Bāng tiong Bāng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Cha-mê bāng-tio̍h chı̍t ê bāng 
Bāng-nı̍h goán mā teh chò-bāng
Hit-ê bāng
Mā-sı̄ bāng-kı̀ⁿ goán ê bı̂n-bāng
Bı̂n-bāng tiong, goán ê loân-bāng
Put-hēng tú-tio̍h hiau-sim-lâng
Goán ēng ba̍k-sái pó͘ phoà-bāng Chá-á Ma-ma lâi kiò lâng
Kiò chin-kú bē tín-tāng
M̄-sı̄ goán pı̂n-toāⁿ tham-loân phoē-khang
Sı̍t-chāi sı̄ bāng-tiong ū bāng
Bāng-tiong koh ū bāng
Bāng-bāng bô hi-bāng Sı̍t-chāi bô lat tháu-khui
Chı̍t iân chı̍t iân ê tı̂m-tāng
Sı̍t-chāi sı̄ beh chhéⁿ
Bô khin-sang