Kiû Chú khoàⁿ-kò͘ kou-toaⁿ ê gín-ná, an-ùi i , pó-hō͘ i, hō͘ i sim-lāi chai tit-tio̍h ū chi̍t ūi, éng-oán bē lī-khui i ê pêng-iú. ”

Sian-siⁿ tò-khì, Tok-hui chiū khùn-khì. Lī-su-tē hóng-hut thiaⁿ-kìⁿ kóng, “Lí sim-lāi m̄ sái iu-būn sím-mi̍h. ”

I chiū pêng-pêng an-an teh khùn; koè chi̍t-sî-á thiaⁿ-kìⁿ lāu-peh ê siaⁿ kiò i chhíⁿ. Lī-su-tē chiū kín-kín khí--lâi, Tok-hui kóng, “Kū khîm tī tó-ūi ?” Lī-su-tē kóng, “Hó-hó hē tī chia lah. ” Tok-hui kóng, “Lí kā goá choān An-lo̍k-ke ê khek-tiāu. ”

Lī-su-tē kóng, “Saⁿ kiⁿ poàⁿ-mî choān khîm hō͘ lâng kî-koài. ”

Tok-hui bô ìn i; Lī-su-tē tiám-teng kàu i bīn-chêng khoàⁿ i-ê bīn-iông, khoàⁿ i ba̍k-chiu kheh-kheh, bīn lóng piàn-sek chhin-chhiūⁿ ngó͘-hêng teh thoat. Lī-su-tē hiòng-lâi m̄ bat khoàⁿ-kìⁿ chit-ê iūⁿ, m̄ chai beh án-cháiⁿ-iūⁿ leh; chiū tùi thang-á-mn̂g-lāi teh khoàⁿ chhut-khì, moá thiⁿ ou-àm, to̍k-to̍k ū chi̍t-lia̍p kng ê chhiⁿ, hóng-hut ū koh thiaⁿ-kìⁿ kóng, “Lí sim-lāi m̄ sái iu-būn, ” chiū ìn i chi̍t-siaⁿ kóng, “Goá só͘-thiàⁿ ê Chú kiû lí pang-chān goá. ”

I hoan-sin lâi kàu bîn-chhn̂g-piⁿ, Tok-hui koh kóng, “Khoài-khoài choān khîm. ”

Lī-su-tē bô koh-chài giâu-gî, chiū the̍h khîm koè-lâi, tiàm tī ou-àm ê lâu-téng, bān-bān teh choān An-lo̍k-ke ê khek-tiāu. Choān ê sî-chūn Tok-hui thí-khui ba̍k-chiu, koáⁿ-kín thiaⁿ kàu chit-ê khek-tiāu bêng-pe̍k, chiū kiò Lí-su-tē kàu i bīn-chêng kìⁿ-tio̍h sè-á-siaⁿ kā kóng, “Hit ê mn̂g hiān-sî khui-teh, goá beh ji̍p-khì lah, lí koh-chài choān chi̍t-ē. ”

Hit-saⁿ-tè ê khek-tiāu ēng tī lâng beh sí ê sî bô ha̍p-sit. Lī-su-tē bô hoat-tō͘, kan-ta chi̍t-tè chi̍t-tè choān koè-khì. Tok-hui lóng bô koán i, sè-á-siaⁿ kóng, “Kiû Chú sé goá, hō͘ goá pí seh khah pe̍h. ” Lī-su-tē tē jī pái choān kàu An-lo̍k-ke ê khek-tiāu, tú-tú hit-tia̍p Tok-hui chiū ji̍p-khì siâⁿ-mn̂g-lāi kàu i-ê ke, chiū-sī An-lo̍k-ke.

Lī-su-tē chi̍t ê lâng tiàm tī mn̂g-goā, pi-siong toā khàu.

Tē cha̍p Chiuⁿ[siu-kái]

Tē-jī ji̍t chá-khí lâu-ē khiā-khí ê lâng-kheh, ū ê kóng mî-sî ū siaⁿ-im chhá-chhíⁿ in tāi-ke; ū-ê kóng sī hong-thai ê siaⁿ chhoe-tio̍h ian-tâng-chhùi teh tân; ia̍h ū-ê kóng sī ga̍k-khì ê siaⁿ; koh ū-ê kóng kiaⁿ-liáu hit ê sī lāu-lâng teh choān-khîm. Lâu-chú kóng, “Toàn-toàn m̄-sī khîm ê siaⁿ, lāu-lâng hoān-tio̍h phoà-pīⁿ teh-beh sí lah, i-seng bêng-bêng ū kóng, án-cháiⁿ-iūⁿ kóng, sī choān-khîm mah?”

Hit ê lâng kóng, “Nā m̄-sìn chiū thang khì mn̄g, mn̄g-liáu nā m̄-sī án-ni, goá kam-goān saⁿ-su chi̍t-ê gîn hō͘ lín tāi-ke. ”

Hit-tia̍p lâu-chú khì phah Tok-hui ê mn̂g; bô lâng ìn i, chiū sak-khui mn̂g ji̍p-khì, khoàⁿ-kìⁿ Lí-su-tē tó tī Tok-hui ê sin-si-piⁿ, thâu-khak khoà tī i-ê chhiú, bīn-chiūⁿ ū lâu-ba̍k-sái ê hûn-jiah. Lâu-chú ê bīn liâm-piⁿ piàn sek kiaⁿ kàu ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah.

Hit-chi̍t-sî Lí-su-tē thiaⁿ-kìⁿ ū lâng siaⁿ, chiū kiaⁿ-chhíⁿ siūⁿ beh kóng-khí chā-mî ê tāi-chì, nā-sī lóng-chóng bē-kì-tit, koè chi̍t-sî-á-kú chiah siūⁿ-tio̍h, hoan-koè-bīn thó͘-khùi háu kúi-siaⁿ, ba̍k-sái làu bē chhut-lâi. Lâu-chú pún-jiân sī thó͘-ti̍t ê lâng, sim-lāi sui-jiân teh khó-liân Lí-su-tē chhùi-ni̍h khiok bē-hiáu-tit an-ùi i, kan-ta bô giân bô gí chò i lo̍h-lâu khì.

Lí-su-tē thèng-hāu lâu-téng ê lâng-kheh lóng-khì, chiah khì chhiáⁿ chi̍t ê kīn-hū ê chhù-piⁿ lâi hoat-lo̍h kā Tok-hui siu-iám; ka-tī khì pò hō͘ thoân-tō ê Úi sian-siⁿ chai.

I thiaⁿ-kìⁿ put-chí lîn-bín chit ê gín-ná thè i kiû Siōng-tè pó-hō͘ i, bô éng lī-khui i. Lí-su-tē khì-liáu, sian-siⁿ kūi-teh kám-siā Chú, chiong i hō͘ Tok-hui sìn tō-lí ū ǹg-bāng, iū-koh pêng-pêng-an-an koè-sin; koh siūⁿ ka-tī chiong-lâi kàu An-lo̍k-ke súi ê mn̂g lāu Tok-hui tek-khak beh thèng-hāu i, ngiâ-chih i. Che si̍t-chāi sī Chú ê toā in-tián. Sian-siⁿ tāi-seng pī-pān tē-jī-ji̍t beh kóng ê chheh moá-sim kám-kek bô soah, tiâu-kò͘-ì kéng-chhut chi̍t chhiú si ê boé chat, in-ūi tú-á thiaⁿ-kìⁿ Tok-hui ê sū, chai chit ê êng-kng ê pó-siâⁿ sī si̍t-chāi ū.

An-hioh-ji̍t ê-hng ji̍p tn̂g-lāi sian-siⁿ tì-ì teh khoàⁿ Lí-su-tē lâi á-bô; khoàⁿ-kìⁿ i chē tī éng-siông-sî teh chē ê ūi, bīn-sek n̂g-pe̍h tài iu-iông, nn̄g lúi ba̍k-ham lóng chéng-khí--lâi; tn̂g-lāi gîm-si ê sî-chūn koh khoàⁿ-kìⁿ Lí-su-tē teh lâu-ba̍k-sái ēng chhiú-ńg teh chhit. Sui-jiân sī chit ê iūⁿ i thiaⁿ-kìⁿ sian-siⁿ só͘ kóng ê tê-ba̍k, chiū chiong iu-būn hoà-bô--khì, piàn chò hoaⁿ-hí, Chit ê tê-ba̍k chiū-sī Be̍k-sī-lio̍k 7 chiuⁿ 14-15 chat, kóng, "In thoat-lī hoān-lān, oá-khò Iûⁿ-ko ê lâu-hoeh, bat sé in ê saⁿ kàu chheng-khì pe̍h-pe̍h. Só͘-í tī Siōng-tè ê tiān kap chē-ūi ê bīn-chêng mî-ji̍t ho̍k-sāi i chē-ūi ê Chú tiàm tī tiong-kan. "

Sian-siⁿ kóng, "Hiān-sî goá ài kóng-bêng tī An-lo̍k-ke ê kong-kéng, koh-chài kóng-bêng tī hit tah ê lâng choē-koà í-keng tit-tio̍h sià-bián. Hit ê só͘-chāi sī ke̍k chheng-khì, ke-lō͘ sī hó ê kim, bô chi̍t-tiám-á m̄ chiâu-chn̂g hó; tiàm tī siâⁿ-lāi khiā-khí lóng sī bô choē ê lâng; ín-chhoā lâng chò choē-ok hit hō toàn-toàn bē-tit ji̍p-khì. Tī hia lóng sī chhēng pe̍h saⁿ, chi̍t-tiám-á lâ-sâm to bô lah, sī ke̍k pe̍h chheng-khì kng-bêng, ia̍h bô lâng ē hō͘ hia ê in-chiûⁿ láu-chau bak-kiaⁿ-lâng, sī in-ūi hō͘ Iûⁿ-ko ê hoeh sé kàu chheng-khì pe̍h-pe̍h éng-oán bē pìⁿ. Só͘-í in tāi-ke tī Siōng-tè ê bīn-chêng chhin-chhiūⁿ kin-á-ji̍t lín tāi-ke siūⁿ ài khiā tī Siōng-tè ê bīn-chêng, to̍k-to̍k ū chit ê hoat-tō͘, lín m̄ thang bē-kì-tit, m̄ thang siūⁿ lín kiâⁿ hó-sū chò hó-lâng chiū ē-tit kàu hit só͘-chāi, lín nā-sī ài ji̍p êng-kng ê siâⁿ nā m̄-sī Iûⁿ-ko ê hoeh sé kàu chheng-khì pe̍h-pe̍h, toàn-toàn bē-ē. Sù-tô͘ Iok-hān ū chi̍t koè khoàⁿ-kìⁿ Thian-tông ū bû-bān-sò͘ hoān-choē tit-tio̍h sià-bián ê lâng. In tāi-ke chhiùⁿ sin ê koa o-ló sio̍k in choē-koà ê Chú. Tùi hit sî kàu chit-tia̍p koh ke-thiⁿ loā-chē chit hō ê lâng chiū-sī ta̍k-ji̍t ta̍k-sî ta̍k-khek ū lâng khiā tī êng-kng ê siâⁿ-mn̂g-goā, chiông-tiong hoān-nā hō͘ Chú ê pó-hoeh sé-chheng-khì ê hit ê chin-chu mn̂g chiū kā in khui thàu-thàu, in chi̍t ê chi̍t ê chhēng soat-pe̍h ê in-chiûⁿ; tī n̂g-kim ê ke-lō͘ teh kiâⁿ, teh cháu, tī sèng-tiān tùi-tiong teh khiā kap thiⁿ-sài chhiùⁿ-koa o-ló Chú ê si kóng, "Goán tāi-ke o-ló êng-kng, tì-hūi, kám-siā, chun-kèng, koân-lêng, khùi-la̍t lóng sī sio̍k goán ê Siōng-tè, tāi-tāi bô-kiông-chīn. "

