An-niâ-oeh

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --2003 nı̂ bó-chhin-cheh kı̀-liām a-bú 
 Îⁿ-poâⁿ-téng ê hō-bé 
Poah-poah leh se̍h-se̍h leh
Lâng tio̍h ùi chiok hn̄g cháu lâi hı̄ⁿ-khang-piⁿ kóng-oē An-niâ-oeh!
Hit-chūn goá teh chò-peng
Sam-put-gō͘-sı̂ ē kā a-bú kòng tiān-oē
A-bú ê siaⁿ ùi hn̂g-hn̂g thoân--koè-lâi
Iù-iù, sè-sè
Hō-bé chhih-chhih leh
Lâng tio̍h ùi chiok hn̄g cháu lâi hı̄ⁿ-khang-piⁿ kóng-oē An-niâ-oeh!
Hit-chūn goá chhut-kok tha̍k-chheh
Sam-put-gō͘-sı̂ ē kā a-bú khà tiān-oē
Hit-chūn a-bú tiòng-hong bē kóng-oē
Ta̍k-kù lóng mng a-pa: “a-bú kám ū khah hó-sè:”
Hō-bé koà tı̄ io-piⁿ
Hut-jiân-kan ē pi-pi-kiò An-niâ-oeh!
Hit-chūn goá tı̄ goā-tē kà-chheh
Pi-pi call hut-jiân kā goá kho͘
Koáⁿ tńg-khı̀ chhù
A-bú í-keng lı̄-khui ah
Ta̍k-lâng chı̍t-ki tiān-oē khǹg tı̄ sin-piⁿ
Sı̀-kè khı̀
Sûi-sı̂ kho͘ An-niâ-oeh!
bú m̄-bat khoàⁿ koè chhiú-ki-á
Chiah-nı̍h chı̀n-pō͘ ê sı̂-sè
M̄-chai kám ē-tàng koh-khah chı̀n-pō͘ bē? An-niâ-oeh!
Chiap-thong lēng-goā hit-ê sè-kài
Koh-chài thiaⁿ chı̍t-nn̄g siaⁿ
bú ùi hn̂g-hn̂g thoân--koè-lâi
Tı̄ goá ê hı̄ⁿ-khang-piⁿ kóng-oē
Iù-iù, sè-sè