Beh khı̀ ke̍k-lo̍k sè-kài ê ka-pan-chhia 02

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Jı̄ Sim ı̂-ā chū-chiông Kim-thó͘--ê koè-sin liáu-āu, pn̄g chia̍h bē lo̍h, khùn mā khùn bē hó-sè, saⁿ ê hāu-seⁿ khoàⁿ i án-ne, chiah koat-tēng kóng lóng chhéng chı̍t kò-goe̍h ê ká, lâu tı̄ chhù--nı̍h poê lāu-bú, sūn-soà chham-siông beh án-choáⁿ an-tah a-bú jı̍t-āu ê seng-oa̍h. Nah ē chai-iáⁿ nn̄g lé-pài koè--ah, Sim-ı̂ lóng bô khí-khùi, ta̍k-kang bı̄n-iu bı̄n-kat, kui ê lâng sán chı̍t-lı̀n, choè hāu-seⁿ--ê khoàⁿ-tio̍h án-ne, lóng hoân-ló kah beh sí. “Mah, mài koh kan-khó͘--ah hó--bô!” Sim-ı̂ siōng thiàⁿ ê bân-á-kiáⁿ A-hong kā khó͘-khǹg. “Hong--ê, ma-ma chū lín lāu-pē koè-sin liáu-āu, ta̍k-àm lóng bāng-tio̍h i lí chai--bô.” “Mah, lí kap pâ tàu-tı̄n seng-oa̍h chiah kú--ā, hit-chióng kám-chêng m̄-sı̄ chı̍t-nn̄g kang tō ē-tàng pàng hō͘ khı̀--ê, che gún lóng liáu-kái, m̄-koh lí ài ka-tı̄ pó-tiōng--ah, a-pah i it-tēng mā hi-bāng lí kā ka-tı̄ chiàu-kò͘ hō͘ hó-sè, sui-bóng a-pah bô tı̄ teh--ah, gún lóng ē kā lí iú-hàu--lah, mah!” “Hong--ê, sı̄ lín lāu-pē teh hō͘ goá hoân-ló--lah, i ta̍k-àm lóng tńg-lâi kā goá kóng i iáu teh tı̄ thih-ki-lō͘ ē-kha, bē-tàng chhiau-seng neh, goá chin-chiàⁿ chiok hoân-ló--i ê.” “Mah! Lí siuⁿ koè siàu-liām--i, só͘-í chiah ē khı̀ bāng-tio̍h án-ne--lah, goá siong-sı̀n a-pah i chit-má tiāⁿ-tio̍h sı̄ chiok hó--ê, lí m̄-bián koh hoân-ló--ah lah.” Chóng--sı̄ hit-ê bāng lóng bô pàng Sim-ı̂-ā soah, i ta̍k-àm án-ne hō͘ chak-chō, o͘-ban8-kı̂ⁿ lóng cháu-cháu--chhut-lâi, kui-ê lâng mā piàn kah sı̂n-sı̂n, bô-ài kóng-oē. Saⁿ ê hāu-seⁿ khoàⁿ a-bú án-ne m̄-sı̄ pān-hoat, koat-tēng beh chhoā i khı̀ i-seng-koán hō͘ sian-siⁿ khoàⁿ-māi--leh, tùi phoh-sı̍t ê chng-kha-lâng lâi kóng, lâi pēⁿ-ı̄ⁿ khoàⁿ cheng-sı̂n-kho, sı̄ siūⁿ lóng siūⁿ bē tio̍h ê tāi-chı̀, nā m̄-sı̄ A-tek tı̄ Bí-kok toà chı̍t-toāⁿ sı̂-kan--ah, ū khah khai-hoà, ēng kok-chióng ê lí-iû kā Sim-ı̂-ā tı̍t-tı̍t khó͘-khǹg, bô i kun-té tō kiâⁿ bē khui-kha. A-tek poê SIm-ı̂-ā khı̀-kàu