Chú kà lâng kı̂-tó

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 1 Goán Pē Siōng-tè chē thiⁿ-téng, 
Goān lí chun-miâ choè chı̀-sèng,
Thiⁿ-kok lı̂m-kàu lâi khah-iâⁿ,
Tı̄ toē ná-thiⁿ sèng-chí chiâⁿ. 2 Goán lâng ta̍k jı̍t só͘ tio̍h chia̍h,
Khún-kiû Thiⁿ-pē sù kàu-gia̍h,
Goán ài sià-bián lâng sit-chhò,
Kiû chú chhat-siau goán choē-kò. 3 Bo̍h-tit hō͘ goán siū bê-he̍k,
Kiù chhut choē-ok kap hêng-ge̍k,
Kok, koân, êng-kng kàu éng-oán,
Kui tı̄ Siōng-tè, sim só͘ goān.