Goá ê pêng-iú ah, chì-sèng chheng-khì ê Chú khoàⁿ-kìⁿ tiān-tiong ê lâng bô chi̍t-tiám-á lâ-sâm sī in-ūi ēng pó-hoeh chiong in ê choē lóng sé-chheng-khì lah, tn̂g-lāi ê pêng-iú lín ia̍h beh kàu hit tah khì mah? Chit ê ou-àm iu-chhiû kan-khó͘ ê sè-kài, siông-siông ū sí-sit pi-ai thî-khàu ê sū. Lín to̍k-to̍k tī chit ê só͘-chāi ū hūn kiám thang kóng lín án-ni-siⁿ chiū kam-goān ti-chiok mah ? Lín tī An-lo̍k-ke bô hūn, án-cháiⁿ-iūⁿ sim-lāi chiū an-jiân mah? Lín ài tam-koh iân-chhiân, bô beh chiū-kīn chúi-goân mah? Án-cháiⁿ-iūⁿ ài êng-kng ê siâⁿ-mn̂g koaiⁿ-teh, kèng-jiân bē-ē ji̍p-khì mah?

Téng An-hioh-ji̍t goá kap chi̍t ê lāu-lâng kóng oē, taⁿ sǹg i sī í-keng tī êng-kng ê siâⁿ, kin-á-ji̍t sī thâu-chi̍t-ê Chú-ji̍t. "

Kóng-khí chit-kù-oē ê sî, tn̂g-lāi ê lâng lóng chēng-chēng bô siaⁿ; Lī-su-tē sim-lāi siūⁿ chit-kù-oē sī teh kóng, "Goá ê lāu-peh Tok-hui lah, it-tēng sī chí chit ê lâng kóng ê. "

Thoân-tō ê lâng koh kóng, "Hit ê lâng pún-jiân sī chi̍t ê nî-lāu kiông-khó͘ ū choē ê lâng; i sìn Iâ-sou só͘ kóng ê oē, kiû Chú ēng pó-hoeh sé-khì i-ê choē; só͘-í sim-koaⁿ pí seh khah pe̍h. Tāi-seng kúi-ji̍t Chú chhe sù-chiá chiap i kàu ke; in-ūi i bô choē, mn̂g chiū kā i khui lah, chit-tia̍p chhēng Ki-tok só͘ sio̍k-hoê lâng ê pe̍h-saⁿ ke̍k chheng-khì ke̍k kiat-pe̍h, an-ún toà tī lo̍k-tē sim chiok. ”

Chit ê lé-pài-tn̂g ê tiong-kan bô lūn sím-mi̍h lâng koè-óng, nā kàu ē-lé-pài An-hioh-ji̍t goá kiám káⁿ chiàu chhin-chhiūⁿ án-ni-siⁿ lâi kóng mah? Chit-tia̍p chū-chi̍p ê pêng-iú káⁿ kóng-khí sím-mi̍h lâng kàu An-lo̍k-ke mah?

Lín tāi-ke í-keng hō͘ Chú ê pó-hoeh sé-chheng-khì, choē ū tit-tio̍h sià-bián á-bô? Lâi kàu Iâ-sou bīn-chêng á-bô?"

Sian-siⁿ pek-chhiat teh khún-kiû kóng, "Lín chiong chit ê tāi-chì mn̄g ka-tī ê sim; chiong-lâi goá kàu An-lo̍k-ke kam-goān ì-ài khoàⁿ-kìⁿ lín chi̍t-ê chi̍t-ê lóng tī hit só͘-chāi.

Goá iáu ū tām-po̍h ê hó ì-sù, ê-hng bē-ē ke kóng, kiû Chú ēng pó-hoeh chiong lín ê choē sé-chheng, tī lín chāi-siⁿ ê sî chiong lín sé kàu pe̍h-pe̍h chhin-chhiūⁿ seh, lín chū-jiân sim ē hâng-ho̍k, chhùi ia̍h hâng-ho̍k lâi kóng, "Goá thè lí chò kang, beh thiàⁿ-thàng chīn la̍t ho̍k-sāi lí. ”

Thèng-hāu goá chhēng pe̍h-saⁿ,
Kám-in só͘-chhēng lâi sio̍k,
Ke̍k-chheng ke̍k-kiat lah,
Ke̍k-chheng ke̍k-kiat lah,
Tiàm tī Thian-tông sim chiok.

Kóng-liáu tn̂g-lāi ê lâng chiū sì-soàⁿ, tāi-ke khì lah. Lī-su-tē iáu bô tín-tāng, bīn am--leh.

Úi sin-seⁿ chhiú khoà tī i ê keng-thâu-téng ia̍h bô kia̍h-thâu-khí--lâi teh háu kóng, "Goá kam-goān ì-ài khì hit ê ke; lāu-bó kap Tok-hui chêng āu lóng khì lah, chit-tia̍p goá ia̍h ài-beh khì. "

Sian-siⁿ khan i-ê chhiú kóng, " Lī-su-tē ah, Chú ia̍h khó-liân lí tī mn̂g-goā thèng-hāu; chóng-sī i tek-khak ū kang ài-beh hō͘ lí chò, chò kàu bêng-pe̍k, tek-khak kā lí khui-mn̂g, kàu hit só͘-chāi tit-tio̍h hióng-siū An-lo̍k ê hok-khì; hoan-lìn-tńg siūⁿ chit-tia̍p só͘ siū-tio̍h ê khó͘-chhó͘ koh-khah chai tit-tio̍h ka-poē ê khoài-lo̍k. "

Sian-siⁿ koh kóng-koá an-ùi gín-ná ê hó oē chiū kap i kî-tó, Lī-su-tē khah hoaⁿ-hí tām-po̍h-á chiū tò-tńg-khì lâu-ni̍h, chi̍t thàu cháu, chi̍t thàu siūⁿ-tio̍h chêng hit ê Chú-ji̍t, tò-khì lâu-ni̍h iáu-kú ū hit ê lāu-lâng teh thèng-hāu i, chham kóng-lâi kóng-khí saⁿ-kap tâm-lūn; chhin-chhiūⁿ kin-á-ji̍t léng-léng chēng-chēng kou-toaⁿ chhun i chi̍t-lâng put-chí siong-sim, kàu lâu-mn̂g-kháu ū tām-po̍h lún-neh m̄ káⁿ ji̍p-khì, thêng chi̍t-sî-á-kú chiah ji̍p-khì.

Ji̍t-thâu teh-beh lo̍h, ū chi̍t-tiám-á kng chiò-tio̍h Tok-hui ê bīn , I-ê bīn-māu ū pêng-an ê khoán-sit.

Lī-su-tē tùi thang-á-mn̂g teh khoàⁿ goā-bīn , khoàⁿ-kìⁿ sai-pêng thiⁿ-téng ū âng-hûn teh hoat-lô-kong, kap chi̍t-phìⁿ chi̍t-phìⁿ kng-kng ê pe̍h-hûn, khoàⁿ-liáu hóng-hut chhin-chhiūⁿ êng-kng ê siâⁿ-mn̂g, chai Tok-hui it-tēng kàu hit só͘-chāi. Chiông-chêng i khiā tī e̍h-te̍h ou-àm ê lâu, nn̄g ê só͘-chāi pí-phēng-khí--lâi ná hián-chhut hit ê siâⁿ sī ū hok-khì ê só͘-chāi, hīn bē-tit-thang chhin-ba̍k khoàⁿ i án-cháiⁿ-iūⁿ teh hióng-hok; koh-chài siūⁿ i kìⁿ-tio̍h Chú m̄ chai ū kóng-khí goá chit ê sè-hàn gín-ná ê tāi-chì kap kóng-khí goá kam-goān ài kàu An-lo̍k-ke á-bô.

Kàu hông-hun ê sî-chūn, Lī-su-tē kūi-teh kî-tó kóng, "Kiû Chú hō͘ goá thun-lún thèng-hāu kàu An-lo̍k-ke, kap Chú, chham Tok-hui chò chi̍t só͘-chāi khiā-khí.


Tē cha̍p-it Chiuⁿ[siu-kái]

Tok-hui bâi-chòng ê sî-chūn bô chhin-chhek pêng-iú sàng-chòng, chí-ū Lī-su-tē chi̍t lâng niā-niā. I ê koan-bo̍k sī siâⁿ-lāi si-siá--ê, sui-jiân put-chí po̍h khiok sī thé-biān, in-ūi Tok-hui í-keng kàu-liáu ke; chāi-siⁿ ê chhian-lān bān-khó͘ lóng koè-khì lah, kèng-jiân kap Thiⁿ-pē tiàm chi̍t só͘-chāi hióng-siū ta̍k-iūⁿ ê hok-khì.

