Bí-thâng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Pe̍h siak-siak ê bí 
Thài ē seⁿ-chhut
Ou-kim o͘-kim ê bí-thâng? Kā chı̍t pau bí-thâng khek-chheⁿ khǹg--jı̍p-khı̀
Bí-lia̍p toā ê o͘ kim-ku kho̍k-kho̍k chông
Beh kín tô-lı̂ bí-àng Kèng-jiân ū chiah chē bí-thâng
Chhàng tı̄ bí-àng!
Kap bí ê sek-tı̀ kiông-lia̍t tùi-chiàu
Kap bí ê pún-chit tú-hó tò-péng
Kèng-jiân ē-tàng chhàng tı̄ lāi-té seng-chûn! Bô joā kú, ū o͘-kim khoe-kah ê
Bí-thâng
Kèng-jiân ē-tàng tı̄ hit pau bí-thâng khek-chheⁿ téng-koân
Sô-lâi sô-khı̀ Pâi-o͘ tiâu-khoán khǹg--lo̍h-khı̀
Sàu-kim tiâu-khoán khǹg--lo̍h-khı̀
Kāng-khoán tı̄ piⁿ-á sô koè-khı̀
Koh sô--koè-lâi Pún-té pe̍h siak-siak ê bí-àng
Khoàⁿ--koè-khı̀ o͘ mà-mà
Ná-chhiūⁿ ta̍k lia̍p bí lóng piàn-chò bí-thâng ah
Chí-hó kā bí-àng lòng hō͘ phoà
Chı̍t chiah chı̍t chiah bí-thâng
Joê hō͘ i sí!