Chóng-sı̄ ū chı̍t jı̍t

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chóng-sı̄ ū chı̍t jı̍t 
Goá ē tiām-tiām khùn--khı̀ Goá ê hiaⁿ-tı̄
Goá ê chí-māi
Goá ê chú-lú
Lín lóng bô su-iàu siong-pi
Goá í-keng hioh-khùn tı̄
Éng-oán ê sin-khu piⁿ Chóng-sı̄ ū chı̍t jı̍t
Goá ba̍k-chiu ē kheh--khí-lâi
Boē koh-chài hoân-ló liû-lūi Goá sim hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí
Chiong só͘ ū hiàn hō͘ I
Kiû I
Sià-bián goá tı̄ sè-kan ê kian-chhı̂ Chóng-sı̄ ū chı̍t jı̍t
Goá ē tiām-tiām tńg--khı̀
Tńg-khı̀ éng-oán ê kò͘-hiong Hiòng só͘-ū ê hiong-chhin kóng
Goá siang-chhiú tián-khui
Chhiáⁿ lín ta̍k-ke khoàⁿ
Tham-loân chhi-bê ê thô͘-soa
Goá lóng-chóng sé chheng-khı̀
Goá í-keng chiong só͘-ū kau hō͘ I
Kiû I
Sià-bián goá ê só͘-chò só͘-ûi