Chháu-tui-téng ê Bı̂n-bāng 02

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ka-liân chiong i cha-mê só͘ khoàⁿ-kı̀ⁿ ê sū kóng hō͘ Má-lı̄ thiaⁿ. 
 Ka-liân sui-jiân lóng bô khùi-la̍t thang kóng,iáu-kú hō͘ Má-lı̄ chē tı̄ i ê sin-piⁿ lâi beh kà-sı̄ i. 
 “Má-lı̄, siat-sú Ma-ma nā bô tı̄-teh lí m̄-bián hoân-ló, Ma-ma tı̄ thiⁿ-nı̍h ê só͘-chāi teh khoàⁿ-kò͘ lí, Iâ-so͘ iā beh chiàu-kò͘ lí, lí lóng m̄-bián hoân-ló. Iáu-kú lí tio̍h m̄-thang boē-kı̀-tit Chú ê kà-sı̄. Bô-lūn tı̄ sím-mı̍h sı̂, nā ū tú-tio̍h kan-khó͘ tio̍h ài kı̂-tó, chia̍h pn̄g ê sı̂ iā m̄-thang boē-kı̀-tit kám-siā, nā bô kám-siā, m̄-thang chia̍h, Chú bô hoaⁿ-hí bô kám-siā ê kiáⁿ-jı̂. 
 Koh Má-lı̄ lí tio̍h m̄-thang khi-hū kan-khó͘ lâng. Khit-chia̍h á-sı̄ lāu-lâng tio̍h m̄-thang phah i, tio̍h khó-lı̂n hit hō ê kan-khó͘ lâng, iā tio̍h pang-chān in. Chú bô hoaⁿ-hí lán khi-hū kan-khó͘ lâng. Má-lı̄, lí chai-iáⁿ bô! Lí nā siú chit 2 hāng ê kà-sı̄, lí teh beh tit-tio̍h Chú ê lı̂n-bín, hō͘ lán bó-kiáⁿ thang koh tı̄ thiⁿ saⁿ-kı̀ⁿ.” 
 Ka-liân kóng chiah ê oē ê sı̂, i ê khùi-la̍t lóng bô khı̀, iáu-kú i ê ba̍k-chiu beh khoàⁿ Má-lı̄ ū liáu-kái á-bô. Chóng-sı̄ Má-lı̄ thiaⁿ-liáu ê sı̂, i siong-pi kàu-ke̍k, i m̄-chai tio̍h án-choáⁿ lâi ı̀n i ê lāu-bú. Chí-ū kám-kak i ê Ma-ma tio̍h lı̄-khui i khı̀. Má-lı̄ chai chit ê sı̂ chhut-tı̄ bô hoat-tō͘ ê sū, nā bô i ê Ma-ma tek-khak bô kóng chhut chit ê sū lâi hō͘ Má-lı̄ ê sim chiah-nı̍h kan-khó͘. I ê bı̄n ê bêng-lóng taⁿ lóng piàn-chò pi-ai, choa̍t-bāng, bô i-oá ê chiân-tô͘ hō͘ i tan-sûn ê sim hui-siông ê kiaⁿ. Só͘-í Má-lı̄ chí ū chiong i ê sin-khu bih tı̄ lāu-bú ê heng-chêng lâi thı̂-khàu. 
 “Ma-ma, lí m̄-thang khı̀ lah, Má-lı̄ chin kiaⁿ lah!” 
 Ka-liân moá-bı̄n lâu ba̍k-sái, phō Má-lı̄ ê thâu-khak oá-tı̄ i ê bı̄n. 
 “Má-lı̄, lí án-choáⁿ kiaⁿ, lí kiám bô sı̀n Chú Iâ-so͘! Chú kiám m̄-sı̄ beh kap lí saⁿ-kap tı̄-teh, goá chit-sı̂ beh thoè lí kı̂-tó, lí tiām-tiām m̄-thang háu.” 
 Má-lı̄ sûi-sı̂ tiām-tiām, koh kín-kín khoeh i ê ba̍k-chiu, ha̍p-oá i ê siang-chhiú. Hit ê sêng-sim, sı̍t-ı̀ ê thài-tō͘ hō͘ Ka-liân kám-kak chin boán-chiok. 
 “Chhin-ài ê Chú Iâ-so͘, Lí tio̍h chiàu-kò͘ Má-lı̄ bô kiaⁿ. Kiû Lí hō͘ Má-lı̄ oē-thang tit-tio̍h Lí ê pó-hō͘, hō͘ Má-lı̄ tı̄ kan-khó͘ ê sı̂ bô lı̄-khui Lí. A-men!” 
