Chı̂ⁿ-chhiū

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Tiâⁿ lāi ka-la̍uh chit ê chı̂ⁿ 
Hoat-chhut chı̍t châng chı̂ⁿ-chhiū boeh tú thiⁿ
Seⁿ kà kui châng choân-choân chı̂ⁿ
Thiⁿ téng ê lâng giâ hia9 thau ho͘ chı̂ⁿ
Lak kà tiâⁿ lāi tiâⁿ goā choân-choân chı̂ⁿ Chı̂ⁿ-chhiū chhun kàu chhiûⁿ-á piⁿ
Chhù piⁿ ê lâng giâ chha9 thau thuh chı̂ⁿ
Lak kà tiâⁿ lāi tiâⁿ goā choân-choân chı̂ⁿ
Kā chı̂ⁿ sàu-sàu toà tiâⁿ kı̂ⁿ
Kı̀ⁿ-chài khit-chia̍h boeh káu ı̂ⁿ

(Tâi-bûn Bóng-pò tē 94 kı̂, 2004 nı̂ 7 goe̍h)