Chú-lí

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Ū chı̍t-kang, a-Boê ê lāu-bú tng teh choan-sim chē tı̄ chheh-pâng chún-pı̄ bı̂n-á-chá ê chú-jı̍t lé-pài. A-Boê the̍h-tio̍h gín-á-mı̍h lâi-kàu in lāu-bú ê bı̄n-chêng ,kiò in lāu-bú poê I sńg , lāu-bú kóng: “Bı̄n-á-chá, goá ài ‘chú-lí’, hiān-chāi bē-tàng poê lí sńg.” A-Boê chiū oa̍t-thâu chhut--khı̀, bô goā-kú, a-Boê lâu ba̍k-sái chin siong-sim tńg-lâi kā in lāu-bú kóng: “Ma-ma , lí mài ‘chú-goá’, lí ‘chú-lí’.”