Kng koaⁿ-chhâ--ê kiâⁿ put-chí kín, Lī-su-tē tio̍h kín-kín cháu chiah toè ē tio̍h; lō͘-ni̍h ia̍h gū-tio̍h chi̍t ê chhut-chòng--ê kap chit ê toā-toā bô saⁿ-tâng. Hit ê kng koaⁿ-chhâ ê bān-bān kiâⁿ put-chí ún-tàng; āu-bīn toè la̍k tiuⁿ chhia, ū loā-chē sàng-chòng ê lâng toè--khì.

Lī-su-tē tùi hia keng-koè, khoàⁿ-kìⁿ sàng-chòng ê lâng bīn-māu lóng ū pi-ai. Ū chi̍t tiuⁿ chhia lāi-bīn ū chi̍t ê sè-hàn kou-niû chē-teh, i lāu-pē chiong i-ê thâu-khak phō-teh khoà tī i-ê keng-thâu-téng. Lī-su-tē siông-sè chi̍t-ē khoàⁿ, m̄-sī pa̍t lâng khiok sī Bí-lī kou-niû; siūⁿ tek-khak sī i-ê lāu-bó ia̍h koè-óng, i khì sàng-chòng; nā-sī m̄-chāi Bí-lī kou-niû ū khoàⁿ-kìⁿ i á-bô, ē-jīn--tit i á-bē.

Lī-su-tē sim-lāi put-chí thé-thiap kou-niû sí bó ê pi-siong; i ka-tī pún-jiâm ū sí-sit ê iu-chhiû koh-chài ke-thiⁿ pa̍t lâng ê hoân-ló pí tāi-seng koh-khah chhi-chhám. Chi̍t-sî-á-kú kng koaⁿ-chhâ--ê í-keng cháu-khì hn̄g lah, i chiū koáⁿ-kín jiok--khì. Chit nn̄g ê bâi-chòng ê kàu khòng-tē, chi̍t ê sī pîn-kiông ê lāu-lâng, chi̍t ê sī hù-kùi ê hū-jîn.

Bo̍k-su kóng, "Thô͘ kui thô͘, tîn kui tîn, hoe kui hoe. " Hit-sî lâng chiong soa-thô͘ iā tī nn̄g lâng ê koaⁿ-chhâ téng; in ê lêng-hûn í-keng chò-hoé tiàm tī An-lo̍k-ke lah. Tāi-seng kúi ji̍t in nn̄g lâng siāng chi̍t sî lī-khui ou-àm iu-chhiû kan-khó͘ ê sè-kài; kàu chin-chu mn̂g ê só͘-chāi in-ūi in hō͘ Iûⁿ-ko ê hoeh sé-chheng-khì, thong seng-khu ke̍k-pe̍h; só͘-í hit ê mn̂g kā in khui thàu-thàu; chit nn̄g lâng chiū-sī Tok-hui kap Bí-lī ê lāu-bó saⁿ-tâng ji̍p êng-kng ê siâⁿ, khoàⁿ-kìⁿ só͘ chhin-ài ê Kiù-chú Iâ-sou, tī hit só͘-chāi ū bô-kiông-chīn ê khoài-lo̍k.

Tok-hui chhut-chòng í-āu, Lī-su-tē bô tiàm tī lâu-téng khiā, in-ūi hit ê lâu-chú chiong pâng soè hō͘ pa̍t lâng. I poaⁿ lo̍h lâu-ē chi̍t keng toā-pâng kap kúi ê lâng chò-hoé khiā-khí. Tok-hui ê ke-hoé in-ūi khiàm chhù-soè lóng hō͘ lâu-chú kó͘-siàu-khì, chhun chit tiuⁿ khîm kui Lī-su-tē .

Tok-hui oa̍h ê sî-chūn bat kiò Lī-su-tē kàu bīn-chêng hoan-hù kóng, "Khîm sī kau hō͘ lí lah, tio̍h sî-siông m̄-thang lī-khui sin-piⁿ, ia̍h tio̍h put-chí pó-sioh, nā choān kàu An-lo̍k-ke ê khek-tiāu tio̍h kì-liām lí ê bó-chhin kap goá lóng kàu hit só͘-chāi lah. "

Āu-lâi Tok-hui bâi-chòng ê tāi-chì í-keng bêng-pe̍k, Lī-su-tē thâu-chi̍t-pái chiūⁿ ke choān khîm tām-po̍h siong-sim; choān kàu tē it, tē jī, tē saⁿ tè ê khek-tiāu lóng liáu lah; kàu tē sì tè choān chi̍t poàⁿ lún-bē-tiâu háu-khí--lâi. Koè-lō͘ ê lâng khoàⁿ-kìⁿ i it--lâi choān khîm, choān bē liáu; jī--lâi ba̍k-chiu teh lâu-ba̍k-sái, put-chí kî-koài gî-ngái, khiok m̄ chai thâu-chi̍t-pái choān kàu chit ê khek-tiāu chiàⁿ-sī i put-chí chhin-ài ê pêng-iú chêng kúi-ji̍t sí--khì; só͘-í chi̍t-ē choān kàu chit-tiāu chiū siūⁿ-tio̍h hit ê-hng saⁿ-keⁿ ê tāi-chì, chi̍t sim iu-būn, chi̍t sim hoaⁿ-hí; iu-būn-ê sī to̍k-to̍k chhun i chi̍t lâng, hoaⁿ-hí-ê sī Tok-hui chá-chá ji̍p-khì kng-bêng ê kiong.

Sàng-chòng liáu koè chi̍t lé-pài, Lī-su-tē phah-sǹg chhut siâⁿ kàu hit ê ū hoe-hn̂g ê the̍h-á ài khì khoàⁿ Bí-lī kou-niû. I chóng bô bē-kì-tit hit-chi̍t-ji̍t tùi chhia ê thang-á-lāi khoàⁿ-kìⁿ i toà iu-chhiû hoân-ló ê bīn-sek. Hoān-nā lâng tú-tio̍h kan-khó͘ iu-būn ê tāi-chì, lóng kam-goān ì-ài saⁿ-tâng gū-tio̍h chit hō sū ê lâng lâi sio-kìⁿ, sī in-ūi tāi-ke lóng ē saⁿ thé-thiap.

Chit sî Lī-su-tē sim-lāi siūⁿ nā ē kìⁿ-tio̍h Bí-lī kou-niû khah an-ùi tām-po̍h-á, ia̍h ài-beh thàm-thiaⁿ i-ê lāu-bó án-cháiⁿ-iūⁿ pīⁿ, án-cháiⁿ-iūⁿ sí.

Í-keng kàu hit só͘-chāi toā-toā kiaⁿ-hiâⁿ kî-koài, chí-ū khoàⁿ-kìⁿ lāi-bīn iáu sī chiàu-kū ê hoe-ba̍k khui put-chí hó khoàⁿ; to̍k-to̍k chit-ê chhù ké-oāⁿ khoán-sit, ē-chân ê lâu-thang lóng chiū pîn-pang koaiⁿ-khí--lâi, hóng-hut chhin-chhiūⁿ bô lâng khiā-khí ê kéng-hóng.

Pêng-ji̍t gín-ná siông-siông tiàm tī thang-á-kha teh thìm-thâu; chit-tia̍p hit só͘-chāi chí-ū chi̍t ê lāu hū-jîn-lâng teh chhiah boe̍h.

Lī-su-tē chiū sim-būn, siūⁿ bē chhut sī sím-mi̍h iân-kò͘, gín-ná tàu-tí tó-lo̍h-khì, kiám sī lāi-bīn iáu-kú ū sí-lâng mah?

I kan-ta tiàm tī mn̂g-goā teh choān khîm, ǹg-bāng hit ê lāu hū-jîn-lâng kiò i, kap i kóng-oē, beh-siáⁿ-chai chit ê lâng í-keng khoàⁿ-kìⁿ kèng-jiân bô beh chhiù-chhap i, chò i chò-kang. Lī-su-tē bô-tâ-oâ, put-tek-í kàu mn̂g-chêng thiu-ehng, hū-jîn-lâng tùi thang-á-mn̂g-lāi mn̄g kóng, "Beh sím-mi̍h?"

Lī-su-tē bô oē thang ìn, chí-ū mn̄g, "Chit lāi-bīn ū lâng sí mah?"

Hū-jîn-lâng kóng, "Chit lāi-bīn bô, lí ūi-tio̍h sím-mi̍h iân-kò͘ mn̄g chit ê tāi-chì?"

Lī-su-tē koh kóng, "Chhiáⁿ mn̄g lí, goá thang khì kap Bí-lī kou-niû kóng-oē m̄ thang?"

Hū-jîn-lâng kóng, "Lí ài kap i kóng-oē ē-tit-thang koè-hái khì Hoat-kok mah?"

Lī-su-tē mn̄g kóng, "I tī Hoat-kok mah?"

Hū-jîn-lâng ìn kóng, "In tāi-ke ài tī hit só͘-chāi hioh joa̍h. "

Chit kúi-kù-oē kóng-liáu, chiū chiong thang-á-mn̂g koaiⁿ--khí--lâi chhin-chhiūⁿ kī-choa̍t--i ê ì-sù.

Lī-su-tē khiā tī goā-bīn toā-toā sit-bāng; i só͘ him-bō͘ ài khoàⁿ ê chit nn̄g ê sè-hàn pêng-iú lóng bô chong-chek, ia̍h bē-hiáu-tit Hoat-kok tī tó-lo̍h, phah-sǹg put-chí hn̄g, kìⁿ bē-tit-tio̍h bô-hoat-i-tâ-oâ, chiah bān-bān ji̍p-siâⁿ khì. Chi̍t lō͘ thô͘-hún chin kāu kiâⁿ bē chìn-pō͘, put-chí chhut-la̍t, in-ūi siūⁿ-tio̍h lāu-bó koè-óng lah, Tok-hui ia̍h bô tī-teh, nn̄g ê sè-hàn ê pêng-iú iū-koh lī-khui, koh khah ka-poē iu-būn, bô chi̍t ê lâng kap i kóng-kóng leh, ia̍h bô lâng an-ùi i.

Tùi hit-tia̍p bô-liâu-bô-gē giâ chi̍t ê kū khîm kiâⁿ kàu iām-jia̍t ê ke-lō͘, chai put-chí kan-khó͘, ài choān khîm iū bô tàng thang khoà, siūⁿ beh hioh-khùn ia̍h bô só͘-chāi, liân phoà-lâu to khiā bē khí, ji̍p siâⁿ kiâⁿ kúi-pō͘, chio̍h-lō͘ pha̍k kàu jia̍t kún-kún, kha-ni̍h kiâⁿ kàu sng koà thiàⁿ, siūⁿ beh tò-lâi tiàm-lāi chhoē chi̍t ê hioh-khùn ê só͘-chāi.

