Beh khı̀ ke̍k-lo̍k sè-kài ê ka-pan-chhia 01

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

It A-tek kā hun kā--leh, iáu bē-hù tiám-to̍h, lâng seng koáⁿ-kín tùi phòng-í peh--khí-lâi, kiâⁿ-khı̀ mn̂g-kha-kháu tham-thâu teh khòⁿ. “Kám tńg--lâi ah?” A-hong kā mn̄g. “Toā-hiaⁿ, m̄-bián hiah kín-tiuⁿ--lah, bú-ā kóng i beh sūn-soà khı̀ Siā-thâu khoàⁿ ı̂-pô--leh, bô hiah kín tńg--lâi lah.” A-bêng kha-thia̍p-khûn chē leh kóng. A-tek hoân-thâu, kā hun tùi chhùi--nı̍h sa--lo̍h-lâi, kiâⁿ lâi tı̄ phòng-í piⁿ-á, mn̄g-kóng: “Bô taⁿ sı̄ beh án-choáⁿ chiah hó?” I lâng toā-bú-hàn, koà chı̍t-ki o͘-kheng ba̍k-kiàⁿ, tı̄ Bí-kok kà-chheh ū saⁿ-sı̀ nı̂ ê sı̂-kan, hō͘ i chı̍t-ê khoàⁿ--loeh-kàu-tè tō ū chı̍t ê ha̍k-chiá ê siàng-thé. Chē tı̄ kiⁿ-á ê A-hong thâu-lê-lê chhut-siaⁿ kóng: “Toā-hiaⁿ, jı̄-hiaⁿ, goá bô chàn-sêng pò kéng-chhat, sı̄n-chí chit-kiāⁿ tāi-chı̀, sı̄ lú-chió lâng chai-iáⁿ lú hó, bô a-bú taⁿ liáu-āu sı̄ beh án-choáⁿ tı̄ chia khiā-khí? Lán siàu-liân--ê koh thang kóng pa̍t-lâng án-choáⁿ siūⁿ lán bô khǹg tı̄ sim-nı̍h, in ū-hoè ê lâng--ah, nah ē kham-tit lâng hiah-ê tn̂g-té-kha-oē.” “Goá nah ē m̄-chai? Chit sè-kan beh nah ē ū chò kiáⁿ-jı̂ sı̄-sè teh pò-koaⁿ lia̍h ka-tı̄ ê pē-bú--ê. Chóng--sı̄ kàu chia lâi--ā, lán ū-iáⁿ sı̄ chin oh chhui-chhiâu.” A-tek kā hun tiám-to̍h, hiông-hiông suh 1 chhùi, gia̍h-thâu thò͘ tùi thian-pông khí--lih. “Toā-hiaⁿ, sió-tı̄,” A-bêng chiap-chhùi kóng, “lán chóng bē ēng-tit kā a-bú pa̍k--khí-lâi, hō͘ i khoat-hàn chı̍t-sı̀-lâng, i lāu-toā-lâng chia̍h kah bé-sau--ah, bô hó-hó-á hiáng-siū, koh tio̍h ta̍k-kang ūi-tio̍h tùi-put-khí a-pah teh kan-khó͘, án-ne lán ū-iáⁿ bô chu-keh chò lâng kiáⁿ-jı̂, m̄-koh nā chún lóng bô beh bak-chhiú, i koh jı̄n-ūi lán bô iú-hàu, bô teh thè pâ kap i siūⁿ, ah nā kā tàu-chàn-chhiú, khı̀ hông chang--tio̍h, he choa̍t-tùi sı̄ tı̄ tiān-sı̄ téng hiàn-sı̀, kiàn-siàu tāi--oh, goá toā-lâng toā-chéng--ah, nā soah in-ūi chit-chióng tāi-chı̀ khı̀ chia̍h bián-chı̂ⁿ-pn̄g, tek-khak ē gêng--sí.” “Hó--lah hó ā--lah!” A-tek kat ba̍k-thâu kóng, “lán án-ne kóng-lâi kóng-khı̀, m̄-chai í-keng kóng kúi-kái--ah, lín nā lóng lia̍h bē-tiāⁿ, tō