Chı̍t kang sio--ê chı̍t kang léng--ê

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Hok-thoân-á só kap lâng chham-ka 2 mê 3 kang ê lâm-pō͘ chhit-thô, 2 mê lóng toà tı̄ Ko-hiông koān ê Pó-lâi lí-siā. Jı̍t--sı̂ chē iû-lám chhia sı̀-kè chhit-thô, àm-sı̂ chiah se̍h tńg-lâi lí-siā hioh-khùn sé un-choâⁿ. M̄-bat sé koè un-choâⁿ ê Hok-thoân-á só hoaⁿ-hí kah. Lí-hêng soah, chı̍t-ē tńg-lâi kàu-chhù, tō sûi-sı̂ kā i ê cha-bó͘-kiáⁿ tián kóng: “sı̍t-chāi hó-sńg, àm-sı̂ koh ē-sái-chit sé un-choâⁿ--neh, chı̍t-káng sio--ê, chı̍t-káng léng--ê, chhı̀-kek hó-sńg koh sóng-khoài.” “ A-bú! lâng sé he sam-un-loán ê un-choâⁿ, lóng mā nn̄g khut chúi chı̀m lâi chı̀m khı̀, liam-mı̄ chı̀m sio--ê, liam-mı̄ chı̀m léng--ê, ná ū-lâng chhiūⁿ lín án-ni, chı̍t-kang chı̀m sio--ê, chı̍t-kang chı̀m léng--ê? ” “ Siáng kā lí kóng chı̍t-kang chı̀m sio--ê, chı̍t-kang chı̀m léng--ê? bô leh sông--kong? sı̄ 1 káng sio-chúi, 1 káng léng-chúi--lah! ”