Chúi-pı̄-á chúi--nih siû

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chúi-pı̄-á chúi-pı̄-á gâu siû-chúi , 
Phû-tiàm chúi-bı̄n hoaⁿ-hoaⁿ-hí-hí .
Khó-sioh seⁿ-chiâⁿ khah sè-hàn ,
Su-iàu koan-chêng kò͘-āu chiah-bē gûi-hiám ,
m̄-sı̄ bih-tiàm àm-sàm só͘-chāi ,
Tō-sı̄ chhàng-chúi-bı̄ cháu-khı̀-bih . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2010 kı̂, 2004 nı̂ 2 goe̍h 17)