Chúi-phiô-á ài sńg-chúi

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Hn̄g-hn̄g khoàⁿ , 
Ná-chhiūⁿ 1 phiàn chúi-phiô phû chúi-bı̄n ;
Kı̄n-kı̄n khoàⁿ ,
Chiah-chai sı̄ 1 tı̄n chúi-phiô-á leh sńg-chúi .
Kui-pah kui-chheng ê chúi-phiô ,éng--leh ! Éng--leh !
Kóng ū goā kó͘-chui tō ū goā kó͘-chui . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2008 kı̂, 2004 nı̂ 2 goe̍h chhe 3)