Bêng-bêng sı̄ chha̍t

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 (Chhái-sek pán) 
 Hiàng-sı̂ ū 1-ê cha-bó͘-lâng bô siú hū-tō, tiāⁿ-tiāⁿ thàn in ang bô tı̄--leh ê sı̂-chūn thau kā ke-á, kap goā-kháu ê cha-po͘-lâng thau-lâi àm-khı̀. 
 Ū 1-kang, in ang chhut-goā chò seng-lí, iáu-boē tńg--lâi, jı̍t-thâu 1-ē àm, koh ū siáu ti-ko lâi chhoē I--a. I m̄-káⁿ tiám la̍h-hoé, chhù-lāi àm bin-bong, chham khè-hiaⁿ leh chhin-jia̍t ê sı̂, mā m̄-chai hit-ê lâng sı̄ chng-thâu ê pó-chèng, iah-sı̄ keh-piah chng ê chng-tiúⁿ? 
 Thiⁿ kiông beh kng--a, I kám-kak chiâⁿ kı̂-koài, tō ka-kı̄ ta̍uh-ta̍uh-á siūⁿ kóng: “M̄-tio̍h--neh, chng-tiúⁿ khin-niú-siúⁿ, pó-chèng bô hiah hèng, a̍h gín-á in lāu-pē koh bô hiah toā-ē?” 
 Kàu boé--a, I siūⁿ--chhut-lâi-lo͘, ùi ka-kı̄ ê kha-thúi toā-toā phah 1-ē, hiông-hiông hoah kóng: 
 “A̍h, tio̍h--lah, bêng-bêng sı̄ chha̍t, hiong-kông koh ū la̍t! ” 
 [Chù] In-ūi sı̄ "Chhái-sek pán", só͘-í Hàn-lô ê pō͘-hūn thâi tiāu chı̍t-koá. Ē-hiáu Pe̍h-oē-jı̄ ê lâng khah ū hok-khı̀ !