Í-keng kàu tiàm, sak-khui-mn̂g khoàⁿ chi̍t chhù-lāi lóng sī thô͘-hún, lâu-chú teh piàⁿ-sàu, tú-tú kha-chhiú teh bô êng ê sî-chūn, khoàⁿ-kìⁿ i chiū kóng, " Chit ê só͘-chāi ji̍t--sî bô pîn-toāⁿ ê gín-ná lâi toà. "

Lī-su-tē chhut-khì kàu chi̍t-tiâu sè-sè ê ke-lō͘, tiàm tī chhiûⁿ-á-kak tó-teh im-léng; sui-jiân kiaⁿ joa̍h, sin-ni̍h khiok chi̍t-chūn chi̍t-chūn teh ùi-léng, koh m̄ ài hō͘ ji̍t pha̍k. Thâu-khak chi̍t chat chi̍t chat teh thàng-thiàⁿ, m̄-chai sī sím-mi̍h iân-kò͘, siūⁿ ài-beh khí-lâi choān khîm, kut-thâu iū tù-bē-tiâu, koh-chài tó--lo̍h-khì, thèng-hāu ji̍t-thâu lo̍h, chiah giâ khîm bān-bān tò-khì tiàm. Tiàm-chú tú-á teh pī-pān pn̄g hō͘ lâng chia̍h, khoàⁿ-kìⁿ Lī-su-tē tò-lâi, chiong chi̍t ê pau-á hō͘ i. I chia̍h bē-lo̍h--khì, kàu hit ê piah-kak ê só͘-chāi chiong khîm oá tī piah-ni̍h, tó tī chi̍t-tiâu ê pán-í téng teh khùn.

Koè chi̍t-sî-á-kú cheng-sîn khí-lâi, chhù-lāi ū kúi-ê lâng teh chia̍h pn̄g, kóng-chhiò ê siaⁿ-im chháu-lāu bē koh khùn-tit; m̄-nā thâu-hîn, ia̍h moá-sin m̄ sóng-khoài, ka-tī m̄-chai pīⁿ sī siong-tiōng. Thiaⁿ-kìⁿ tāi-ke ô͘-giân-loān-gí, kóng tām-po̍h bô-ha̍p-lí ê oē, it-hoat sim-hoé to̍h, chiū siūⁿ-tio̍h Tok-hui chit-tia̍p khiā-khí ê só͘-chāi kap chi̍t só͘-chāi toā-toā koh-iūⁿ, ka-tī kóng, "Bô tè thang pí goá ê ke, khó-sioh goá lī An-lo̍k-ke put-chí hn̄g lah. "


Tē cha̍p-jī Chiuⁿ[siu-kái]

Tē-jī-ji̍t chá-khí lâu-téng ū chi̍t-ê lâng-kheh tùi lâu-chú mn̄g kóng, "Choān-khîm ê gín-ná án-cháiⁿ-iūⁿ, kiaⁿ-liáu sī jia̍t-pēⁿ, chit mê-hng chhùi-poe lām-sám kóng-oē, goá chhùi-khí thiàⁿ bē-khùn-tit, thiaⁿ i kóng kàu thiⁿ-kng. " Ū lâng mn̄g hit ê chhùi-khí thiàⁿ--ê kóng, "I sī kóng sím-mi̍h?"

Ìn kóng, "Kóng tām-po̍h bô ha̍p-lí ê oē, hut-jiân kóng tē hut-jiân kóng thiⁿ-téng êng-kng ê siâⁿ, koh ū kóng sè-kan lâng sàng-chòng ê tāi-chì, ia̍h ū kóng-khí hó khoàⁿ ê pe̍h hoe, lóng sī kúi-kap-bé háu bô siāng siaⁿ; ū chi̍t pái i chē-teh gîm-si, án-cháiⁿ-iūⁿ lín bô thiaⁿ-kìⁿ mah?"

Hia ê lâng kóng, "Goá chiân ji̍t tiàm tī ke-lāi chò kang put-chí ià-lán, kàu mê--sî chi̍t-ē tó-teh chiū khùn-khì, sím-mi̍h mi̍h ia̍h bô thiaⁿ-kìⁿ. I si-lāi só͘ gîm ê sī sím-mi̍h?"

Hit-ê lâng kóng, "Sī kū khîm ê chi̍t tè khek-tiāu, hit-ê khek siông-siông tī i hī-khang-lāi, liân teh khùn ia̍h bô bē-kì-tit, chā mê-hng i iáu-kú teh gîm An-lo̍k-ke ê khek. "

Iū-koh ū chi̍t lâng kap lâu-chú kóng, "Chit-ê gín-ná tio̍h jia̍t-kông-pēⁿ put-chí siong-tiōng, goán tāi-ke kiaⁿ-liáu hō͘ i koè--tio̍h, khah hó hō͘ i chhut-khì. "

Lâng-kheh sì-soàⁿ í-āu, lâu-chú khì khoàⁿ Lī-su-tē tàu-tí sī-pēⁿ á m̄-sī, kiò i chhéⁿ--lâi; i thí-khui ba̍k-chiu bē-jīn-tit lâng; lâu-chú bô hoat-tō͘ phō i kàu lâu-ē, hē tī chi̍t keng sè-keng pâng hō͘ i ka-tī toà, chiong i ê phou-kài poaⁿ tī tē-pán-téng, hō͘ i tām-po̍h tiám-sim kap chúi, kèng-jiân bô koáⁿ i chhut-tiàm--khì, chiū bē-sǹg-chò bô lîn-bín i; hit ji̍t ê-hng ia̍h chhiáⁿ chi̍t-ūi pe̍h-chān lâng ê i-seng lâi kā i khoàⁿ. I-seng kóng i sī jia̍t-pēⁿ, siong-tiōng kàu teh-beh sí.

Hit-sî Lī-su-tē sím-mi̍h tāi-chì lóng m̄-chai, kúi-nā ji̍t kú lóng sī án-ni, lâu-chú chhut-chhut ji̍p-ji̍p, i ia̍h m̄-chai, pa̍t-lâng bô khì khoàⁿ i. Lâu-chú tāi-chì chē, ia̍h bô êng-kang thang siông-siông khì chiàu-kò͘ i; thiaⁿ i kóng An-lo̍k-ke, lēng-goā chi̍t-ê ì-sù hō͘ lâng put-chí kî-koài.

Chit-tia̍p Lī-su-tē sui-jiân sim-lāi hô͘-tô͘, chóng-sī it-ti̍t bô bē-kì-tit êng-kng ê siâⁿ. Koè kúi-ji̍t pēⁿ-chèng tām-po̍h khah khin, sin-thé put-chí loán-jio̍k; sui-jiân sim-lāi sī khah cheng-sîn tām-po̍h, iáu-kú bē-ē choān-khîm.

Hit-tia̍p ji̍t-chí put-chí tn̂g, lâu-chú khoàⁿ i khah hó chiū m̄ khì koán-kò͘ i; ū kúi-nā sî-kú bô poàⁿ-lâng lâi kap i kóng-oē. I tī hit keng e̍h-te̍h ou-àm ê chhù, mn̂g-thang bô thàu tī tiâⁿ-ni̍h, bô khoàⁿ-kìⁿ lâm-sek ê thiⁿ, chí-ū pa̍t só͘-chāi chi̍t-tiám-á kng chiò--ji̍p-lâi, chai sī ji̍t--sî, thiaⁿ-kìⁿ ū gín-ná tī goā-bīn chhit-thô kiâⁿ-soá siaⁿ-soeh; kàu ê-hng thiaⁿ-kìⁿ lâi toà-ê lâng-kheh tī lâu-téng kóng-oē chhá-nāu; mê--sî lâu-thui-piⁿ ê koà-cheng ti̍h-ti̍h ta̍uh-ta̍uh ê siaⁿ, kàu sî-khek chiū phah kúi-ē.

Thiⁿ-kng thiaⁿ-kìⁿ lâng-kheh chi̍t-ê chi̍t-ê ê kha-pō͘ siaⁿ lo̍h lâu chhut-khì chò kang, to̍k-to̍k bô lâng kàu i-ê só͘-chāi mn̄g i, hoan-lìn-tńg siūⁿ ū kúi ê lé-pài-ji̍t i bô ji̍p lé-pài-tn̂g, thoân-tō ê Úi sian-siⁿ bô kìⁿ-tio̍h i ê bīn, m̄-chai ū teh kì-liām i á-bô. Lī-su-tē chin ǹg-bāng i lâi, nā-sī bô lâi, i put-chí giâu-gî. Ū chi̍t-koè pài-thok lâu-chú khì chhiáⁿ Úi sian-siⁿ. Ìn kóng, "Chit-ê lō͘ chin hn̄g, goá bô êng thang thè lí khì. "

Tùi chit-tia̍p thang khoàⁿ Lī-su-tē nā bô chi̍t-ūi ê pêng-iú Iâ-sou kap i tī-teh, chit khoán ê ut-būn si̍t-chāi bē-kham-tit; it--lâi sin-thé loán-jio̍k; jī--lâi sim-lāi hoân-ló, ū-sî sìn-sim bô hiah toā, chiū bē-bián-tit tio̍h-kip; nā ū-sî kap Iâ-sou kóng-oē, chai ū tit-tio̍h chhin-ài ê pêng-iú kap i chò phoāⁿ, chiū ké-būn tām-po̍h, siông-siông kì-liām sian-siⁿ hō͘ Tok-hui ê chheh kóng, "Sim-lāi m̄-thang hoân-ló iu-chhiû, m̄-thang kiaⁿ-hiâⁿ. "

Sui-jiân sī chit-ê khoán-sit, i iáu-kú chai chit kúi lé-pài sī put-chí kú-tn̂g.

Āu-lâi i ē chē thau-kú-á, nā-sī seng-khu hîn-gōng khiā bē khí-lâi. Hoān-nā gín-ná lâng ê pēⁿ tú-á hó, eng-kai tio̍h chia̍h tām-po̍h tiāu-ióng ê mi̍h, khó-liân bô lâng hō͘ i, ia̍h bô lâng kì-liām i, hóng-hut liân Chú ia̍h bô khoàⁿ liām i, iáu-kú si̍t-chāi Chú bô bē-kì-tit i.