hō͘ goá chit-ê chò toā-hiaⁿ--ê lâi hoāⁿ.” A-tek kóng ê sı̂-chūn siang-chhiú chhah-koh, ba̍k-kng tèng tı̄ piah-téng, “a-bú ê tāi-chı̀, tō-sı̄ lán ê tāi-chı̀, kàu chia lâi--ah, mā chí-hó liâu--loeh-ah, nā kóng mài piak-khang, lán chı̄n-liōng sè-jı̄ tō-sı̄.” Saⁿ ê hiaⁿ-tı̄-á sûi-lâng toà tı̄ Bí-kok, téng-káng kap āu-soaⁿ, pêng-siông-sı̂ bô-tiāⁿ kı̀ⁿ-bı̄n, nā m̄-sı̄ lāu-pē koè-sin, beh hō͘ 3 ê lâng tı̄ kāng chı̍t-ê sı̂-chūn lóng chông tńg-lâi chhù--nı̍h, chit-ê oá tı̄ soaⁿ-kha iap-phiah ê chng-thâu, tû-liáu koè-nı̂ lâi kóng, sı̍t-chāi sı̄ chin hán-tit ū ê tāi-chı̀. Saⁿ ê hāu-seⁿ ê lāu-pē Kim-thó͘--ê, kap in khan--ê, gín-á ê lāu-bú A-sim nn̄g-ê chiú tı̄ “Soaⁿ-á-kha” ê chó͘-chhù, Soaⁿ-á-kha, sǹg-sı̄ Tâi-oân ê tē-hō lāi-té ê chhài-chhı̄-á miâ, Kim-thó͘--ê in chó͘-chhù koh khah koè tō-sı̄ soaⁿ, lēng-goā saⁿ-pêng kui-phiàn lóng sı̄ ka-tı̄ ê chhân, lóng-chóng ū beh gō͘-kah ê tē, kóng--khí-lâi khoân-kéng sǹg bē-bái, sı̄ kóng kiáⁿ-sun-á ū kiáⁿ-sun-á ê siūⁿ-hoat, chhân-hn̂g koh-khah khoah, chhân-thô͘ koh-khah pûi, mā bô hoat-tō͘ soeh-hok7 in lâu tı̄ chia lâi choh-sit. Kim-thó͘ sui-bóng í-keng la̍k-cha̍p goā hoè--ah, tō siūⁿ kóng ka-tı̄ sin-thé iáu chiâⁿ giám-ngē, chó͘-kong-á lâu--lo̍h-lâi ê chhân-tē bô-ài hō͘ i pha-hng, só͘-í pêng-siông-sı̂-á iû-goân bóng teh chèng-choh. Soáⁿ-kha beh kàu chhı̄-lāi ū chı̍t-tè--leh, bô-lūn sı̄ khı̀ tiàm--nı̍h bé pûi-liāu, ia̍h-sı̄ kā chhek-á chài khı̀ thiò, pêng-siông-sı̂-á Kim-thô͘ lóng sı̄ sái i ê hit-chiah thih-gû-á teh chhut-jı̍p, Sim ı̂-ā, chhù-piⁿ keh-piah lóng án-ne teh kiò Kim-thó͘ in bó͘, bē-hiáu sái-chhia, A-hong--ê choaⁿ-á kui-khı̀ bé chı̍t-tâi o͘-tó͘-bái hō͘--i, hō͘ i thang tı̄ chhân-nı̍h ê tāi-chı̀ bô hiah-nı̍h-á bô-êng ê sı̂-chūn thang khiâ khı̀ chhoē chhin-chiâⁿ pêng-iú bóng phò-tāu, ū-sı̂-á mā khı̀ kah chhı̄-lāi chhái-káng. Chha-put-to kò-goā-goe̍h chêng, thiⁿ-sek o͘-im o͘-im, tùi poàⁿ-mı̂ khai-sí phùn-hō͘-mı̂-á, it-tı̍t kàu keh-tńg-kang tiong-tàu lóng bô thêng, Kim-thó͘ chái-khí kàu chhân-nı̍h sûn-sûn--leh, tńg-lâi chia̍h-tàu liáu-āu, kā A-sim kóng beh khı̀ chhı̄-lāi bé pûi-tan, tō chò i chang-sui moa--leh, sái i hit-chiah