Chhàu-hı̄ⁿ-lâng gâu oân-oē 1

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Éng--á chū sè-hàn tō chhàu-hı̄ⁿ-lâng tin-tang, kóng-oē koh ihN-ohN, lâng lóng thiaⁿ boē chheng-chhó, m̄-kú I chit-ê lâng toā-chı̍h hèng-thı̂, put-sı̂ tō kóng-oē kóng kah tâⁿ-7-tâⁿ-8, hō͘ lâng thiaⁿ liáu iā hó-khı̀, iā hó-chhiò. ū 1-kang, Éng--á khı̀ kàu chhài-chhı̄-á, thiaⁿ lâng leh hoē kóng: “Lông-chhng-khàu hia leh giâ-sı̂n!” I thiaⁿ liáu tō toā-siaⁿ toè leh kóng: “Hō͘-tēng-kha hia leh lia̍h hô͘-sı̂n!” Ta̍k-ke thiaⁿ liáu lóng khí ài chhiò, khoàⁿ-tio̍h I chhiú--nih the̍h 1-tiâu sin phoê-toà, tō mn̄g I kóng: “Phoê-toà goā-chē bé?” I thiaⁿ bô chheng-chhó, tō kâng èng kóng: “Phoê-toà toā-sió phoé!” Ū 1-ê lâng bô sè-jı̄ khı̀ kā oe-tio̍h, kín kā kóng: “Sit-lé, sit-lé!” I thiaⁿ liáu kiaⁿ 1-tiô, sûi tō hoah kóng: “Sit-hoé, ū-hiáⁿ--o͘? Sı̄ tó-ūi leh hoé-sio-chhù?”