Bó-gí toā-pó͘-oân

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 A: Lâi, lâi, lâi, khoàⁿ, khoàⁿ, khoàⁿ, kín-lâi kín-khoàⁿ, bān-lâi kiám khoàⁿ chı̍t-poàⁿ, ū bé to-siā, bô bé kám-siā, ū kah-ı̀--ê hoah siaⁿ, bô kah-ı̀--ê piⁿ-á khiā. Kin-á-jı̍t lâi kàu kùi pó-tē, seng-lâi siāu-kài goán sió-bē, i miâ kiò Î-kun, seng súi kó͘-chui ū lâng-iân, chhin-chhiat tāi-hong bô lâng hiâm, kin-nı̂ 20 hoè, iah bô siūⁿ beh chhut-kè, sió-bē--ah, kín-lâi kā lán ê hiong-chhin mn̄g-an, say Hello ! 
 B: Tāi-ke hó, goá sı̄ Î-kun, chit-ê só͘-chāi hó kı̀ koh hó chhoē, lâng-kheh moá-moá chiah-nı̍h chē, ǹg-bāng toā-ko, toā-ché, sió-tı̄, sió-bē, mài hiâm goá pháiⁿ sèng-tē, tāi-ke í-á giâ lâi chē, lán chò-tı̄n lâi tâm-thiⁿ koh soat-tē. 
 A: Kóng liáu ū kàu hó ū kàu chán, chiok-hok tāi-ke ū châi-sán, goán lâi chia m̄-sı̄ beh phah kûn-thâu bē kô͘-io̍h, mā m̄-sı̄ beh lâi thui-siau “Bân-niô”, koh khah m̄-sı̄ beh kiò ta̍k-ke thǹg “khò͘” cháu chı̍t-ē! Kóng kàu chia, ta̍k-ke it-tēng kám-kak chin kı̂-koài chit-ê lâng sı̂n-keng toā sè tiâu, sio-to͘h sio-to͘h tòng boē-tiâu, phah sí-kiat koh o͘-pe̍h chhiâu. M̄-sı̄, m̄-sı̄, lín lóng kā goá gō͘-hoē lah! He sı̄ kin-á-jı̍t chhut-mn̂g ê sı̂-chūn, goán sai-hū ū kau-thāi, i bat lâi kùi pó-tē, kóng lán chia ê pêng-iú sı̄ kài khó-ài. Sı̍t-chāi ū kàu khiáu, m̄-tiāⁿ oē hiáu iōng tiān-náu siá Chhun-liân, mā oē iōng chhit-jı̄-á liām sı̀-kù-liân, koh oē thiàu “ún-lúi-chhau”, liān “ı̂-chia” kiam bē “mái tang-lâu”, sı̍t-chāi ū kàu gâu, kiò goán chin-sim kah lín poah kám-chêng, nā bô, chia̍h khui chāi gán-chêng. Î-kun, lí lâi kā hiong-chhin soat-bêng chı̍t-ē, sı̄ án-cháiⁿ oē chia̍h khui chāi gán-chêng neh ! ? 
 B: Sı̄-tih! Lâng kóng m̄-bat hoè chhiáⁿ lâng khoàⁿ, m̄-bat lâng sí chı̍t poàⁿ, giâ-thâu chhı̀n-chhái khoàⁿ, mā chai chia ê lâng boē sí choàⁿ, hong-súi hó, oá soaⁿ-phiâⁿ, boē toā koâⁿ, āu-tāi kiáⁿ-sun it-tēng hó seⁿ thoàⁿ. 
