Chí-teng-hiong

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --Chhun-thiⁿ hoe-tián 8 chi peh 
 Chı̍t-khai-sí lí khoàⁿ goá phú-phú 
Chhàng tı̄ ām-ām chhián le̍k-sek ê hio̍h-tui nı̍h
Chı̍t-tiám-tiám-á ê chhián-chí
Chı̍t-tiám-tiám-á ê chhim-chí
Chı̍t-tiám-tiám ê pe̍h Chin-kín goán tio̍h chı̍t-chhok chı̍t-chhok
Chı̍t-chhoàn chı̍t-chhoàn
Thàm-thâu nǹg chhut-lâi hio̍h-tui
Lí nā iáu-koh khoàⁿ goán bū-bū Iā-sek nā tà--lo̍h-lâi
Goán ê iá-sèng
Hoà-chò iú-he̍k ê phang-chúi bı̄
Lí tio̍h chai
Goân-lâi goán sı̄ kau lâng sı̂n-hûn ê
Chheng-chhun siàu-lí