 Hit-sı̂ A-pô ū the̍h tām-po̍h ê chia̍h-mı̍h khí-lâi, iā lâi kā Ka-liân mn̄g-an. 
 “Ka-liân lí kin-chá-khí ū khah khùiⁿ-oa̍h á-bô?” 
 “To-siā, A-pô! Goá ê sin-thé í-keng chin loán-jio̍k, Chú tek-khak sı̄ beh chín-tiàu goá ê lêng-hûn.” 
 “Ka-liân, lí thái oē kóng hit khoán ê oē, chhiáⁿ lí m̄-thang sit-chı̀, lí ê pı̄ⁿ boē tı̀-kàu sí.” 
 Ka-liân, chhin-chhiūⁿ bô thiaⁿ-kı̀ⁿ A-pô ê oē. 
 “A-pô kú-kú ê tiong-kan hō͘ lí chin to-siā! Tit-tio̍h lí ê pang-chān, goá chiah oē-thang sūn-sū kàu chit-sı̂, chóng-sı̄ goá lóng boē-thang pò-tap lí ê un-chêng.” 
 Ka-liân khan A-pô ê chhiú, soà háu. 
 “Chóng-sı̄ A-pô goá ū chı̍t-ê choè-āu ê pài-thok lí m̄-chai khéng pang-chān goá á-bô?” 
 A-pô khan i ê kûn lâi chhit ba̍k-sái, soah kóng: 
 “Chhiáⁿ lí kóng, goá nā chò oē-kàu tek-khak beh chò.” “A-pô, bô ūi-tio̍h pa̍t-hāng.” Ka-liân chiū khoàⁿ Má-lı̄, “Lí chai Má-lı̄ sı̄ chı̍t ê bô i-oá ê ko͘-jı̂, bô lâng thang chiàu-kò͘ i, iáu-kú chin soè-hàn.” Ka-liân ê ba̍k-sái tih tı̄ bı̂n-chhn̂g, “Chhiáⁿ lí gâu chiàu-kò͘ Má-lı̄, goá ū chı̍t ê hiaⁿ-ko toà tı̄ pak-pō͘ chı̍t ê chng-siā, i sı̄ goán ı̂-it ê chhin-chhek, nā sı̄ bān-it ê sı̂, chhiáⁿ lí chiah chhoā Má-lı̄ khı̀ hit ê só͘-chāi lâi kau hō͘ goá ê A-hiaⁿ.” Ka-liân chiong hit ê siông-sè lâi chí-sı̄ A-pô. 
 “Ka-liân chhiáⁿ lí m̄-bián hoân-ló, nā sı̄ bān-it goá chiah chiàu-kò͘ Má-lı̄ chhiáⁿ lí an-sim.” 
 Kàu tı̄ hit chı̍t-jı̍t ê ē-po͘ Ka-liân ê ı̀-sek chiām-chiām bô khı̀, thâu-khak ê jia̍t ná toā, só͘-í Hoâ sian-siⁿ-niû kap Bo̍k-su lâi ê sı̂, Ka-liân lóng m̄-chai lâng. Hoâ sian-siⁿ-niû ū the̍h chı̍t-pé kiok-hoe lâi chhah tı̄ Ka-liân ê thâu-khak téng. Nn̄g-lâng ū thoè Ka-liân kı̂-tó, liáu-āu chiū chhoā Má-lı̄ toè in tńg khı̀. 
 “Má-lı̄, goá chhoā lí lâi khı̀ goán chhù, lí ê Ma-ma sin-thé bô tú-hó, só͘-í m̄-thang kiáu-jiáu tio̍h i, nā khah hó ê sı̂ chiah koh chhoā lí tńg-lâi.” 
 Hoâ sian-siⁿ-niû ēng hó-oē kóng hō͘ Má-lı̄ toè i tńg-khı̀. Má-lı̄ chiū hoaⁿ-hí kap i khı̀, lóng bô siūⁿ-tio̍h chit ê lı̄-pia̍t oē chiâⁿ-chò kim-sè bó-kiáⁿ éng-oán ê saⁿ-lı̄. 
 Tı̄ poàⁿ-mê Ka-liân chiū lı̄-khui chit ê sè-kan, i ê lêng-hûn khı̀ tı̄ i kú-kú só͘ gióng-bōng ê thian-tông. 