 A: Lâng kóng, ‘thiaⁿ bó͘ chhùi toā hù-kùi’, nā thiaⁿ goán sió-bē ê chhùi, pó-chèng hō͘ lí hó chhoán-khùi. Goán sai-hū ū kau-thāi chı̍t-ê būn-tê, kiò goán lâi chhéng-kàu lín ta̍k-ke, sûi-jiân goá sı̄ chı̍t-ê han-bān pn̄g-tháng koh siáu siūⁿ beh chò chóng-thóng ê kò͘-ı̀ lâng, m̄-kú sai-hū kau-thāi ê būn-tê, mā m̄ káⁿ lâi pàng boē--kı̀-tit. Kóng kui-po͘ kóng kah chhùi-kak choân pho, kóng kah o͘-jı̂n tńg pe̍h-jı̂n, chhèng-chí khoàⁿ chò sı̄ thô͘-tāu-jı̂n, tàu-té goán sai-hū sı̄ kau-thāi sím-mı̍h būn-tê neh? Nā kóng tio̍h chit-ê būn-tê, chin-chiàⁿ sı̄ ū kè-ta̍t, koh m̄-bián lín chhut-la̍t, chí-iàu hó-hó kı̀, tùi lín ê bı̄-lâi choa̍t-tùi sı̄ chı̍t-chióng hok-khı̀. (B: Hok-khı̀ lah!)
 Goán sai-hū kóng, Kok-ūi pêng-iú ah! lín kóng Tâi-gí káⁿ ē thong? boē thong bô iàu-kín, lâi chia̍h chit-koàn “Bó-gí toā-pó͘-oân”, choa̍t-tùi koh khah ài lán Tâi-oân. Chit-koàn chheⁿ-mê--ê chia̍h--lo̍h-khı̀, má-siōng “Kng--khı̀” (B: “Kng--khı̀” ) páiⁿ-kha--ê chia̍h--lo̍h-khı̀, má-siōng “Kiâⁿ--khı̀” (B: “Kiâⁿ--khı̀”) , ún-ku--ê chia̍h--lo̍h-khı̀, má-siōng “Tı̍t--khı̀” (B: “Tı̍t--khı̀”) , chia̍h liáu hō͘ lí cheng-khı̀-sı̂n cha̍p-chiok, o̍h Tâi-gí ū khùi-la̍t oē pá-chiok, bô chia̍h m̄ chai, sûi chia̍h sûi chai, chia̍h kú choa̍t-tùi boē pi-ai, bián hoân-ló oē piàn chò gōng toā tai. Î-kun, lí lâi kā hiong-chhin soat-bêng chı̍t--ê, sı̄ án-cháiⁿ boē piàn chò gōng toā tai neh? 
 B: Sı̄-tih! lâng kóng chheng-chúi bô lâu oē seⁿ thai, io̍h-hng chia̍h kú oē chhut-sai, thâu-khak chheng-chhéⁿ hun tang sai, thàn chı̂ⁿ chiū boē o͘-pe̍h khai, pa̍t-lâng chiū boē kā lí tòng chò gōng toā tai lah! 
 A: Kóng liáu ū kàu hó, lâng kóng chia̍h chiú kài m̄ hó, kóng tio̍h hun hoé tio̍h to̍h, kóng tio̍h kiáu lâng tio̍h khı̀, kóng tio̍h pin-nn̂g lâng tio̍h phùi. Lán nā kóng Tâi-gí,Tē-it hó (B:Tē-it hó) a-má koai-sun kóng-oē bô hoân-ló, thong lâng lóng o-ló. Tē-jı̄ hó (B:Tē-jı̄ hó) , Tâi-oân sı̄ pó-tó, bó-gí boē sài tó. Tē-saⁿ hó (B:Tē-saⁿ hó ) , thâu-khak oē chheng-chhó, chò-koaⁿ m̄ kiaⁿ khó. Tē-sı̀ hó (B:Tē-sı̀ hó) , kiâⁿ lō͘ boē poa̍t tó, khiàm chı̂ⁿ lâng boē thó. Tē-gō͘ hó (B:Tē-gō͘ hó) , sin-kè chhin-chhiūⁿ pó, chia̍h thâu-lō͘ sin-súi oē khah hó. jı̄n-chin phah-piàⁿ, hō͘ lán ê pē-bú oē chhin-chhiūⁿ bı̍t kiáu thn̂g, éng-oán kú-kú tn̂g-tn̂g, nā bô, bó-gí nā sit-siaⁿ, lán tio̍h chún-pı̄ lâi siu-kiaⁿ. Î-kun, lí lâi kóng chı̍t-ē, án-cháiⁿ chiah oē bián siu-kiaⁿ neh! 
