Chı̂n Hi-kia̍t ê Sió-toān

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Hi-kia̍t-kun sı̄ Báng-kah ê hoē-iú, iā sı̄ to̍k-sin ê chheng-liân. I ê goân-chı̍p tı̄ Toā-khoe. I soè-hàn chiū tha̍k Hàn-bûn, āu-lâi koh tha̍k Kong-ha̍k-hāu kàu chut-gia̍p, liáu-āu chiū lâi Báng-kah hō͘ i ê a-chek khan-sêng; nā-sı̄ i ê sin-thé soe-jio̍k, siông-siông phoà-pı̄ⁿ, keng-kè choē-choē i-seng ê chhiú-thâu iā sı̄ pêng-siông. Put-hēng tı̄ kū nı̂ 7 ge̍h koh hoat-pı̄ⁿ chiū jı̍p Siông-san Pı̄ⁿ-ı̄ⁿ, lóng bô khah hó, jiân-āu koh choán-jı̍p Tâi-pak Pı̄ⁿ-ı̄ⁿ, nā-sı̄ i ê pı̄ⁿ-chèng jı̍t-jı̍t ná tāng, kàu 2 ge̍h 28 hō chiū pia̍t-sè. Hióng-siū 24 hè. 
Hit ē-po͘ goá chhoā hoē-iú cha̍p-goā lâng kàu Chhiah-sı̍p-jı̄-siā ê chòng-sek-tiûⁿ chip-hêng chòng-sek ê lé-pài, iā choē-choē lâng sàng-kàu thióng-po͘--nı̍h. 
Chit ê Hi-kia̍t-kun chiàu goá chhâ-khó ū thang choè lán ê hó bô͘-hoān. 
1. Lūn i ê sèng-chit. Tùi soè-hàn chin un-sûn, khiam-pi, thun-lún, jı̂n-ài, chun-kèng sı̄-toā, thiàⁿ sı̄-soè, kap lâng hô-bo̍k, bô tham-sim, bô chia̍h-hun, bô lim-chiú, hō͘ lâng sı̀n-iōng,hoān-sū kín-sı̄n, i án-ni kiâⁿ ū ha̍h tı̄ Sèng-chheh ê kà-sı̄. 
2. Lūn i ê sı̀n-gióng. I tùi tiàm i ê a-chek ê bí-tiàm chiū siông-siông kap pêng-iú lâi thiaⁿ Ián-soat-hoē. Lé-pài-jı̍t soà lâi thiaⁿ tō-lí, bô-kú chiū boé Sèng-keng, Sèng-si, khûn-khûn káng-kiù hit ê ı̀-sù. Bô-kú bêng-pe̍k Ki-tok-kàu sı̄ Chong-kàu-tiong tē-it ko-siōng ê Chong-kàu; só͘-í tı̄ Tāi-chèng 12 nı̂ 9 ge̍h 2 hō, hō͘ Tân Bo̍k-su mn̄g tō-lí soà jı̍p Sèng-hoē. I tùi soé-lé liáu, tû-khı̀ sin-thé put-an, í-goā hán-tit hioh lé-pài. Koh thiaⁿ-kı̀ⁿ lâng kóng, i nā êng ê sı̂ chiū tha̍k Sèng-keng, kı̂-tó, ū-sı̂ kóng tō-lí hō͘ tiàm-lāi ê lâng thiaⁿ, iā bián-lē in a-chek saⁿ ê gín-ná lâi choè Chú-jı̍t-o̍h ê ha̍k-seng, iū-koh nā beh lâi lé-pài ê sı̂ khah-siông ū chio in ê pêng-iú lâi thiaⁿ tō-lí. Sui-jiân tı̄ phoà-pı̄ⁿ tiong iû-goân siông-siông tha̍k Sèng-keng kap gı̂m-si, kı̂-tó, iā ū tha̍k choē-choē ê Chong-kàu-chheh. I án-ni ū teh chı̄n Ki-tok-tô͘ ê pún-hūn.
3. Lūn i ê ûi-giân. I beh sí ê sı̂ khó͘-khǹg i ê a-má, lāu-bú, tio̍h ho̍k-sāi Siōng-tè, āu-jı̍t chiah thang saⁿ-kı̀ⁿ-bı̄n tı̄ Thian-tông. Koh khó͘-khǹg in m̄-thang hoân-ló, sè-kan sı̄ chhin-chhiūⁿ kheh-koán. Kàu teh-beh kè-khùi ê sı̂, kā i ê a-má, lāu-bú kóng, “Goá beh lâi-khı̀ lah!” Bı̄n chhiò-chhiò chiū kè-khùi. Kè-jı̍t sı̄ lé-pài-jı̍t, i ê a-má kap lāu-bú ū lâi pài-tn̂g thiaⁿ tō-lí soà kā hù-chòng-sek ê lâng seh-siā. 
Taⁿ ǹg-bāng khoàⁿ pò ê hiaⁿ-tı̄ chí-moē thè in kı̂-tó, ǹg-bāng in ē chiâⁿ-chò Siōng-tè ê peh-sèⁿ, sı̄ goá ê sim só͘ goān. 483-8, 483-9 
(Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 483 koàn, 1925 nı̂ 6 ge̍h)