Bí Ka Nn̄g kok lūn

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --Koan Niagara toā pho̍k-pò͘ iú-kám cha̍p chi la̍k 
 Goân-lâi sı̄ kâng chı̍t tiâu hô-liû 
Lâi-kàu kín-kip ê le̍k-sú koan-khà
Lán khai-sí cheng-chip Goá beh to̍k-lı̍p
Lí m̄ to̍k-lı̍p
Lí kiâⁿ tang goá kiâⁿ sai
Lí hêng-sêng chı̍t ê bí-lē
Goá hêng-sêng lēng-goā chı̍t ê bí-lē Toā-siaⁿ sio-jióng í-āu
It-chhè sûi koh pêng-chēng--lo̍h-lâi
Ha̍p chò chı̍t ê hô-hâi ê ô͘