 Má-lı̄ tı̄ hit ê koh-iūⁿ ê khoân-kéng kap súi ê chhù, hong-hù ê bu̍t-chit ê tiong-kan iáu-kú bô boē kı̀-tit i ê lāu-bú. Hit chı̍t-mê tó tı̄ hit ê súi ê bı̂n-chhn̂g beh khùn ê sı̂, i kám-kak chin-chiàⁿ siong-sim, m̄-káⁿ khui-siaⁿ háu, chí-ū lâu ba̍k-sái. 
 Hoâ sian-siⁿ-niû hit chı̍t-mê lóng bô khùn lâi pek-chhiat thoè Ka-liân kı̂-tó, iā ū kín-kín thong-ti hō͘ Bo̍k-su lâi thoè i kı̂-tó. Chóng-sı̄ kàu poàⁿ-mı̂ ê sı̂ Ka-liân chiū tı̄ ta̍k-lâng ê kı̂-tó tiong lâi lı̄-khui sè-kan. 
 Hoâ sian-siⁿ-niû kau-tài ta̍k-hāng sū chheng-chhó, tńg-lâi kàu tı̄ Má-lı̄ ê chhn̂g-piⁿ ê sı̂ Má-lı̄ iáu-kú teh khùn. Hit ê kó͘-chui ê bı̄n ū tài iu-siong, koh ba̍k-sái tih-tâm chhn̂g, sian-siⁿ-niû khoàⁿ liáu soah kám-kak tio̍h chin siong-sim lâi lâu ba̍k-sái, thoè Má-lı̄ ê chiân-tô͘ kı̂-tó kiû Chú Iâ-so͘ ê chiàu-kò͘. 
 Sian-siⁿ-niû ū kiò chı̍t ê lú-pı̄ lâi khoàⁿ Má-lı̄, chiū koh chhut-khı̀ ūi-tio̍h chòng-sek ê sū lâi bô-êng. 
 Má-lı̄ chhéⁿ khí-lâi ê sı̂, i sûi-sı̂ koh siūⁿ-tio̍h tı̄ i sin-chiūⁿ put-hēng ê sū, i ê sim chin-chiàⁿ bô pêng-an, só͘-í tı̍t-tı̍t ǹg-bāng ài beh tńg-khı̀ khoàⁿ i ê lāu-bú. Kàu hit ē-tàu sian-siⁿ-niû iā bô tńg-lâi,koh só͘ khoàⁿ ê sū-chêng chhin-chhiūⁿ chin bô ún-tàng ê khoán-sit, só͘-í Má-lı̄ chiū in-ūi siong-pi soah háu kóng: 
 “Beh chhoē Ma-ma lah! Beh chhoē Ma-ma lah!” Lú-pı̄ A-eng khoàⁿ tio̍h Má-lı̄ ê ba̍k-sái put-chí siong-sim. Koh sian-siⁿ-niû iā bô tńg-lâi, chiū ko͘-put-chiong chhoā Má-lı̄ tńg-khı̀. 
 Má-lı̄ chı̍t-lō͘ chin tio̍h-kip, só͘-í kàu-chhù ê sı̂ i chiū sûi-sı̂ cháu kàu lâu-téng beh khoàⁿ Ma-ma, chóng-sı̄ Má-lı̄ chin tio̍h-kiaⁿ, in-ūi i ê lāu-bú í-keng bô tı̄ hit ê só͘-chāi, liân lāu-bú só͘ teh khùn ê bı̂n-chhn̂g kap lāi-bı̄n ê mı̍h-kiāⁿ toh soà lóng kò-iūⁿ. 
 Má-lı̄ khoàⁿ-tio̍h chit ê kò-iūⁿ koh léng-chēng ê pâng-keng soà toā siaⁿ thı̂-khàu. 
 “Ma-ma! Ma-ma! Lí tı̄ tó-ūi leh?” 
 Má-lı̄ sı̀-koè chông, siūⁿ-khoàⁿ i ê lāu-bú iáu-kú ū tı̄ hit ê só͘-chāi á-bô. Hit-sı̂ ū lâng cháu-lâi lâu-téng. Má-lı̄ khoàⁿ-tio̍h A-pô chhēng o͘-sek ê hà-ho̍k, ba̍k-chiu âng-âng. A-pô khoàⁿ-tio̍h Má-lı̄ chiām-sı̂ soà boē kóng oē, chí-ū chhùi-tûn teh chhoah. 