Ū chi̍t-ji̍t Lī-su-tē tī bîn-chhn̂g-téng teh tó; in-ūi thiⁿ-khì put-chí joa̍h ū khí-chhoán, chai pí pêng-ji̍t koh-khah loán-jio̍k, koh-khah lán, che ia̍h sī chi̍t-koè ê ut-chut, chiū kóng, "Kiû Chú chhe lâng lâi khoàⁿ goá. "

Chit-kù-oē tú-á kóng-liáu, ū lâng sak-mn̂g ji̍p--lâi, m̄-sī pa̍t lâng chiū-sī Úi sian-siⁿ. Lī-su-tē chhun nn̄g ki sè-sè ê chhiú chhut-lâi lún-bē-tiâu, chiū toā háu--khí-lâi.

Sian-siⁿ mn̄g, "Sī sím-mi̍h iân-kò͘, kiám sī m̄-ài khoàⁿ goá mah?"

Ìn kóng, "Goá sī kiaⁿ lí lóng bô lâi, soà bē-kì-tit goá, chit-tia̍p goá hoaⁿ-hí kàu ke̍k. "

Sian-siⁿ koh kā i kóng, "Chit kúi ji̍t goá chhut siâⁿ, bô khì lé-pài-tn̂g, lēng-goā ū chi̍t-ê sian-siⁿ thè goá kóng tō-lí; chā-ji̍t ê-hng goá tò--lâi liáu-āu, thâu-chi̍t-pái tī sè ê lé-pài-tn̂g kóng tō-lí, khiok bô khoàⁿ-kìⁿ lí; goá mn̄g piàⁿ-sàu lé-pài-tn̂g ê lāu hū-jîn-lâng kóng, chiah-kú-á lí ū lâi á-bô; i kóng, tùi goá bô kàu lé-pài-tn̂g, lí chiū bô lâi poàⁿ-koè, só͘-í goá m̄ pàng-sim, lâi chhoē lí, chím-má ài lí chiong chit kúi lé-pài ê tāi-chì kóng-khí hō͘ goá thiaⁿ. "

Lī-su-tē hoaⁿ-hí kàu bē-kò͘-tit chiū cheng-sîn, bián-kióng chhut-la̍t kóng ka-tī chai koè-khì ê tāi-chì, chhin-chhiūⁿ chò bāng tú-á chhéⁿ chi̍t-poaⁿ-iūⁿ; chhian-chhiû bān-khó͘ lóng siau bô--khì, kap sian-siⁿ kóng poàⁿ-ji̍t ê oē.

Sian-siⁿ the̍h chi̍t-hong-phoe chhut--lâi kóng, "Chit lāi-bīn ū chi̍t-tiuⁿ-phoe siá lí ê tāi-chì, goá tha̍k hō͘ lí thiaⁿ; chiū-sī kóng:-

"Phoe kià hō͘ Úi Le̍k-tàn bīn-chêng. Ū chi̍t-ê kiông-khó͘ ê gín-ná miâ kiò Lī-su-tē , m̄-chai sèⁿ sím-mi̍h, khiā-khí tī Pit-ní-se ê ke chi̍t keng kheh-tiàm; chiông-chêng toè chi̍t-ê choān-khîm ê lāu-lâng. Tāi-seng kúi lé-pài goá thiaⁿ-kìⁿ hit-ê lāu-lâng ê pēⁿ siong-tiōng, kiaⁿ-liáu sī í-keng koè-óng lah. Goá hū-jîn-lâng tī sè-kan ê sî khó-liân chit-ê gín-ná, hiān-sî Bí-lī kou-niû ia̍h siông-siông siàu-liām i; goá kiaⁿ-liáu i put-chí kiông-khó͘, bô lâng chiàu-kò͘ i; só͘-í goá siá chit-tiuⁿ-phoe thok-tiōng lí kā i chhoē chi̍t-ê thò-tòng só͘-chāi, iàu-kín tio̍h tī hó-lâng ê ke-lāi, khoán-thāi i tio̍h chhin-chhiūⁿ ka-tī ê kiáⁿ chi̍t-poaⁿ-iūⁿ.

Goá chiong gîn-toaⁿ kià tī phoe-lāi, kau-tāi lí hō͘ i chit-tia̍p thang khai-ēng; ài i tī chheh-pâng tha̍k chi̍t nn̄g nî ê chheh, khoàⁿ i sim-ì án-cháiⁿ-iūⁿ; i nā goān sim ho̍k-sāi Chú, goá chiū hō͘ i tī siâⁿ-lāi tiàm kan-khó͘ lâng ê tiong-kan chò chi̍t thoân-tō--ê.

Goá ì-ài hit-tah ê lâng kì-liām goá í-keng koè óng ê hū-jîn-lâng, bô pí chit-ê hoat-tō͘ koh khah hó ê. Goá ê hū-jîn-lâng nā oa̍h--teh chêng-goān iúⁿ chhī Lī-su-tē, só͘-í goá chiong i-ê chîⁿ-châi chiu-chō pang-chān i-ê kang-chêng, sêng-choân i-ê chì-khì.

Goá lô-hoân--lí chit kúi-hāng tāi-chì, chhiáⁿ lí goân-chêng thé-liōng goá, in-ūi nā thèng-hāu goá tò-tńg-lâi kok--ni̍h, kiaⁿ-liáu chhoē bē tio̍h chit-ê gín-ná. Lī-su-tē kap Tok-hui khiā-khí ê só͘-chāi sī goá ê hū-jîn-lâng tī sè-kan ê sî lō͘-boé khì ê só͘-chāi, só͘-í goá hiān-sî thé-thiap chit-ê gín-ná chhin-chhiūⁿ goá ê hū-jîn-lâng pún-sin thok-tiōng goá chi̍t-poaⁿ-iūⁿ. Goá tek-khak ài chiàu-kò͘ i it--lâi ūi-tio̍h hū-jîn-lâng ê iân-kò͘, jī--lâi in-ūi Chú ū kóng, "Í-keng kiâⁿ án-ni lâi khoán-thāi goá ê hiaⁿ-tī tē-it sè-ê chi̍t-ê, chiū-sī chhin-chhiūⁿ khoán-thāi goá chi̍t-poaⁿ-iūⁿ. "(Má-thài 25:40).

Lîm Te̍k-sài Kín-sīn pài-thok

Úi Le̍k-tàn sian-siⁿ chiong chit-ê phoe tha̍k liáu, tùi Lī-su-tē kóng, "Che kiám m̄-sī Chú ê in tián khoán-thāi lí mah?"

Lī-su-tē kóng, "Sī, Chú ê in-tián khoán-thāi goá, lāu Tok-hui só͘ kóng ê oē bô chhò. "

Sian-siⁿ mn̄g, "Tok-hui só͘ kóng-ê sī sím-mi̍h oē?"

Lī-su-tē kóng, "Tok-hui kóng-ê sī Chú tek-khak ū sím-mi̍h kang hō͘ goá chò; hit-chi̍t-sî goá kiaⁿ-liáu bô, chiàu kin-á-ji̍t lâi khoàⁿ Chú chin-chiàⁿ ū tāi-chì hō͘ goá chò. "

Sian-siⁿ bīn toà chhiò-iông kóng: “Lí kam goān-ì ài kap goá kám-siā Chú mah?”

Sian-siⁿ kūi-lo̍h tī Lī-su-tē ê chhn̂g-ē, Lī-su-tē chiū tī chhn̂g-téng chhiú kiok-kiong, sian-siⁿ kî-tó liáu, Lī-su-tē koh ēng ka-tī ê oē kóng, "Iâ-sou goá kám-siā lí, in-ūi lí hō͘ goá chò ê tāi-chì, goá kam-goān tiàm mn̂g-goā ke thèng-hāu chit-tia̍p-á-kú, hián-chhut goá ì-ài ê sim-koaⁿ. "

Sian-siⁿ beh tò-khì kóng, "Lí iàu-kín tio̍h jia̍t-sim chò Chú ê kang; chò-oân chiū ē kàu An-lo̍k-ke, ū hioh-khùn ê ji̍t-chí. "

Lī-su-tē kóng, "Bô tè thang pí goá ê ke, bô tè thang pí goá ê ke. "


Tē cha̍p-saⁿ Chiuⁿ[siu-kái]

Koè kúi-nā nî kú tú-tio̍h hā-thiⁿ ke̍k-joa̍h ê sî-chūn, kheh-tiàm ê lāi-bīn iû-goân kap Tok-hui Lī-su-tē saⁿ-kap toà hit sî siāng chi̍t-iūⁿ; ū loā-chē gín-ná tī hit lāi-bīn teh chhá-nāu, ia̍h ū sio-chìⁿ-chhùi--ê.

Hit ê só͘-chāi ū hoé-hun kāu, thô͘-soa ia̍h chhàu-hiān, si̍t-chāi lap-cheh láu-chau bē-kham-tit khiā-khí. Lī-su-tē ji̍p lāi-bīn sim-lāi siūⁿ chit ê só͘-chāi iáu-kú sī lī An-lo̍k-ke put-chí hn̄g.

Sui-jiân sī án-ni, i sim-lāi kì-liām chit ê tē-hng, pí kì-liām i só͘ kàu kóng tō-lí kap tha̍k-chheh ê tē-hng, koh-khah pek-chhiat, in-ūi i m̄ káⁿ bē-kì-tit chiông-chêng bô chhù ê sî siông-siông tī chit tiàm-lāi khiā-khí; ia̍h m̄ káⁿ bē-kì-tit chit ê phoà-lâu. Chit ê phoà-lâu sī i-ê lāu-bó sí liáu-āu thâu-chi̍t-pái lâi toà ê só͘-chāi chiū sǹg chò sī ke.

Kin-á-ji̍t nā beh chiūⁿ-khì phoà-lâu tú peh lâu-thui chiū siūⁿ-khí thâu-chi̍t-pái lâi chia ê sî pê tī Tok-hui mn̂g-goā teh thiaⁿ khîm-tiāu. Chit ê Khîm sī I lāu-peh beh sí ê sî só͘ hō͘ I chò kì-liām-ê.

