Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 6 hāng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Tē 5 hāng Cha̍p-hāng Koán-kiàn
Tē-la̍k hāng Lūn lú-chú ê tāi-chì
Chok-chiá:Chhoà Poê-hoé
Tē 7 hāng


Lâm-chú khah kùi-khì á-sī Lú-chú?[siu-kái]

Chin kî-kòai! lâng cháiⁿ-iūⁿ ē ū ta-po͘ koh ū cha-bó͘? Che sī chin kî-kòai,iū-koh sī chin chhù-bī.

Tī Lâm Thài-pêng-iûⁿ ū chi̍t ê tó-sū kiò-chò Ta-hi-ti. Tī-hia ê iá-bân lâng ū liû-thôan kóng , Khí-chho͘ chō-hòa ê sîn the̍h âng-thô͘ chò chi̍t ê ta-po͘-lâng. Kàu chi̍t ji̍t chiong hit ê lâng kā i bê hō͘ i khùn--khì,chiah tùi hit ê lâng ê seng-khu the̍h chi̍t tè kut-thâu khí-lâi chò chi̍t ê cha-bó͘-lâng.

Iû-thài lâng só͘ sìn-gióng ê kàu sī tōa-tōa ē thang hō͘ sè-kài chò bô͘-hōan.In ê kēng-tián ê lāi-bīn iā ū kì-bêng chhin-chhiūⁿ chit-khòan ê ōe.In kóng,siōng-tè chhòng-chō thiⁿ tē bān-mi̍h í-āu , chiàu I ê hêng-siōng ê khóan iōng thô͘ chhòng-chō chi̍t-sian ang-á.I chiū chiong I ê khùi pûn ji̍p- khì hit sian ang-á ê phīⁿ-khang,hit sian ang-á chiū o̍ah-khí--lâi,kiò-chò A-tong,sī ta-po͘-lâng. Siong-tè chiū chiong A-tong chhòng hō͘ i khùn-khì,chiong i ê hia̍p-kut the̍h khí-lâi chò chi̍t ê hū-jîn-lâng,kiò-chò hā-oa.Che iā si chi̍t chéng ê liû-thôan.Chòng-sī nā chiàu chit-khòan ê kóng- hoat, kiám m̄-sī bêng-bêng piáu-sī lâm-chú sī chú,lú-chú sī chiōng.Lâm-chú khah kùi-khì,lú-chú khah hā-chiān mah?In-ūi kóng ta-po͘-lâng sī tāi-seng ū,cha-bó͘-lâng sī the̍h ta-po͘-lâng seng- khu ê chi̍t-pō͘-hūn-á lâi chò-chiâⁿ--ê.

Chhin-chhiūⁿ chit-khóan ê kóng-hoat kiám-chhái ū lâng beh piān-pok kóng,Kó͘-chá ê tāi-chì tāi- ke to lóng bô khah-si̍t ē chai-iáⁿ.Chiàu lán-só͘ chai--ê lâi kóng,ta-po͘-lâng kiám m̄-sī lóng tùi cha -bó͘ -lâng ê pak-tó͘ nǹg-chhut--lâi mah?Só͘-í i beh kóng lú-chú sī khah kùi-khì,che khiok iā m̄ sī chôan-jiân bô chêng-lí.

Lán koh thiaⁿ Lâm-iûⁿ Hô-chiu (Australia)ê o͘-sek lâng kóng,Chō-hòa ê Chú kiò-chò Phán-jī, kia̍h i ê to-á pak saⁿ-tiuⁿ ê chhiū-phôe chhu tiàm thô͘-kha,the̍h chi̍t-ôan ê liâm-thô͘ khòa-hē hit téng-bīn,chò nn̄g-sian ang-á.I chò liáu chin tek-ì, peh--khí-lâi thiàu-bú se̍h hit nn̄g-sian ang-á kúi-lín.I chiū koh pak chi̍t khóan ê chhiū-phôe,thiu-si liâm tiàm ang-á ê thâu-khak,chò ang-á ê thâu-mn̂g.I khòaⁿ-liáu iū chin tōa tek-ì.Koh tiàm ang-á ê chiu-ûi thiàu-bú kúi-nā lín,chiong i ê khùi pûn tùi ang-á ê phīⁿ-khang,pûn chi̍t tōa-ē lo̍h-khi,ia̍h chiū koh thiàu koh se̍h.Lō͘-bóe chiong nn̄g-sian ang-á ián-khí-lâi khiā,ang-á chiū sòa chhiò hi-hi,chò-hóe kóng-ōe chin chhin-bi̍t!

Tāi-ke só͘ chai,lán chit-pêng kóng lâng sī Pô-chiá-bó chhio̍k-thô͘ chò-chiàⁿ--ê,chóng-sī ta-po͘ cha-bó͘ sī án-chóaⁿ hun-piat chò,khiok sī bô kóng-bêng sī siāng-sî chò--ê,m̄-sī tùi ta-po͘ ê seng- khu lâi chò-chhut cha-bó͘-lâng;chit-tiám sī bêng-pe̍k.Chiàu téng-bīn chit nn̄g khóan ê liû-thôan khòaⁿ,ta-po͘ cha-bó͘ sī siāng-sî chiâⁿ--ê,khiok m̄-sī kóng tó chi̍t-pêng khah tāi-seng.Tùi án-ni ná chhin-chhiūⁿ ē iōng-tit kóng m̄-sī ta-po͘ khah kùi-khì,iā m̄-sī cha-bó͘ khah hā-chiān,sī pêng-téng bô cheng-chha.