 B: Sı̄-tih! Lâng kóng lâng nā ōng, mô͘-sı̂n-á m̄-káⁿ lâi choh-lōng, lí ê jı̂n-seng chiū boē gōng-gōng-gōng, bó-gí ê tē-ki nā phah hō͘ chāi, chiū m̄-kiaⁿ thóng-phài mûi-thé pàng jiō piàn chúi-chai, iat hong chò hong-thai. 
 A: Chin-chiàⁿ ū-iáⁿ neh! Ū koá lâng hó-lō͘ m̄-kiâⁿ kiâⁿ oan-niá, hó-kiáⁿ m̄-chò chò pháiⁿ-kiáⁿ, sim-thâu lia̍h hō͘ tiāⁿ, m̄-kiaⁿ Giâm-ông lâi thó-miā. It poan kóng kàu chia, lóng ài chı̍t koá phok-á siaⁿ, kó͘-lē goá kóng chiah kú koh boē chhùi-ta, lín m̄-thang khoàⁿ chit-koàn sè kā koàn-á, ná chhin-chhiūⁿ bô sím-mı̍h, lâng goán chit-koàn chin-chiàⁿ sı̄ téng-káng ū miâ-siaⁿ, ē-káng chia̍h boē kiaⁿ, ti-miâ-tō͘ thàng Tang-kiaⁿ, bat hoè ê lâng lóng mā gia̍h kui siuⁿ, kia̍h tńg-khı̀, phoè kún-chúi, chiàu saⁿ-tǹg thui, ài oē kı̀-tit, chia̍h pá saⁿ-lia̍p, m̄ sı̄ chia̍h pah saⁿ lia̍p ô͘.
 B: Nā chia̍h bô kàu, phoè Koai-koai kap thô͘-tāu, hāu-kó mā sı̄ it-lia̍p-it, choa̍t-tùi pó-chèng hó phín-chit. 
 A: Lí nā hiâm bô bı̄, iā thèng hó tūn hı̂ tūn bah, tūn hún-chiáu khǹg pan-kah, chāi lí kéng, chāi lí ka, án-cháiⁿ phoè lóng hó chia̍h, ta̍k-ke bé tńg khı̀ chhı̀-chia̍h, sı̄ seng hō͘ lín chhı̀ kiâm-chiáⁿ, m̄-sı̄ beh chhı̄ bó͘-kiáⁿ. Nā bô-iáⁿ, goá ê taⁿ-á hō͘ lín thiah, goá khiā tiàm chia hō͘ lín phah, choa̍t-tùi bô cháu-siám, kóng chiah kú, chit-koàn tàu-té ài goā chē, káⁿ tio̍h ài chı̍t-chheng (B: chı̍t-chheng?) m̄-bián, káⁿ tio̍h ài gō͘-pah (B:gō͘-pah? ) m̄-bián, chı̍t-koàn sǹg lín jı̄-á-gō͘ (B:jı̄-á-gō͘), nn̄g-koàn sı̀-pah-gō͘ (B:sı̀-pah-gō͘) , bé kui siuⁿ phah gō͘ chiat, chı̍t-siuⁿ jı̄ sı̀ koàn, sêng-pún kè nn̄g-chheng gō͘ boē hō͘ lín (B:nn̄g-chheng gō͘) , bé ū tio̍h sio̍k ū tio̍h, bé bô tio̍h sàng pó͘-io̍h. Î-kun, lí lâi kóng chı̍t-ē, beh án-cháiⁿ lâi chiàu-kò͘ sin-thé neh? 
 B: Kóng tio̍h beh chia̍h pó͘, m̄-thang tòng chò beh chia̍h khó͘, lâng kóng chia̍h pá kiâⁿ pah pō͘, khah iâⁿ khui io̍h-pò͘, pó͘-io̍h m̄-thang o͘-pe̍h chia̍h, chia̍h kú oē piàn khit-chia̍h. chí-iàu sin-thé kò͘ hō͘ hó, chiū bián chia̍h Ài-hok-hó, seng-oa̍h chiàu khí kang, chiū bián iōng “oe-ô-kang”. 
