Bo̍k-lân-hoe

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --Chhun-thiⁿ hoe-tián 8 chi la̍k 
 Chı̍t lúi sēng-khui ê hoe 
Chı̍t ê tián-khui ê chiáng-sim
Kāu-sı̍t ê chhiú-chhiáng
Hong-boán ê sin-châi Koân-toā ê thé-keh
Siù-lē eng-théng ê bo̍k-lân-hoe
Hoe tiong ê lú-eng-hiông
Chhiū tiong ê siú-oē-sı̂n M̄-bián chē
Ū chı̍t châng, hāu-hn̂g tio̍h kiò-chò bí-lē
Ū chı̍t châng, kui-ê to͘-chhı̄ chhun-thiⁿ moá sı̄-kè
Ū chı̍t châng moá chhiū sûn-pe̍h ê bo̍k-lân
Chit-ê chhun-thiⁿ tio̍h kiò-chò bô-hān
Ū chı̍t-châng moá chhiū hún-âng ê bo̍k-lân
Chit-ê chhun-thiⁿ tio̍h kiò-chò bô-hām