pēⁿ-ı̄ⁿ cheng-sı̂n-kho, tō-sı̄ Kim-thó͘ chhut tāi-chı̀ liáu-āu hō͘ lâng sàng-lâi kàu-ūi ê kāng hit-keng pēⁿ-ı̄ⁿ, sian-siⁿ sı̄ chı̍t-ê poàⁿ-ló-lāu, thâu-hia̍h liù-liù ê cha-po͘-lâng, i khoàⁿ Sim-ı̂-ā lóng bô sı̂n-chhái, koh thiaⁿ i kóng Kim-thó͘ ta̍k-àm lâi chhoē ê tāi-chı̀, kan-taⁿ chai-iáⁿ kā an-ùi, kiò i sim-koaⁿ pàng hō͘ khin-sang, koè-sin ê lâng ū koè-sin ê lâng ê sè-kài, lán oa̍h--leh ê lâng khı̀ thè in chhau-hoân mā bô khah-choa̍h, koh A-tek kóng, chit-ê nı̂-hoè ê lâng lâi sí-ang, tùi sim-lí ê táⁿ-kek goân-té tō chin-toā, ài hó-hó-á kā khǹg, tiāⁿ-tiāⁿ koan-sim--i, poê i sı̀-koè kiâⁿ-kiâⁿ--leh, bé-chhiú mā ū khui chı̍t-koá io̍h-á hō͘ Sim-ı̂-á thang chia̍h. Hiah-ê io̍h-á chia̍h-liáu hō͘ lâng chin hó-khùn, Sim-ı̂-ā sui-bóng ta̍k-kang iû-goân tı̄ chha-put-to ê sı̂-kan khí--lâi, chóng--sı̄ put-sı̂ thâu lóng hı̂n-chhia-chhia, liân khùn-tàu lóng khùn beh kah cha̍p-saⁿ-tiān khı̀. I kā hāu-seⁿ bâi-oàn kóng che io̍h-á kan-taⁿ hō͘ Kim-thó͘ lâi kap i ko͘-ko͘-tı̂ⁿ ê sı̂-kan ke khah tn̂g niā-tiāⁿ, i bô siáⁿ ài chia̍h. “Lín lāu-pē châng-àm koh lâi chhoē goá khàu, kóng khoàⁿ tı̄ ang-á-bó͘ chò-hoé gō͘-cha̍p nı̂ ê chêng-hūn, kiò goá it-tēng ài kā kiù, m̄-thang pàng i tı̄ hia thoa-boâ.” Koh koè chı̍t lé-pài, SIm-ı̂-ā sı̍t-chāi bē kham-tit ta̍k-àm hō͘ chak-chò. Tú-á-hó keh-piah-chng ê A-hó lâi sio chhoē-chē, ū kóng-tio̍h Tâi-tiong Chû-sèng-kiong ê Tân Toā-sian joā-gâu tú joā-gâu, hō͘ Sim-ı̂ koh-khah saⁿh-sim beh kā tāi-chı̀ chò chı̍t-ê kái-koat, i hit-àm chia̍h-ōng ê sı̂ tō kóng-tio̍h siūⁿ beh khı̀ Tâi-tiong mn̄g chı̍t-ê-á chheng-chhó, nā-sı̄ Tân toā-sian ū-iáⁿ hiah siàⁿ-chhùi, i èng-kai ē-tàng khak-tēng kóng Kim-thó͘--ā chit-má tàu-té hó--bô, SIm-ı̂-ā siūⁿ kóng che sǹg-sı̄ siōng-boé chı̍t-pō͘--ah, nā Tân toā-sian kā oân-bāng kóng hiah-ê tāi-chı̀ khak-sı̍t sı̄ bô-iáⁿ, i mā thang hó siá-sim. Chò hāu-seⁿ--ê khoàⁿ mah-mah án-ne teh kan-khó͘, mā chí-hó sūn i ê ı̀, chit-kái sı̄ A-bêng sái-chhia, chı̍t-ke-hoé-á chò-tı̄n piáⁿ khí-lih Tâi-tiong chhoē hit-ê