Chó͘-sian

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ta̍k-ke lóng ū pa-pa ma-ma. 
Pa-pa ma-ma mā ū pa-pa ma-ma
Pa-pa ma-ma ê pa-pa ma-ma sı̄ a-kong a-má.
Koh khı̀--lı̀ iáu ū chó͘-kong chó͘-má,
Thài-chó͘-kong thài-chó͘-má Lán téng chı̍t tāi, pē-bó, sǹg N̄g ê chó͘-sián.
Téng N̄g tāi ū sı̀ ê; téng saⁿ tāi ū peh ê.
Cha̍p-tāi, chı̍t-chheng khòng jı̄-cha̍p-sı̀ ê.
Chó͘-sian bān-bān tāi, chó͘-sian bān-bān ê,
Sı̄-án-choáⁿ kan-nā sǹg N̂g-tè chı̍t-ê? (Liân-chiau-hoe Tâi-bûn cha̍p-chı̀ Tē 22 kı̂, 2004 nı̂ 4 goe̍h)