Bāng-tang-tiuh-á chit pò͘-tē

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Sè bóng sé ,goá ē kang-hu chin-chiâⁿ chē , 
Kho͘-si-á goá ē ,thiàu-koân thiàu-kē goa ē ,
Boé-liu sı̀m--leh sı̀m--leh ,thiàu-bú goá mā ē ,
Khoàⁿ sı̄ kó͘-chui koh sai-nai ,
Lí kám chai ,Goá ê pún-téng sı̄ siáⁿ-mı̍h ?
Thau-thau-á kā Lí kóng : tō-sı̄ chin-gâu chit pò͘-tē (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2020 kı̂, 2004 nı̂ 4 goe̍h 27)