Chhàu-hı̄ⁿ-lâng gâu oân-oē 2

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Éng--á chhàu-hı̄ⁿ-lâng bô-jı̄n-hūn, m̄-nā ài thiaⁿ lâng chhiùⁿ-koa, koh ài ô͘-loān oân-oē. Ū chı̍t-ê ē-po͘, Éng--a kiâⁿ kàu chng-boé Khèng-an-kiong ê thâu-chêng, khoàⁿ-tio̍h chiâⁿ-chē lāu-toā-lâng tı̄ hia leh chhiùⁿ kha-lah OK, i kám-kak chiâⁿ sim-sek, tō chē tiàm toā-chhiū-kha tiām-tiām-á him-sióng. Chı̍t-ê o͘-jih-sáng tiám chı̍t-tiâu lāu-koa teh chhiùⁿ, lı̂m-sı̂ kheh-chhoàn ê chú-chhı̂-jı̂n pò-chhut koa-miâ, sı̄ “Toān-hûn-niá cheng-siaⁿ-lūi”, tāi-ke lóng phah-pho̍k-á kā kó͘-lē! Éng--a thiaⁿ liáu chin hoaⁿ-hí, chiū ihN-ihN o͘hN-o͘hN kā piⁿ--a ê lâng kóng: “Sı̍t-chāi chiok hó-chhiò--ê, poa̍h-su-kiáu tō ài hō͘ lâng cheng saⁿ-ē! Chit-tiâu koa it-tēng chiâⁿ hó-thiaⁿ!” Oē chı̍t-kóng soah, ta̍k-ke lóng pak-tó͘ mo͘h leh chhiò. Koh chı̍t-ê a-sáng khı̀ leh chhiùⁿ-koa--lō͘, I chhiùⁿ --ê sı̄ : ”Ú-iā-hoe, ú-iā-hoe, siū hong-hō͘ chhoe lo̍h-tē----” He sı̄ chı̍t-tiâu 30nı̂-tāi ê lāu-koa, iû Tēng-ú-hiân sian-siⁿ só͘ chò ê khek, iu-bí ê soan-lu̍t, tāi-ke lóng mā chiâⁿ se̍k-sāi, chiâⁿ ài thiaⁿ. Khoàⁿ ta̍k-ke lóng thiaⁿ kah gāng-gāng-gāng , Éng--a oa̍t-thâu kâng mn̄g kóng : “Sı̄ án-choáⁿ ná ē ū iā hoe, bô iā hoe, it-tı̍t o͘-pe̍h hoe--leh ? ”