Chēng-chō ê hó-chhù

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Lı̄-iōng hioh-khùn-jı̍t, kúi-ê-á pêng-iú sio-chio khı̀ chham-ka lêng-siu-hoē-pan, o̍h chēng-chō. Chí-tō lāu-su chài-saⁿ kau-tāi, chēng-chō ê sı̂-chūn thâu-khak m̄-thang o͘-pe̍h-siūⁿ, gō͘-hoe-cha̍p-sek ê hoân-tı̂n-sio̍k-sū tio̍h ài hòng-hā, án-ne chiah ē-tàng chı̍p-tiong ı̀-liām lâi koan-sióng, chiah ū hoat-tō͘ tı̍t-tio̍h chēng-chō ê hó-chhù. 3 kang chēng-chō ê khò-têng chiâⁿ kín tō beh kiat-so̍k-a, Lāu-su mn̄g ta̍k-ke ū thé-hoē tio̍h chēng-chō ê hó-chhù-bô? 20 goā ê ha̍k-oân lóng tiām-tiām bô chhut-siaⁿ, tán chı̍t-thêng-á, ū lâng gia̍h-chhiú-a ! “Lāu-su, goá ū!”Goân-lâi sı̄ ga̍k-khı̀-hâng ê Khu-siàn beh hoat-giân. “Lí thé-hoē--tio̍h-ê sı̄ siáⁿ-mih ?” “Chiâⁿ cha̍p-nı̂ chêng ū-lâng kā goá bé 1-ki khı̂m, lóng it-tı̍t bô hêng goá chı̂ⁿ, chit kúi-kang chēng-chō liáu thâu-khak khah chheng-chhó, khı̀ hō͘ goá siūⁿ-khı̀-lâi-lo͘ !”