Chū-sat ê Tı̄-liâu

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Sèⁿ-miā m̄-sı̄ chı̍t tiâu soh-á 
Sèⁿ-miā sı̄ chı̍t tiâu chúi
Kā soh-á koah-tn̄g
Put-koh sı̄ siak lo̍h-khı̀ chúi-chhiâng ē-kha
Sèⁿ-miā kè-sio̍k lâu Chit-ê tō-lí bô chhim
Chū sè-hàn bô lâng kā lán thiah-bêng
Lán lóng siūⁿ-kóng sèⁿ-miā sı̄ soh-á
Kā lán chhui chiah ân
Ûi-su siá chheng-chhó
Ēng siong-sim ê to
It-to lióng-toān Siáⁿ-chai ûi-su bô-chhái teh siá
Mûi-thé ê ke̍k-pún chá chiū thè lán pian hó
Lán put-koh sı̄ chū-sat-tiâu ê
Chı̍t ê sió éng
Lán ê sim-sū, mā-sı̄
Chúi-koè-bô-hûn Lán lóng siūⁿ-kóng sèⁿ-miā sı̄ chı̍t tiâu chiáng-hûn
Tan-tan to̍k-to̍k
La̍k tı̄ ka-kı̄ chhiú-sim
Chí-iàu koat-sim beh hō͘ tn̄g
I chiū tn̄g Siáⁿ-chai sèⁿ-miā m̄-sı̄ chiáng-hûn
M̄-sı̄ tı̄ chhiú-sim
Sèⁿ-miā goân-lâi sı̄ ma-ma ê ba̍k-sái
Sèⁿ-miā goân-lâi sı̄ pa-pa ê sim-koaⁿ-hoeh
Sèⁿ-miā goân-lâi sı̄ chhin-lâng ê tn̄g-liû-súi
Lóng sı̄ óng-jiân Chhin-lâng ê ba̍k-sái lúi-chek ê chúi
Hō͘ lán chhiat-khui ê sèⁿ-miā
Sûi koh chiap--khí-lâi
Lán put-koh siak--lo̍h-khı̀
In ba̍k-sái ê chúi-chhiâng ē-kha
Kè-sio̍k lâu Sèⁿ-miā sı̄ chhiat bē tn̄g ê chı̍t tiâu chúi
M̄-sı̄ ka-kı̄ chhiú-sim ê chiáng-hûn
M̄-sı̄ chhiat ē tn̄g ê soh-á
Soh-á nā sı̄ pa̍k siuⁿ ân
Lán ài o̍h àn-choáⁿ khı̀ tháu M̄-sı̄ chhiat hō͘ tn̄g chún-tú-soah
In-ūi chhiat bē tn̄g
Sèⁿ-miā hit-tiâu chúi
Sèⁿ-miā m̄-sı̄ chı̍t-tiâu soh-á
Sèⁿ-miā sı̄ chı̍t tiâu chúi Tō-lí bô chhim
Taⁿ, goá í-keng kā lí thiah-bêng