Bē sng ê ông-lâi kap bē tiⁿ ê ông-lâi

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Iā-chhı̄-á tng lāu-jia̍t, kāng-khoán seng-lí pâi-pâi chò 1-pâi, kah-ı̀ tah 1-tàⁿ tō kā tah 1-tàⁿ bé, sûi-chāi lâng chhiau, sûi-chāi lâng kéng, bô bé bô-iàu-kín, ū bé kā lí kóng “seh-seh! ” ,Tâi-oân-lâng sı̍t-chāi chin ū-chı̂ⁿ, Tâi-oân-lâng sı̍t-chāi mā chin tham-siáu-lı̄, bêng-bêng sio̍k kah beh tó-tàⁿ, mā-sı̄ beh koh kā lâng chhut-kè, jiân-āu 1-toā-koāⁿ, 1-toā-phāiⁿ koāⁿ tńg--khı̀, “sio̍k-mı̍h chia̍h phoà-ke” ū-iáⁿ to-tio̍h. Bóng kiâⁿ bóng se̍h, lâi kàu bē ông-lâi ê só͘-chāi, chit-mái ông-lâi tng-chhut. Chit-tàⁿ ê thâu-ke án-ni hoah bē: “Bē sng ê ông-lâi, 1 kin 20 tō-hó, pó-chèng bē sng--ê.” Hit-tàⁿ ê thâu-ke-niû piàⁿ-koán mā toā-siaⁿ án-ni hoah-hiu: “Bē tiⁿ ê ông-lâi, 1 lia̍p sǹg 50 tō-hó! in leh bē sng--ê, m̄-thang hō͘ in phiàn-khı̀.” “Khan-ná bô-iáⁿ, kok-ūi thài-thài sió-chiá, kok-ūi o͘-jih-sáng o͘-bah-sáng, lín tio̍h thiaⁿ hō͘ hó-sè, in hit-tàⁿ sı̄ bē tiⁿ ê ông-lâi, goá chit-tàⁿ sı̄ bē sng ê ông-lâi, kā goá bé chiah bē chia̍h-khui. ” “Bē sng ê ông-lâi, 1 kin 20 tō-hó, pó-chèng bē sng--ê. ” ”Bē tiⁿ ê ông-lâi, 1 lia̍p sǹg 50 tō-hó! ”