Tùi hit sî kàu kin-á-ji̍t i lóng bô lī-khui; i ū-sî ū tām-po̍h êng chiū choān chi̍t koè, in-ūi i ài chit ê khek-tiāu; só͘ ke̍k-ài--ê khiok sī tē sì tiāu. Ū-sî Bí-lī kou-niû lâi khoàⁿ i, ia̍h ài choān chit-ê khîm, in-ūi chi̍t-ē choān chiū hō͘ i siūⁿ-khí chò gín-ná ê sî-chūn. Hiān-chāi i kè-chhut-mn̂g chheng-chò Thài-thài; i-ê tiōng-hu sī chi̍t ūi ê Bo̍k-su tú-tú koán-tio̍h Lī-su-tē só͘ khì thoân-tō ê tē-hng.

Chit ê Thài-thài put-chí siàu-liām chit ê siàu-liân ê thoân-tō sian-siⁿ, koh siông-siông mn̄g kiông-khó͘ lâng ê sū-chêng; nā sī ē-tit-thang pang-chān ê, i ia̍h pang-chān; nā sī ē-tit-thang pún-sin khì khoàⁿ-ê, i ia̍h khì khoàⁿ.

Hit-sî Lī-su-tē kàu phoà-lâu chhut-lâi khui-mn̂g--ê chiū-sī chit ê Bí-lī Thài-thài, sī in-ūi lâi khoàⁿ kiông-khó͘ ê hū-jîn-lâng. Hit-tia̍p chiū mn̄g Lī-su-tē kóng, "Lí ē-kì-tit hiàng-sî lán nn̄g lâng tī chit só͘-chāi á-bē-kì-tit?"

Lī-su-tē kóng, "Put-chí ē-kì-tit, chiông-chêng tī chit só͘-chāi ū lán tāi-ke sì-ê lâng, hiān-sî ū nn̄g ê lâng í-keng kàu êng-kng ê siâⁿ. " Hit-tia̍p Thài-thài lâu-ba̍k-sái kóng, "In tāi-ke tī An-lo̍k-ke teh thèng-hāu lán. "

Lūn-kàu hit ê tiàm-lāi ê lâu pí tāi-seng ê sî koh khah phoà-sńg; thang-á-mn̂g-téng ê po-lê lóng phah-phoà; sīm-chì ēng choá lâi pó͘-that; hit ê tē-pán ia̍h hiú-noā.

Lī-su-tē teh kiâⁿ chhin-chhiūⁿ ū beh lap--lo̍h-khì ê khoán-sit. Í-keng kàu sè-keng-chhù ê lāi-bīn, chiū tiám-hoé chē-teh kap ū pīⁿ ê hū-jîn-lâng kóng-oē.

Hit ê hū-jîn-lâng kóng, "Pēⁿ bē hó, liân chi̍t-tiám-á ia̍h bô khah hó, chiàu goá khoàⁿ bē hó lah. "

Lī-su-tē kóng, "Goá kah lí chò-ê, lí ū chò á-bô?"

Ìn kóng, "Goá chò lah, goá kóng kúi-nā-piàn ná kóng ná oh-tit siū. "

Ui-le̍k Thài-thài mn̄g Lī-su-tē kóng, "Lí kah i kóng sím-mi̍h?"

Ìn kóng, "Sī kah i liām nn̄g kù ê kî-tó-bûn tùi Chú khún-kiû kóng, Chú siúⁿ-sù goá Sèng-sîn hō͘ goá chai goá sī sím-mi̍h hō ê lâng. "

Hū-jîn-lâng koh kóng, "Goá phah sǹg Chú í-keng hō͘ goá chai, in-ūi khí-thâu goá ka-tī m̄-chai sī ū choē ê lâng, chím-má teh siūⁿ goá ê choē chhin-chhiūⁿ ji̍t iām hoé to̍h chi̍t-poaⁿ-iūⁿ; mî--sî tī chhn̂g-téng bē-khùn-tit, iû-goân sī án-ni teh siūⁿ. "

Lī-su-tē kóng, "Kin-á-ji̍t koh chiong nn̄g kù ê kî-tó-bûn siá tī choá-bīn-ni̍h, hō͘ lí thang tha̍k chiū-sī siá, 'Kiû Chú siúⁿ-sù goá Sèng-sîn hō͘ goá chai Iâ-sou sī sím-mi̍h khoán-sit. ' Siōng-tè í-keng thiaⁿ-kìⁿ lí khí-thâu nn̄g kù ê kî-tó. Lí beh sìn i, i ia̍h tek-khak thiaⁿ lí án-ni kóng; i nā hō͘ lí sim-lāi chai Iâ-sou sī sím-mi̍h khoán, lí tek-khak ē hoaⁿ-hí, in-ūi Iâ-sou beh sià-bián lí ê choē beh tam-tng lí ê tāng tàⁿ. "

Choá-bīn siá hit nn̄g kù ê kî-tó-bûn pīⁿ lâng chiū liām, Liām-liáu Thài-thài the̍h chi̍t pún chheh chhut-lâi tha̍k hō͘ i thiaⁿ; chiū-sī sè-pún ê Sin-iok; chheh-phoê sī lâm-sek, kàu kin-á-ji̍t í-keng kū-siùⁿ, kim-piⁿ ia̍h bē kng lah. Chit pún chheh m̄-sī chit-tia̍p taⁿ-chiah the̍h kàu chit keng phoà-lâu; cha̍p gō͘ nî chêng Thài-thài ê lāu-bó lâi, kap Tok-hui só͘ liām ê, ia̍h sī chit pún chheh. Thài-thài put-chí ài-sioh, in-ūi i lāu-bó só͘ ài tha̍k ê só͘-chāi ū chò kì-hō, ia̍h ū kì kúi chat chheh, kou-niû siông-siông ài tha̍k. Kin-á-ji̍t tùi hū-jîn-lâng tha̍k ê chiū-sī, "Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-sou Ki-tok ê hoeh tek-khak sé-chheng lán tāi-ke lóng-chóng ê choē. "

Thài-thài chiū chiong chit chat chheh ké-bêng kóng, "Put-lūn sím-mi̍h lâng kàu Iâ-sou ê bīn-chêng, i lóng kam-goān kiù i, i-ê hoeh kàu-gia̍h sio̍k lâng lóng-chóng ê choē. "

Hit ê pīⁿ-lâng thiaⁿ-kìⁿ che oē chiū ū jia̍t-sim it-tio̍h beh thiaⁿ ê khoán-sit. Lī-su-tē kóng, "Goá put-chí ài Thài-thài tú-á só͘ kóng ê Sèng-chheh, in-ūi goá chá nî tē-jī pái kàu hoē-tn̂g Úi sian-siⁿ só͘ kóng--ê, chiū-sī chit chat.

Goá thiaⁿ-liáu ke̍k hoaⁿ-hí iáu ē-kì-tit hit-chi̍t-ji̍t tò-lâi chi̍t-thàu-chá ài kā Tok-hui kóng chit ê hó siau-sit. "

Thài-thài kóng, "Lí pí chiông-chêng koh-khah chai chit ê oē sī chin-si̍t á-bô?"

Lī-su-tē kóng, "M̄-nā goá chai, lāu Tok-hui koh khah chai sī chin-si̍t. "

Ui-le̍k Thài-thài kap Lī-su-tē saⁿ-tàng kiâⁿ kàu lâu-thui Lī-su-tē kóng, "Lí iáu ū tām-po̍h êng-kang thang khì khoàⁿ lâu-chú á-bô? Lí nā ē thang khì, i tek-khak hoaⁿ-hí, i-ê pīⁿ siong-tiōng, goá khoàⁿ i khoài-khoài ē sí. "

Thài-thài chiū kap i chò-hoé khì. Lī-su-tē phah-mn̂g; ū chi̍t ê kò͘ pīⁿ ê siàu-liân hū-jîn-lâng lâi khui mn̂g, in nn̄g lâng ji̍p-khì. Lâu-chú tó tī bîn-chhn̂g-téng, tiap-á-kú thí-khui ba̍k-chiu khoàⁿ-kìⁿ Lī-su-tē, chiū ū moá-bīn ê chhiò-iông. Chit ê tiàm-chú hiān-sî sī loán-jio̍k ê lāu hū-jîn-lâng; ū kúi-nā nî kú bô liāu-lí tiàm-lāi ê tāi-chì. I tùi Lī-su-tē kóng, "Lí lâi put-chí hó, goá sî-sî khek-khek teh ǹg-bāng lí lâi. "

Lī-su-tē kóng, "Kin-á-ji̍t Ui-le̍k Thài-thài kap goá saⁿ-tâng lâi. "

Lâu-chú kóng, "To-siā Ui-le̍k Thài-thài kì-liām goá chit ê lāu koh ū pīⁿ ê lâng. "

Ui-le̍k Thài-thài mn̄g kóng, "Lí bat Lī-su-tē kiám m̄-sī tùi siàu-liân chiū bat i mah?"

Ìn kóng, "Bô chhò, i taⁿ-chiah lâi ê sî-chūn, chhēng chi̍t niá phoà-saⁿ, seng-khu ùi-léng pak-tó͘ iau-gō, goá khoàⁿ-liáu chiū khó-liân i, in-ūi pí tiàm-lāi ê gín-ná tāi-ke khah láu-si̍t; goá siông-siông the̍h chhun ê tiám-sim hō͘ i chia̍h. "

Lī-su-tē kóng, "Lí pún-jiân sī án-ni, khoán-thāi goá chin hó. "

Lâu-chú kóng, "Che bē-sǹg-tit chin hó, goá só͘ hō͘ lí--ê put-kò sī chi̍t-tiám-á ê léng-chhài, léng-pn̄g; lí lâi kàu goá chit só͘-chāi sī toà thiⁿ-téng ê bí-niû lâi hō͘ goá kàu-gia̍h ēng. "

Ui-le̍k Thài-thài kóng, " Lī-su-tē ah, goá thiaⁿ-kìⁿ Pe̍h lâu-chú ê oē put-chí hoaⁿ-hí, in-ūi goá chai Chú pó-pì lí, hō͘ lí chò i-ê kang ū èng-giām bô ka-la̍uh tī khang-khang. "

Lâu-chú tùi Ui-le̍k Thài-thài kóng, "Si̍t-chāi bô ka-la̍uh tī khang-khang, m̄-nā goá chi̍t lâng án-ni in-ūi lí, kap lí ê lāu-pē, ūi-tio̍h chit ê gín-ná só͘ chò-ê kám-siā Chú, koh ū loā-chē lâng chit ê khoán-sit; to̍k-to̍k bô chi̍t lâng pí goá koh khah kám-siā--ê. Chiông-chêng goá sim-lāi ou-àm, kap bô thiaⁿ tō-lí ê lâng chi̍t-poaⁿ-iūⁿ, in-ūi Lī-su-tē lâi tha̍k Sèng-chheh ké-soeh Iâ-sou ê sèng-tō, kóng kàu bêng-bêng-pe̍k-pe̍k; hiān-sî goá chai goá ê choē tit-tio̍h sià-bián, Chú hoaⁿ-hí ín-chhoā goá khì kàu An-lo̍k-ke. "

In hia tāi-ke koh kóng kúi-kù-oē Ui-le̍k Thài-thài tò-khì. Lī-su-tē chiū tùi pa̍t só͘-chāi khì; he̍k-sī khì phian-phian ê só͘-chāi; he̍k-sī khì phoà-lâu; he̍k-sī khì chē-chē kiông-khó͘ lâng ê tiàm-lāi; i it-ti̍t kiâⁿ kàu ê-hng; bô lūn kàu tó-lo̍h to sī teh iā oa̍h-miā ê chéng-chí, chiū-sī Sèng-chheh só͘-kóng ê tō-lí.

