Ba̍k-kiàⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Toā-lâng ê sè-kài 
Bô lâng bô koà ba̍k-kiàⁿ
Bô lâng koà ê ba̍k-kiàⁿ bô chhái-sek Lí koà kı̄n-sı̄ ba̍k-kiàⁿ
Goá koà ê pí lí ê
Koh khah kı̄n-sı̄ Lí koà thài-iông ba̍k-kiàⁿ
Goá koà goe̍h-niû
Lán ū thài chē siong-jiah
Pha̍k-tio̍h jı̍t chiū thiàⁿ Lí koà o͘-jı̂n ba̍k-kiàⁿ
Goá koà pe̍h-jı̂n
Ou-jı̂n kàng pe̍h-jı̂n
Chêng-jı̂n piàn siû-jı̂n Lí koà kim-kheng ba̍k-kiàⁿ
Goá koà ê m̄-sı̄ kim, kheng mā-sı̄
Sı̀-kak sı̀-kak
Chı̍t-ê chhùn-chhioh ha̍h kui sè-kài Lí koà n̂g-sek ba̍k-kiàⁿ
Ba̍k-chiu kek bui-bui
Goá koà ê phú-sek
Ta̍k-sı̂ o͘-im-thiⁿ Chı̍t-iūⁿ bí chhı̄ pah-iūⁿ lâng
Chı̍t-iūⁿ lâng koà pah-iūⁿ ba̍k-kiàⁿ
Múi-kang bô-êng chhih-chhih
Chı̍t-ki ba̍k-kiàⁿ oāⁿ koè chı̍t-ki Ba̍k-kiàⁿ kap ba̍k-kiàⁿ
Ū-sı̂ ē it-kiàn-chiong-chêng
Ba̍k-chiu bông-bông tah bông-bū
Sè-kài chhun nn̂g ê lâng Nn̄g ê lâng ê sè-kài
Seⁿ-chhut chı̍t ki chı̍t ki
Sè-sè ki ê ba̍k-kiàⁿ Sè-ki ba̍k-kiàⁿ chiām-chiām toā
Ū-ê jı̄n-chin khoàⁿ jı̂n-seng
Jú lâi jú ū chhim-tō͘
Kı̄n-sı̄ piàn oán-sı̄
Jú khoàⁿ jú hn̄g Ū-ê jú khoàⁿ jú hoe
Piàn-chò lāu-lâng ke-á-ba̍k
Ū-ê jú khoàⁿ jú chheng-chhó
Jú kiaⁿ
Soah khoàⁿ-phoà jı̂n-seng
Piàn-chò chı̍t ki ún-hêng ba̍k-kiàⁿ