Tân toā-sian, hit-tah só͘-chāi chin oh chhoē, in se̍h chin-kú, mn̄g kúi-ā cha̍p ê lâng, chiah chhoē tio̍h hit-tiâu tùi Séng-tō oat jı̍p-khı̀ ê chio̍h-thâu-á lō͘, lō͘-chháu chin bái, sı̀ ê lâng tı̄ chhia-lāi chhe̍k kah kiōng-beh péng-ūi, tı̍t-tı̍t sái beh oá cha̍p hun-cheng chiah khoàⁿ-tio̍h chı̍t-ê phoà biō-á, piⁿ--á ū kui-pâi ê kē-chhù, biō ê thâu-chêng ū chhāi chı̍t-ê kū-lak-lak ê sok-ka khan-páng, téng-thâu siá “Chû-sèng-kiong”. In chı̍t-ê jı̍p-khı̀ biō--nı̍h, tō ū chı̍t-ê cha-po͘-gín-á chhut-lâi àn-nāi, in piáu-sı̄ kóng ū tāi-chı̀ beh mn̄g Tân toā-sian, gín-á kóng lāi-té iáu ū-lâng--leh, chhiáⁿ in sió-tán--chı̍t-ê, thiaⁿ-á lāi-té nn̄g-pêng lóng ū hē í-liâu-á, chha-put-to sı̀-gō͘ ê lâng chē tı̄ hia, “hoān-sè mā teh tán beh mn̄g tāi-chı̀” A-hong ēng chhiú chā--leh kā A-bêng kóng sè-siaⁿ-oē, “khoàⁿ ē chhut-lâi chhoē Tân toā-sian ê lâng koh bē-chió.” In tán beh cha̍p hun-cheng liáu-āu, chiah hō͘ hit-ê gín-á chhoā jı̍p-khı̀ lāi-té chı̍t-keng oá piⁿ--á ê pâng-keng, chı̍t-ê thâu-mn̂g thı̀ kah té-té chhàng-chhàng ê tiong-liân cha-po͘-lâng chē tı̄ toh-á thâu-chêng teh khoàⁿ-chheh, sin-khu chhēng chı̍t-niá pe̍h-sek ê pò͘-liú-á saⁿ, ē-sin chhēng chı̍t-su poàⁿ-tn̂g ê o͘-khò͘, pâng-keng ê piah-téng koà nn̄g-pak mo͘-pit-jı̄, siá kah chin-chhó, khoàⁿ bô siáⁿ ū, lēng-goā chı̍t-pêng ê piah-téng tiàu chı̍t-su chang-sui, bô-lūn sı̄ ka-kū ia̍h-sı̄ kui-keng pâng-keng ê chhiâⁿ-kek, lóng o͘-hoáⁿ o͘-hoáⁿ, khoàⁿ--khí-lâi kū-kū-kū, m̄-koh m̄-sı̄ hit-khoán ū kó͘-chá-bı̄, ia̍h-chiah-sı̄ kó͘-chá-mı̍h hit-khoán khı̀-hun, kan-taⁿ sı̄ tan-sûn hō͘ lâng chı̍t-chióng phoà-sàm hân-soan ê kám-kak, bô kóng kài-hó. Sim-ı̂ chı̍t-ê chē-tiāⁿ, hit-ê tiong-liân-lâng, hō-chò Tân toā-sian ê gia̍h-thâu khoàⁿ--i, khui-chhùi mn̄g-kóng: “Beh mn̄g sím-mı̍h?” Sim-ı̂ ū sió-khoá ngāi-gio̍h ngāi-gio̍h, chı̍t-sı̂-á beh kā chiah-ê tāi-chı̀ ǹg chı̍t-ê chheⁿ-hūn-lâng kóng--chhut-lâi, ū-iáⁿ m̄-chai beh tùi toh kóng-khí. “Goá siūⁿ beh mn̄g gún ang.” Sim-ı̂ thâu-chhih-chhih kóng. “Beh mn̄g