Beh khı̀ ke̍k-lo̍k sè-kài ê ka-pan-chhia 04

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Sı̀ Pài-saⁿ àm-thâu-á khai-sí piàn-thiⁿ, png-sı̂-hō͘ tn̂g-tn̂g té-té, koh put-sı̂ lûi-kong sih-nah, lûi-pian-kng iaⁿh-iahⁿh chı̍t-choā chı̍t-choā, kā o͘-mah-mah chhin-chhiūⁿ kui toā-tè o͘-pò͘ ê thiⁿ-téng thiah kah sı̀-sı̀ soàⁿ-soàⁿ, Sim-ı̂ khû tı̄ thih-ki-lō͘ piⁿ, kui sin-khu ak kah tâm-kô͘-kô͘, chhiú the̍h chı̍t-ki thih-kùn-á, chhut-la̍t teh khà, piàⁿ-sè teh kiāu, hō͘ lo̍h kah chiâⁿ chho͘, hō͘-chúi phoah tùi thô͘-kha ê siaⁿ-im kā só͘-ū ê siaⁿ soeh lóng-chóng am-khàm. A-hong moa chı̍t-niá hō͘-moa, cháu-lâi kàu-ūi, i āng-siaⁿ teh hiàm ka-tı̄ ê lāu-bú, chóng--sı̄ hong koà hō͘, hit-ê siaⁿ thài chô, Sim-ı̂-ā lóng bô hoán-èng. A-hong hē-miā chông lâi-kàu Sim-ı̂ hia kā sak--khui, hoé-chhia-bú hit nn̄g-pha hoé chiâⁿ kín pek oá--lâi, kā i chū-thâu kah kha-boé chhiō kah kng-kng-kng. Sim-ı̂ tùi thô͘-kha peh--khí-lâi, bē kò͘-tit kui sin-khu ê lō͘-kô͘-á-moâi, khōng-khōng piân-lâi kah Hong--ê ê piⁿ--á, chhiú hoāⁿ tı̄ i siang-pêng ê chhùi-phoé, ba̍k-chiu thí kim-kim, chhùi peh khui-khui hoah bô-siaⁿ. N̂g-hoáⁿ ê lō͘-teng ē, hoeh-chúi toè tio̍h kui thô͘-kha chhoah-lâu ê hō͘-chúi sı̀-koè teh cháu, A-hong chin hi-lám, Sim-ı̂-ā tio̍h kā hı̄-khang oá tı̄ i ê chhùi, chiah thiaⁿ ū i teh kóng siáⁿ. “A-bú, chin sit-lé, gún bô-liōng kóng ē ke chit-ê chhia-pang chhut--lâi, gún goân-té lóng chhoân hó-sè beh lâi hē-chhiú--ah, gún m̄-sı̄ thiau-kang beh phiàn--lí ê.” Sim-ı̂ ba̍k-sái chı̍t-tih chı̍t-tih lak tı̄ A-hong ê thâu-hia̍h téng, kā kí-cháiⁿ oá tı̄ chhùi-tûn, ı̀-sù kiò i mài koh kóng--ah. “A-bú, lí mài koh hoân-ló--ah, tú-chiah hit-pang chhia, tiāⁿ-tio̍h sı̄ beh khı̀ ke̍k-lo̍k sè-kài ê ka-pan-chhia, goá ū khoàiⁿ a-pah chē tı̄ chhia--nı̍h, goá ē hó-hó-á chiàu-kò͘ a-pah, toā-hiaⁿ kap jı̄-hiaⁿ in ē kā lí iú-hàu.” A-hong bô hoat-tō͘ koh kóng-oē--ah, Sim--ê phak tı̄ i ê sin-khu téng, bô-sim bô-koaⁿ, phoah-hō͘ kap tân-lûi ê siaⁿ, khàm-koè i chhiⁿ-chhám ê khàu-siaⁿ, hō͘ jú lo̍h jú toā, í-keng khoàⁿ bô sái kah hn̄g-hn̄g-hn̂g ê boé-pang chhia. ================= Chit-ê chú-tê sı̄ teh kóng: “Lâng kám ū pit-iàu, ia̍h-sı̄ ū gı̄-bū tio̍h khı̀ kiù chı̍t-ê bêng-bêng siūⁿ m̄-tio̍h, m̄-koh kian-chhı̂ ka-tı̄ siūⁿ-hoat, beh chhoē-sí ê lâng? Kiù--i i ē chı̍t-sı̀-lâng ûi-hān, bô-kiù--i sim-lāi kám ē-tit koè.” Chit-ê chú-tê sı̄ khoàⁿ sam-jı̄-pat kûn-chiòng soá-khı̀ Tiong-chèng-biō liáu-āu, chı̍t-ê cha-bó͘-lâng thiaⁿ tio̍h ū-lâng chiūⁿ-tâi chi-chhı̂ A-píⁿ--ā, soah kan-khó͘ kah kā thâu tı̍t-tı̍t khok thô͘-kha kóng: “Chin-lí kap kong-gı̄ tı̄ toh!” Lâi siūⁿ--tio̍h-ê. (Tâi-bûn Bóng-pò tē 97 kı̂, 2004 nı̂ 10 goe̍h)