 “A-pô! Goá ê Ma-ma tı̄ tó-ūi lí chai bô?” Má-lı̄ kín-kín mn̄g i ê sı̂, A-pô toā-siaⁿ háu, cháu-oá lâi lám Má-lı̄ tı̄ i ê heng-chêng. 
 “Má-lı̄! Khó-lı̂n ê Má-lı̄, lí ê A-bú í-keng khı̀ lah!” A-pô chhin-chhiūⁿ háu kàu boē chhut-khùi, liân kóng-oē iā kóng boē-chhut. 
 “Má .. lı̄-i, m-ma...l...i..., lí ê Ma-ma sí-khı̀ lah!” 
 Chóng-sı̄ Má-lı̄ chhin-chhiūⁿ m̄-chai hit ê ı̀-sù, chí-ū háu kóng: 
 “A-pô, Ma-ma khı̀ tó-ūi leh? Goá beh chhoē Ma-ma lah!” 
 A-pô hit-sı̂ chiū chiong chı̍t-niá o͘-sek ê hà-ho̍k hō͘ Má-lı̄ chhēng, soà kín-kín chhoā i lo̍h lâu-thui khı̀. 
 “Má-lı̄, goá chhoā lí lâi khı̀ kap lí ê Ma-ma saⁿ-sı̂.” 
 In cháu-kàu lé-pài-tn̂g ê sı̂, lé-pài í-keng soah, Ka-liân ê sin-si tú-tú beh chhia-khı̀ hoé-chòng-tiûⁿ. 
 Hoâ sian-siⁿ-niû khoàⁿ-tio̍h Má-lı̄ chiū kín cháu lâi phō i kàu tı̄ Ka-liân ê o͘ koaⁿ-chhâ chêng, kí hit ê ū pe̍h-pe̍h ê sı̍p-jı̄-kè tà-teh ê koaⁿ-chhâ kóng: 
 “Má-lı̄ kā lí ê Ma-ma kóng chài-chián.” Má-lı̄ chiū thı̀m-thâu piáu-sı̄ chài-chián. Hit-sı̂ Hoâ sian-siⁿ-niû í-kı̍p chèng-lâng khoàⁿ-tio̍h Má-lı̄ chit ê khó-ài ê khoán-sit, soà khó-lı̂n Má-lı̄ ê chhám-kéng lâi lâu ba̍k-sái. Hoâ sian-siⁿ-niû phō Má-lı̄ tı̄ koaⁿ-chhâ piⁿ teh háu, liáu-āu soè-siaⁿ lâi teh kı̂-tó. 
 Koaⁿ-chhâ chhut-hoat ê sı̂ chèng-lâng lóng gı̂m-si lâi sàng-piat i. 
 A-pô chiū lâi chiap Má-lı̄ khı̀, soà phō i kín-kín chiūⁿ cheng-lâu, tùi hia Má-lı̄ khoàⁿ kàu chin-hn̄g. 
 “Má-lı̄ lí ê Ma-ma beh khı̀ lah, lí kín-kín khoàⁿ!” 
 A-pô phō Má-lı̄ khoàⁿ hit-tâi chiām-chiām beh lı̄ hn̄g khı̀ ê koaⁿ-chhâ ê sı̂, Má-lı̄ chiah chhin-chhiūⁿ bêng-pe̍k ta̍k-hāng só͘ tú-tio̍h ê sū, chiū gia̍h i ê chhiú lâi ia̍t i tı̄ toē-bı̄n-chiūⁿ só͘ ū ê it-chhè, chiū-sı̄ i ê lāu-bú. I ê ba̍k-sái tūi-lo̍h moá-bı̄n, hō͘ A-pô iā saⁿ-kap háu. 
 Chit ê sū liáu-āu Má-lı̄ chiū chiâⁿ-chò chı̍t ê bô oá-khò ê ko͘-jı̂. Hiah ê lāu-bú heng-chêng lāi ê hēng-hok lóng chiâⁿ-chò koè-khı̀, chiân-tô͘ ū chhi-chhám léng-tām teh tán-hāu i. 
 Bô loā-kú Má-lı̄ ê A-kū chiap-tio̍h chit ê siau-sit, chiū hoaⁿ-hí beh chiap-la̍p Má-lı̄ khı̀ i ê ka-têng, só͘-í Hoâ sian-siⁿ-niû, sui-jiân chin m̄-kam, koh ū khoà-lū, iáu-kú bô hoat-tō͘ chiū chhoā Má-lı̄ beh khı̀ chhoē i ê A-kū. 