 A: Bô-chhò, kui-châng hó-hó, lâng nā mài chia̍h tāng-kiâm, chiū bô lâng oē khı̀-hiâm. Lâng kóng ū sio-hiuⁿ ū pó-pı̀, ū chia̍h io̍h ū kiâⁿ-khı̀, lán chit-chūn chhoē kúi ê lâng-kheh lâi chò kiàn-chèng. Thâu chı̍t-ê sı̄ Tâi-oân-chi-hū Lí Teng-hui, chia̍h to̍h lán ê toā-pó͘-oân, chin-chiàⁿ ū sı̄-hui, châi-ko pat-táu choân hoat-hui, chám-tn̄g goā-lâi chèng-koân sim hoe khui, ūi-tio̍h Tâi-oân chiàⁿ-miâ it-tı̍t tui, chè-tēng hiàn-hoat sı̀-kè chhui, tùi-hù Tiong-kok m̄ chia̍h khui, chia̍h ná lāu ná kó͘-chui. 
 B: Kóng tio̍h a-hui-peh-á , thâu-mo͘ chhùi-chhiu pe̍h, chò lâng chò sū chheng-chheng pe̍h-pe̍h, bô-miâ bô-lı̄ boē oàn-chhoeh, chhiú kia̍h báng-su̍t-á sàu chèng-kheh, kha chhēng thih-ê that àu-kheh, chám iau tû mô͘ siám chai-eh, Tâi-oân nā sı̄ bô kok-keh, ba̍k-chiu m̄-goān kheh. 
 A: Koh lâi kóng goá hit nn̄g ê hó pêng-iú, toā-thâu liân-á kap sòng-phàn--ê pêng-siông sı̂ chia̍h bô-kàu, soán-kí o͘-pe̍h tàu, ta̍k-kang tiàm hiah chú, thiú, ı̂n, báu, ba̍k-sat ka-cháu, jı̍t--sı̂ pha liàn-táu, mê--sı̂ má-má háu, kóng lâi cha̍p-jı̄ kim-kong-tóng mā bô té cháu, chheⁿ-mê--ê koh siuⁿ khoa-kháu, sàng chò-tui, pháiⁿ siaⁿ sàu, tó pùn-sò koh m̄-goān sàu, ah! sēng-ti kia̍h chàu, sēng-kiáⁿ put-hàu, bô sí iā o͘-àu. Lâng nā bô chiàu thian-lí, thiⁿ chiū bô chiàu kah-chí, chū chok-gia̍t put khó oa̍h, chin-chiàⁿ sı̄ saⁿ hó ke chı̍t hó, sí, hó lah! 
 B: Kóng kah chit nn̄g-ê, chhiúⁿ toā-ūi ài sio chiⁿ, chia̍h sio chia̍h léng chhá chhù-piⁿ, toā-siaⁿ sè-siaⁿ gâu sio phiⁿ, siáu siūⁿ chı̍t-jı̍t chhut-thâu-thiⁿ, bô-gı̂ o͘-hûn tà thiⁿ-chhiⁿ, ah! lóng sı̄ chit N̄g-ê, Tâi-oân beh hô-hâi tio̍h ài têng-thâu-siⁿ. 
