Chè-iâm ê Ki-khı̀

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Chū chá-chêng í-lâi múi só͘-chāi teh pha̍k iâm lóng-sı̄ chiong kiâm-chúi pha̍k- ta, khah chē-ūi sı̄ ēng jı̍t pha̍k-ê: Chóng-- sı̄ Eng-kok kap Bí-kok ê jı̍t bô hiah iām, chiàⁿ iōng thô͘-thoàⁿ hiâⁿ tiáⁿ lâi chú. M̄-kú hit-ê thô͘-thoàⁿ khah kùi, iâm ê kè-chı̂ⁿ khah sio̍k, khah bô siáⁿ thàn. Kı̄n-lâi Eng-kok ū lâng kek-chhut chı̍t-ê ki-khı̀, sui-jiân iû-goân sı̄ ēng thô͘-thoàⁿ lâi chú, m̄-kú só͘ iōng ê thô͘- thoàⁿ ke̍k séng, chı̍t-chàu ê thô͘-thoàⁿ ē chú-tit kúi-nā tiáⁿ ê iâm; pún-chı̂ⁿ khah séng, thàn chı̂ⁿ khah chē. Chiàu hit-pêng ê kok-hoat nā ū kek-chhut sin ki-khı̀ ê khı̀ pín-pò Koaⁿ-hú, Koaⁿ-hú m̄-chún pa̍t-lâng chò kap i sio-siāng ê. Pa̍t-lâng nā ài chò kap i sio-siāng, tio̍h Kóng chı̂ⁿ hō͘ hit-ê lâng hoaⁿ-hí, chiàⁿ beh chún i chò. Chim-má ū Bí-kok chè-iâm ê hoē-siā kap hit-ê kek ki-khı̀ ê lâng lı̍p-iok, chit- ê chè-iâm ê lı̄-koân chí-ū hit-ê kap i lı̍p- iok ê hoē-siā ē chè-chō--tit, thong Bí- kok ê lâng lóng-chóng bē chè-chō--tit, beh chiong chı̍t-chheng bān gı̂n kā i bé chit-ê lı̄-koân; chit-ê kek ki-khı̀ ê lâng í-keng ín i. Chit-ê lâng sı̄ lán Eng-kok Tiúⁿ-ló Kàu-hoē ê tiúⁿ-ló. (Tâi-lâm Kàu-hoē-pò tē 317 koàn, 1911 nı̂ 8 ge̍h)