Canada gô

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Canada gô, m̄-sı̄ 
Ká-ná tai-gô
Chí-sı̄ ài chhit-thô Poe lâi Bí-kok joā-joā-sô
Chia̍h kah pûi-chhut-chhut
Poe bē tńg-khı̀ Vanco͘ver Canada gô, ū iáⁿ
Ká-ná tai gô
Tham-loân hù-kùi ài khin-khó
Īⁿ-hiong bô-koán joā hó
Toà joā kú àn-choàⁿ chò Joā jı̄n-chin kā lâng o-ló
Bí-kok-lâng mā-sı̄ kiò lí
Canada gô!
Ká-ná tai-gô!