 Má-lı̄ ê A-kū sı̄ toà tı̄ chı̍t ê hiong-tı̀n, lı̄-khui ū 2 jı̍t ê lō͘-chām. In tı̄ hit ê toē-hng put-chí ū chı̂ⁿ koh sı̄ ū miâ-siaⁿ ê lâng. Khó-sioh A-kū kap A-kı̄m lóng bô kiáⁿ-jı̂, só͘-í seng-oa̍h put-chí khang-hi. Hoâ sian-siⁿ-niû kap Má-lı̄ kàu-ūi ê sı̂, in put-chí gōng-ngia̍h, in-ūi A-kū ê chhù chin toā-keng koh súi ê 3 chàn lâu. Ū chin súi ê hoe-hn̂g kap tiâⁿ, ta̍k-hāng lóng chin hō͘ Má-lı̄ ê sim kiaⁿ-hiâⁿ. In-ūi Má-lı̄ m̄-bat khoàⁿ-tio̍h chiah-nı̍h súi ê chhù-the̍h. 
 Jı̍p chhù ê sı̂ ū chı̍t-ūi put-chí hó chhin-kı̄n ê lāu hū-jı̂n-lâng lâi hoan-gêng in jı̍p khı̀. Chit-ūi lāu hū-jı̂n-lâng sı̄ A-ko͘, kú-kú toà tı̄ chit ê ka-têng teh pang-chān A-kū kap A-kı̄m, A-ko͘ ū chhoā Má-lı̄ kap Hoâ sian-siⁿ-niû chiūⁿ lâu-téng, kàu 3 kai ê chit-keng pâng-keng, sı̄ beh hō͘ Má-lı̄ toà ê. Jiân-āu A-ko͘ chiū chhoā in khı̀ 2 kai, A-kı̄m ê pâng-keng. 
 “Chit-ūi sı̄ sím-mı̍h lâng?” 
 Hoâ sian-siⁿ-niû kap Má-lı̄ jı̍p-khı̀ ê sı̂ A-kı̄m chiū mn̄g A-ko͘. 
 “I chhin-chhiūⁿ pēⁿ-lâng chı̍t ê put-chí sán, i ê keng-thâu gia̍h-gia̍h bı̄n-māu chhin-chhiūⁿ chin bô sóng-khoài ê khoán-sit.” 
 “Chit-ūi sı̄ Hoâ sian-siⁿ-niû chit ê chiū-sı̄ Má-lı̄, tú-tú tùi lâm-pō͘ lâi kàu-ūi nā-tiāⁿ.” 
 A-ko͘ chiū siāu-kài in. 
 “Hó! Chit ê chiū-sı̄ bô-pē bô-bú ê Má-lı̄? Sı̄ kóng Khap-nı̂ ê sió-moē Ka-liân ê kiáⁿ tio̍h m̀?” 
 A-kı̄m Chin-ní ê gú-khı̀ chin bô kheh-khı̀. 
 “Sı̄ lah! goán ū chiap-tio̍h Má-lı̄ ê A-kū ê phoe, só͘-í kin-á-jı̍t chhoā Má-lı̄ lâi. Chhiáⁿ í-āu gâu chiàu-kò͘ i.” Hoâ sian-siⁿ-niû chiū án-ni kóng. Chóng-sı̄ Chin-ní A-kı̄m chhin-chhiūⁿ bô hoaⁿ-hí Hoâ sian-siⁿ-niû kóng chit-chióng ê oē, nā-sı̄ i sim-lāi teh kóng: 
 “Lí sı̄ sím-mı̍h lâng!! Má-lı̄ kiám m̄-sı̄ chı̍t ê ko͘-jı̂ mah?” iáu-kú i chí-ū kóng: 
 “Chhiáⁿ lí m̄-bián hoân-ló, kı̀-jiân lâi goán chia, goán chiū oē siat-hoat. An-ná A-ko͘, lí chhoā in khı̀ lâu-téng hioh-khùn, Khap-nı̂ nā tńg-lâi, chiah hō͘ i khı̀ kap chit-ūi sian-siⁿ-niû í-kı̍p Má-lı̄ biān-hoē.” I tùi A-ko͘ hoan-hù án-ni, chiū oa̍t-thâu jı̍p i ê khùn-pâng. 
