Bô Bı̄n ê Lâng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Kóng i bô bı̄n mā bô-iáⁿ 
Phı̄ⁿ ba̍k chhùi i to bô kiám poàⁿ kiāⁿ
I phı̄ⁿ toan-chiàⁿ
I ba̍k-chiu pí lí koh khah iâⁿ I chhùi chin gâu hun kiâm-chiáⁿ
Sı̄ kóng mā kı̂-koài
Phang-phang ê mı̍h-kiāⁿ
I phı̄ⁿ-tio̍h chhàu ngiâ-ngiâ
Súi-súi ê mı̍h-kiāⁿ
I khoaⁿ-tio̍h bái kah ē kiaⁿ
Tiⁿ-tiⁿ ê mı̍h-kiāⁿ
I tam--khí-lâi chı̍h-boé thiàⁿ I ê khoàⁿ-hoat kan-na ū hù bô chiàⁿ
Ná chhiūⁿ thâu-khak tàu m̄-tio̍h
Tàu chı̍t-ē tó-siàng-hàiⁿ
Kóng i bô bı̄n
Mā ū iáⁿ.