Chı̂ⁿ-tâng-á

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chı̍t-khai-sí goá eng tek-kóng-á 
Chò chı̂ⁿ-tâng-á
Khiam-chı̂ⁿ Chit-chat tek-kóng-á
Oé chı̍t-ê sè-sè tn̂g-hêng ê
Gı̂n-kak-á khang
Chı̂ⁿ khǹg ê lo̍h-khı̀
The̍h bē chhut-lâi
Tán i moá chiah phoà hō͘ khui
Gín-á mā ē-tàng khiām chin chē chı̂ⁿ Goá liān kah ū hoat-tō͘ kā gı̂n-kak-á
Ùi hit-ê khang
Ngiauh--chhut lâi
Tong-jiân, goá m̄-bat phoà koè poàⁿ-ki tek-kóng-á Au--lâi ēng súi-tang-tang ê âng-ti-á
Tong-jiân, goá mā m̄-bat thâi koè
Poàⁿ-chiah ti-á Chit-má goá gı̂n-hâng hit-kha chı̂ⁿ-tâng-á
Tong-jian, mā m̄-bat seⁿ chhut poàⁿ-chiah ti-á-kiaⁿ.