 Hoâ sian-siⁿ-niû kám-kak chin put-an, iáu-kú A-ko͘ ê hó chiau-thāi hō͘ i soà boē-kı̀-tit lóng-chóng ê khoà-lū. Koh Hoâ sian-siⁿ-niû chiap-tio̍h Khap-nı̂ A-kū ê sı̂, i chiū chin pàng-sim. Koat-ı̀ beh kau-tài Má-lı̄ hō͘ in, in-ūi Khap-nı̂ A-kū sı̄ chı̍t ê put-chí ū thiàⁿ-sim koh un-sûn ê khoán-sit, hō͘ i put-chí an-sim. Só͘-í tı̄ koè-jı̍t chiū beh lı̄-khui Má-lı̄ tńg-khı̀. Chóng-sı̄ tı̄ hit chı̍t-mê Hoâ sian-siⁿ-niû ū lâu ba̍k-sái lâi kà-sı̄ Má-lı̄ í-kı̍p thoè i pek-chhiat kı̂-tó. 
 “Má-lı̄! Lán tio̍h oē-kı̀-tit Lia̍p-sat-lō͘ A-peh ê kò͘-sū, bô-lūn tú-tio̍h sím-mı̍h kan-khó͘ tio̍h ài oē kı̀-tit gia̍h-ba̍k khoàⁿ thiⁿ-téng, tı̄ hia ū Siōng-tè ê pó-chō, iā ū chheng-chheng bān-bān ê thiⁿ-sài beh chiap-la̍p lán ê kı̂-tó.” 
 Chóng-sı̄ Má-lı̄ ba̍k-sái moá-bı̄n, i ê sim ū chin toā ê kiaⁿ-hiâⁿ chhiong-moá, i siūⁿ-kàu Hoâ sian-siⁿ-niû beh lı̄-khui i, pàng i chı̍t-lâng tı̄ chit ê koh-iūⁿ ê khoân-kéng ê lāi-bı̄n, koh siūⁿ-tio̍h i ê A-kı̄m thang kiaⁿ ê bı̄n-iông, sim chhin-chhiūⁿ beh piak-lı̍h ê kan-khó͘. 
 “Má-lı̄ lí tio̍h ióng-kám, lí kiám m̄-chai, Chú Iâ-so͘ put-sı̂ kap lí tı̄-teh, koh thiⁿ-téng ê chèng thiⁿ-sài í-kı̍p lí ê Pa-pa, Ma-ma lóng kap lí tı̄-teh, teh khoàⁿ-kò͘ lí !? ” 
 “Lí án-choáⁿ lâu ba̍k-sái, lí nā án-ni, goá lı̄-khui lí kiám ū pêng-an, tı̄ thiⁿ ê Pa-pa, Ma-ma kiám ū hoaⁿ-hí tio̍h m̀!” 
 “Taⁿ lí m̄-thang háu, lí nā ài hō͘ Chú Iâ-so͘ kap Pa-pa, Ma-ma hoaⁿ-hí lí, tio̍h m̄-thang háu,chai-iáⁿ bô?” 
 Má-lı̄ chiū tiām-tiām bô háu, lâi tàm-thâu piáu-sı̄ chai-iáⁿ. 
 “Lí nā-sı̄ chai-iáⁿ tio̍h hō͘ goá khoàⁿ lí hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí ê bı̄n.” 
 Má-lı̄ tòng-tiām i ê ba̍k-sái, tı̄ ke̍k-toā iu-siong khoà-lū ê tiong-kan lâi chò “chhiò-iông” hō͘ Hoâ sian-siⁿ-niû khoàⁿ. Hoâ sian-siⁿ-niû khoàⁿ tio̍h Má-lı̄ ê sūn-ho̍k kap khó-lı̂n siau-sán ê bı̄n, siūⁿ-tio̍h i put-an ê chiân-tô͘ ka-kı̄ boē kı̀m-tit soà lám-oá Má-lı̄ lâi háu. 
 “Má-lı̄ lí tio̍h siông-siông kiû Chú, m̄-bián kiaⁿ-hiâⁿ, Chú tek-khak bô pàng-sak lí.” Hoâ sian-siⁿ-niû chhoā Má-lı̄ kı̂-tó liáu, hō͘ Má-lı̄ khùn hó ê sı̂, i ka-kı̄ ūi-tio̍h Má-lı̄ lâi kı̂-tó kàu chin àm. Hit chı̍t chá-khí ê chá-chhia i chiū lı̄-khui khı̀. 
 Má-lı̄ lâi oá tı̄ ǹg koe-lō͘ ê thang-á piⁿ, ba̍k-sái lâu boē-chı̄n. 