thih-gû-á chhut-mn̂g. Sim ı̂-ā ē-po͘ khı̀ keh-piah-chng ê A-hó-ā hia khai-káng, sı̀-tiám koh te̍k-pia̍t koáⁿ tńg-lâi chú-pn̄g, siūⁿ-kóng thang hù Kim-thó͘--ê tńg-lâi chia̍h-àm, nah chai-iáⁿ tán kah peh-tiám goā, iáu bô khoàⁿ lâng-iáⁿ, sim-lāi tio̍h-kip, kín khà tiān-oē hō͘ toà tı̄ āu-soaⁿ ê bân-á-kiáⁿ A-hong, A-hong chiap-tio̍h tiān-oē, siūⁿ-kóng che ū-iáⁿ koài-kı̂, nā pâ ê lâng, bô beh tńg-khı̀ chia̍h-pn̄g sı̄ tiāⁿ-tio̍h ē seng khà tiān-oē tńg--lâi ê, kám chiâⁿ-sı̄ ū-iáⁿ chhut tāi-chı̀--ah. Bú-á-kiáⁿ tiān-oē khà leh sı̀-koè kho̍k-kho̍k-mn̄g, káu-tiám beh oá cha̍p-tiám 點hia, chiah tı̄ chhı̄-lāi ê phài-chhut-só͘ mn̄g-tio̍h kóng ē-po͘ ū chı̍t-tâi thih-gû-á kap hoé-chhia sio lòng, lâng hông sàng-khı̀ kàu chhı̄-lāi siōng toā-keng ê Ki-tok-kàu pēⁿ-ı̄ⁿ. A-bêng thàu-mı̂ phoe tùi Tâi-pak phoe tò-tńg--lâi, tán koáⁿ-kàu pēⁿ-ı̄ⁿ ê sı̂, í-keng beh thiⁿ-kng--ah, A-tek toà Bí-kok, hit sı̂-chūn lâng iáu tı̄ poe-lêng-ki téng, Hong--ê khoàⁿ tio̍h a-bú chē tı̄ pēⁿ-ı̄ⁿ hāng-lō͘ ê í-liâu-á téng, bı̄n-sek pe̍h-sí-sah, ba̍k-chiu kim-kim-siòng tùi thô͘-kha, A-hong chē tı̄ piⁿ-á, chhiú-kut khûn tı̄ Sim--ê ê keng-kah-thâu teh kā an-tah, chóng--sı̄ chò lāu-bú--ê thâu it-tı̍t lóng bô taⁿ--khí-lâi. 「Mâ, he kám sı̄ pâ?” A-bêng khui-chhùi kā mn̄g. Sim ı̂-ā bô ı̀n--i, kan-taⁿ koaⁿ-koaⁿ-á tàm-thâu. Sı̍t-chāi sı̄ hit-ê e-po͘, Kim-thó͘ pûi-tan bé hó, tı̄ tńg--lâi ê lō͘--nı̍h, teh koè thih-ki-lō͘ ê sı̂, bô-tiuⁿ-bô-tı̂ thih-gû ê āu-lián soah in-ūi lo̍h-hō͘ lâi sı̀m jı̍p-khı̀ thih-ki-lō͘ piⁿ ê thô͘-moâi lāi-té, sak mā sak bô-hoat--i, hit tah khah hi-bı̂, thih-lō͘-kio̍k bô chhe lâng teh kò͘, Kim-thó͘ chiah tng teh khó͘ bô-lâng lâi tàu-saⁿ-kāng ê sı̂, hoé-chhia soah lâi--ah, Kim-thó͘ i goân-té sı̄ cháu ē lı̄--ê, m̄-koh hiān-hiān khoàⁿ thih-gû ê chhia-thâu chā tı̄ thih-ki-lō͘ téng, i sı̄ beh án-choáⁿ chò i khı̀, Kim-thó͘--ê khiā tı̄ thih-ki-lō͘ téng ia̍t-chhiú, siūⁿ beh kā hoé-chhia tòng--lo̍h-lâi, khó-lêng sı̄ lo̍h-hō͘ khoàⁿ bô siáⁿ bêng, hoé-chhia bô tòng-tiām, Kim-thó͘ siūⁿ bô-pō͘ beh thiàu lı̄-khui ê sı̂ soah poa̍h chı̍t-tó, hō͘ hoé-chhia kàu--koè. (Tâi-bûn Bóng-pò tē 97 kı̂, 2004 nı̂ 10 goe̍h)