Chhài-nâ-á Hoè

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --Khòng-gı̄ Tiong-kok tı̄ Tâi-oân chóng-thóng soán-kí kı̂-kan hui-toâⁿ khióng-hat, Bí-kok ê Tâi-oân-lâng siā-thoân liân-ha̍p hoat-khí té-chè Tiong-kok-hoè ūn-tōng (Boycott Made in China). 
 Nā bé chhài-nâ-á hoè 
Chhài-nâ-á chiū jú lâi jú toā kha
Toā-kha chhài-nâ ē tham-sim
Siūⁿ beh kā sin-khu piⁿ sa ē-tio̍h ê mı̍h-á
Lóng lok-lok--lo̍h-khı̀ Sin-piⁿ hit tiâu hân-chı̂
Khoàⁿ--khí-lâi jú lâi jú toâ-tiâu
Chhùi-noā chha̍p-chha̍p tih
Siàu-siūⁿ ū chı̍t kang
Hân-chı̂ kā khioh--khí-lâi
Ēng chhài-nâ té leh
Chiū beh pû beh chú kù-chāi i Chhài-nâ-á hoè àu-kó͘ hoè
Sio̍k bóng sio̍k, a-lí-put-ta̍t
Hō͘-soàⁿ sûi bé sûi to̍h khui chhài-hoe Chhài-nâ-á hoè
Ēng khióng-hat ê hui-toâⁿ chhùi-phı̀ⁿ pēng-chong ê
Ēng jı̂n-koân ê ba̍k-sái ngı̄ kô͘ ê
Chhài-nâ-á hoè o͘-ló͘-bo̍k-chê M̄-thang bé!
Mài bé chhài-nâ-á hoè
Beh bé, bé hân-chı̂ kò͘-hiong ê
Hō͘ hân-chı̂ toā-toā tiâu
Chhài-nâ-á siàu-siūⁿ mā té bē lo̍h--khı̀
Ngı̄ chiⁿ--lo̍h-khı̀ Chhài-nâ-á lí to̍h phoà-kê-kê
Phoà, kê, kê