Beh khı̀ ke̍k-lo̍k sè-kài ê ka-pan-chhia 03

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Saⁿ Sim-ı̂-ā chū-chiông thiaⁿ Tân toā-sian kóng-soah, tō chiâⁿ téng-chin teh chún-pı̄ beh khı̀ ó͘ thih-ki-lō͘, saⁿ-ê hiaⁿ-tı̄ sim-lāi kún-lèng, m̄-chai beh jû-hô sı̄ hó, chiah ē thàn pài-jı̍t a-bú chhut-mn̂g khı̀ bé mı̍h-kiāⁿ, sūn-soà khı̀ Siā-thâu khoàⁿ ı̂-pô ê sı̂-kan chē leh chham-siông, taⁿ kı̀-jiân toā-ko chò-chú beh àm-chēng kā a-bú tàu-saⁿ-kāng--ah, chin chē tāi-chı̀ tio̍h-ài chhoân-pān phah-sǹg, in àn-sǹg tán Sim-ı̂-ā chı̍t-ê tńg--lâi, tō beh kóng hō͘ chheng-chhó, koáⁿ-kín khí-chhiú. “A-bú, gún ē kā lí tàu-kha-chhiú, hō͘ a-pah thang an-hioh, lí m̄-bián hoân-ló.” A-tek chhoā-thâu kā Sim-ı̂ kóng. “Chóng--sı̄ beh ó͘ chı̍t-tè thih-ki-lō͘ khí--lâi m̄-sı̄ sió-khoá tāi-chı̀, lán m̄-nā ài koáⁿ ē-hù sı̂, koh ài kò͘-tio̍h hoé-chhia teh kiâⁿ, bē-sái khı̀ éng-hióng tio̍h an-choân, taⁿ chhun bô sı̀-kang, lán ài khah koáⁿ-kín--leh chiah ē-sái.” A-bêng chiap leh kóng--loeh. “Mah, gún saⁿ-ê lâng ē pun-lō͘ khı̀ tiau-cha hoé-chhia ê sı̂-kan, chún-pı̄ bān-la̍t kap kı̂-thaⁿ ê ke-si, àm-tǹg chia̍h-pá tō sûi lâi-khı̀ pān.” A-hong kóng. Saⁿ-ê hiaⁿ-tı̄-á ūi-tio̍h beh hō͘ lāu-bú hòng-sim, koat-tēng beh ha̍p-chê kā chit-kiāⁿ gōng tāi-chı̀ pān hō͘ hó-sè, kóng--khí-lâi beh ó͘ thih-ki-lō͘ m̄-sı̄ chı̍t-kiāⁿ kán-tan ê khang-khoè, iû-kı̂ sı̄ kha-chhiú ài mé, sı̂-kan mā ài chún-chat, bē-sái hāi hoé-chhia lâi pāi-bé--khı̀, koh lâi jı̍t--sı̂ bē bián-tit ū-lâng ē lâi-lâi khı̀-khı̀, beh chhòng sím-mı̍h kang-têng, mā tio̍h thàn saⁿ-keⁿ poàⁿ-mê, só͘-í in hit kúi-àm ū-iáⁿ chin bô-êng, teh gián-kiù thih-ki-lō͘ ê kiat-kò, beh án-choáⁿ lâi thiah, hō͘ phò-hoāi siōng chió, beh án-choáⁿ hoe-ho̍k, thang hō͘ hoé-chhia āu-koè chiàu-pháng. Pài-jı̄ hit-àm, in kā it-chhè lóng chhòng hó-sè--ah, pau-khoah tiau-cha chhia-pang ê sı̂-kan, àn-sǹg sím-mı̍h sı̂-chūn khai-sí thiah khai-sí ó͘, ē-hù poàⁿ-mê cha̍p-jı̄ tiám ê tùi-kı̂, koh sím-mı̍h sı̂-chūn tio̍h kín- chiàu-goân, chiah bē khı̀ éng-hióng tio̍h koh-lâi ê chhia-pang. Chóng--sı̄ chian-piàn bān-hoà, m̄ ta̍t-tit chō-hoà, pài-saⁿ tiong-tàu, A-hong kông-kông-chông-chông tùi chhia-thâu cháu tò tńg--lâi, bı̄n-sek pe̍h-sí-sat, kiōng-beh bē-hù chhoán. “Hong--ê, án-choáⁿ?” A-tek khoàⁿ i tńg--lâi, teh chio i chò-hoé chia̍h-tàu, hit-sı̂ Sim-ı̂--ê í-keng chia̍h-pá chhut-mn̂g, kóng beh khı̀ biō--nı̍h pài-pài, kiû phô͘-sat hō͘ eng-àm it-chhè sūn-sı̄. Hong--ê chái-khí cha̍p-tiám-goā tō chhut-mn̂g khı̀ chhia-thâu, khak-tēng kóng eng-àm ê chhia-pang sı̄ m̄-sı̄ ū kái-ı̂, ka-chāi Hong--ê ū chı̍t-ê kok-hāu tông-chhong tı̄ thih-lo͘-kio̍k chia̍h thâu-lō͘, phài tńg-lâi tı̄ chit-ê chhia-thâu, chhia-pang ê chêng-hóng mn̄g i siōng chheng-chhó. “Toā-hiaⁿ, hāi--ā-lah, A-hông kóng eng-àm ē ū ka-pan-chhia, kàu-chām ê sı̂-kan chha-put-to cha̍p-it tiám sı̀-chap hun, goá ū sǹg--koè, nā chhia thêng gō͘ hun kàu cha̍p hun khí-kiâⁿ, kah pêng-kau-tō hia tō chha-put-to tō beh oá cha̍p-jı̄ tiám--ā, sı̂-kan chiah-nı̍h pek, lán tiāⁿ-tio̍h bē-hù--ê lah!” A-hong sió hioh-chhoán, oē soah kóng-tio̍h bô-lám bô-ne. A-tek kap A-bêng pn̄g bē kò͘-tit thang chia̍h, tı̄ gia̍h--leh,chhùi khui-khui, oē lóng kóng bē chhut--lâi. Beh cha̍p-goā bió āu, A-bêng kā tı̄ khǹg--leh, thâu bô khiàn, ba̍k-chiu siòng toh-téng kóng: “Chit-siaⁿ hó--ah, che nā hō͘ a-bú chai, chiah khoàⁿ beh án-choáⁿ siu-soaⁿ.” A-tek tùi í-á téng peh--khí-lâi, kiâⁿ-khı̀ kah piah-piⁿ, bı̄n ǹg piah, “Chhian-sǹg bān-sǹg, m̄ ta̍t-tit thiⁿ chı̍t-oe.” I thò͘ chı̍t-kháu khùi kóng, “m̄-koán án-choáⁿ, lán lóng bē-ēng-tit hō͘ a-bú sit-bāng.” (Tâi-bûn Bóng-pò tē 97 kı̂, 2004 nı̂ 10 goe̍h)