 A: Tâi-oân nā têng-thâu-siⁿ, sè-kài tio̍h chhiⁿ-chhiⁿ-chhiⁿ, kóng tio̍h Chhoà Sái-goân, ba̍k-chiu kheh-kheh kóng pe̍h-chha̍t, m̄-tiāⁿ m̄-chia̍h lán ê toā-pó͘-oân, koh káⁿ sim-koaⁿ lia̍h tháⁿ-hoâiⁿ, khoàⁿ soe lán Tâi-oân. óng-hùi i sı̄ chiàⁿ-káng ê han-chı̂ kiáⁿ, chia̍h Tâi-oân bí lim Tâi-oân chúi toā-hàn--ê, ūi-tio̍h lı̄-ek, sím-mı̍h kong-pêng chèng-gı̄ khǹg chı̍t-piⁿ, kui sin-khu sí liáu-liáu, kan-taⁿ chhun chı̍t-ki chhùi, kóng tio̍h siáu-oē káu hun chùi, thiaⁿ tio̍h hong-siaⁿ o͘-pe̍h phùi, oai-lí chı̍t-tui tiāⁿ lāu-khùi, sí ah ngē chhùi-poe, kah-ı̀ kap choân-bı̂n lâi chò-tùi. Khoàⁿ tio̍h i chiū siūⁿ khí o͘-pe̍h lông-kun ê hêng-iáⁿ, chin-chiàⁿ sı̄ pàng-phùi kiam chhoà-sái, ha-hı̀ lâu ba̍k-sái, ok-lâng chhut-sı̀ lâi chò-pháiⁿ. 
 B: Kok-lâng chō-gia̍p kok-lâng taⁿ, thé-keh bái koh m̄ chhēng saⁿ, chò-ok chò-pháiⁿ kiam chhoà-sái, sim-koaⁿ lông-to̍k hāi āu-tāi, hoê-thâu sı̄ hoāⁿ kín hoé-kái, A-mı̍h tô-hu̍t chhı̀ khoàⁿ māi. 
 A: M̄-thang chhùi teh liām-keng, chhiú teh bong-ni, hoé-kái ài ū sêng-sim neh! Soà--lo̍h-lâi Tâi-oân-chi-chú Tân Chúi-píⁿ, i chit-thiap pó͘-io̍h sûi-sı̂ chah tı̄ sin-khu-piⁿ, chia̍h khó͘ tòng-chò chia̍h pó͘, chhin-chhiūⁿ teh chia̍h kiâm-sng-tiⁿ, bô-mê bô-jı̍t pó͘ kàu saⁿ-kiⁿ, bo̍h-koài chit-má chhut-thâu-thiⁿ. siong-sı̀n Tâi-oân kian-chhı̂ kái-kek, té-tòng goā-kháu bô-chêng ê kong-kek, tòng chhèng-chí chò kong-tek, chhèng siong liáu āu, sûi chia̍h lán ê toā-pó͘-oân, liâm-piⁿ thong hoeh-lō͘ pâi to̍k-khı̀, chiah oē pêng-an bô tāi-chı̀. Lâng kóng bô-oan bô-oat, kiáⁿ-sun boē chhut-thoat, liân chhèng-chí tú tio̍h chin-miā thian-chú, mā ài tńg-oat, khó͘ kiàn Tâi-oân bô sím-mı̍h tāi-chı̀ boē kái-koat. Ū lán toā-pó͘-oân ê chi-oân, a-píⁿ-á chiah káⁿ toā-siaⁿ hoah chhut Tiong-kok Tâi-oân, bô kāng chèng-koân, mā in-ūi lán toā-pó͘-oân ê phih-kok, chiah ióng-káⁿ kóng chhut Tâi-oân Tiong-kok, chı̍t-pêng chı̍t-kok. 
 B: Hó-ka-chài, thiⁿ-kong thiàⁿ gōng-lâng, pó-pı̀ Tâi-oân chhut chin-chú, Tân--ka chhut hàu-chú, hō͘ lán hiáng-siū chū-iû kap bı̂n-chú, hō͘ i kè-sio̍k chē-tı̄n chóng-thóng-hú, Tâi-oân bān-soè kú-kú-kú. 
