Bū-tiong Siàu-lú

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 ---Koan Niagara toā pho̍k-pò͘ iú-kám cha̍p chi peh 
 Pún-té sı̄ lâi chia 
Sé i pho̍k-pò͘ it-chı̍t-poaⁿ ê tn̂g thâu-mo͘
Sé kah chiok hoaⁿ-hí
Khe-khàm chhiong-moá i khoài-lo̍k ê chhiò-siaⁿ Āu-lâi bông-bū tà chiok tāng
I soah bê-lō͘
Chiū éng-oán tı̄ hia sé i
Pho̍k-pò͘-poaⁿ ê siù-hoat