Tī hit pún-chheh-lāi ū ta̍k lâng só͘ khiàm-ēng ê in-tián; ū pêng-an, sī ūi-tio̍h hō͘ choē-koè ap chè ê lâng; ū an-ùi, sī ūi-tio̍h iu-chhiû ê lâng; i hioh-khùn, sī ūi-tio̍h tio̍h-boâ ià-lán ê lâng; ū chí sī, sī ūi-tio̍h giâu-gî bê-he̍k ê lâng; ū ǹg-bāng sī ūi-tio̍h beh sí ê lâng.

Lī-su-tē ài kàu hit só͘-chāi, tāi-seng kiû Chú kàng-lo̍h Sèng-sîn chí-sī só͘ eng-kai kóng ê oē, hō͘ chi̍t-ē khui-chhùi chiū kóng--chhut-lâi; bô lūn phah sím-mi̍h lâng ê mn̂g beh ji̍p-khì, sim-lāi tāi-seng kiû Chú kóng, "Chú lí sī chai lâng ê sim, kin-á-ji̍t tio̍h hō͘ goá chi̍t ê hó ki-hoē, thang thè lí chò kang, ia̍h kiû lí tī chit ê sî chí-sī goá kóng só͘ eng-kai kóng ê oē. "

Lī-su-tē ū chit-iūⁿ khiam-pi ê sim oá-khò Chú chū-jiân Chú pó-pì i, hō͘ i siông-siông tit-tio̍h ki-hoē ē thàn án-ni-siⁿ lâi chò Chú ê kang. Hoān nā kiông-khó͘ ê pīⁿ-lâng chhiáⁿ i lâi, kap i tha̍k chheh kî-tó; gín-ná tāi-ke lóng thiàⁿ i, tio̍h-boâ ià-siān kiông-khó͘ ê hū-jîn-lâng m̄ kiaⁿ chhiân kang chē-teh thiaⁿ i tha̍k Sèng-chheh kap só͘ siá teh an-ùi lâng ê oē. I kui-ji̍t ū chit hō ê kang siông-siông gū-tio̍h thèng-hāu teh-beh thiaⁿ Chú hok-im ê lâng.

I ta̍k mî-hng chin lán, lóng bô iàu-kín; in-ūi m̄ káⁿ bē-kì-tit Tok-hui hit-tia̍p beh sí ê iu-chhiû só͘ iu-chhiû-ê chiū sī bô ki-hoē thang hián-chhut ài Chú ê sim, thè Chú khì chò kang; só͘-í Lī-su-tē siông-siông kám-siā Chú in-ūi Chú siúⁿ-sù i chit ê kóng tō-lí ê chit-jīm.

Hiān-sî Lī-su-tē khiā-khí tī chi̍t-tiâu ê sió-ke lī chiông-chêng i toà ê kheh-tiàm bô loā-hn̄g. Tāi-seng i in-ūi ài an-chēng ê só͘-chāi khì khiā tī siâⁿ-goā; āu-lâi in-ūi siâⁿ-lāi ê kan-khó͘ lâng, mî--sî ài kap i kóng-oē, ū tāi-chì ài kap i siong-liông; só͘-í iû-goân poaⁿ ji̍p siâⁿ-lāi; siông-siông ū lâng lâi tùi i sò͘ kan-khó͘ ê tāi-chì chi̍t-mî lóng put-tn̄g. Hit ê siông-siông lâi kap i kóng-oē-ê chiū-sī siàu-liân ū chhiú-gē ê lâng.

Lī-su-tē ta̍k lé-pài ê tiong-kan tēng chi̍t ê ji̍t, kā in tāi-ke siat-li̍p chi̍t ê kî-tó-hoē; che sī ke̍k pang-chān in kiâⁿ Thian-tông ê lō͘-chām. Ū chi̍t-ji̍t tò-lâi i toà ê só͘-chāi, thiaⁿ-kìⁿ ū chi̍t ê siaⁿ-im hō͘ i put-chí kî-koài, chiū-sī kū-khîm; in-ūi i hoan-hù lâu-chú ê gín-ná nā-sī i bô tī-teh chhian-bān m̄ thang loān-loān tín-tāng. Chit-tia̍p m̄ chai sī sím-mi̍h lâng teh tín-tāng, sim-koaⁿ put-chí lún chit ê khîm kiaⁿ-liáu phah-pháiⁿ-khì. Hoān-nā gín-ná ài choān khîm, i chiū siūⁿ-khí Tok-hui oa̍h-teh ê sî-chūn, hoan-hù i bān-bān-choān, chit-kù-oē.

Chit-tia̍p i kap Tok-hui sī chhiūⁿ chi̍t-ê ì-sù. Lí-su-tē kín-kín beh peh chiūⁿ lâu khì khoàⁿ. Kàu lâu-thui tú-tú gū-tio̍h lâu-chú kóng: “Ū lâng-kheh tī hit lāi-bīn thèng-hāu put-chí kú lah. ”

Lī-su-tē sak-mn̂g ji̍p-khì, saⁿ-kìⁿ chai sī Úi sian-siⁿ tī hit lāi-bīn teh chē choān khîm. In nn̄g lâng ū kúi-nî-kú bô kìⁿ-bīn, in-ūi Úi sian-siⁿ poaⁿ-khì pa̍t só͘-chāi thoân tō-lí. Chit pái ài tī kū-té ê só͘-chāi koè chi̍t lé-pài, chi̍t sim ài thoân-tō, chi̍t sim ài chai Lī-su-tē kīn-lâi ê chêng-hêng, iáu ū chò Chú ê kang á bô, iáu ū ǹg-bāng An-lo̍k-ke á bô. In nn̄g lâng saⁿ-kìⁿ-bīn put-chí chhin-jia̍t, ia̍h ū kóng-khí loā-chē-oē. Úi sian-siⁿ khoàⁿ chit ê khîm pí Tok-hui tī-teh ê sî koh khah láu-chau chiū sûi chhùi kóng, "Chit ê lāu khîm iáu tī-teh mah?" Lī-su-tē kóng, "Chit ê khîm iáu kap goá chò-hoé toà, lóng m̄ bat lī-khui, goá bat èng-ún lāu-peh án-ni, che sī i beh sí hō͘ goá chò kì-liām--ê khek-tiāu, goá chiū siūⁿ-tio̍h lāu Tok-hui koh siūⁿ-tio̍h chit-cha̍p-gō͘ nî i tī êng-kng ê siâⁿ m̄ chai án-cháiⁿ-iūⁿ hoaⁿ-hí khoài-lo̍k. "

Úi sian-siⁿ kóng, "Lí ē-kì-tit chiông-chêng ia̍h kam-goān ì-ài khoài-khoài kàu An-lo̍k-ke á-bē-kì-tit?"

Ìn kóng, "Goá put-chí ē-kì-tit, chit-tia̍p goá iáu-kú ài-beh khì: nā-sī Chú ê chí-ì beh lâu goá, goá ia̍h kam-goān tiàm sè-kan ke chò tām-po̍h kang. Goá khoàⁿ sè-kan ê kang chin-chē, goá só͘ ē chò-ê pí-phēng lâng só͘ eng-kai-tio̍h chò-ê, put-kò chhin-chhiūⁿ hái-tiong-ng chi̍t-tih-á chúi; chit ê só͘-chāi ū kúi-pah ê lâng, goá phah-sǹg tit-tio̍h pang-chān-ê, put-kò sī kúi-ê niā-tiāⁿ, goá chin ūi chit-hō sū tam-iu. "

Úi sian-siⁿ kóng, "Pún-jiân sī án-ni, lán ē-chò-ê, he̍k-sī cha̍p-hūn ê chi̍t-hūn, á-sī chheng-hūn ê chi̍t-hūn iàu-kín tio̍h chīn-tiong ê sim khì chò thang hō͘ Chú kóng lán sī chīn sim, chīn khùi-la̍t chò-ê. "

Kóng-liáu Úi sian-siⁿ kap Lī-su-tē pîⁿ-pîⁿ kūi-lo̍h kî-tó kiû Chú hō͘ i chiâⁿ só͘-chò ê kang, tùi kan-khó͘ ê só͘-chāi ín-chhoā lâng kàu Iâ-sou ê bīn-chêng, hō͘ i lóng ē-tit kàu Tok-hui í-keng kàu hit ê êng-kng ê siâⁿ, tī hit só͘-chāi tit-tio̍h chit ê ke thang khiā-khí.


Tē cha̍p-sì Chiuⁿ[siu-kái]

Kàu lé-pài-ji̍t ê-hng Lī-su-tē chiūⁿ hoē-tn̂g. Chiông-chêng piàⁿ tn̂g-lāi ê lāu hū-jîn-lâng m̄ hō͘ i ji̍p-khì; chit sî pí hit sî toā-toā bô saⁿ-tâng; ji̍p tn̂g-lāi thiaⁿ tō-lí--ê lóng ē-jīn-tit chit-ê siàu-liân thoân-tō ê lâng. Ta̍k-ê lé-pài-ji̍t i ji̍p tn̂g-lāi put-chí chá, ngiâ-chih thiaⁿ tō-lí ê lâng; nā ū lāu-lâng ji̍p--lâi, i chiū hû-chhî i teh-chē; nā ū kiông-khó͘ ê gín-ná ji̍p--lâi, i chiū lîn-bín chiàu-kò͘, in-ūi i ē-kì-tit chêng-nî thâu-chi̍t-pái ji̍p lé-pài-tn̂g, ài thiaⁿ tō-lí khì an-ùi Tok-hui ê kong-kéng.

