Chháu-po͘-ı̀ⁿ-á ké-sí kiù hâi-jı̂

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chháu-po͘-íⁿ-á ,khiā-tiàm thô͘-kha chiah-nı̍h súi , 
Poe-tiàm poàⁿ-khong-tiong ,koh kài-sêng íⁿ-á .
Boé pit-chhe ,sı̄ íⁿ-á boé ,
Khong-tiong lia̍h báng-thâng ,sı̍t-chāi hó kı̀-gē . Siōng hō͘-lâng o-ló ,tō-sı̄ Lí ê bó-ài ,
Ūi-tio̍h kò͘-kiáⁿ an-choân ,
Lí koh ē ké-sí tı̄ thô͘-kha phia̍t--leh phia̍t--leh ,
Phiàn Lí ê te̍k-jı̂n gông-gông-se̍h ,
Chiah bē hō͘ Lí-ê gín-á kiaⁿ kah chò-káu-pê .