 “Hoâ sian-siⁿ-niû! Hoâ sian-siⁿ-niû!” Chí-ū chhùi-lāi soè-siaⁿ lâi kiò i ê miâ. Tı̄ i soè-soè ê sim ū chhiong-moá sè-kan ko͘-to̍k ê kiaⁿ-hiâⁿ, í-kı̍p choa̍t-bāng ê chiân-tô͘ kap chióng-chióng ê put-an. 
 “Má-lı̄, lí teh háu án-choáⁿ? Chia chiū-sı̄ lí ê chhù, lí tio̍h m̄-thang kheh-khı̀.” “Taⁿ lán lâi khı̀, A-ko͘ ū chin-súi ê ang-á beh hō͘ lí thit-thô.” Chit ê chhin-chhiat ê A-ko͘ chiū lâi kàu Má-lı̄ ê āu-bı̄n phō i, koh chhit i ê ba̍k-sái. Chhoā i khı̀ pâng-keng lâi an-ùi i. 
 Má-lı̄ ê A-kū, Khap-nı̂ sı̄ 40 goā hoè lâng, sin-thé put-chí pûi-phàng, i siông-siông chhut-goā, bô tı̄-teh, tı̀-kàu Chin-ní A-kı̄m siông-siông in-ūi i bô tńg-lâi lâi seⁿ-chhut oan-ke. In-ūi in 2 lâng só͘ ū ê châi-sán lóng sı̄ sio̍k tı̄ Chin-ní A-kı̄m ê só͘-iú, só͘-í Khap-nı̂ A-kū put-chí hâng-ho̍k tı̄ Chin-ní. Chin-ní A-kı̄m iā siông-siông chhut-goā, só͘-í lóng bô tı̄-teh, ū-sı̂ iā ū lâng-kheh lâi chhoē in, iáu-kú Má-lı̄ lóng sı̄ toà tı̄ tē 3 kai ê lâu-téng, chha-put-to tû chia̍h-pn̄g í-goā lóng m̄-bat lo̍h-lâi lâu-ē. Ū-sı̂ chí-ū lâi kàu 3 kai āu-bı̄n hit ê liâng-tâi khoàⁿ hit ê m̄-bat khoàⁿ-tio̍h ê soaⁿ-kéng, súi ê chhiū-ba̍k lâi ka-kı̄ iu-siong nā-tiāⁿ. I ê pâng-keng ê thang sı̄ ǹg tı̄ toā-lō͘, tı̄ hia Má-lı̄ ū tām-po̍h tit-tio̍h an-ùi, in-ūi ti hia ū kok-chióng ê koè-lō͘ lâng, gín-ná, boē-mı̍h ê lâng, lāu-lâng, í-kı̍p chióng-chióng ê chhia-bé tı̄ hia teh koè,chiâⁿ-choè chı̍t ê put-sı̂ piàn-hoà ê oa̍h-kéng. Má-lı̄ oá tı̄ hit ê thang-á lâi it-it koan-chhat hia ê piàn-hoà ê kong-kéng thang tit-tio̍h an-ùi. 
 Ū-sı̂ A-kū iā lâi mn̄g A-ko͘, 
 “Má-lı̄ ū hó-sè á-bô?” 
 A-ko͘ chiū kóng “Ū-lah! Khah koàn-sı̀ lah, siông-siông ka-kı̄ teh gı̂m-si.” 
 A-kū koh kóng: 
 “A-ko͘ lí tio̍h chò Má-lı̄ hó ê A-bú lâi chiàu-kò͘ i, in-ūi Chin-ní ê sin-thé bô hó-sè, boē-thang kā i chiàu-kò͘, só͘-í lí tio̍h thoè goán chò chit ê hūn.” 
 Nā-sı̄ ū sı̂ ū lâng-kheh lâi ê sı̂ A-kū chiū chhoā in kàu 3-kai khı̀, soà siāu-kài An-ná A-ko͘ kap Má-lı̄ hō͘ in chai, iā hō͘ Má-lı̄ kap tāi-ke tâng-toh lâi chia̍h-pn̄g. Nā-sı̄ Chin-ní A-kı̄m chiū lóng m̄-sı̄ án-ni. I lóng m̄-bat kiò Má-lı̄ ê miâ, m̄-bat lâi chhoē i. Só͘-í A-kı̄m ê thài-tō͘ kap bı̄n-iông hō͘ Má-lı̄ ná lâi ná kiaⁿ. 