Hit-chi̍t-ji̍t Úi sian-siⁿ beh kóng tō-lí, Lī-su-tē liōng-chá chhiáⁿ chit-lâng lâi, hit lâng lâi, in-ūi sī i ke̍k chhin-ài ê pêng-iú teh-beh lâi kóng tō-lí, kip-chhiat ài chē-chē lâng lâi thiaⁿ. Kàu hit-tia̍p sian-siⁿ ji̍p tn̂g--ni̍h, lāi-bīn lâng í-keng moá-moá; sian-siⁿ khoàⁿ Lī-su-tē tī piⁿ-á teh chih-chiap èng-sûi, chiong só͘ gîm ê si pun hō͘ ta̍k lâng.

Úi sian-siⁿ chin hoaⁿ-hí; só͘ kóng ê tê-ba̍k chiū-sī"Ta̍k-hāng chiâu-chn̂g, lín tāi-ke chiū tio̍h lâi hù-iân-sia̍h. " Thoân-tō ê sian-siⁿ tùi thâu kàu boé phì-jū chit-kù-oē ê ké-soeh, hun-in ê iân-sia̍h án-cháiⁿ-iūⁿ tāi-seng pī-pān, án-cháiⁿ-iūⁿ chiâu-chn̂g, bô lâng beh lâi; ū-ê the-sî chit-hāng, ū-ê the-sî hit-hāng, ū-ê in-ūi tāi-chì thài chē, ū-ê in-ūi ka-tī pîn-toāⁿ, lóng m̄-khéng lâi.

Āu-lâi koh ti̍t-ti̍t kóng, "Iâ-sou thè lán tāi-seng pī-pān sī sím-mi̍h, bô m̄-sī sio̍k-choē ê in, pêng-an ê hok; Thiⁿ-pē chû-pi, ngiâ-chih lán kàu thiⁿ-téng ê ke, che lóng tī Chú ê bīn-chêng. "

Sian-siⁿ àⁿ-lo̍h koh mn̄g tn̂g-lāi ê pêng-iú, "Tī lán bīn-chêng só͘ eng-kai chò--ê sī sím-mi̍h leh? Só͘ eng-kai chò--ê, chiū-sī eng-kai tio̍h lâi; ta̍k hāng mi̍h lóng tāi-seng pī-pān chiâu-chn̂g. lán eng-kai tio̍h lâi hù-iân-sia̍h. Chú thè lín tāi-seng pī-pān ê in-tián chû-pi, lín eng-kai sêng-siū; ū choē-gia̍t hām-chhàm--ê eng-kai tio̍h lâi; tio̍h-boâ ià-lán-ê ia̍h eng-kai tio̍h lâi; in-ūi chit-tia̍p ta̍k hāng lóng chiâu-chn̂g lah. 'Chit-tia̍p' nn̄g-jī, ì-sù chin toā tùi-tiōng, chin toā pek-chhiat, kóng chit-ê hiān-kim, chiū-sī Chú-ji̍t ê-hng, m̄-sī kóng mê-nî, m̄-sī kóng āu-lé-pài, ia̍h m̄-sī kóng bîn-á-ji̍t, chiàⁿ-chiàⁿ sī teh kóng chit-tia̍p ê sî-chūn; hiān-chāi Chú thè lín só͘ chò ē-tit lâi lóng chò liáu lah, i kiò lín lâi, lín kiám m̄ khéng thiaⁿ mah? Chú tāi-seng pī-pān ê hok-khì, lín phah-sǹg m̄ ài mah? M̄ kam-goān thàn, kin-á-ji̍t chai jīn-choē thang tit-tio̍h sià-bián mah? M̄ kam-goān chit sî-chūn hù Iûⁿ-ko ê iân-sia̍h mah? Tāi-seng sù-tô͘ Iok-hān ū-sî siū-tio̍h be̍k-sī, khoàⁿ-kìⁿ hit lāi-bīn ê hok-khì chiū kóng, 'Hoān-nā siū i chhiáⁿ hù Iûⁿ-ko hun-in iân-sia̍h lóng sī ū hok-khì-ê. ' Lín ta̍k lâng tī chia ài tit-tio̍h hok-khì á m̄-ài? Lín hō͘ Iûⁿ-ko ê hoeh í-keng sé-chheng-khì mah? Ē-kham-tit hù-iân-sia̍h mah? Lín tī An-lo̍k-ke ū hūn mah? Goá bē-hiáu-tit lín án-cháiⁿ-iūⁿ ìn-tap; nā bē-ē ìn-tap goá, kàu sím-phoàⁿ ê ji̍t-chí àn-cháiⁿ-iūⁿ ē ìn-tap hit ê chhat lâng sim-lāi ê Chú leh?"

Kóng-liáu chiū soàⁿ tn̂g, ū kúi-ê tāi-seng bat Úi sian-siⁿ ê lâng thèng-hāu, beh kap i kiâⁿ-lé, kóng kúi-kù-oē, thiaⁿ i ê kà-sī. Lī-su-tē kap Úi sian-siⁿ iân-lō͘ saⁿ-kap kiâⁿ. Úi sian-siⁿ kā i kóng, "Bîn-á-ji̍t chá-khí peh-tiám-cheng lí kap goá chhut siâⁿ kiâⁿ-kiâⁿ-leh á m̄?"

Lī-su-tē kóng, "Chhut siâⁿ chò sím-mi̍h tāi-chì?"

Sian-siⁿ kóng, Khoàⁿ lí chit-tia̍p ê kang siuⁿ-chē chin kan-khó͘; goá thong-ti Ui-le̍k Bo̍k-su chhiáⁿ i chún lí kàu goá ê ke, khì hioh-khùn kúi ê lé-pài, ia̍h bē-sǹg-tit chò sī thêng-kang, in-ūi toà hit lāi-bīn ia̍h thang ke tha̍k-chheh kî-tó tiāu-ióng sim-sîn, le̍k-liōng tāi-seng pī-pān tò-lâi, koh-chài chīn la̍t chò kang. Lí siūⁿ bîn-á-ji̍t hit sî ē kiâⁿ á bē?"

Lī-su-tē kóng, "Goá m̄ káⁿ tam-gō͘ sî ji̍t to-siā lí án-ni-siⁿ thé-liōng goá, siàu-liām goá. " Tē-jī-ji̍t Lī-su-tē chiū kap Úi sian-siⁿ khì in tau.

Taⁿ lán ài chai Lī-su-tē gū-tio̍h sím-mi̍h tāi-chì thang khoàⁿ i siá hō͘ Úi sian-siⁿ ê phoe.

Chit-tiuⁿ phoe sī tī chit-tia̍p liáu-āu kúi goe̍h ji̍t siá ê. Phoe-ni̍h kóng:-

"Goá bat èng-ún chiong goá ke-lāi ê tāi-chì kóng hō͘ lí thiaⁿ, goá khoàⁿ goán nn̄g-ê ang-bó͘ put-chí tit-tio̍h Chú ê pó-pì; goá kám-siā Chú sī in-ūi i chhoā goá kàu lí khiā-khí ê só͘-chāi--lâi; koh kiò goá tī hia sêng-chhin.

Chit-tia̍p goá tī sè-kan ū chi̍t ê ke sī pêng-pêng an-an--ê; ia̍h ū hū-jîn-lâng pang-chān goá chò Chú ê kang; mî-sî tò-lâi chiong chit-ji̍t ê tāi-chì lóng kā i kóng. Hit hō kiông-khó͘ ê lâng ài lâi chit ê só͘-chāi, kóng-khí in tāi-ke ūi-tio̍h hoān-lān kip-pek ê tāi-chì, goán saⁿ-tâng thè in hia ê lâng kî-tó. Goá ǹg-bāng lí lâi khoàⁿ-khoàⁿ; goá ê ke put-chí kng, ia̍h hó khiā; sêng-chhin liáu-āu goá ang-bó͘ nn̄g lâng poaⁿ kàu ke-lāi saⁿ-kap toà. Ui-le̍k Thài-thài tāi-seng kā goán pī-pān hó ê iân sia̍h, toh-téng pâi chi̍t-pa̍k ê hoe pe̍h-pe̍h chhin-chhiūⁿ seh téng-bīn ū le̍k ê ki-hio̍h: goá chi̍t-ē khoàⁿ chiū siūⁿ-khí Thài-thài sè-hàn ê sî-chūn kà-sī goá éng-oán bô bē-kì-tit ê kî-tó-bûn kóng, 'Kiû Chú sé goá hō͘ goá pí seh khah pe̍h. ' Goá só͘ chhin-ài ê Úi sian-siⁿ lí khó-í pàng-sim, m̄-bián khoà-lū goá, tio̍h siūⁿ goán nn̄g lâng tī sè-kan ê ke sī pêng-pêng-an-an koè ji̍t; sim-lāi iáu-kú sī siông-siông ǹg-bāng chit ê éng-oán tī-teh êng-kng ê An-lo̍k-ke. "

I
Ū êng-kng ê pó-siâⁿ,
Mn̂g koaiⁿ chiong choē chó͘-chí,
Kiaⁿ-lâng kap pháiⁿ-tāi,
Kiaⁿ-lâng kap pháiⁿ-tāi,
Éng-oán bē-tit ji̍p-khì.

II
Kiù-chú Siōng-tè Iûⁿ-ko,
Goá lâi khún-kiû sià-choē,
Chheng-khì goá pháiⁿ-sim,
Chheng-khì goá pháiⁿ-sim,
Só͘ kiâⁿ lóng bô khiàm-khoeh.

III
Chú chiū kiò goá ê sî,
Tit-tio̍h chò kiáⁿ hoaⁿ-hí,
Khò i toā pó-chhî,
Khò i toā pó-chhî,
Choē sim bē koh hoat-khí.

IV
Thèng-hāu goá chhēng pe̍h saⁿ,
Kám-in só͘ chhēng lâi sio̍k,
Ke̍k chheng ke̍k kiat lah,
Ke̍k chheng ke̍k kiat lah,
Tiàm tī Thian-tông sim chiok.

An-lo̍k-ke Chiong.