 A: Sı̍t-chāi bô m̄-tio̍h, chāi-iá piàⁿ-miā teh liân-ha̍p, khó-sioh thian-tē boē phoè-ha̍p, sı̂ iah, ūn iah, miā iah, hui ngó͘ chi put-lêng iah, thiⁿ-kong ū ba̍k-chiu m̄-kiaⁿ tō͘-kún-á ké hô͘-liu. Lâng kóng chia̍h tio̍h io̍h, chheⁿ-chháu chı̍t-hio̍h, chia̍h m̄-tio̍h io̍h, jı̂n-sim chı̍t chio̍h. Lán chit-koàn toā-pó͘-oân, pó͘ kut-chhoé kò͘ sin-thé, sūn-soà kò͘ ke-hoé, chu-ióng ba̍k-chiu boē ha-chhiù, kha-chhiú ióng-kiāⁿ m̄-kiaⁿ chhèng, chheng-koaⁿ lūn-âu boē giám-thâu, phoê-hu iù-nńg lâng iân-tâu, kiān-ūi pó͘ sim kò͘ pak-tn̂g, chhùi-chı̍h kam-tiⁿ bián chia̍h thn̂g, hō͘ lín khang-khoè ū-la̍t piàⁿ chá-chhı̄, chhù-lāi toā-sè hó io-chhı̄, lāu-lâng chia̍h liáu oa̍h pah-jı̄, gín-á chia̍h liáu boē lâu-phı̄ⁿ, siàu-liân--ê chia̍h liáu boē phoà-pı̄ⁿ, pó-chèng chia̍h liáu boē hā-siau boē hâu-siâu, chin-chiàⁿ sı̄ chia̍h oē tio̍h, khah iâⁿ káu-táu oāⁿ chı̍t-chio̍h. 
 B: Sím-mı̍h! Káu-hūn-á chhut soān-chio̍h, goá taⁿ Tāi-kah chhut chháu-chhioh neh? Chhin-ài ê sı̄-toā, lán nā sin-khó͘ pı̄ⁿ-thiàⁿ m̄-thang khioh, tú-tio̍h lāu-lâng gín-á ài thiàⁿ-sioh, bô chı̂ⁿ lâi chhoē goá chioh, bián taⁿ-pó bián lı̄-sek. 
 A: Nah ū chiah-nı̍h hó-khang, m̄-bián saⁿ-kang, lán tau tio̍h-ài thiah mn̂g-thang. Bô iàu-kín, kin-á-jı̍t beh lâi kap kok-ūi pêng-iú saⁿ-kau-poê, bé moá 500 kho͘ sàng lí nn̄g-lia̍p ke-kui-á, tńg-khı̀ phiàn gín-á-pó͘; chhiau-koè 1000 kho͘, koh sàng lí chin-chu, poa̍h-liān, the̍h tńg-khı̀ sàng súi-bó͘. Lí chı̍t-ê lâng bé, goán kui-ke kā lín kò͘ kah hó-sè liu-liu. M̄-koán lí sı̄ m̄-sı̄ hó-gia̍h-sàn, hiān-bé hiān-thàn, bô bé ē oàn-thàn. Kín lâi ô͘! Kín lâi bé siōng kài chán siōng kài hó ê bú-gí toā-pó͘-oân, hō͘ lí kò͘ kin-goân, soán-tiâu lı̍p-hoat úi-oân, kiáⁿ-sun it-tı̍t thoân, lâng-lâng tio̍h chōng-goân; chia̍h kiān-khong koh boē tiòng-hong, keng-êng sū-gia̍p bān-sū-thong, pó-chèng toā sêng-kong. (B: Keng-êng sū-gia̍p bān-sū-thong, pó-chèng toā sêng-kong.)
 B: Choè-āu chı̍t-tiám ài kā hiong-chhin sı̄-toā the̍h-chhéⁿ--ê, chiū sı̄ chò-lâng ài ti-chiok, chhin-chiâⁿ pêng-iú tiāⁿ chiap-chhiok, seng-oa̍h m̄-bián siū giâm-siok, sam-put gō͘-sı̂ phah moâ-chhiok, jı̂n-seng hái-hái kài sim-sek, nā-bô, chia̍h kàu lāu khok-khok, thâu-khak oē sio-tò͘ sio-tò͘. Tiàm chia mā chiok-hok ta̍k-ke pêng-an khoài-lo̍k toā hù-kùi, thiⁿ-kong chiàu sù-kùi, a-píⁿ-á hō͘ lán bān-gō͘ chò só͘-hùi, goán éng-oán boē hoán-tùi, koh oē kā i o-ló o-ló neh! To-siā ló͘-la̍t, A-lí-a-tok !