 Ū chı̍t-pái ū Chin-ní A-kı̄m ê chhin-lâng lâi thit-thô, Chin-ní chiū kín-kín pı̄-pān iân-sia̍h lâi beh khoán-thāi in, chiū siat-iân tı̄ 3-kai ê liâng-tâi. Tāi-ke teh chia̍h ê sı̂ Khap-nı̂ chiū khoàⁿ bô Má-lı̄ tı̄ hia, chiū mn̄g A-ko͘, 
 “Má-lı̄ án-choáⁿ bô lâi chia̍h?” 
 A-ko͘ chiū kóng, “Má-lı̄ tı̄ pâng-keng, goá lâi khı̀ chhoā i lâi.” Chóng-sı̄ Chin-ní chiū chó͘-tòng An-ná kóng, 
 “M̄-bián! Bô-pē, bô-bú ê gín-ná m̄-bián hō͘ i lâi tı̄ chit-khoán ê só͘-chāi!” I chiū koh tùi lâng-kheh kóng, “Khap-nı̂ chin ū chhù-bı̄ tı̄ ko͘-jı̂, khı̀ khioh chı̍t ê bô-pē, bô-bú ê ko͘-jı̂ lâi teh chhı̄, chin ū chhù-bı̄, nā-sı̄ goá lóng bô hit ê chhù-bı̄, chia iā m̄-sı̄ ko͘-jı̂-ı̄ⁿ, sı̄ chı̍t ê siong-tong ê ka-têng, i lóng bô lí-kái.” 
 Khap-nı̂ thiaⁿ-tio̍h, i ê sim put-chí kan-khó͘, iáu-kú m̄-káⁿ kóng sím-mı̍h. Kàu tı̄ hit chit mê, beh khùn ê sı̂, Khap-nı̂ chiah soè-siaⁿ lâi tùi Chin-ní kóng, “Chin-ní, Má-lı̄ sı̄ goá ê sió-moē ê kiáⁿ, i bô-thang i-oá, lán lâi kā i iúⁿ-chhı̄ kiám m̄-sı̄ èng-kai ê sū, lí m̄-thang khoàⁿ i sı̄ chı̍t ê ko͘-jı̂, tio̍h ài chio-ho͘ i, hō͘ i oē-thang toà lán chia, chò lán ê kiáⁿ lâi poê-iúⁿ i.” Khap-nı̂ kóng boē-soah ê sı̂ Chin-ní chiū sûi-sı̂ pı̀ⁿ-bı̄n toā-siaⁿ kóng, “Sím-mı̍h! Khap-nı̂, lí kóng sím-mı̍h!? Lí beh kiò goá tio̍h lia̍h i chò kiáⁿ tio̍h m̀!? Goá sı̄ boē-tàng án-ni, lí lām-sám kiò lâng jı̍p lâi goá chhù beh hō͘ goá chò-kiáⁿ, lí só͘-chò ê kiám m̄-sı̄ lóng beh hō͘ goá khı̀-sí! Goá bô khiàm-ēng kiáⁿ lah!” 
 Chin-ní chiū toā-siaⁿ phak tı̄ chhn̂g lâi háu, Khap-nı̂ kám-kak lóng bô hoat-tō͘. 
 Má-lı̄ khí-chho͘ lóng sı̄ ka-kı̄ tı̄ pâng-keng chia̍h pn̄g. Chóng-sı̄ bô loā-kú, Chin-ní A-kı̄m bô hoaⁿ-hí lâng phâng-khı̀ hō͘ Má-lı̄ chia̍h. 
 “Kiò i lo̍h lâi chia̍h.” A-kı̄m án-ni kóng, só͘-í Má-lı̄ chiū lo̍h lâi tı̄ lâu-ē ê sı̍t-tn̂g lâi kap tāi-ke saⁿ-kap chia̍h. Hit chı̍t-jı̍t Má-lı̄ hō͘ A-ko͘ chhoā, lâi tı̄ sı̍t-tn̂g beh chē ūi ê sı̂ i chiū chiàu-siông siang-chhiú ha̍p-oá, ba̍k-chiu khoeh-khoeh lâi kı̂-tó, 
 “Kám-siā thiⁿ-téng ê Siōng-tè, lí ū chiàu-kò͘ goá pêng-an, iā ū siúⁿ-sù chia̍h-mı̍h hō͘ goá chia̍h, goá beh kám-siā lí, A-men!”