Bó-hē Siā-hoē

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ēng Hàn-jı̂n ê lio̍k-hoat-choân-su kā goán teh 
“Chhe í hu ê chū-só͘ ûi chū-só͘.”
Teh goán bē lo̍h--khı̀ Ēng Sèng-keng kā goán teh
“Chò bó͘--ê ài sūn-ho̍k tiōng-hu.”
Teh goán bē lo̍h--khı̀ Ēng cha-po͘-lâng soa-bûn chú-gı̄ ê chu-sè
Kā goán teh
Goán sió-khoá chhut--chı̍t-ê-á la̍t
Chiū peh--khí-lâi téng-koân Che sı̄ goán cha-bó͘-lâng ê ka-têng chek-jı̄m
Goán ê jio̍k-thé lāi-té
Sò͘ chheng nı̂ lâi goân-chū-bı̂n ê hoeh
Teh kún-chhiâng Goán beh tong-ke
Goán beh chò-chú
Ē-tàng Hàn-hoà goán ê gí-giân
Bē-tàng Hàn-hoà goán bó-hē siā-hoē Chhim-chân ê kiat-kò͘
Ē-tàng kái-oāⁿ goán ê chong-kàu
Bē-tàng kái-oāⁿ goán bó-hē siā-hoē
Ài-chêng ê chu-sè