i chit-má án-choáⁿ sı̄--m̄?” “Hèⁿ.” Sim-ı̂ thâu bô-khiàn kè-sio̍k kóng, “chū i cháu hit-kang kah taⁿ, goá ta̍k-àm lóng bāng-tio̍h--i, kóng sím-mı̍h i teh tı̄ thih-ki-lō͘ ē-kha bē-thang-tit chhiau-seng, goá chiok hoân-ló--ê, ū-iáⁿ chin hoân-ló.” Sim-ı̂ kóng-tio̍h sı̄ khin-siaⁿ sè-soeh, m̄-chai sı̄ lâng thiám--ah iā-chiah-sı̄ sim-lāi ut-chut, kóng bē khui-siaⁿ. Tân toā-sian chù-sı̂n khoàⁿ Sim-ı̂-ā, thêng beh poàⁿ hun-cheng, bē-su teh siūⁿ siáⁿ, chiah ı̀n-kóng: “Lí bāng--ê bô m̄-tio̍h, i ê sı̂n-hûn khak-sı̍t sı̄ iáu teh tı̄ hia, bē-tàng thiu-thè.” A-tek in saⁿ hiaⁿ-tı̄-á thiaⁿ i án-ne kóng, ū sió-khoá gōng-gia̍h, m̄ chai-iáⁿ chit-kho͘ sian--ê sı̄ téng-chin teh kóng--ê, ia̍h-sı̄ pān-phoe Sim-ı̂--ā thiaⁿ lâng kóng hiah-ê hoán-tùi ê oē thiaⁿ chiâⁿ-chē--ah, só͘-í chı̍t-chhùi koà siang-chı̍h, thiau-tı̂ kā kóng hō͘ ha̍h-thiaⁿ, lia̍h-chún khah-thêng lâng-kheh teh iân-chı̂ⁿ ê sı̂ chhiú phāng ē khah se. Beh hông hiàm-chò sian--ê tong-jiân bē-ēng-tit kan-taⁿ ē-hiáu ı̀n-chhùi, Tân toā-sian tùn-teⁿ--chı̍t-ê, koh kè-sio̍k kóng--lo̍h-khı̀. “Toā-só͘, lí nā ū siūⁿ beh kā lín ang tàu-saⁿ-kāng, án-ne kha-chhiú ài kín--oh, nā koè sù-chhit jı̄-cha̍p-peh kang liáu-āu, chiah beh khui-chhiú tō bē-hù--ah, chín sı̂-kan bô chē--ah kám m̄-sı̄?” Sim-ı̂-ā thiaⁿ-tio̍h i án-ne kóng sim-koaⁿ-thâu soah tiô--chı̍t-ê, jı̄-cha̍p-peh kang, án-ne m̄ tō-sı̄ āu lé-pài-sı̀, taⁿ kin-á-jı̍t í-keng pài-la̍k--ah, i sim-lāi tio̍h-kip hoân-thâu ǹg saⁿ-ê hāu-seⁿ kóng: “Hāi--ah, kah āu lé-pài-sı̀ chhun bô kúi-kang neh.” “Che sı̄ i siōng-bé chı̍t-kái ê ki-hoē, lín it-tēng tio̍h-ài tı̄ āu lé-pài-sı̀ chú-sı̂, iā tio̍h-sı̄ cha̍p-jı̄ tiám tú-tú ê sı̂, kā i chhut tāi-chı̀ ê sı̂, i sin-khu tó--loeh hit só͘-chāi ê thih-ki giâ hō͘ lı̄ thô͘, án-ne i ê sı̂n-hûn chiah ū thang cháu-siám, bô kióng-kiaⁿ koh lâi tō bô ki-hoē--ah.” Tân toā-sian teh kóng ê sı̂, ba̍k-chiu tian kah toā-toā-lúi, siaⁿ-sàu kē-tı̂m, hō͘ lâng thiaⁿ-tio̍h chhàng-mn̂g chhàng-mn̂g. (Tâi-bûn Bóng-pò tē 97 kı̂, 2004 nı̂ 10 goe̍h)